Angst grijpt om zich heen Dahl-kenners zetten Pabo-studenten voor het blok Internationale vrouwendag een feestdag voor vrouwen Benefietconcert Zeeland voor Zambia Lezer Streeknieuws Maart Woonmaand crtK Alleen zaterdag de hele dag 25% korting! i VU I C WOENSDAG 7 MAART 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 10 faam/uiissinger WEKELIJKS HUIS AAM HUIS OP GEHEEL WALCHEREN door Inge Adriaansen en Peter Verdurmen Een tegenvaller en nog niet zo'n kleintje ook. Het is lammertijd en in de stal van het Zeeuwse Landschap in Oostburg is het geblaat niet van de lucht. De ecologische schaapskud de van Jan Klomp en Lia Helmers is voor de tweede achtereenvolgende winter 'te gast' in de werkschuur bij de Grote Gat-kreek. Afgelo pen weken zijn 175 lammeren geboren. De uit braak van de mond- en klauwzeerepidemie in Engeland is voor de twee West-Zeeuws-Vlaam- se herders een lelijke streep door de rekening. Er geldt een vervoersverbod voor schapen en andere even- hoevigen. Om er zeker van te zijn dat de kudde Drentse hei- deschapen vrij blijft van be smetting besloten Klomp en Helmers - noodgedwongen - om de twee laatste lammetjes weekenden te schrappen. Het eerste weekend was een enorm succes. Zo'n 1000 be zoekers, veel gezinnen met jonge kinderen, kwamen een kijkje nemen in de stal van het Zeeuwse Landschap. Klomp is doodsbenauwd van mond- en klauwzeer. Zou zijn kudde wor den getroffen dan is dat voor hem en zijn collega een regel rechte ramp. Wordt mond- en klauwzeer vastgesteld, dan worden alle schapen zonder pardon afgemaakt. „Ik zou dan al in één keer al m'n fokmate- riaal kwijt zijn. Je moet dan helemaal weer bij nul begin nen. Het zou me jaren kosten om weer een gelijkwaardige kud de te krijgen." Klomp en Hel mers hebben momenteel ook nog een 120-tal schapen bui ten lopen. Het gaat om ooi lammeren, die grazen op het fort bij Retranchement, en een groep rammen in de Zwarte Polder bij Nieuwvliet. „Die moeten daar voorlopig blij ven." Eind maart gaan alle die ren naar buiten. Onder norma le omstandigheden wel te ver staan. Klomp hoopt dat tegen die tijd de snel om zich heen grijpende epidemie een halt is toegeroepen, al is hij daar nog niet zo zeker van. Het mond en klauwzeervirus bedreigt al le evenhoevigen. Het is uiterst besmettelijk. De herder uit West-Zeeuws-Vlaanderen heeft dan ook alle begrip voor de Engelse noodmaatregelen. „Je kunt het virus aan je schoenen of kleding meene men, maar het verspreidt zich ook door de lucht." Schapen die getroffen worden sterven een uiterst pijnlijke dood. „Het is erger dan varkenspest." In '84 was volgens Klomp de laatste uitbraak van mond- en klauwzeer in Nederland. Een jaar of tien geleden is men ge stopt met inenten. „Als je een dier inent worden er antistof fen gevormd. Het probleem is dat je dan niet meer kan on derzoeken of een dier al dan niet ziek is." Ook Jan en Hu- berdien Breel uit Veere hebben begrip voor de noodmaatrege len, maar dat neemt niet weg dat de epidemie als een scha duw over hun schapenmelkbe- drijf heen hangt. Hoewel Jan Breel er erg nuchter onder lijkt te zijn spreekt hij toch zijn angst uit voor hun bedrijf. „Zolang de temperatuur koud blijft is de kans op overwaaien kleiner, maar wie weet wat er gebeurt als de temperaturen stijgen", zegt Jan Breel. „De hele markt ligt helemaal stil", vervolgt zijn vrouw Huberdien, „en wie weet hoe lang dat nog duurt. Wij hebben in het voor jaar altijd veel bezoek van scholen, maar dit jaar kan dat dus niet doorgaan. We kunnen niemand van buiten bij de