faam/vlis Hulp voor ouders van drugverslaafden Kwetsbaar Zeeuws textiel overwintert in vriesveem Vakantiereizen voor mensen met handicap c breedUIT JL JLJ® m w JLJLu- 1 Het kon nèt... li O S eii uiSPY* 10 - 30% OJLi LJL^^ISJL Lentekleuren en -geuren DRIE WEKEN LANG SMULLEN VAN 30% EXTRA KASSA-KORTING 325 9 C I£<^£bew. JAARGANG 102 - NUMMER 4 BALANS OPRUIMING HORLOGES KORTING 28 JANUARI KOOPZONDAG Juwelier^ffi^ \AN DERJMADEN KLEINE MARKT 1 VLISSINGEN Tel. 0118412605 Iedere ouder wil graag het beste voor zijn of haar kind. Vol overgave en goede moed doen ouders er alles aan om hun kind de nodige ba gage mee te geven voor een gezond, en plezie rig en zelfstandig leven. Ondanks alle goede bedoelingen gaat er soms toch iets mis. Het kind reageert niet meer op de goed bedoelde adviezen, is ongehoorzaam en onberekenbaar en lijkt daardoor te zijn teruggevallen in zijn vroege kindertijd. In zo'n geval zou er sprake kunnen zijn van een drugsprobleem. Maar hoe herken en onderken je dat en hoe voorkom je dat je eigen leven ook een puinhoop wordt? De stichting 'Ouders van druggebruikers' helpt ou ders en andere gezinsleden om met de versla ving van hun kind of broer/zus om te leren gaan. Het voornaamste doel van de stichting is ouders weerbaarder te maken, zodat zij zich zelf niet (langer) de schuld geven, en een ver andering in gang te zetten van machteloosheid naar voor jezelf op komen. De Landelijke Stichting Ouders van Druggebruikers (LSOVD) heeft in Zeeland vier gespreks groepen voor ouders en fami lieleden van druggebruikers. In de gespreksgroepen wordt geen onderscheid gemaakt in de soort drug, dus de groepen zijn toegankelijk voor ouders van alle soorten druggebrui kers, zowel soft- als harddrugs. De plaatsen waar de gespreks groepen gehouden worden zijn Middelburg, Goes en Ter- neuzen. In deze gespreksgroe pen leren de deelnemers van eikaars ervaringen. Tijdens de gesprekken staat de ouder of ander familielid centraal, niet de verslaving van het kind. De groepsleiders zijn ervarings deskundigen, dus mensen die zelf een verslaafd kind hebben of hebben gehad. Naast de deskundigheid op basis van hun eigen ervaringen hebben de groepsleiders een speciaal voor deze gespreksgroepen ontwikkeld trainingstraject doorlopen. Tini Ouwendijk uit Wissenkerke is één van de Zeeuwse gesprekgroepsleid sters. Als moeder van een ver slaafd geweest kind kent en herkent zij de problemen waar ouders en verslaafden tegen aan lopen. Ook zij heeft de tijd van machteloosheid, schuldge voel, angst pijn en verdriet in alle denkbare volgordes mee gemaakt. Tini: „Het gevaar is dat je er heel lang over doet om te onderkennen dat jouw kind verslaafd is. Als het jonge kinderen zijn denk je vaak aan puberteitverschijnselen die wel weer minder zullen worden. Vaak is er al heel veel gebeurt in een gezin voordat er hulp wordt ingeroepen. Het gaat mis op school, er komen on derlinge problemen in het ge zin doordat het verslaafde kind zich niet meer aan de huisre gels kan houden, er verdwijnt geld. Kortom allerlei negatieve veranderingen en het voor naamste: je kind verandert en wordt als het ware een vreem de voor je. Dat is heel bitter. Desondanks verschuift alle aandacht naar het zorgenkind met alle gevolgen voor de rest van het gezin natuurlijk. Ou ders, maar ook vaak de andere leden uit het gezin, gaan op den duur aan zichzelf voorbij. Zij cijferen zichzelf helemaal weg om de verslaafde te hel pen. En vaak is dat gewoon weg niet mogelijk. In ieder ge val niet door jezelf op het tweede plan te zetten, daar is nog nooit iemand door afge kickt." Weerbaarheid Wat de SOVD ouders van druggebruikers meegeeft is juist het tegenovergestelde van zelfopoffering. Volgens de ervaringsdeskundigen is een gebruiker