breed B CO S Voordeel weken... DWttunce STEÜTEL laatste week extra korting WOENSDAG 10 JANUARI VN JAARGANG 102 - NUMMER 2 5>>" j r v «II» WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN ©QK1KMM 15 DRIE WEKEN LANG SMULLEN VAN 30% EXTRA KASSA-KORTING Al bladerend door oude archieven kom je de leukste dingen tegen. En wanneer die klei ne wetenswaardigheden ook nog betrekking hebben op de eigen voorouders, wordt het ma ken van een familiestamboom helemaal aan trekkelijk. Het is dan ook niet voor niets dat steeds meer mensen op zoek gaan naar hun 'roots'. De Zeeuwse Volksuniversiteit en het Zeeuws Archief spelen in op die ontwikkeling. Het resultaat: de cursussen 'Stamboomonder zoek voor beginners' en 'Paleografie voor ge vorderden', die binnenkort van start gaan. Hulpwetenschappen Foutje Adel Stamreeks De oud-Middelburgers Guus en Nel Schipper zijn gek op fietsen. Altijd al gingen de fiet sen mee tijdens de autovakanties, maar sinds enkele jaren blijft de auto thuis en trekken zij op de fiets door Europa. Afgelopen zomer ver trokken zij op hun volbepakte fietsen vanuit hun huidige woonplaats Wemeldinge richting Florence. Een fietstocht van ruim 1600 kilome ter naar één van de mooiste steden van Italië. Tijdens de reis hielden Guus en Nel een dag boek bij wat de basis vormt van hun inmiddels tweede boek: 'Trappen tot Toscane'. Angstige momenten Zinderende hitte Wijngaarden en cipressen DELSCHER UITVERKOOP 10 tot 50% korting Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Alle hens aan dek want we maken schoon schip. Tot en met 4 februari gaan alle trossen los! We maken ruimte voor de nieuwe collectie dus gaat alles met de oranje stip 'k. er uit voor de helft van het geld. Wees er snel bij: op op! Parfumerie-drogisterij van den Goorbergh \Fc(/?u7u f? J /ïrr- Z/yst it/u' frW"' srr tr/ tof srtf arrrso. #3* -'"J-, 6/r,r/,.i - r De Ruiter Fanoy creatiefste ondernemers Vocaal Ensemble St. Laurens neemt cd op Oude zeeatlas gerestaureerd Wie won de monsterkerstpuzzel wm pag. 9 I Bij Cine City de films: Unbreakable, Drowning Mona, en Daar hoorden zij engelen zingen. Kindertheaterkwartaal gaat van start in Kwadendamme Howard Komproe treedt op in Vlissingen Advertentieverkoop (0118)484 316 Redactie (0118)484 276 Bezorgklachten (0800)023 1231 Uitgebreid colofon: zie pagina zoekertjes Diemen, Etten-Leur, Hoeven,Tilburg, Veldhoven en Vlissingen. (advertentie) BEW. EX. faam vlissinger |BOS»MEN»SHOP| Goes, Lange Vorslstraal 56, Middelburg, Lange Delfl 1, Middelburg, Lange Delft 37, pag. Stomerij Veldman bestaat 10 jaar Nieuw in Vlissingen: tweedehands merkkleding bij Boetiek Marlène. Slank zonder hongerdieet Genealogie laat voorouders herleven (zie verder onze advertentie in dit blad). door Ellen de Dreu J.W. Zondervan, voorzitter van de Zeeuwse afdeling van de Nederlandse Genealogi sche Vereniging, treedt op als docent van de cursus gene alogie. „De cursus is bedoeld voor mensen die nog geen er varing hebben in het opspo ren van voorouders", vertelt hij. „En daarbij zijn een paar dingen van belang. Een be langrijk onderwerp is uiter aard het zoeken van bronnen, oftewel waar vind je je infor matie?" Zeeuwse genealogen hebben in dat opzicht geluk, want sinds vorig jaar is er een Zeeuws Archief in de provin ciehoofdstad. Hierin worden archieven uit de hele provin cie gebundeld en bewaard, wat het zoeken naar informa tie een stuk eenvoudiger maakt. Zondervan: „Het voor deel van zo'n centraal archief is dat je een heleboel kunt vin den onder één dak. Vroeger moest je voor geboorte- en sterfteregisters naar het be treffende gemeentearchief af reizen. Nu kun je de meeste informatie gewoon in Middel burg op het archief halen". Nog niet alle Zeeuwse archie ven zijn te vinden in het Zeeuws Archief. „Maar het worden er wel steeds meer", weet Zondervan. En dat is heus niet omdat gemeentear chieven verdwijnen en