schapen laten. Ook hadden we het idee om een open dag te houden, maar dat hebben we ook maar uit ons hoofd gezet." Huberdien Breel weet dat er veel angst is onder de boeren. Ook zijzelf vraagt zich vaak vertwijfeld af of dit wel goed komt. „Als het overwaait en hier toeslaat kunnen we wel een baan gaan zoeken, want dan is ons hele bedrijf in een klap weg." Jan herinnert zich nog dat zijn vader in het verle den ooit een mond- en klauw zeer epidemie heeft meege maakt. „Vader had toen elf koeien waarvan er zes besmet raakten. Dat is iets meer dan de helft en dat kun je als be drijf wel overleven. Nu gaan er onder de boeren geruchten dat als de epidemie overwaait en op Walcheren gaat woeke ren het hele gebied geruimd moet worden. En dat is na tuurlijk wel wrang, dat je je ge zonde vee dan op moet offe ren. Maar goed, als het zover komt Buiten grazen is er voor veel schapen niet meer bij. hebben we simpelweg geen keus, het is het meest verstan dige wat je in zo'n situatie kunt doen", besluit Jan Breel. Alleen personeel en vrijwilligers Is de epidemie voor fokbedrij- ven een ramp, ook kinder boerderijen speelt de plaag parten. De Middelburgse 'Klepperhoeve' heeft de hek ken in een van de drukste pe rioden van het jaar moeten sluiten.,, Juist in de voorjaars vakantie is er ontzettend veel te beleven en zien op de kin derboerderij", vertelt assistent beheerder Mieke Huurman. „Het is lammertijd natuurlijk en dat moeten nu veel kinde ren missen." Desondanks heerst er ook bij de Middel burgse kinderboerderij begrip voor ,de situatie. „Er is geen sprake van keuze, een ziekte als mond- en klauwzeer is ui terst besmettelijk. Ais preven tieve maatregel hebben we een ontsmettingsbad ge plaatst. Alleen de vrijwilligers en het personeel komen nog op de kinderboerderij en zij zijn uiterst voorzichtig." Hoe het met de geplande activitei ten verder gaat weet Huurman nog niet. „De maandelijkse i3JJ Ij'JJJ JJrJ Foto: Jaap Wolterbeek themamiddag 'werken op de boerderij' staat gepland voor eind maart, we blazen nog niets af. Het 'vervoersverbod geldt nu tot 12 maart en afhankelijk van de besluitvorming daar over kunnen wij alleen maar afwachten. Het eerstvolgende schoolbezoek zou 16 maart zijn, we hopen natuurlijk dat dat door kan gaan, maar ook daarover valt nu nog niets te zeggen. Als het vervoersver bod niet opgeheven wordt zul len wij ook de vrijwilligers naar huis moeten sturen, maar zover is het nog niet", besluit Huurman. Hebbes Byoux strijkt neer in Vlissingse St. Jacobsstraat. Bij La Vaca Kreatief wordt nu ook wol verkocht. Corrin's Mode is klaar voor de lente. Pag. 19 Mannenkoor Het Veerse Scheepstuig gaat binnenkort de lucht in. Dansen vanuit je hart leer je niet maar doe je gewoon bij de cursus Anahata. Lees op de streekpagina alles over de aantrekkelijke lezersreis van Thames Travel. jVerder vindt u in deze Faam/Vlissinger alles over de 'Maand van het huis'. Bij Cine City in Vlissingen zijn deze week nieuw de films 'Chocolate' en 'Sous Ie sable'. Raymond van het Groenewoud en zijn Straffe Mannen treden op in het Arsenaaltheater. Het Middelburgs Theater brengt de komedie 'De Woonboot' van Haye van der Heyden. Advertentieverkoop (01 18) 484 316 Redactie (01 18) 484 276 Bezorgklachten (0800) 023 1231 Uitgebreid colofon: zie pagina zoekertjes (advertentie) Samen zijn, ervaringen uitwisselen, praten, lachen en van elkaar leren. Dat zijn de be langrijkste ingrediënten voor de zesde Interna tionale Vrouwendag, die donderdag 8 maart wordt gehouden in het Multi Functioneel