breed Ui' 'aam/vlissinger V^OOELBüf^' Vierduizend mensen onderweg voor kankerpatiënten Radarstations bewaken al tien jaar de Westerschelde VERVROEGDE AFSLUITING In verband met Pasen dient kopij voor de editie van woensdag 18 april vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is donderdag 12 april 12.00 uur, advertenties donderdag 12 april 17.00 uur. Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Bijzondere bijstand Werkzaamheden Stationsgebied Gewijzigde ophaaldagen huisvuil HH Er gebeurt van alles in de Walcherse zakenwereld. Zo kreeg Bakkerij Bliek in Dauwendaele onlangs een heel nieuw uiterlijk en mag Rijwielhandel Petiet zich tegen woordig Batavusdealer noemen. Voor Visser Art in valt nog voor de zomer het doek en Robbemijn kindermode kreeg er eenderde aan winkelruimte bij. Op de Streekpagina leest u over de Zeeuws Bolustrofee, de nieuwe gedichtenbundel van Lou Vleugelhof, de terugloop van het aantal mussen in steden en streken en het schoolvoetbaltoernooi Ook op deze pagina de gevonden voorwerpen. Bij CineCity in Vlissingen deze week o.a. de films The Exorcist en Finding Forrester. In Middelburg maakt men zich op voor het bluesfestival en in Vlissingen wordt vrijdag jongerencentrum Walk-lnn geopend. Kijk voor een uitgebreid overzicht van uittips op de Breeduitpagina. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: (01 18) 484 316 (01 18) 484 276 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes Het Alstomteam bereidt zich voor op de tiende Roparun. foto: Jaap Wolterbeek in den Vrouwenpolder sew eg 81 4354 ND Vrouwenpolder Tel. 0118 - 591 900 - Fox 0118 - 591 965 ('s Maandags gesloten) advertentie WOENSDAG 4 APRIL 2001 bibUO7lX JAARGANG 102 - NUMMER 14 faam /vlissinger WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN (advertentie) (advertentie) met de uitwerking van kleine projecten als infuuspompen, tv's en telefoons inmiddels be horen compleet uitgeruste bungalows en hospices tot de realiteit. „In Kamperland staan twee vakantiebungalows voor terminale kankerpatiënten en het volgende Zeeuwse project waar een bijdrage aan wordt geleverd is een hospice in Mid delburg", vertelt Rob Mol, één van de mensen van het eerste uur als het gaat om Zeeuwse deelname aan de Roparun. „Na de bouwvak begint Stich ting Thuiszorg met de bouw van een hospice in de Nas- saulaan in Middelburg. Een deel van de Roparungelden van dit jaar gaat daar naar toe." Website Voor Middelburger Rob Mol is de Roparun sinds zijn eerste kennismaking met het evene ment in 1993 een deel van zijn leven geworden. Dit jaar loopt hij voor de derde keer mee en brengt hij wederom vol over tuiging en betrokkenheid de loop onder de aandacht van het bedrijfsleven en particulie ren. „Sponsorwerving kun je niet half doen, daar moet je helemaal voor gaan", vertelt hij bevlogen. Sommige deel nemers hebben daar moeite mee, ze voelen zich een soort bedelaar als ze mensen om sponsoring moeten vragen. Ik niet, ik kom niet voor mezelf om geld, maar voor de projec ten van de stichting. Ik ben daar dan ook dag in dag uit mee in de weer en ik moet zeggen dat het aardig loopt hier op Walcheren. Een leuk voorbeeld van particuliere sponsoring is de gulheid van de bewoners van de Branden burglaan. In '99 leverde het Alstom runningteam een bij drage aan de openingshande ling van dit Middelburgse vil lapark en de bewoners zijn dat niet vergeten. Maar liefst 57 van de 60 bewoners spon soren de Roparun 2001. Bij be drijven is de sponsoring heel divers, het varieert van grote en kleinere geldbedragen tot het beschikbaar stellen van vervoersmiddelen of het ver zorgen van de catering onder weg." De Roparun 2000 bracht 4,2 miljoen gulden op, de or ganisatie hoopt dit bedrag dit jaar te overschrijden. Enkele doelen die met de opbrengst 2001 zullen worden gereali seerd zijn onder andere: een Sociaal Fonds voor patiënten in de Daniel den Hoed Kliniek, minder draagkrachtigen kun nen uit dit fonds een vergoe ding krijgen voor bijvoorbeeld reis- en telefoonkosten en an dere extraatjes, ondersteuning van drie Franse ziekenhuizen en instellingen en een zorg vernieuwingsproject voor kin deren in het Sophia Kinderzie kenhuis. Voor nadere informa tie over de Roparun kan telefo nisch contact opgenomen worden met Rob Mol, tel. 06- 12174639 en voor de internet ters heeft het Zeeuwse Als tomteam een website waarop allerlei informatie over de doelstelling en de projecten is te vinden. Het adres van de si