hun spullen daar naar toe bren gen. „Het archief van Wissen- kerke is onlangs helemaal ver bouwd. De collectie werd daarom tijdelijk opgeslagen in het Zeeuws Archief. Daar is al les gekopieerd, de originelen zijn inmiddels terug in Wis- senkerke maar alle gegevens zijn nu ook in Middelburg op vraagbaar". Een tweede belangrijk item in de cursus wordt het verwer ken van gegevens. „Want je komt natuurlijk nogal wat te gen en het is zaak om alles goed op te schrijven. Want je kunt eindeloos verzamelen tot je gek wordt van de troep, maar daarmee heb je natuur lijk nog geen stamboom", weet Zondervan. De cursisten krijgen de traditionele manier van rangschikken en bewaren volgens een kaartsysteem aangeleerd, maar leren daar bij ook het supermoderne or denen met de computer. De derde tak van de cursus is de genealogische bewijsvoe ring. „Want je kunt natuurlijk vermoeden dat naamgenoten uit een ander deel van de pro vincie afstammen van de fa milie die je aan het onderzoe ken bent, maar je moet zo'n stelling ook kunnen onder bouwen. Dat is vaak het pro bleem met van die kant en klare stambomen die je wel op het internet tegenkomt. Er staat verschrikkelijk veel in, maar veelal zonder bronver melding. En dan is die infor matie onbetrouwbaar, vaak uit de lucht gegrepen. Het wordt pas leuk als je het echt kunt bewijzen." Hij legt uit dat daarbij verschillende hulpwe tenschappen aan te pas kun nen komen. „De genealogie maakt gebruik van alle denk bare hulpwetenschappen. De paleografie (het lezen van ou de geschriften, red.)is er één van, want handschriften wor den moeilijker te ontcijferen naarmate ze ouder worden. Verder moet je je verdiepen in de naamkunde, want ook daar zijn interessante gegevens vandaan te halen. Dat eerste zonen meestal genoemd wor den naar de vader van de va der, bijvoorbeeld". Ook bijzon dere voornamen kunnen die nen als genealogisch bewijs. „De meisjesnaam Sylvestrix is daar een heel mooi voorbeeld van. Die komt voor in één Zeeuws-Vlaamse familie. Dus als je in een stuk deze naam tegenkomt, weet je gelijk waar je de persoon moet plaatsen. Daarom worden dit soort na men ook wel gidsnamen ge noemd". Naast oude ver trouwde methoden hebben in middels ook supermoderne hulpwetenschappen hun in trede gedaan in de wereld van de stamboomkunde. „Tegen woordig wordt soms zelfs ge- nentechniek toegepast. Zo is onlangs een DNA-onderzoek gedaan naar de familie Stout- jesdijk die zowel in Tholen als ergens in de Randstad voor komt. De genealoog was al ja ren bezig te onderzoeken of de twee families gerelateerd waren, maar hij kreeg het be wijs niet rond. Nadat er DNA werd afgenomen bij verschil lende leden uit beide families, was het bewijs rond. Zo krijg je als genealoog toch steeds meer informatie tot je be schikking". Genealogie houdt zich bezig met. geschiedenis. Toch is een genealoog in andere zaken geïnteresseerd dan een histo ricus. Zondervan: „Een histo ricus bekijkt over het alge meen de grote lijnen in de ge schiedenis. Een genealoog zoekt in de archieven juist naar mensen, naar de kleine verhalen". En wie onderzoek doet naar de herkomst van zijn of haar voorouders, komt soms voor verrassingen te staan. Zondervan noemt het verhaal van die vrouw die tij dens haar onderzoek ontdekte dat haar naam eigenlijk het gevolg was van een foutje van een ambtenaar van burgerlij ke stand, meer dan honderd jaar geleden. De letter 'n' ver dween uit de geslachtsnaam, waardoor kinderen uit hetzelf de gezin een andere achter naam kregen. „De Middel burgse ex-burgemeester Spar van der Hoek overkwam het zelfde, maar deze mevrouw kon het ook echt bewijzen". Gegevens over geboorte en sterfte worden in Nederland sinds 1811 bewaard. „De be volkingsregisters zoals we die nu kennen zijn hier geïntrodu ceerd tijdens de Franse bezet ting. De Fransen kenden zelf al langer het systeem en zorg den ervoor dat in de bezette