Cen trum in Zierikzee. Het 8 Maart Team stelde on der het motto 'World Wise Women' of kortweg WWW een feestelijk programma samen met onder meer een bijzondere modeshow. Het Vrouwenfeest, dat voorgaande jaren een suc ces bleek, is bedoeld als evenement waar vrou wen zich in alle opzichten kunnen profileren. Het 8 Maart Team werd zes jaar geleden opgericht door een aantal gelijkgestemde vrouwen, die het belangrijk vinden de Internationale Vrou wendag, die over de hele we reld gevierd wordt, ook op Schouwen-Duiveland vaste vorm te geven. Sinds haar fu sie met Vrouw en Geloof, vo rig jaar, is het 8 Maart Team eveneens betrokken bij allerlei activiteiten die te maken heb ben met verschillende aspec ten van vrouwzijn. De Interna tionale Vrouwendag wordt door het team beschouwd als een jaarlijks hoogtepunt. Dit jaar koos het team voor het thema 'World Wise Women'. Een veelomvattende slogan die vooral te maken heeft met de globalisering en het we reldwijde denken, ook op het gebied van vrouwzijn. Het we- reldbrede denken hangt sa men met de aandacht die be steed wordt aan knelpunten in het bestaan van vrouwen over de hele wereld. Het program ma van de zesde Internationa le Vrouwendag begint om 18.00 uur met een bijzondere maaltijd die bestaat uit door de gasten meegebrachte ge rechten. Gezien de sterk uit eenlopende culturele achter gronden van de vrouwen be looft het menu een spannende samenstelling te krijgen. Na het eten wordt de aula van het MFC ingericht als feestruimte en is het om 19.30 uur tijd voor een tentoonstelling over beroemde en belangrijke vrouwen uit alle landen, sa mengesteld door Jesicca Pra- ger-Stein. Be Yourself Na de tentoonstelling is er een Wereld-Vrouwen-Quiz. Na de pauze, waarin gelegenheid is om bij te praten en ervaringen uit te wisselen, wordt de avond voortgezet met de Wereld Vrouwen Show; een mode show waarbij het enige dat geldt is jezelf zijn. Onder de ti tel 'be yourself' showen vrou wen kleding waarin zij zich het lekkerst voelen. Dat kan uiteenlopen van een motorpak tot een bruidsjurk, en van klederdracht tot mantel pak. "Het 'Be Yourself' staat de hele dag overigens centraal en impliceert voor de organisatie vooral ruimte voor jezelf kun nen willen en durven maken. Jezelf ontdekken en leren wie je bent en wie anderen zijn volgt dan vanzelf en dat is dan ook het doel van de dag, het uitwisselen en ontmoeten, en natuurlijk vooral het vieren van het vrouw zijn. De avond wordt afgesloten met een groot feest met percussie en dans, ge volgd door een disco waarbij DJ Ros en Cor van 'Rinko Sound' de muziek zullen draai en die door de gasten zelf is meegebracht. Ook hier belooft het weer een bonte mix van culturen en stijlen te worden. De wisselprijs, het beeldje Neeltje Spijker, is dit jaar niet gekoppeld aan een wedstrijd. Dit jaar wordt het beeldje uit gereikt aan een vrouw die veel heeft gedaan voor de bewust wording van vrouwen op Tal van Zeeuwse bands en vrijwilligers zetten zich vrij dag 9 en zaterdag 10 maart in voor een in nood verke rende lagere landbouwschool in Zambia. In vereni gingsgebouw Ammekore in Nieuwdorp wordt dan een tweedaags benefietfestival georganiseerd. Till Dawn, De Niro, Ampire, 505, The Glorius Defenders of the Malt en Seven of Nine. Het is een greep uit het aanbod aan Zeeuwse bands dat in maart te zien zal zijn in Nieuwdorp. Behalve optredens van genoemde bands zijn er demonstra ties line-dancing door de Triple Creek Country Dancers en de Quarles Line Dancers. Arthur Heuwkemeijer geeft een muzi kale