WIND m de f IkL RC Vermoedelijke Toorop onder de hamer Irma Heeren: 'hartstikke Zeeuws' 1 Will 11 L* f PROFILE-VAN DEN DRIEST VERVROEGDE AFSLUITING 11SS1X) DISCOUNT Ook fietsers van rechts straks voorrang Tot 20% korting op 2e Paasdag De Schipper 7,2. <3 «- WOENSDAG 11 APRIL 2001 faam M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN JAARGANG 102 - NUMMER 15 stuntaanbieding mor o&u pr print perfecte fotokwaliteit Inclusief kleuren en zwarte cartridge Nu voor maar 189,- Op Op K&C Computers Hobeinstraat 99 Vlissingen Telefoon 0118-440197 pag. 11 Jazz Eetcafé Desafinado in Middelburg sluit vanavond de verbouwing af met open huis. Begrafenisondernemer Johan Poppe vertelt over uitvaartbegeleiding en Ben en Carolien Muis vieren het eerste lustrum van Laverie Souris. Op de Streekpagina leest u over de verhuizing en heropening van het Zijdemuseum en de opening van de Nieuwe Burg. Ander streeknieuws komt van het Vlissingse museum en de Zeeuwse Bieb. Bij CineCity in Vlissingen deze week o.a. de films Thirteen Days en Save the last dance. Dit weekend in Middelburg volop muziek tijdens de Bluesroute en zondag een grootse Tattoo Conventie. De bonte reus uit Vlissingen, het woonzorgcomplex aan het Hogewegplein kreeg vorige week een nieuwe naam. Woongoed Middelburg start verhuur van woningen in Woonhof Sint Jan ten Heere. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: (0ll8) 484 316 (011 8) 484 276 (01 18) 484 216 zie pagina 2 advertentie met een professioneel beclrijfsfietsenplan jBEDRIJFSFIETS Jals voorbeeld, de BATAVUS FLORENCE, fjklassieke en luxe fiets met 7 versnellingen, fitrommelremmen, gesloten kettingkast, P| Z Afl roestvrijstalen velgen en spaken |L| f Ut1 Zusterstraat 24 Middelburg 0118-612410 (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Een ton voor water WOZ-beschikkingen (advertentie) In verband met Pasen dient kopij voor de editie van woensdag 18 april vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is donderdag 12 april 12.00 uur, advertenties is donderdag 12 april 17.00 uur. Goede vrijdag 13 april a.s. is ons kantoor om 16.00 uur gesloten. www.pcdiscount.nl ZEEIANDHALIEN - GOES ZATERDAG 14 APR. ZO-liUUD Op dit moment loopt in Zeeland de verkiezing van de 'Sporter van de eeuw'. Het jaar 2001 is het eerste jaar van de nieuwe eeuw en daarin past een feestelijke te rugblik op het verleden. Er zijn door de Zeeuwse sportraad en de Zeeuwse pers ve le sporters genomineerd. Allemaal hebben ze in de vorige eeuw hun sporen ver diend in hun tak van sport. Allemaal hebben ze als sporter ook een binding met Zeeland. In de aanloop naar de finale van de verkiezing, die 11 mei in Terneuzen plaatsvindt, worden in de Faam/Vlissinger enkele genomineerden geportretteerd. DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE Stijn Fijen toont de vermoedelijke Charley Toorop. foto: Frank Husslage De nieuwe voorrangsregeling moet een grotere voorspelbaarheid en daarmee meer veiligheid bieden. foto: Frank Husslage Met ingang van 1 mei aanstaande wordt de nieuwe verkeersregel van kracht dat voor taan alle bestuurders, dus ook fietsers, die van rechts komen op kruisingen van gelijkwaardige wegen voorrang hebben. Deze nieuwe regel moet meer duidelijkheid bieden in de verkeersre gels en daarmee de verkeersveiligheid verhogen. De grotere voorspelbaarheid die deze veralgemenisering met zich meebrengt komt vol gens 3VO de verkeersveilig heid in grote mate ten goede. Het blijkt namelijk bij de ge middelde Nederlandse weg gebruiker niet zo best gesteld met de kennis van de voor- rangsregels. Vandaar dat een vereenvoudiging zeker op zijn plaats is. Van cruciaal belang voor de veiligheid is zeker met deze nieuwe voorrangsregel dat de fietser bij schemer en duisternis goed zichtbaar is. Goede verlichting en reflectie spreken daarbij voor zich. De (advertentie) praktijk leert echter dat het hier nogal eens aan ontbreekt. Alleen vorig jaar al deelde de politie 45.628 boetes uit voor fietsen zonder licht. Kijkend naar de politiecijfers blijkt het aantal doden en gewonden onder fietsers die in donker of schemer onderweg waren toe te nemen. Om de fietser van het belang van goede verlich ting te doordringen is 3V0 de publiekscampagne 'Fietsers zichtbaar