te is:www.zeelandnet.nl/ropa- run. Wie het Alstomteam wil steunen kan dat doen via reke ningnummer 6402.35.999 van het Alstomrunningteam. Voor inlichtingen over de sponsor actie van Fitnesscentrum Ten Tije tel. 0118-430816. (advertentie) de Konmar in uw brievenbus. Boordevol aanbiedingen en suggesties voor heerlijke paasrecepten. Heeft u de paasfolder niet ontvangen? U vindt 'm in de Konmar! Of bel gratis 0800-0228898. la. ede. irton, /edeJevL tévn? KQSMir door Mieke Roelse Het bevorderen van een vlotte, veilige en mi lieubewuste scheepvaart door de Wester schelde. Dat is de doelstelling van de Scheep vaartdienst Westerschelde. Belangrijk hulpmid del daarbij is de Schelderadarketen, een Vlaams- Nederlands verkeersbegeleidingssysteem, dat sinds 1991 geoptimaliseerd is en de vaarwegge bruikers volgt vanaf zee tot Antwerpen en de hele 145 kilometerlange weg ertussen. Hoofd van de Scheepvaart dienst is Henri Haverkamp, zijn plaatsvervanger en sector- hoofd Westerschelde is Max Visser. Beide heren zijn behept met het Westerschelde-virus; een aandoening waar, naar ei gen zeggen, alle medewer kers in het Schelde Coördina tie Centrum en ver daarbuiten last van hebben. „Of het nou loodsen, verkeersleiders, ha venmeesters of hoofden zijn; allemaal zijn ze beroepsmatig én emotioneel betrokken bij 'hun' rivier", legt Visser de verschijnselen uit. „Wat die ri vier natuurlijk uniek maakt, is dat het een snelstromende, bochtige vaarweg is die naar Antwerpen toe steeds smaller wordt. Bovendien zitten er zes sluizen in het traject. Daarom luistert die veiligheid zo nauw. Een schip kan niet de lucht in of een zijweg inslaan. Vandaar dat bij marginale schepen, dat zijn schepen die door hun diepgang en grootte alleen maar bij bepaald tij door kun nen, alles moet kloppen. Wat er nu gebeurt met het radar systeem is dat elk schip, elke vaarweggebruiker zeggen wij, een soort 'label' krijgt. De ver keersleider heeft hem letterlijk in beeld en kan zien wat er nog meer vaart en welke situ aties er over een bepaalde tijd op een bepaalde plek kunnen ontstaan. Communicatie, over leggen en afspraken maken zijn daarbij onontbeerlijk. De Westerschelde is daartoe in stukken gedeeld, zodat een be mande centrale elk deeltraject in de gaten houdt. Vlissingen, Hansweert en Terneuzen aan onze kant en Zeebrugge en Zandvliet bij de Belgen. Daar naast staan langs de kust ra dartorens van Westkapelle tot Saaftinge en van Oostende tot Kallo." Korte lijnen In het sluisgebouw van Kallo is onlangs een simulator in ge bruik genomen voor de geza menlijke opleiding en training van de verkeersleiders ten be hoeve van VTS, wat staat voor Vessel Traffic Services, vertaald als de Scheepvaartbegeleiding. „Het vak van verkeersleider kun je niet uit een boekje leren, het is een ervaringsvak", legt Haverkamp de noodzaak van de simulator uit. „Regelmatig krijgen we open sollicitaties, maar er zijn behoorlijk wat ei sen die we stellen. Je moet ge varen hebben, dat altijd. Een nautische opleiding is een voorwaarde. In de opleiding, die negen maanden duurt, speelt zo'n simulator een grote rol. Een ramp of dreigende ca lamiteit kun je niet even oefe nen in het echt. En het sociale aspect is belangrijk. Je werkt in wisselende diensten met een klein team en als er iets ge beurt moeten er in korte tijd veel beslissingen genomen worden. Gelukkig werken we met een getrapte organisatie waar vakbekwame mensen be trokken zijn én verantwoorde lijkheden dragen. Korte lijnen en geen oeverloze discussies. Henri Haverkamp rechtsen Max Visser in de radarruimte op de vierde verdieping. foto: Jaap Wolterbeek. Snel beslissingen nemen en weten wie je waar moet berei ken. Dat werkt het snelst. Blijk baar werkt het ook prettig, want erg veel personeelsver loop hebben we hier niet." Traktaat 1839 Veel ongevallen gebeuren er ook niet meer sinds de Schel deradarketen in gebruik geno men is. Volgens een grafiek vertoont het aantal ongevallen per jaar nog steeds een dalen de lijn, maar de winst is nog groter bij opsplitsing in het sóórt ongevallen. Een schip schip aanvaring behoort de laatste jaren tot de zeldzaam heden. Daartoe zijn dan ook ondermeer 500 loodsen en 250 verkeersleiders 24 uur per dag bezig. Nog meer cijfers: 150 zeeschepen wisselen op de rede van Vlissingen van loods. Haverkamp wil nog wel wat cijfers kwijt: „Van de be roepsvaart die hier passeert is 75 procent wat wij Schelde- vaarders noemen, die gaan naar België. De rest