SVPL timmert aan de Melkweg Wmgkmt Nieuw steunpunt Humanitas heeft en geeft ruimte Marco Adriaanse prolongeert Zeeuwse kokstitel MÊ Scholieren op weg naar Lagerhuis Kijk sn Couponpagina vai Want misschier winnaar van de Liiumiw,'] DISCOUNT WOENSDAG 31 JANUARI 2001 JAARGANG 102 - NUMMER 5 faam/vlissinger WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Op de markt door Inge Adriaansen In het kader van de landelijke sterrenkijkda gen staan ook bij de Stichting Volkssterrren- wacht 'Philippus Lansbergen' in Middelburg vrijdag 2 en zaterdag 3 februari vanaf 20 uur de deuren open voor iedereen die geïnteresseerd is in sterrenkunde en ruimtevaart, leder jaar bezoeken vele honderden mensen in het hele land de open dagen. Evenals voorgaande jaren rekent de Middelburgse Volkssterrrenwacht weer op veel belangstelling. Bij helder weer worden er buiten op het observatieplateau te lescopen opgesteld waardoor een ieder die dat wil de maan en planeten kan observeren. Bij bewolkt weer worden er regelmatig dialezin gen gegeven over verschillende astronomische onderwerpen. De toegang is gratis en kinderen vanaf 10 jaar zijn ook van harte welkom. De belangstelling voor ster renkunde en ruimtevaart neemt hand over hand toe. Steeds meer mensen raken geboeid door de regelmatig terugkerende verschijnselen aan de hemel waar we eigen lijk maar zo weinig van af we ten. De drempel lijkt wat om laag: niet alleen wis- en na tuurkundigen broeien op de vraag wat er daar boven alle maal afspeelt en of wij de eni ge levensvormen in het heelal zijn. Deze levensvragen leven onder alle lagen van de bevol king. De Volkssterrenwacht 'Philippus Lansbergen' is blij met deze groeiende belang stelling voor het nog nauwe lijks ontdekte firmament. Het voornaamste doel van Volks sterrenwacht is namelijk de sterrenkunde over een zo groot mogelijk deel van de Zeeuwse bevolking uit te dra gen. En dat op een toeganke lijke, dus laagdrempelige en boeiende wijze. Maar hoe maak je nu zo'n ingewikkelde materie behapbaar voor ieder een? Tjerk Westerterp, mede werker van de Volkssterren wacht, legt uit hoe het 'leer programma' van de Middel burgse Volkssterrenwacht in elkaar zit. „We geven jaarlijks in samenwerking met de Zeeuwse Volksuniversiteit een basiscursus sterrenkunde, le dereen, ongeacht opleiding of voorkennis kan hier aan mee doen. De cursus wordt steeds op het niveau van de groep aangepast en daar komt bij dat wij onze kennis stapsge wijs overdragen in logisch verdeelde parten. Aan de hand van beeldmateriaal en het zelf observeren worden de boeiende gebeurtenissen die zich afspelen aan de hemel verduidelijkt. Naast de cursus zijn er de gratis inloopvrijdag avonden waar de cursisten, zeker bij helder weer, veel be langstelling voor hebben. Er is dan volop gelegenheid om er varingen uit te wisselen, vra gen te stellen aan de mede werkers, een lezing bij te wo nen of als het weer meezit te observeren. En bij bijzondere gebeurtenissen zoals bijvoor beeld een maansverduistering kunnen mensen gebruik ma ken van onze telescopen om zo'n hemelverschijnsel te aan schouwen. Nee, wie denkt dat de Volkssterrrenwacht alleen maar interessant of te begrij pen is door volleerde astrono men of natuurkundigen slaat de plank volledig mis", weet Westerterp. Observatorium In 1999 hing er een poos een donkere schaduw over Volks sterrenwacht. Dit niet als ge volg van een voor sterrenkun digen fascinerend natuurver schijnsel als een eclips, maar door de realisering van een glazen trappenhuis aan het achtergelegen gebouw van Arduin. De door de sterrenkij kers zo gewaardeerde donkere tuin werd door deze lichtkoe pel ongeschikt als observatie plaats. Na veel vijven en zes sen werd er een nieuwe loca tie gevonden voor het obser vatorium. Al zoekend vond de sterrenwacht in Oostkapelle op het terrein van Klaas Job- se, één van de donkerste plek jes van Walcheren. Jobse, zelf internationaal waarnemer en vooral bekend door zijn sa menwerking vorig jaar met de NASA, onthaalde de Volks- sterrénwacht met een warm welkom op zijn terrein. Inmid dels is het