van rechts' gestart. Een gezamenlijke actie tussen de verkeersveiligheid organi satie en het bedrijfsleven. Met flyers, affiches en op internet, www.3vo.nl, worden fietsers gewezen op de mogelijkheden voor goede fietsverlichting en reflectie. De nieuwe voorrangsregeling wil niet zeggen dat wegge bruikers van rechts altijd voor rang hebben, er blijven uitzon- Advertentie deringen. In het Reglement verkeersregels en verkeerste kens 1990 is over het verlenen van voorrang en het ongehin derd doorgang verlenen het volgende geregeld: 1.0p kruispunten verlenen be stuurders voorrang aan voor hen van rechts komende be stuurders; 2.Op deze regel gelden de vol gende uitzonderingen: A. be stuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg. B. bestuurders verlenen voorrang aan bestuurders van een tram. C. fietsers, bromfiet sers, bestuurders van een in- validenwagen, bestuurders van rij- of trekdieren of vee verlenen op kruispunten van gelijke orde voorrang aan be stuurders van een motorvoer tuig. Per 1 mei vervalt artikel 2 lid c. Alle overige verkeersregels en -tekens blijven gewoon van kracht. Op woonerven was de wijziging al van toepassing en bij inrit, uitrit en bijzondere manoeuvres dienen bestuur ders overige verkeer voor te laten gaan, ook voetgangers. Op locaties waar de voorrang met borden, verkeerslichten of haaientanden geregeld is geldt de wijziging uiteraard niet. (advertentie) Wie heeft er nooit van gedroomd: op een veiling een onbekende meester te vinden, deze meester als enige koper te herkennen en hem onder de neuzen van de andere gegadig den vandaan te kapen. Éénmaal, andermaal...Verkocht! Zo romantisch is het le ven op een hedendaagse veiling helaas niet meer. Voor een oplettende koper valt er echter toch meestal wel iets bijzonders te vinden. Het Middelburgse Veilinghuis Witte veilt eens in de twee maanden ongeveer 650 'ka vels'. Voorafgaand aan die vei lingen is er een kijkdag waar op de kopers kunnen zien wat er zoal ter veiling zal komen. De eerstvolgende kijkdag is 26 april. Een bezoek aan een der gelijke kijkdag is zeker moeite waard. Het snuffelen tussen mooie oude goederen, het fan taseren over de geschiedenis ervan en het denkbeeldig plaatsen in het eigen interieur behoort tot de charmes van zo'n kijkdag. Mocht het oog van de bezoeker op een fraai veilingstuk vallen, dan kan er ter veiling door middel van bieden een poging gedaan worden dit stuk te bemachti gen. Kwaliteit Stijn Fijen van Veilinghuis Wit te vertelt: „Bijna alles wat wij 'onder de hamer' brengen is bij ons ingebracht door parti culieren. Er worden veel nala tenschappen ingebracht. Ook mensen die kleiner willen gaan wonen omdat de kinde ren het huis uit zijn brengen goederen in. Deze mensen hebben dan vaak te veel ac cessoires voor hun nieuwe huis, maar die zijn te goed om weg te gooien of naar de rom melmarkt te brengen. Ze wor den dan bij ons ter veiling aan geboden." Aan Ben Witte zelf of aan zijn medewerkers is dan de taak om het kaf van het ko ren te scheiden. „Wij zijn een echt veilinghuis, 'curiosa' ver kopen wij niet", vertelt Fijen verder. Door zijn 27-jarige er varing als antiquair en taxa teur is met name eigenaar Ben Witte een lopende encyclope die op het gebied van antiek. Maar ook de andere medewer kers van het Veilinghuis Witte weten door opleiding en erva ring hun mannetje te staan als het gaat om het beoordelen van de waarde van antiek. De ze kennis heeft ertoe geleid dat Veilinghuis Witte gevraagd werd als taxateur om de waar de te bepalen van de inboedel van de stadhuizen van Middel burg en Brouwershaven. Ook gerenommeerde notariskanto ren weten de weg naar het vei linghuis aan de Middelburgse Vlasmarkt te vinden als ze taxaties van kunst en antiek uit willen laten voeren. Onbekende meesters Op de veilingen in het Middel burgse Arneville-hotel zal niet snel een onontdekte Rem brand of Rubens onder de ha mer komen. Toch staan bezoe kers uit bijvoorbeeld de rand stad vaak verbaasd van de on verwacht hoge kwaliteit van de nalatenschappen die hier over tafel gaan. „Met name op het gebied van Zeeuwse schil ders hebben we een naam op gebouwd in den lande", ver telt Stijn Fijen. „Steeds meer mensen komen speciaal hier voor naar onze veilingen