Zeeland steunt Maluku met benefietavond Boekenweek heeft dit jaar veelzijdig thema s Lente- en zomermode WOENSDAG 14 MAART 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 11 faam/vlissinger WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Na ruim twee jaar is er nog steeds geen eind gekomen aan de strijd die de op de Molukken heerst. Ongeregeldheden en ge weld laaien van tijd tot tijd in alle hevigheid op, waardoor het aantal slachtoffers en ont heemden blijft groeien. Een oplossing lijkt nog niet voor handen. Diverse landelijke en re gionale instanties en organisaties ontwikkel den reeds hulpprojecten om de inwoners van getroffen gebieden te ondersteunen. Omdat humanitaire hulp dringend nodig blijft houdt de 'Stichting Zeeland steunt Maluku' zaterdag 24 maart in de kantine van ROC Zeeland een benefietavond. Rudy de Queljoe Jim Pentury uit Middelburg is secretaris van de Stichting Zeeland steunt Maluku. Hij bracht eind vorig jaar een be zoek aan de Molukken, waar hij getuige was van verwoes ting, ontwrichting, angst en vertwijfeling. Juist tijdens zijn bezoek laaide het geweld op nieuw op. In het televisiepro gramma Barend Van Dorp en in het Moluks maandblad 'Marinjo' deed Pentury ver slag van zijn reis en noemde zijn ervaringen indrukwekkend en aangrijpend. Desondanks heeft de reis zijn goede kanten gehad. Namens de stichting wist Pentury tijdens zijn reis contacten te leggen met de zowel Christenen als Moslims, lokale hulpverleners, ambte naren, en mensen uit het be drijfsleven. Deze contacten vormen de basis voor het net werk van de stichting en ma ken directe hulp aan zowel Christenen als Moslims vanuit Nederland mogelijk. „Met de opbrengst van de benefiet avond willen wij een aantal doelen realiseren", vertelt de voorzitter van de stichting Wil lem Pentury. „Samen met on ze achterban hebben we geke ken hoe we dat het beste kun nen doen. Bij de keuzes die gemaakt worden met betrek king tot de hulpverlening spe len politieke of religieuze voorkeuren geen rol. Wij wil len hulp bieden aan alle slachtoffers van de geweld- golf die over de Molukken woedt. Wel zijn er zeg maar randvoorwaarden opgesteld waaronder wij die humanitai re hulp kunnen en willen bie den. Een van de belangrijkste voorwaarden is betrouwbaar heid van de partners en dat geldt dan voor de partners hier dus sponsors, vrijwilli gers, bestuursleden en zo, maar ook de partners op de Molukken. Korte directe lijnen en een transparante manier van werken zijn dus nodig om die betrouwbaarheid te kun nen garanderen. Vandaar dat wij eerst een analyse ter plaat se hebben gemaakt en dat geldt ook voor het gerealiseer de netwerk. Voorts zal er van iedere hulpactie verslag ge legd worden en dit zal ook daadwerkelijk worden terug gekoppeld naar de achter ban." Betrokkenheid De Benefietavond alleen zal niet volstaan om alle doelen van de stichting te verwezen lijken, maar het is een eerste aanzet, de stichting is vast van plan om ook in de toekomst geld te blijven genereren voor humanitaire hulp aan de Mo lukken. Tot nu zijn de doelen: ondersteuning van christelijke en islamitische vluchtelingen in Halong (Ambon) en Kairatu (eiland Ceram), ondersteuning van het Voortgezet Onderwijs Sekolah Menegah Kejuruan (SMK Ambonstad) en het aan leveren van communicatie middelen ten behoeve van de Maranathakerk in Ambonstad. De invulling van de avond zelf is zeer divers en biedt voor jong en oud volop entertain ment en informatie. Op het programma staan onder meer optredens van Kaz Lux en Ru dy de Queljoe, maar ook nieu we bands als Gazooth (Dance, soul en