Olympische droom door kogel aan scherven Vele handen maken unieke yogalessen mogelijk Themamiddag Veere VERVROEGDE AFSLUITING irlissmger Beauty en Gezondheid in Zeelandhallen 7,2sj WOENSDAG 18 APRIL 2001 faam JAARGANG 102 - NUMMER 16 -%delbu^ M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN door Mieke Roelse Wat startte als een initiatief van De Onder neming, een centrum voor dagbesteding, training en maatwerk voor mensen met een li chamelijke functiebeperking, is uitgegroeid tot een wekelijkse sessie van yogalessen in buurt centrum Het Palet in Viissingen. Maar vóór het zover was moest er heel wat geregeld worden en nog steeds draagt een enthousiaste ploeg, inclusief de deelnemers, er zorg voor dat de woensdagochtend iets wordt om naar uit te kij ken. Met een gekregen lift in de hoofdrol. Teamcoördinator van De On derneming is Rien Allewijn. Hij kreeg de vraag om yogalessen en zag al snel in dat het bin nen het centrum niet te verwe zenlijken was. Op zoek naar een andere ruimte kwam hij Fred Hanny tegen, van Sociaal Cultureel Werk Viissingen. Die wist op zijn beurt beheerder Jan Brand van buurtcentrum Het Palet te interesseren en in Charmain de Jager werd een yogadocente gevonden die de uitdaging wel aandurfde. Dit is de geschiedenis in een noten dop. Wat het project zo uniek maakt is dat er weliswaar va ker yogalessen voor mensen met een functiebeperking zijn, maar altijd binnen een instel ling. „Doordat het hier in het buurtcentrum is, werkt de inte gratie naar twee kanten", ver telt Hanny. „Voor de buurtbe woners én voor de deelne mers. Een buurtcentrum staat midden in de samenleving." Er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan maar die kos ten zijn tot de zomervakantie veilig gesteld. Sociaal Cultu reel Werk betaalt een deel, Het Palet een deel en ook de deel nemers betalen een bijdrage. Of er ook na de zomer nog een potje is staat nog niet vast, maar Hanny heeft goede hoop. Voor docente De Jager is de groep nu precies groot genoeg. „We hebben zes deel nemers, waarvan er vier in een rolstoel zitten. Dat betekent dat je veel ruimte en extra handen nodig hebt om op een verantwoorde en veilige ma nier met de oefeningen bezig te zijn", zegt ze. „Ik vind het belangrijk dat iedereen yoga kan beoefenen. Bij deze vorm, de remedial yoga, ligt het ac cent net als in de Hatha yoga op lichaamshoudingen en ademoefeningen. Het verschil is dat die houdingen en oefe ningen meer aangepast zijn aan de deelnemers. Daarbij geldt de gedachte: niet kijken naar wat niet kan, maar wat wél mogelijk is. En juist voor iemand die een hele dag in een rolstoel zit, zijn de oefe ningen ideaal omdat ze een betere houding en een goede doorstroming tot stand bren gen. En dat is goed voor je li chaam maar daardoor ook voor je geest. Het geeft je let terlijk en figuurlijk meer ruim te. Vooral voor mensen met spasmen, ook wel spierstijf- heid genoemd, is een ontspan nen toestand veel prettiger." Slappe vaatdoek Een van de deelnemers is Ar jan en hij heeft behoorlijk last van spasmen. Koffiedrinken of een sigaretje roken gaat niet zonder hulp. Beheerder Jan Brand biedt, onder het vele andere werk dat hij doet, ook hier de helpende hand. „Ik De tillift is onmisbaar bij de yogalessen. voel me na de woensdagoch tend altijd zo slap als een vaatdoek", vertelt Arjan la chend. Dat is in dit geval heel positief want dat betekent dat de spieren niet zo gespannen zijn. Nadeel is dat ook de be sturing van zijn rolstoel een beetje ontspannen en dus zwalkend gaat, maar z'n om geving is daar al op ingesteld. Arjan kan er de humor wel van inzien. Het is trouwens toch een vro lijke sfeer op de woensdag morgen. Een groot deel daar van komt voor rekening van de vrijwilligsters Nelleke, Ly- dia en Marinette. Een trio waar Charmain naar eigen zeggen enorm mee geboft heeft. „Want het is niet een voudig mensen te vinden die én iets met yoga hebben én het fijn vinden om met een groep als