landen ook registers werden opgezet". Vanaf dat moment werd elke Nederlander geregi streerd. Het terugzoeken van familie- gegevens is tot 1811 dan ook vrij eenvoudig. Oudere gege vens zijn minder gemakkelijk te krijgen en daarom dan ook leuker om te vinden. „Voor de Franse bezetting werd ook wel het een en ander opgeschre ven, hoor. Zo hadden de meeste kerken al registers voor geboorte, trouwen en sterfte. Maar ook noteriële ar chieven kunnen geschikte in formatie bevatten. Het aller leukst is het natuurlijk als je van adel blijkt te zijn", zegt Zondervan. „Niet eens vanwe ge het blauwe bloed, maar omdat je dan het verst terug kan gaan, soms wel tot in de vijftiende eeuw". Wat de familiewetenschap verder zo aantrekkelijk maakt, is het in de historische context plaatsen van de feiten. „Wie verder wil komen ontkomt daar niet aan. Wanneer je bij voorbeeld ziet dat een familie die altijd in Cadzand heeft ge woond ineens compleet uit die plaats verdwijnt ga je je afvragen hoe dat komt. En als je dan de geschiedenis erop naslaat, blijkt dat het gebied waar de familie woonde tij dens de tachtigjarige oorlog onder water stond. Of je ziet hendrik Brouwer vervaardigde begin 19e eeuw een geïllustreer de stamboom van zijn familie(uit: collectie Zeeuws Archief). foto Frank Husslage dat er in 1636 wel drie keer zo veel mensen zijn overleden dan normaal. Dan blijkt dat in dat jaar de pest in Zeeland toesloeg. Ook op deze manier kun je soms weer een stukje bewijsvoering vinden". Bij de traditionele manier van het maken van een stamboom ga je uit van jezelf. „Vervol gens kijk je wie je ouders zijn en volg je de lijn steeds via de vaders", legt Zondervan uit. Het resultaat hiervan wordt 'stamreeks' genoemd. „Maar tegenwoordig zie je ook steeds meer mensen onder zoek doen naar de matriarcha le stamreeks - de vrouwelijke lijn. Die is misschien wat moeilijker te maken omdat de voormoeders allemaal andere achternamen hebben en dus niet in één oogopslag herken baar zijn". De cursus Stamboomonder zoek voor Beginners gaat maandag 12 februari van start en bestaat uit acht lessen van twee uur. „De bedoeling is dat deelnemers ook echt aan de slag gaan in het archief", ver telt Zondervan. Geïnteresseer den kunnen zich opgeven bij de ZVU in Middelburg: 0118 - 634 800. Zeeuws echtpaar legt fietstocht Florence vast in boek Na hun eerste pelgrimage op pedalen naar het vermeende graf van de apostel Jacobus in Santiago de Compostela in Noordwest-Spanje in de zomer van 1998 stond het voor de Stopplaats Heidelberg Schippers vast dat de eerstvol gende reis weer op de fiets af gelegd zou worden. „Mijn vrouw wilde graag naar Flo rence en omdat niet het berei ken van Florence maar de reis zelf, dus het onderweg zijn, ons voornaamste doel was, besloten we weer op de fiets te gaan", vertelt Guus. „Op de fiets zijn we veel dichter bij de omgeving waar we doorheen rijden, dichter bij de natuur en de bevolking." En zo trapte het Zeeuwse paar zich, na de nodi ge voorbereiding en traningen, afgelopen zomer richting Roer mond. Vanwaar zij langs de Rur trokken en na enkele lage heuvels de Rijn bereikten, die ze tot Mainz volgden. Volgens de Schippers is dit het mooiste gedeelte van de rivier. „De ri vier heeft hier een nauw, kron kelig dal uitgesleten en wordt niet voor niets de romantische Rijn genoemd wordt." Het mooie van fietsen is dat je alles om je heen goed kunt be kijken. Je ruikt de natuur, voelt de zon, of als het tegenzit re gendruppels, en bent bijna één met de omgeving. Voor een natuurliefhebber is dat natuur lijk genieten, maar ook goed opletten. Want voor je het weet komt de omgeving soms wel heel dichtbij, blijkt uit het reisverslag. Ondanks de zorg vuldig voorbereide route met zoveel mogelijk autoluwe we gen ontkwamen Guus en Nel niet altijd aan opdringerig snelverkeer. Niet overal zijn er mooie veilige fietspaden aan gelegd