R&B) en Kelapa Rap zorgen voor heerlijke swing en spraakmakende rap. In di verse stands wordt informatie gegeven over de situatie op de Molukken en uiteraard is er ook aan de inwendige mens gedacht en zijn er allerlei lek kere hapjes te koop. Naast het genereren van geld voor de hulpprojecten hoopt de organisatie met deze avond de betrokkenheid van >f) klunzen Recepties familiefeesten op het water Kelapa Rap, jonge dynamische rap uit Oost-Souburg. Ook 'oudgediende' Rudy de Queljoe onder steunt met zijn muzikale bijdrage Maluku. Alle kamers van Hotel Westduin zijn klaar voor het sei zoen. De gefaseerde kamerrenovatie werd onlangs afge rond. Het Huis Hardy in Vlissingen viert dertig jarig jubi leum. Hengelsport Zuiderduin in Westkapelle onderging een facelift en werd tevens flink uitgebreid. De Rottweilerwerkgroep Zeeland werkt hard aan verbe tering van het imago van de Rottweiler. In de Zeeuwse bieb is het werk van kunstenares Ineke Otte te bezichti gen. Het radioprogramma 'Spijkers met Koppen' wordt opgenomen in de Middelburgse Stadsschouwburg. de Zeeuwse bevolking en het bedrijfsleven met de Moluk ken te vergroten en intensive ren. „Bij de benefietavond zijn al zo'n honderd vrijwilligers betrokken die allemaal op hun eigen wijze een bijdrage leve ren aan de hulpverlening", vertelt de voorzitter. „Zonder al deze mensen zouden wij dit nooit kunnen hebben organi seren en de stichting is dus veel meer dan alleen een da gelijks bestuur." De benefietavond wordt ge houden in de kantine van ROC Zeeland, locatie Oude Veerha- venweg 3 Vlissingen. De zaal gaat om 19 uur open en de optredens zijn gepland van 19.30 uur tot 0.200 uur. De en tree bedraagt 25 gulden, kin deren tot 12 jaar en 65+ beta len 15 gulden. Bij Cine City in Vlissingen zijn deze week nieuw de films 'The wedding planner' en 'The Titans. De voorjaarsserie van Het Zeeuws Orkest (HZO) kenmerkt zich door een zeer bijzondere programmering. Het voorjaarsprogram ma wordt gespeeld in Goes, Middelburg en Terneuzen. In Bossenburg en Westerzicht wordt gestart met het in braakpreventieproject 'Samen werken aan veilig wo nen'. Lopen staat op nummer 2 in de top-vijf van hinder lijke burengeluiden. In deze woningkrant enkele tips om deze te voorkomen en bespreekbaar te maken. Advertentieverkoop (0118) 484 316 Redactie (0118) 484 276 Bezorgklachten (0800) 023 1231 Uitgebreid colofon: zie pagina zoekertjes (advertentie) Open avond bij Sohaevers donderdag SE maart 18.00-21.00 uur Hogeschool Schoeveis (hbo) Schoevers College (mbo) lel. 0800-Schoeveis (0800-724 638 377) i mm.schoevera.nl (advertentie) (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Werkzaamheden Stationsgebied gaan beginnen Bijzondere Bijstand: Boomfeestdag in Middelburg Ieder jaar heeft de boekenweek (dit jaar van woensdag 14 tot en met zaterdag 24 maart) een bepaald thema. De komende tien dagen is dat: Het land van herkomst, schrijven tussen twee culturen. Schrijvers die in Nederland schrijven maar in een ander land opgroeiden, al dan niet uit vrije wil. Het voorjaar is in zicht. De natuur doet haar werk en binnen en kele weken zullen wij dan ook de eerste jonge kikkertjes in de vijvers aantreffen. foto: Frank Husslage groeide dighter Mustafa Sti- tou. Andere gast is Frans van Dixhoorn, ook een dichter. Ge boren en getogen in Zeeland. Aanvang 16.30 uur. Over Eddy du Perron houdt dinsdag 20 maart Kees Snoek een lezing in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek. Snoek studeerde af op Du Perron en zal ingaan op de vraag wie Du Perron werkelijk was en in hoeverre zijn werk daarin