deze te werken. Het vraagt een aparte inzet", vindt ze. Vrijwilligster Lydia ziet dat niet zo: „Ik zou het wel elke dag willen doen", zegt ze en thousiast. „Een fijne groep waarmee je goed contact hebt en heerlijk ontspannend, want we doen sommige oefeningen natuurlijk zelf ook mee." De vrijwilligsters helpen op alle mogelijke manieren. Door kussentjes onder pijnlijke ge wrichten te leggen, door te helpen met oefeningen en niet in de laatste plaats bij de transfers. Daarmee worden de overgangen bedoeld vanuit de rolstoel naar de mat. Onmis baar onderdeel daarbij is de tillift. Een ingenieuze con structie die er vrij vertaald voor zorgt dat een persoon in een soort hangmat vanuit de rolscoel gehesen wordt en vei lig op een matje terecht komt. Rien Allewijn van De Onder neming had het al gezegd: „Zonder die lift was het hele foto: Jaap Wolterbeek. project niet doorgegaan en dus zijn we veel dank ver schuldigd aan Jeremiasse Re- validatietechniek uit Goes. Zij stelden een tweedehands lift beschikbaar, toch gauw een schenking van een aantal dui zendjes. Alleen de accu moes ten we zelf regelen." Dat te kent trouwens de hele ploeg; iedereen en alles is even be langrijk. Vandaar dat iedereen op de foto gaat en Peter aan schouwelijk onderwijs geeft. Hij wil wel demonstreren hoe het werkt met de lift. „Schrij ven over zo'n lift is niks, je moet het zien", zegt hij stellig. Op dit moment loopt in Zeeland de verkiezing van de 'Sporter van de eeuw'. Het jaar 2001 is het eerste jaar van de nieuwe eeuw en daarin past een feestelijke terugblik op het verleden. Er zijn door de Zeeuwse sportraad en de Zeeuwse pers vele sporters genomineerd. Allemaal hebben ze in de vorige eeuw hun sporen verdiend in hun tak van sport. Allemaal hebben ze als sporter ook een binding met Zeeland. In de aanloop naar de finale van de verkiezing, die 11 mei in Terneuzen plaatsvindt, worden in de Faam/Vlissinger enkele genomineerden geportretteerd. Op de eerste lijst van genomineerden voor de titel 'Zeeuwse sporter van de eeuw' kwam de naam Hein Cujé niet voor. De des tijds 14-voudig Nederlands recordhouder was even buiten beeld geraakt. Hein heeft zichzelf toen maar aangemeld bij de organisatoren van deze verkiezing. De 67-jarige Oost-Sou burger heeft nu trots zijn eigen plaats op die lijst en ziet dit als een blijk van erkenning van zijn prestaties. Het is niet de eerste erkenning voor zijn bijzondere prestaties. Aan de Vlissingsestraat in Oost-Souburg heeft hij twee plakboeken vol met kranten knipsels uit zijn glorieperiode. Er is een tijd geweest dat Hein een van de grote namen in de Nationale atletiekwereld was. Als twintigjarige kerel liep hij voor het eerst mee met een wedstrijd. Onbevangen stapte hij in de Boulevardloop, des tijds een evenement van inter nationale allure waarvoor het publiek rijen dik langs het par cours stond. „Ondanks dat ik toen nog rookte als een schoor steen werd ik bij deze wedstrijd vierde", vertelt de nog steeds sportief ogende Cujé. „Tot die tijd deed ik nooit aan hardlo pen, ik had een beetje gekorf bald en getafeltennist, ik liep de vierdaagse mee, dat soort grappen. Toen ik daarna in de Silverrush op Duindigt tweede werd, achter Slijkhuis, die toen tweede was op de olympische spelen, ben ik maar met roken gestopt en gaan trainen op hardlopen." In die tijd, de zestiger jaren, werd er nog niet specifiek op bepaalde afstanden getraind. „We trainden één keer per week. Van trainingsschema's hadden we nog nooit gehoord, we deden maar een dotje", Hein Cujé was veertien keer Nederlands snelste. foto: Frank Husslage gaat Hein verder. „Van de trai ner van het toenmalig hard- loopwonder Emile Zapotec heb ik toen een boek gekocht waar in trainingsschema's stonden. Die schema's ben ik toen gaan volgen, ik ging vaker per week trainen." Hein trainde op de dijk langs het kanaal: daar stonden kilometerpaaltjes die hij kon gebruiken bij zijn inter- valtraining. De resultaten