niet gebaat bij over spannen en oververmoeide ouders. Met oog en begrip voor de pijn en het verdriet wil de stichting ouders leren om naast de verslaving van het kind een eigen leven te hebben en het schuldgevoel los te la ten. Kortom de ouder weer baarder maken. Pas dan kan een ouder wellicht ook iets be tekenen voor het verslaafde kind. De stichting pretendeert niet iets aan de verslaving van het kind te kunnen doen. Dat is iets wat uiteindelijk alleen de verslaafde zelf kan. „Wij kun nen iemand niet van de drug afhelpen, dat kan je als ouder ook niet. Je kunt alleen probe ren een klimaat te scheppen waarin je je eigen normen en waarden overeind houdt en vandaar uit probeer je richting te geven aan het gedrag van je kind. Wat wij in de gespreks groepen willen bereiken is dat ouders inzicht krijgen in het fenomeen verslaving en de daarbij horende gedragsveran deringen van het kind. Ouders wisselen daar ervaringen over uit en geven elkaar tips om be paalde situaties beter aan te kunnen. Heel belangrijk zijn grenzen. In een gezin met een verslaafd kind zijn grenzen ab soluut noodzakelijk, want de verslaafde zal steeds proberen zijn zin te krijgen. Een versla ving is namelijk grenzeloos. Het ouderlijk huis is geen huis meer, maar een operatiebasis van waaruit het kind aan zijn drug moet zien te komen. Daarbij hoort allerlei negatief gedrag als de zin doordrijven, geld stelen, regels overtreden, noem maar op. Je moet wel duidelijke grenzen stellen an ders houdt je het gemanipu- leer van de verslaafde alleen maar in stand. Maar wat ook heel belangrijk is dat mensen zien dat niet iedere gebruiker levenslang verslaafd hoeft te blijven. Er zijn ook gevallen waarin het weer goed gaat en dat is natuurlijk ook belangrijk. En zeker als er een moment komt waarop het kind besluit te willen stoppen is het be langrijk dat de ouders er kun nen zijn. Vandaar dat wij ou ders steeds voorhouden zelf wel een zo normaal mogelijk leven te leiden, ondanks de verslaving van het kind." Ook voor broers en zussen De opzet van de gespreksgroe pen is dat ouders tenminste vijf bijeenkomsten bijwonen. Door de gespreksgroepen komt de ouder in een proces terecht van een veelheid infor matie, her- en onderkenning en vaak ook nieuwe inzichten. De stichting hoopt daarom dat die ouders de tijd nemen om dit in gang gezette proces te doorlopen. Wie te vroeg af haakt blijft vaak met een hoop vragen zitten of met niet goed te plaatsen gevoelens, in zo'n geval mist de gespreksgroep zijn doel. Maar uiteindelijk blijft de duur van de deelname ui teraard een beslissing van de ouder zelf. Aan de deelname is geen limiet verbonden, ouders kunnen blijven komen zolang zij dat willen of zolang de ver slaving van het kind duurt. Speciaal voor ouders van jon ge drugmisbruikers in de leef tijd tot 20 jaar, is deze maand in Goes een nieuwe gespreks groep gestart. Inlichtingen hierover zijn te verkrijgen op tel. 0113-251836, of 0113- 250349. De LSOVD heeft te vens een telefonische hulp dienst die dagelijks van 10 tot 22 uur bereikbaar is. Deze tele fonische hulpdienst biedt de mogelijkheid, indien gewenst, anoniem hulp of raad te vra gen. Ook bij deze hulpdienst wer ken ouders van drugverslaaf den als vrijwilliger. Het num mer is 0900-5152244.Naast ou ders zijn ook broers en zussen van verslaafden van harte wel- Als voorbereiding op het betrekken van nieu we depots in het voormalige Rijksarchief van Zeeland, treft het Zeeuws Museum een aantal maatregelen. Alle voorwerpen moeten schoon en ontsmet in de hagelnieuwe depots worden opgeborgen. Om de bijzondere maar ook kwetsbare Zeeuwse textielcollectie te ont doen van motten en schimmels wordt deze bij een temperatuur van -28 graden tijdelijk inge vroren in een vriesveem