en hier en daar moest de toch al smalle rijbaan ge deeld worden met andere voertuigen. En dat je dan als fietser erg kwetsbaar bent on dervonden de fietsers tijdens hun reis aan den lijve. Op een smalle bergpas wist Guus ter nauwernood te ontkomen aan verplettering door een gigan tisch tractorwiel. Een boer wil de Guus inhalen terwijl een au to uit de tegenovergestelde richting naderde. Het werd angstig smal voor een fiets, auto en tractor. Gelukkig wist hij zich net op tijd met fiets en al de berm in te slingeren. Het wiel miste hem op een haar. De laatste bergpas over de Al pen vormde niet alleen de overgang naar Zuid-Europa, maar ook naar het mediterra ne klimaat. Dat klimaat ken merkt zich door droge, hete zomers en de zomer van 1999 was heet. Verschrikkelijk heet. Italië werd wekenlang geteis terd door een hittegolf waarbij de temperaturen opliepen tot ruim 40° Celsius. Ook voor Ita lianen was dat zo extreem dat de dagbladen dagelijks de nieuwe recordhoogten in de allervetste koppen afdrukten. Om de ergste hitte te ontlopen stapten Guus en Nel elke och tend voor dag en dauw op de fiets. In twee lange dagen fiet sten ze door de zinderende Po- vlakte. Daarna kortten ze ook de dagetappes in, maar aan de hitte viel niet te ontsnappen. Het reisdagboek van Guus ver meldt: „De zon staat bijna loodrecht boven mijn hoofd en probeert onbarmhartig ga ten in mijn pet te branden. Mijn schaduw is praktisch ver dwenen. De hitte schroeit mijn keel dicht. Mijn lippen zijn ge barsten. Ik voel me uitge droogd. Zwarte vlekken dan sen voor mijn ogen. Mijn sla pen bonken. Mijn banden lij ken aan het asfalt te kleven. Ik krijg de pedalen niet meer rond, val helemaal stil en moet van mijn fiets. Doodmoe kijk ik achterom. In de verte zie ik Nel heel langzaam naderen. Ze fietst nog steeds. Moei zaam duw ik mijn fiets naar boven. Het zweet stroomt in straaltjes van mijn gezicht. De druppels bereiken niet eens de grond. Halverwege hun val zijn ze al opgedroogd." Ondanks de hitte viel er toch veel te genieten zoals in Bo logna waar de Zeeuwen 's avonds urenlang ronddool den onder de koele arcades en de sfeer proefden van het me diterrane leven. In de Apennij nen waren zij getuigen van een schitterend stukje Italiaans theater toen een roekeloze au tomobilist bijna enkele heetge bakerde wielrenners schepte. (Advertentie) (t/m 13 januari) Delscher Mode Grote Markt I I - 13 01 13 - 22 76 07 Goes Idyllische weggetjes leidden hen door het golvende land schap naar Florence. „Vanaf een heuvel keken we uit over oude olijfboomgaarden, over wijngaarden en kleine bos sen", vertelt Nel enthousiast. „We zagen hagen cipressen en oude boerderijen en villa's in die warme Toscaanse kleu ren. De oranjerode pannenda ken gloeiden in het felle zon licht. Het was adembenemend mooi." Na vele prachtige his torische steden onderweg als Heidelberg, Tübingen, Manto- va en Bologna bereikten Guus en Nel Schipper uiteindelijk op 8 augustus Florence, hun eind bestemming. Het liefst zou het echtpaar ook deze zomer weer een lange fietstocht door Eu ropa maken. Maar of het werk (advertentie) op de gehele collectie kostuums v.a. 449,- - kolberts v.a. ƒ198,- o (3 van Nel dat toelaat is nog niet duidelijk. Als onderwijzer heeft Guus het geluk dat hij altijd zes weken vakantie heeft en dus niet afhankelijk is van de vakantieplannen van collega's. Nel hoopt dat zij de langdurige vakantie op haar werk kan re gelen. Het boek Trappen tot Toscane' is het tweede in boekvorm verschenen reisverslag van de Schippers. Eerder verscheen van hun hand het verslag van hun pelgrimstocht naar San tiago de Compostela. Beide boeken zijn verkrijgbaar bij de Zeeuwse boekhandel. (advertentie) Monumenten bekeken Inloopmorgen Trefpunt Afvalkalender De resten van een oude tempel in Fiësole, niet ver van Florence. -.rfj""

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 1