ble ven niet uit: in de daaropvol gende jaren vestigde hij veer tien keer een officieel nationaal record. Deze records waren op zeer uiteenlopende onderdelen als steeple-chase, 10 kilometer en 800 meter. In de huidige tijd van specialisaties is een derge lijke palmares ondenkbaar. Tot twee keer toe stond Cujé op de nominatie om uitgezonden te worden naar de Olympische spelen. Helaas heeft hij deze nooit bij kunnen wonen. De ene keer gingen de spelen voor hem niet door vanwege de boycot na de Russische in val in Hongarije. De tweede keer ging deelname aan de Spelen niet door vanwege een zeer vreemd sportongeluk. Ter wijl hij aan het warmlopen was voor een wedstrijd werd hij uitgeschakeld door een me talen kogel: de kogelstoters die langs de baan hun wedstrijd hadden schakelden de hardlo per met een gebroken borst been uit! De werkgroep Historie en Ar cheologie en de werkgroep Muziek van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen houden een themamiddag onder de titel 'zit er nog muziek in de geschiede nis'. De deur van het stadhuis te Veere staat hiertoe open op zaterdag 21 april vanaf 13.30. Gekoppeld aan de middag is er 's avonds een concert door het ensemble Camerate Trajectina in de Kleine Kerk te Veere. In formatie en aanmelding kan via info@zeeuwsarchief.nl Reden, .^.Dijkhuizen Verzorging van: Rondvaarten f Recepti.es Personeelsfeesten Familiefeesten op het wate Wij houden uw feest op de juiste koers!! 'm.. Albert Slinger Lederwaren in Viissingen onderging een grondige verbouwing. Naast uitbreiding van de winkelruimte is ook het assortiment flink aangevuld. Restaurant Bleij heeft er een Brasserie bij: een kruising tussen grand café en brasserie. En in Middelburg streken onlangs Jos Ligtenberg en Marco de Gronckel neer met hun tweede Fit Health Shop. Op de zakenpagina tevens Walchers Kort, een selectie uit Walcherse evenementen en bijeenkomsten. Bij CineCity in Viissingen deze week o.a. de films Thirteen Days en Save the last dance. .wit In de Middelburgse schouwburg treden dinsdag 24 april Pieter van Vollenhoven en Louis van Dijk op. Hakim speelt Roodkapje in het Vlissingse Arsenaaltheater. Advertentieverkoop (0118) 484 316 Redactie (0118) 484 276 Bezorgklachten (0118) 484 216 Uitgebreid colofon: zie pagina 2 advertentie Open dag bij Schoevers Zaterdag 21 april 10.00-14.00 uur hogeschool Schoevers (hbo) Schoevers College (mbo) Eekhoornstraat 4, Breda Markt 17, Eindhoven tel. 0800-Schoevers (0800-724 638 377) (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Agenda gemeenteraadsvergadering Vanaf 7 mei: rechts gaat voor! Fietsen in het Stationsgebied (advertentie) In verband met Koninginnedag dient kopij voor de editie van woensdag 2 mei vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is vrijdag 27 april 17.00 uur, advertenties vrijdag 27 april 15.00 uur. Schoonheid en gezondheid, wie wenst het niet. Tijdens de Publieksmanifestatie Beauty en Gezondheid in de Goese Zeelandhallen wor den van vrijdag tot en met zondag alle moge lijkheden om gezonder en mooier te leven be licht. Innerlijke en uiterlijke verzorging, sport en voedingsadviezen, alternatieve geneeswij zen, de opleidingen die daarbij horen, plastisch chirurgie, het is allemaal vertegenwoordigd. Tijdens de beurs wordt in tal van stands informatie vers trekt, producten aangeboden en demonstraties gegeven. Ook zijn er diverse kappers- en schoonheidsspecialisten wedstrijden waarbij de nieuw ste trends en technieken ge toond worden. De modellen van Modellenbu- ro Alliène presenteren de laat ste voorjaars- en zomermode en de Franse groep Men at Work verzorgt diverse pikante dansacts. Voor de kleinste be zoekers is er alle dagen op vang aanwezig. De beurs is geopend op vrij dag 20 april van 14 tot 22 uur en zaterdag 21 en zondag 22 april van 10 tot 18 uur. Toe gangsprijs volwassenen 17,50 gulden, kinderen tot 12 jaar 5 gulden.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1