van de firma Klooster boer in Vlissingen Oost. Medewerker René \/os van het Zeeuws Museum begeleidt een deel van de textielcollec tie op weg naar het vries veem. foto: Zeeuws Museum. Als eerste waren de bijzonde re collecties uit het oude tex- tieldepot en de streekdrach- tenzaal van het Zeeuws Muse um aan de beurt. Vanuit de zaal waar de streekdrachten geëxposeerd waren wordt de verbinding gemaakt met de nieuwe depots, dus deze spul len moesten sowieso opgesla gen worden. „Textiel is erg kwetsbaar voor mottenvraat en schimmels" legt hoofd col lectie en presentatie van het museum, Hester van den Donk, uit. „Door het invriezen bij een temperatuur van -28 graden gaan niet alleen de motten zélf dood maar zullen ook de motteneitjes niet meer uitkomen. Hiermee is de hele bedreigende mottenkringloop definitief opgeruimd uit onze onvervangbare textielcollec tie." Bij terugkomst uit het vries veem moet de ijskoude tex- De Sociaal Pedagogische Dienst Zeeland (SPD) heeft vakantiereizen verzameld voor mensen met een verstandelijke handicap. Het gaat om reizen van organisaties die een speci fiek aanbod hebben en tevens persoonlijke be geleiding bieden. Ook is er, nu nog beperkt, reisinformatie voor mensen met lichamelijke beperkingen beschikbaar. SPD-Zeeland kan mensen hel pen bij het maken van een verantwoorde reiskeuze en bemiddelen bij het aanvragen. Op verzoek is een beperkt reisaanbod samengesteld, met name bedoeld voor men sen met een verstandelijke functiebeperking, die soms voor het eerst zelfstandig de 'reisschoenen' aantrekken. De SPD vindt het een goede ont wikkeling dat mensen met een functiebeperking deelnemen aan het gewone leven, dus ook op vakantie gaan. Dat de keuze dan valt op een vakan tie die bij de individuele mo gelijkheden past spreekt voor zich. Omdat de SPD veel ken nis in huis heeft kan er samen met de aanvrager een goede keuze worden gemaakt. Het is belangrijk dat ook thuisblij vers, zoals ouders, weten dat de keuze verantwoord is. Ge rard Oosterling, consulent vrije tijd en vorming voor mensen met een verstandelij ke handicap: „Naarmate men als reiziger meer ervaren is, kiest men soms voor een reis met minder begeleiding. Uit oogpunt van integratie is dat heel mooi, al blijven reizen met persoonlijke begeleiding hard nodig. Zo is het reisaan bod van de SPD voor 2001 al volgeboekt en moeten nieuwe aanmelders helaas tot vol gend jaar wachten." Anco Luteijn, consulent infor matievoorziening, heeft bijna twintig reisorganisaties gese lecteerd. Het valt op dat de keuze voor mensen met een functiebeperking heel geva rieerd is. Zo zijn er vliegreizen, bus- en treinreizen in binnen- en buitenland: met dans, mu ziek en theater of meer actieve vakanties met veel sport, kam peren en avontuur. Ruiterkam pen zijn altijd heel populair, maar ook zijn er vakanties op het water met zeilen, kanoën, roeien, windsurfen, water skiën en bootreizen. Ook een (aangepaste) gezinsvakantie behoort tot de mogelijkhe- den.Vooral de verre bestem mingen zijn dit jaar duurder geworden. Wel is de benodig de begeleiding in de prijs op genomen. Omdat de kosten fors zijn heeft SPD-Zeeland een aantal fondsen benaderd, ZZZZZI pag. 11 Bloemenhuis opent vijfde filiaal, Bakkerij Steketee nu ook in Middelburg Restaurant Vrouwe in den Polder heeft nieuwe eigenaar Tattoo Studio Fine Line is weer open. pag. 9 Nieuw Middelburg start met inloopochtenden. De dierenbescherming houdt een kattenvangactie op terrein Arduin. Een schooljaar in het buitenland. 15 Bij Cine City in Vlissingen draaien deze week de films 'Baby Blue' en 'The art of war' en 'Billy Elliot'. Huub van der Lubbe zingt en dicht in het Arsenaaltheater. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: (01 18) 484 316 (01 18) 484 276 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes Het verslaafde kind lijkt een monsterlijke spin in een kleverig web. Heel af en toe wordt het lieve kind zichtbaar. Ouders zijn ge neigd zich mee te laten zuigen in het web van ellende, maar kunnen van daaruit niet helpen. kom bij de gespreksgroepen. De ervaring leert dat zij hun le ven vaak aanpassen aan de si tuatie thuis, met als gevolg dat hun normale ontwikkeling he lemaal in de knoei komt. „Broers en zussen gaan zich zelf vaak helemaal onzichtbaar maken", weet Tini Ouwendijk. „Ze doen er alles aan om niet lastig te zijn, want het gezin heeft het al zo moeilijk. Op zich is dat heel nobel natuurlijk, maar niet normaal. Zo'n kind heeft ook recht op een nor maal leven en alle aandacht en zorg die daarbij hoort. Wij pro beren in de groepen ook deze broers en zussen weerbaarder te maken. Het komt niet zelden voor dat een broer of zus van een verslaafde later zelf pro blemen krijgt met bijvoorbeeld relaties. Ze zijn niet gewend om voor zichzelf op te komen, hebben jaren lang op hun te nen gelopen en altijd gepro beerd te bemiddelen en vooral aardig te zijn." Wie meer in lichtingen wil over het werk en de gespreksgroepen van de SOVD- Zeeland kan contact opnemen met Tini Ouwendijk, tel. 0113-371680. kelwinter eigenlijk alweer he lemaal beu is kan in huis de lente alvast laten beginnen. Met bloeiende bollen worden in een handomdraai sfeervolle plekjes in het interieur ge maakt. Hyacinten zijn bijvoor beeld zeer geschikt om toe te passen 'op glas'. Behalve de bloem zelf geven de eigenzin nige witte wortels ook nog eens extra decoratie. Een ver zameling van verschillend ge kleurde en gevormde glazen met hyacinten in verschillen de groeistadia geven de ven sterbank een vrolijk en eigen tijds tintje. Bovendien ruiken hyacinten heerlijk en als de zon dan ook nog eens schijnt lijkt het net al even lente. helemaal genoeg heeft de sombere donkere da- i, en de Nederlandse kwak- tielcollectie eerst langzaam op temperatuur komen in het museumgebouw zelf. „De in gevroren collectie zou zoveel warmte aan de rest van de de pots onttrekken, dat we niet weten of dit schadelijke gevol gen voor de rest van de opge slagen spullen zou hebben. Ook kunnen we nu, in ons ge bouw zelf, het opwarmen goed volgen en kijken of alles volgens plan verloopt",aldus Van den Donk. Als de textiel collectie weer opgewarmd is gaat het definitief naar de nieuwe, precies op textielbe- houd geconditioneerde, op bergruimte en is dan veiligge steld voor de generaties na ons. Na een paar dagen vriezend weer hebben de grootste waaghal zen dit jaar al weer op het ijs gestaan. Aan de Vlissingse Sloe- weg testten deze jongens de sterkte van het ijs en riskeerden daarmee een nat pak. Op Walcheren haalden we nog net niet de sterkte voor grootscheepse ijspret, maar de winter is nog niet voorbij... Foto Frank Husslage (advertentie) die financieel willen bijdra gen. Het is wel zo dat deze aanvragen altijd individueel zijn en fondsen aan de hand van criteria zelf bepalen of een bijdrage wordt- verstrekt. Het is ook mogelijk na te gaan of kosten voor de begeleiding vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen worden betaald. Dat moet dan eerst worden aangevraagd en toe gekend. Ook daarvoor kan men bij SPD-Zeeland terecht. Meer weten? SPD-Zeeland, postbus 174, 4330 AD Middel burg, 0118-615051, www.spd- zeeland.nl. (zie verder onze advertentie in dit blad). FBOS'MEN'SHOPI Goes, Lange Vorststraat 56, Middelburg, Lange Delft 1, Middelburg, Lange Delft 37. advertentie Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Vergaderdata raad en commissies 2001 Seinhuis naar Goes Sportpark Veersepoort

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1