workshop met tal van in-strumenten en muziekstijlen waar bezoekers (met hun eigen instrument) gewoon op in kunnen haken. De school die door de actie gesteund wordt is het Chipembi Farm College (CFC), waar jonge Zambianen in twee jaar opgeleid worden in de akkerbouw, groenteteelt en veehouderij. CFC moet zichzelf compleet onderhouden; krijgt geen steun van de overheid. Met de Zeeuwse financiële steun kunnen er schoolboeken, machineonderdelen, ossen, kippen en waterputten worden gekocht waardoor de school een zelf standiger bestaan kan leiden. Met een 'Dahl-is-het-helemaal-quiz' is afgelopen zondag het studiepro ject van drie Pabo-studenten afgesloten. Maaike Mes, Lot Goosen en Bianca de Kroo hebben in samenwerking met het Schuttershoftheater en De Drvkkery in Middelburg studiepunten verdiend voor hun project om leesbeleving te stimuleren. Als de zussen Pien, Sien en Trien (behalve Trien behoorlij ke 'dikke dames') loodsten de studenten ruim twintig kinde ren na een spetterende ope- ningsact door de vragen. Sien vertelde in het kort iets over het leven van Roald Dahl. De Dahl-is-het-helemaal-rap had toen al geklonken, waarbij Dahl natuurlijk lekker rijmt op helemaal, kaal, allemaal en taal. Na een rondje oefenvragen bleek het drietal, ondanks de soms pittige vragen, zich toch verkeken te hebben op de kennis van hun jonge kandi daten. Of zoals Sien het zei: „Jullie zijn echt wel veel te goed hoor zeg, echt wel hoor", met een onbestemd maar duidelijk accent. De vra gen gingen over Roald Dahl zelf, natuurlijk de boeken en zelfs soms een vraag die al leen beantwoord kon worden als je de film gezien had. Pas bij de laatste vraag over Sja- kie en de chocoladefabriek waren er voor het eerst afval lers. Waar of niet-waar vra gen moesten de oplossing brengen, maar nog steeds bleek het aantal goede ant woorden te groot. Droom uit GVR Uiteindelijk kwamen vier kin deren als finalist naar voren. Zij wisten het goede ant woord op de vraag welke droom Sofie (in de GVR) de koningin influisterde. Uitein delijk ging Luuk met de eerste (advertentie) v.uifeLi Schouwen-Duiveland. Het pro gramma eindigt rond de klok van twaalf. Alle vrouwen vanaf veertien jaar zijn welkom in het MFC aan De Huybertstraat 35 in Zierikzee. De toegang be draagt vijf gulden. Voor inlich tingen over het vrouwenfeest of over andere activiteiten van het 8 Maart Team kan contact opgenomen worden met het secretariaat, tel. 0111- 402024. Lezers van de Faam/Vlissinger kunnen met een flinke korting naar Kent-Wight. Thames Travel stelde speciaal voor de lezers een interessante aanbieding samen. prijs naar huis. Mare werd tweede en Kyéla wist de der de plek te bemachtigen. Pien, ofwel Maaike Mes gaf later toe dat ze de kinderen onder schat hadden. „Het waren toch echt geen kinderachtige vragen, maar ze hadden het elke keer goed", zei ze. „Dat is iets waar je van leert. Je wilt natuurlijk niet dat iedereen al in het begin af is, maar er moet uiteindelijk wel een winnaar uitkomen". An nie Streng van De Drukkery stelde de dames gerust want dat gebeurt ook De Drukkery nog steeds, terwijl daar in middels een lange ervaring aan (lees)wedstrijden aanwe zig is. Voor Luuk, Mare en Kyéla was het in elk geval geen pro bleem. Dahl kennen ze hele maal (advertentie) n, Sien en Trien en een aantal kandidaten voor hun quiz. foto:Jaap Wolterbeek. Zie pagina (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Bijzondere bijstand: schoolkosten Kruising Schroeweg Wijkbeheer

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1