als sleutel dient. Aanvang 20 uur. Eveneens op 20 maart een op treden van de Turkse Nilgün Yerli in de Drvkkery. Bekend als voormalig Turkish Delight- lid en succesvol cabaretière. Zij signeert De Garnalenpel- ster, haar debuutroman. Van af 16 uur is zij in de Drvkkery aanwezig. In bibliotheek/boekhandel 't Spui in Vlissingen vindt woensdag 21 maarteen literai re manifestatie plaats als af sluiting van de dichtwedstrijd: Vlissingen oud en nieuw. De slotmanifestatie wordt ge opend door de Arabische schrijfster Sali Al-Hasani. Zij leest haar gedichten uit 'De bruid van Mesopatamië' in het Arabisch voor en geeft daarna in het Nederlands een toelich ting op haar werk. Tijdens de boekenweek is er tevens een expositie te zien die ook als thema het schrij ven tussen twee culturen heeft. In de Drvkkery zijn tot en met 24 maart foto's te zien die Willy Lippens maak te van 'nieuwe Nederlan ders' in Sluiskil. De Middel burgse dichteres Chawwa Wijnberg houdt donderdag 22 maart een lezing in de Drvkkery, aanvang 19.30 uur. De boekenweek wordt afge sloten met een lezing van Carolijn Visser in de Drvkke ry op 24 maart om 11 uur en met een optreden van stu denten van de Hogeschool voor Muziek en Theater Rot terdam. Zij spelen van 14.30 - 16.30 uur speciaal op het boekenweekthema geselec teerde wereldmuziek. Tijdens de boekenweek wor den er tal van literaire mani festaties georganiseerd. Vaste onderdelen zijn ook het boe kenweekgeschenk en het boe kenweekessay. Salman Rush die schreef het boekenweek geschenk dat men bij beste ding van minimaal f. 24,50 aan boeken ontvangt. Het draagt de titel Woede en is in tegenstelling tot eerdere boe kenweekgeschenken geen dun boekje maar een complete ro man. De bedoeling is dan ook dat het boek over een paar maanden met als titel Fury de rest van de wereld gaat vero veren. Rushdie beantwoordt ook aan het twee culturen the ma. Opgegroeid en opgevoed in India en gestudeerd in En geland. Die twee culturen bij ten elkaar niet echt. Dat was wel het geval bij Rushdie de liberale denker die in botsing komt met moslim-fundamen- Faam/Vlissinger is opgenomen. Kader Abdolah winnaar van de E. du Perronprijs. verhalen maken al langer deel uit van de Nederlandse literatuur. De laatste jaren ko men de debuten uit alle windstreken. Hafid Bouazza is al genoemd, maar ook Moses Isegawa (Oeganda), Lulu Wang (China), Kader Abdolah (Iran) en Yasmine Alias (So malië) hebben hier een groot lezerspubliek gevonden. Aan de boekenweek wordt ook in ons gebied aandacht geschonken. In de Drvkkery in Middelburg is op 16 maart Jan van Gilst gastheer tijdens een literair café. Gesproken wordt met de in Marokko ge boren en in Lelystad opge- Alles over de lente- en zomermode kunt u lezen in de modebijlage die deze week in de talistische kringen, zoals ver woord in De Duivelsverzen. Een fatwa was het gevolg. Schrijver van het boeken weekessay is Hafid Bouazza. Het essay belicht het thema Schrijven tussen twee cultu ren. Bouazza heeft een Marok kaans herkomst maar schrijft in het Nederlands. Hij debu teerde in 1996 met de verha lenbundel De voeten van Ab dullah en was samensteller en vertaler van een bloemlezing klassieke Arabische liefdesge dichten. Het essay, met als ti tel Een beer in bontjas ligt voor bijna vijf gulden in de boekhandel. Het land van herkomst is de titel van een roman van E. du Perron. De twee culturen waar hij tussen zat, Neder- lands-lndië en Europa, zijn voor veel schrijvers een dank baar onderwerp geweest. In dische en ook Surinaamse T" rfj m f

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1