observatorium, tot groot genoegen van met na me Rijk-Jan Koppejan, zo goed als klaar voor gebruik. Rijk-Jan Koppejan is de prak tijkwaarnemer van de Volks sterrenwacht. Regelmatig trekt hij er 's nachts op uit om de gebeurtenissen aan de he mel vast te leggen op foto. Dankzij zijn enthousiasme en nog steeds groeiende interes se beschikt de Volkssterrren wacht over schitterende foto's van altijd boeiende en soms zelfs unieke gebeurtenissen. Het observatorium in Oostka pelle is zijn favoriete plek, hier zijn de mogelijkheden om diep in het universum te kij ken namelijk ideaal. Gevorderde sterrenkijkers De Middelburgse Volkssterr renwacht timmert dus aardig aan de Melkweg. Vanwege het enorme succes van de basis cursussen is de organisatie van plan om in de tweede helft van het jaar een cursus voor gevorderden van start te laten gaan. In het verlengde van zijn studie en misschien zelfs ten gunste van een of meer studiepunten, zal Jelle de Plaa de lessen van deze cursus gaan verzorgen. Jelle: „Na de basiscursus blijven mensen hier komen en de be langstelling groeit na de ba siskennis te hebben verwor ven natuurlijk alleen maar. Want sterrenkunde blijft nieu we \Tfegen met zich meebren gen. Wij willen onze kennis, die overigens beperkt is en blijft want het mysterie van het firmament zal nooit volle dig ontrafeld kunnen worden, graag uitwisselen en overdra gen. Vandaar dat we nu bezig zijn met de voorbereidingen voor een vervolgcursus. Het zal een cursus worden van vier of vijf lessen waarin we wat dieper in de materie in gaan." Binnenkort hoopt de Volkssterrenwacht een nieuwe telescoop met CCD-camera aan te schaffen. Om de nieu we telescoop te financieren is er subsidie bij het Anjerfonds aangevraagd, het overige deel zal uit eigen middelen van de stichting bekostigd worden. „We zijn gelukkig een finan cieel gezonde organisatie", vertelt Tjerk Westerterp. „Door de groeiende belang stelling voor de sterrenkunde neemt het aantal donateurs nog steeds toe. En ook de cur sussen en lezingen worden heel goed bezocht. Met de structurele gemeentelijke sub sidie en af en toe een project subsidie zoals bijvoorbeeld van het Anjerfonds kunnen we nu zachtjes aan eens wat in vesteren in nieuwe appara tuur." De Volkssterrenwacht is ge huisvest aan de Herengracht 52 in Middelburg. Op de homepage is allerhande info over de Volkssterrenwacht en sterrenkunde in het algemeen te vinden het adres: www.lans- bergen.demon.nl. Koudekerke heeft weer een handwerkwinkel Kloeg is verhuisd naar de St. Jacobspassage CarLife voegt inbouwstation en winkel samen Ted van den Aarssen biedt uitvaartbegeleiding op maat pag-1 17 11 Het FIOM en Wereldkinderen Zeeland starten in maart een cursus voor ouders van adoptiekinderen. Veertien vierdejaars studenten van de opleiding Civiele techniek van de Hogeschool Zeeland vertrekken binnenkort naar Boston. De Gezonde Zaak, training therapie in Middelburg houdt dinsdag 13 februari een thema-avond over hartklachten, oorzaken en preventie. Bij de regiopolitie werden afgelopen week weer een aantal gevonden voorwerpen aangegeven. Bij Cine City in Vlissingen draaien deze week de films Pay it Forward en Vertical Limit. Limburgse conférencier Ge Reinders verovert Zeeland. De Nederlandse formatie Original SIN speelt vrijdag 2 februari samen met special guest Brian Robertson in de Piek. Theater Kwark speelt vrijdag 2 februari in 't Beest de première van de voorstelling 'Het Hart van een Bokser'. pag- 19 De tweede fase van de bouw van de woonwijk Veersche Poort komt in zicht. Verpleeghuis Ter Valcke opent binnenkort de eerste kleinschalige woonunits voor lichamelijk gehandicapte verpleeghuisbewoners. Bewoners Zanddijk richting huurdersbelangenvereniging op. Vlissingense Bloemenlaan hult zich in Vegas-achtige kunstobjecten. Home-Start Walcheren groeide en kwam ruimte tekort en de maatschappelijke ver eniging Humanitas zocht door de fusie van het Humanistisch Bejaardenhuis Jacob Roggeveen met Thuiszorg Walcheren en zorgcentrum Rus tenburg ook een andere plek om van daaruit de dienstverlening te