bestaat uit wetschepen, die vallen onder de Nederlandse wet. Het is dan ook logisch dat de samen werking met België heel in tens is. Sterker nog, zij betalen een groot deel van de exploi tatiekosten. De enige strubbe lingen ontstaan eigenlijk als het traktaat van 1839 in het géding komt". In dat traktaat uit 1839 is de vrije doorvaart op de Schelde vastgelegd. Dat betekent dat Nederland niet zomaar eenzijdig het vaarver- keer kan stilleggen, zelfs niet als daar alleszins een aanlei ding voor is. „Soms gebeurt dat natuurlijk toch, dan is er iets gebeurd dat het vaarver- keer in gevaar brengt", vertelt Haverkamp. „Dat wordt dan hoog opgenomen en dan kan het zijn dat hier een telefoon tje binnenkomt van een Belgi sche Minister die om ophelde ring vraagt. Maar nogmaals, in goed overleg afspraken ma ken werkt altijd. We zijn nu met onze Belgische collega's bezig om het nautisch en tech nisch beheer gemeenschappe lijk aan te pakken. Dat kan al leen maar een win-win situ atie opleveren. Net als de overeenstemming die we be reikt hebben om de loods- plicht op te trekken tot 80 me ter en de daaraan gekoppelde betonning van de vaarweg. Maar allemaal met één voor waarde. Dat het huidige veilig heidsniveau onverkort ge handhaafd blijft. Daar staan we voor." Voor de tiende keer wordt dit jaar de Ropa run gelopen. Een gesponsorde estafettema rathon van Rotterdam naar Parijs. Honderdvijf tig teams, in totaal zo'n vierduizend mensen, waarvan twaalfhonderd lopers beginnen 23 mei aan de 530 kilometer lange estafette. Met de opbrengsten van de Roparun worden pro jecten gefinancierd die de kwaliteit van het le ven van kankerpatiënten verbetert. Bas Hoogesteger en Rob Mol maken deel uit van het Zeeuwse Alstom runningteam. Rob als lo per en Bas als fietser. Bas Hoogesteger is in het da gelijks leven consulent voor de sociale dienst van de ge meente Vlissingen. Fietsen doet hij al jaren, maar dit jaar fietst hij voor het eerst voor een goed doel. Bas is een van de fietsende begeleiders die er voor moet zorgen dat de lopers uit de wind blijven, ge zien worden in het donker en de juiste route lopen. Maar de fietser is er natuurlijk ook om de loper mentaal te onder steunen. „Het Alstomteam bestaat uit acht lopers en zes fietsers", vertelt de Vlissinger. „En de hele ploeg, dus ook de buschauffeurs, fysiotherapeu ten en kwartiermakers telt 26 koppen. Allemaal mensen die zich belangeloos inzetten en hopen het leven van kanker patiënten nog een beetje aan genaam te kunnen maken. Zoals bijna iedereen heb ik zelf ook met kanker in de fa milie te maken gehad. Mijn vader is er aan overleden. Door mee te doen aan de Ro parun hoop ik een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het leven van ernstig zieke mensen. Naast de fysieke in spanning, het fietsen van de Roparun, wordt er ook wel van je verwacht dat je als teamlid ook sponsors aanle vert. Zelf heb ik daarvoor con tact gelegd met Fitnesscen trum Ten Tije. Zij leveren graag een bijdrage aan de Ro parun en doen dat door op zaterdag 21 april een spon soractie te houden. Op deze dag kunnen teams van vier personen een cardioparcour afleggen. Het is de bedoeling dat de teams op vier verschil lende onderdelen een zo groot mogelijke afstand afleg gen. Per afgelegde afstand la ten zij zich door zoveel moge lijk mensen sponsoren. Ten Tije zorgt voor begeleiding en stelt de accommodatie be schikbaar, al het sponsorgeld gaat naar de stichting Ropa run. Hospice Middelburg In tegenstelling tot bijvoor beeld het kankerbestrijding- fonds komen de opbrengsten van de Roparun, bestaande uit inschrijfgeld van de teams en sponsorbedragen, direct ten goede aan de kankerpatiënten zelf en niet aan onderzoek of bestrijding. Het gaat er de stichting nadrukkelijk om om de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten te verbeteren. En dit alles onder het motto: 'Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen da gen meer kunnen worden toe gevoegd aan het leven'. De Ro parun heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorge maakt, steeds meer teams doen mee en ook in de spon soring zit nog steeds een stij gende lijn. Werd er tien jaar ge leden voorzichtig begonnen SÜÜPSi uiyicaic unovanyci STRONG SRT 8000 geschikt voor o.a. alle Nederlandse zenders *60cm. TRIAX SCHOTEL Universele L.N.B m 1119. Nd voor (exclusief kabel en ■nHHHHHHBBHannnAi -- MIDDELBURG VLISSINGEN GOES

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1