toe." Voor de komende veiling, die 27 april in Arneville gehouden wordt is een zeer bijzonder doek ingebracht. „Het doek draagt geen handtekening in termen van 'een naam onder aan het doek", legt Fijen uit „maar er zijn ook andere din gen waaraan schilders te her kennen zijn, zoals hun pen seelvoering en vormentaal. Al les in het doek dat aangebo den wordt duidt erop dat het geschilderd is door Charley Toorop. Ook de herkomst van het doek wijst daarop. Dat een dergelijk doek ter veiling inge bracht wordt is heel bijzonder. Dit doek wordt een van de pronkstukken van de veiling." Vijftig gulden De dag voordat de veiling ge houden wordt is er in Hotel Arneville een kijkdag, ledereen kan daar vrijuit rondkijken, met de catalogus in de hand. Voor vragen over de veiling stukken kan men terecht bij de aanwezige medewerkers van Veilinghuis Witte. Via de web site www.veilinghuis- witte.com is het ook mogelijk om thuis een kijkje in de cata logus te nemen. Op deze ma nier kan iedereen zichzelf een beeld vormen van wat er te koop wordt aangeboden en welke prijs men ervoor wil be talen. In de catalogus staan ook 'estimate' bedragen ge noemd: verwachte verkoop prijzen. Dit kan een onervaren potentiële bieder wat houvast geven. Wie bij een dergelijke veiling van kwaliteitsantiek verwacht alleen maar bedra gen met veel nullen voor de komma te vinden zal aange naam verrast zijn: zelfs 'esti- mate'-bedragen onder de vijf tig gulden zijn geen uitzonde ring. Op de veilingdag zelf kan iedere bezoeker, zelfs met een beperkt budget op zijn bod ho ren: „Éénmaal, andermaal... Verkocht!" Voor meer inlichtingen: Vei linghuis Witte, Vlasmarkt 11/ Middelburg, 0118-614105. voor de wereldkampioen schappen duatlon die deze zo mer in Venray worden gehou den. Die titel wil ik nog heel graag halen, daarna zet ik een punt achter de duatlons en triatlons en ga ik verder met atletiek en wielerrondes. Ik heb altijd gezegd dat je op je hoog tepunt moet stoppen en hoop nog net die ene titel te halen." Bij de rij met successen horen ook talloze bekers. „Maar ei genlijk zeggen die me niet zo veel", bekent de sportvrouw. „De herinneringen zitten voor al in mijn gedachten en in fo to's en krantenberichten die ik heb bewaard". De topatlete groeide op in Middelburg, maar woont te genwoordig in het Friese Har derwijk. Plannen om terug te keren naar haar geboorte grond zijn er voorlopig niet, maar: „ik ben echt hartstikke Zeeuws. Waar ik ook woon of wat ik ook doe, de band met Zeeland is heel sterk en be langrijk voor mij." Op de vraag wie de Zeeuwse Sporter van de Eeuw zou moe ten worden aarzelt ze even. „Natuurlijk hoop je dat je het zelf wordt, daar ben je sporter voor", legt ze uit. „Maar ik denk zelf eerlijk gezegd dat ie mand als Jan Raas een grotere kans heeft om in de prijzen te vallen, simpelweg omdat Zeeuwen meer binding heb ben met de wielersport dan met mijn tak van sport. En er zitten ook hele grote namen in de lijst die natuurlijk ook een goede kans maken. Danny Blind bijvoorbeeld. Verbaasd was ik overigens wel over de nominatie van Willem van Ha- negem. Ik wist niet eens dat die man uit Zeeland kwam!" Atlete Irma Heeren was verrast toen ze hoor de over haar nominatie voor de titel Zeeuw se Sporter van de Eeuw. „Eerlijk gezegd hoor de ik het van mijn ouders, wist ik zelf niet eens van het bestaan van een dergelijke prijs", be kent ze. Maar na enig zoeken op het internet was ze in een mum van tijd op de hoogte. „Hartstikke leuk, dat wel". Heeren, gespecialiseerd in du- atlons en triatlons, moet tot de absolute wereldtop gerekend worden. De lijst successen die ze achter haar naam wist te zetten is schier eindeloos. Zelf noemt ze het winnen van de halve mara thon in Egmond aan Zee in 1999, de wereldtitel duatlon in 1998 en de Europese kam pioenschappen triatlon in 1999 de hoogtepunten in haar car rière. En bereidt ze zich voor op alweer een volgende cli max: „Ik zet nu alles op alles Irma Heeren tijdens de halve marathon in Egmond aan Zee, waar ze dit jaar de derde prijs in de wacht wist te slepen. foto: Sido Martens nif trn-S fttit Van Cittersweg 2a 4341 RC Arnemuiden Tel. 01 18 603075 Zie ook onze advertentie elders in deze krant

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1