coördineren. Morgen wordt het nieuwe steunpunt geopend aan de Kinder dijk in Middelburg. Op nummer 72 staat het huis dat de thuisbasis zal worden voor tal van projecten en activiteiten. Met inzet van heel veel mensen is het nieuwe pand een écht huis. foto: Jaap Wolterbeek Grote motor achter veel activi teiten is Yvonne Wagenaar, als consulent maatschappelij ke activering betrokken bij Hu manitas en voor veel projec ten de basis van waaruit vrou wen en mannen van start gin gen. Zelf wijst ze liever op de inzet van al die vrijwilligers die het mogelijk maken van het huis aan de Kinderdijk een thuis te maken en wil ze even tjes niet in de schijnwerpers, dat gebeurt al vaak genoeg. Pieter Porrey is voorzitter van Humanitas Walcheren, de ver eniging die zich bezighoudt met maatschappelijke dienst verlening en samenlevingsop bouw, zoals het officieel heet. „De grootste kracht zijn de vrijwilligers die zowel ster vensbegeleiding en steun bij rouw geven, maar zich bij voorbeeld inzetten bij kinder vakantieweken en de opvang van kinderen met minder mo gelijkheden zoals de actie 'Frisse Lucht'", vertelt Porrey. "Er zijn voor anderen, daar gaat het om. Met als achter liggende gedachte dat je ooit misschien zelf wel eens een beroep op een ander moet doen. En dan is het fijn als er iemand is. Er wordt door Hu manitas elke keer opnieuw gepraat en objectief bekeken óf en welk maatschappelijk belang gediend wordt met een initiatief. Op het moment dat we besluiten mee te doen, of althans onze naam eraan te verbinden, biedt dat een be paalde garantie. Een soort keurmerk van projecten waar we helemaal achter staan. Zo als Home-Start bijvoorbeeld, dat door ons gesubsidieerd wordt. Echt een initiatief van mensen vóór mensen". Eenzame taak Home-Start is een opvoe dingsproject. Daarbij wordt een vrijwilliger ingezet als het Duizenden middelbare scholieren uit het hele land nemen ook dit jaar weer deel aan de debatwedstrijd 'Op weg naar Het Lagerhuis'. De VARA organiseert deze competitie inmid dels voor de derde keer in samenwerking met het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). Vrij dag 16 februari 2001 vindt de voorronde in Zee land plaats. Zeven teams strijden in het Arse naal in Vlissingen om de provinciale titel. Aan de competitie doen de volgende scholen mee: de Pontus Scholengroep uit Goes, het St. Willibrordcollege uit Goes, CSG Walcheren uit Middelburg, het Zwincollege uit Oostburg, SSG De Rede uit Terneuzen, Zeldenrust Stee- lant College uit Terneuzen en het Scheldemondcollege uit Vlissingen. De jury bestaat on der meer uit journalisten en statenleden. In totaal hebben 140 scholen zich opgegeven voor de competitie. In de twaalf provincies en de vier grote steden wordt via voor rondes een selectie gemaakt. De teams nemen het tegen el kaar op in drie debatrondes: het debat met vaste rollen, het vrije debat en het één-op-één debat. De provinciale winnaar gaat door naar de achtste fina le die vrijdag 23 maart in het bekende Lagerhuis-decor in de Rode Hoed in Amsterdam gehouden wordt. Via het knock-outsysteem zullen er uiteindelijk twee teams over blijven die 28 april tegenover elkaar staan in een speciale uitzending van 'Het Lager huis', live bij de VARA op Ne derland 3. Het winnende team gaat op bezoek bij het echte Lagerhuis in Londen. even niet (lekker) loopt. Eén van de stagiaires die aan het project meewerken is Brigitte Pijls. „De gedachte achter Home-Start is dat er zó getrok ken wordt door de maatschap pij aan ouders en daardoor aan kinderen, dat het soms erg moeilijk is om de situatie in de hand te houden", vertelt ze. „De vrijwilligers die inge zet worden krijgen wel een cursus vooraf waar bijvoor beeld normen en waarden aan de orde komen. Die van jezelf, maar ook die van het gezin waar je bent. En ook, zoals wij dat noemen, leren op je han den zitten. Niet alles overne men en redderen. Vanuit Ho me-Start kregen we de vraag of we niet iets konden regelen waarbij vrouwen met elkaar eens konden praten over de minderen en zichzelf. Want opvoeden is een eenzame taak en als je niet werkt, wat gewoon nog steeds heel moeilijk is met kleine kinde ren, heb je ook geen collega's en kun je in een sociaal isole ment raken. Van daaruit zijn we gestart met het Moeders met moeders project. Dat klinkt alsof mannen niet wel kom zijn, maar in de praktijk blijkt de grootste vraag toch van vrouwen te komen die vaak alleen de kinderen op voeden. Tijdens de inloopoch tenden heb ik gezien hoe on gelofelijk veel kracht en capa citeiten vrouwen hebben. Doordat je met elkaar praat over wat je dwars zit, merk je dat je niet de enige bent met een bepaald probleem en merk je ook dat je sommige zaken juist heel goed aanpakt. Maar als niemand dat ooit te gen je zegt dan geloof je er op het laatst niet meer in. Wat ik heel graag zou willen bereiken is een Moedercentrum; een plek van waaruit vrouwen el kaar stimuleren in leven en werken. Nogmaals, niet met uitsluiting van mannen, maar vanuit de kracht van hun vrouwzijn". inzicht in scheiden Een nog te starten project draagt de (voorlopige) naam Samen Scheiden. Heieen Brandenburg is vrijwilliger en heeft vanuit de cursus Maak werk van je kwaliteit, van Yvonne Wagenaar, het voor touw genomen. „Wat je ziet is dat er zo vreselijk destructief gescheiden wordt", vindt ze. „Uitgangspunt is het belang van het kind. Ik zou graag wil len dat mensen die er over denken om te gaan scheiden, daar goed over na denken. Daarom is het nadrukkelijk geen scheidingstherapie of een juridische begeleiding. Maar in de periode dat je overweegt te gaan scheiden moet je wel weten welke con sequenties dat voor de soms heel lange termijn heeft. Dat betekent inzicht krijgen in wat die scheiding teweeg brengt. Dat is het uiteindelijke doel". Geen lijmpoging dus, al sluit Brandenburg niet uit dat een stel tot de conclusie kan ko men dat scheiden eigenlijk gekkenwerk is en ze toch sa men doorgaan. En samen, dat is toch wel het sleutelwoord (advertentie) www.pcdiscount.nl voor al die mensen die zich in zetten voor anderen én, hoe wel het niet gezegd wordt, ook voor zichzelf. Want laten we wel wezen, het is natuurlijk heel fijn en prettig als iemand tegen je zegt: „Hé bedankt. Dat had ik nou net nodig!". Advertentieverkoop (0118) 484 316 Redactie (011 8) 484 276 Bezorgklachten (0800) 023 1231 Uitgebreid colofon: zie pagina zoekertjes Voor de zevende keer werd dinsdag 23 janu ari de themawedstrijd van de vereniging van Zeeuwse koks gehouden. Dit jaar gingen de koks de uitdaging aan om een koud voorge recht te bereiden met een Zeeuwse producten als ingrediënten De producten waarvan er drie gebruikt moesten worden waren: Borsselse zwarte bessen chutney, Zeeuwse kruidenazijn, snelkook Zeeuwse Vlegeltarwe, knoflook mos terd en truffel aardappel. Marco Adriaanse mag de wis selbeker nog een jaar thuis houden want ook dit jaar wist hij de jury te verassen met een smakelijke, fraaie en bo venal originele creatie. De driekoppige jury, bestaand uit Erik Rotte, Eros Marazzi en Cynthia Bal, beoordeelde de gerechten op smaak, opmaak, originaliteit, kleurnuance, por- tionering, algemene indruk, kostprijs en uitvoering vol gens opdracht. Marco Adri aanse, chef-kok van De Boeka nier in Vrouwenpolder werd benoemd tot absolute win naar. Zijn drieluikcreatie was goed voor een prachtige beoorde ling en een onverdeeld en thousiast compliment van de jury. Tweede werd Bert Schrier van Hotel-Restaurant Arneville in Middelburg met zijn gerecht Zeeuwse Vlegel rolletjes. Corjan Hoogerheide van Restaurant de Peper boom, die een thuiswedstrijd speelde, ging met de derde prijs weg. Naast de beker ontvingen de winnaars het nieuwe boek van Erik Rotte, een oorkonde en een juryrapport. DÉ COMPUTER KOOPJES BEURS ZEELANDHALLEN - GOES ZATERDAG 3 FEB. I0-16UUR HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Inzamelen Klein Chemisch Afval Nieuwe dienstregeling ConneXXion Uitreiking certificaten inburgering Marco Adriaanse (links) werd wederom winnaar van de themawedstrijd. Foto'stelescopen en modelbouw sieren het onderkomen van de Volkssterrenwacht.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1