VAN DE 140,- Vluchtelingen pot INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN GEMEENTEVLISSINGEN veeH U kunt het moorden stoppen. CIRO 25 ZEIST. k Fa. M. Baljeu Zn stoutenbeek Geweldig hoor... dat die mevrouw toe onmiddellijk reanimatie heeft toegepast... dat is echt zijn redding geweest. VLISSINGEN I VEERE tumhmtaams voor een lichte prijs nze opruiming is begonnen Damesschoenen v.a. 50,- Herenschoenen v.a. 50,- Kinderschoenen v.a. 50,- Meisjesschoenen v.a. 30,- Pantoffels v.a. ƒ10,- Tassen v.a. 40,- Ruime sortering enkellaarsjes v.a. 50,- nu Kanaalstraat 1 O. Souburg Tel. 461525 reizen altijd last minute www.ZOAweb.org SALE bij Pot Stoutenbeek: de bekende meubels en merken nu met verrassende kortingen. 8 FAAM/VLISSINGER Woensdag 3 januari 2001 INFORMATIE OVERHEID BESTEMMINGSPLAN VRIJBURG 2e herziening Wij maken ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Or dening (WRO) bekend dat Gede puteerde Staten van Zeeland bij besluit van 12 december 2000 goedkeuring hebben verleend aan het door de gemeenteraad op 26 oktober 2000 vastgestelde be stemmingsplan Vrijburg, 2e herzie ning. Het besluit van Gedeputeer de Staten en het goedgekeurde bestemmingsplan liggen met in gang van 4 januari 2001 voor een ieder gedurende zes weken (t/m 14 februari 2001) in het stadhuis (begane grond, loket bouwen en wonen, kamer 034) ter inzage. Te gen het goedkeuringsbesluit kan beroep ingesteld worden bij de Af deling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-GRAVENHAGE door degenen, die tijdig op grond van artikel 2 7, lid I of 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bij Ge deputeerde Staten bedenkingen hebben ingediend (daarvan heeft nierhand gebruik gemaakt) en door belanghebbenden, die kun nen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zich tot Ge deputeerde Staten te wenden. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, dus op 15 februari 2001Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is inge diend bij de Voorzitter van de Afde ling Bestuursrechtspraak van de geruiten kiel' elders in dit Raad van State, treedt het besluit tot goedkeuring niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. blad. Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen de in formatiepagina 'In den blauw 4382 LG Vlissingen. Vlissingen, 3 januari 2001 Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2 G E M E E N T E POSTBUS 1000 TEL. 0118-555444 FAX Oil 8-555433 4357 ZV DOMBURG ALGEMEEN Het gemeentehuis, Traverse I te Domburg, is op werkdagen geopend van 9.00 tot 16.00 uur en donderdags tot 19.00 uur. Telefoon: (0118) 555444 Fax: (O II8) 555433 Postadres: Postbus 1000, 435 7 ZV Domburg Afval-informatielijn: 0800 0240064 (gratis) Klachtenlijn beheer en on derhoud: (O I 18) 555447.Voor dringende zaken na werktijd kunt u ook dit nummer bellen. Voor de dienstverlening aan de 'klanten'van de gemeente Veere is in het gemeentehuis een centra le publieksbalie ingericht. De balie is verdeeld in drie "clusters". U kunt daar terecht voor de vol gende zaken: Cluster Zorg telefoon: (0118) 555445: onderwijs, subsidies, uitkeringen, werkgelegenheid, wet voorzieningen gehandicap ten. Cluster Burgerzaken tele foon: (O I 18) 555446; reisdocu menten/rijbewijzen uittreksels verklaringen, bevolkingsadmi nistratie, burgerlijke stand, be lastingen, algemene zaken. Cluster Grondgebied tele foon: (O II8) 555447; bouwza ken, bestemmingsplannen, grondverkoop, huursubsidie, mi lieu en verkeer. De medewerkers van deze balie zijn het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over deze on derwerpen. TER INZAGE Stukken die ter inzage liggen, kunt u tijdens openingstijden inzien bij de centrale publieksbalie van het ge meentehuis,Traverse I te Domburg. BEZWAAR/BEROEP/ VOORLOPIGE VOORZIENING Volgens de Algemene wet be stuursrecht kan iedereen bezwaar maken tegen overheidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord bevonden meldingen en vrijstellingen). Dat moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ge beuren. Het bezwaar moet uiter lijk worden verzonden (per ptt- post) op de laatste dag van de in de publicatie genoemde termijn. U moet uw bezwaren richten aan het bestuursorgaan dat de beslis sing heeft genomen: het college van B&W, de burgemeester of de gemeenteraad. Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u de President van de arrondissements rechtbank ook verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor zijn griffierechten ver schuldigd. Arrondissementsrecht bank Middelburg, sector Bestuurs recht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Informatie: (0118) 555444. BEKENDMAKINGEN (enkele officiële publicaties van de gemeente Veere worden ook ge plaatst in de Staatscourant: www.sdu.nl/staatscourant) ONTWERP-BESTEMMINGS- PLAN "ZORGCENTRUM TER MANTELINGE" Wij maken bekend dat gedurende 4 weken, van 5 januari t/m I fe bruari 2001in het gemeentehuis aan de Traverse I te Domburg ter inzage ligt het ontwerp-bestem- mingsplan "Zorgcentrum Ter Man- telinge. Buiten kantooruren ligt het ontwerp in deze periode tevens el ke donderdag van 16.00 uur tot 19.00 uur ter inzage. Dit bestemmingsplan heeft betrek king op de verplaatsing van het zorgcentrum Ter Mantelinge naar de Brouwersbuurt te Domburg en de bouw van een woning in de on middellijke omgeving daarvan. Deze woning zal vanaf het Prinse park te Domburg bereikbaar zijn. Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk zienswij zen tegen dit ontwerp indienen bij de gemeenteraad. ART 19, lid I Wet RO Er is een plan ontvangen van Camping Ons Buiten, Aagtekerkse- weg 2A te Oostkapelle dat tot doel heeft de kwaliteit van het kampeerterrein te verbeteren. Het plan omvat: verbeteringen op het bestaande kampeerterrein; een uitbreiding van het kam peerterrein in westelijke richting; de aanleg van een parkeerter rein aan de zuidzijde van de Aagtekerkseweg, tegenover de ingang van de camping; de bouw van een schuur t.b.v. de berging van onderhoudsmachi- nes e.d. op een perceel ten oos ten van de camping (zijde Mo lenweg). Het plan is in strijd met het be stemmingsplan Buitengebied. Wij zijn van plan om met toepas sing van artikel 19, lid I van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het plan vrijstelling te verle nen van het geldende bestem mingsplan (en voor de schuur bouwvergunning te verlenen) na dat van Gedeputeerde Staten van Zeeland een verklaring van geen bezwaar is ontvangen. In verband hiermee ligt het plan met het ont- werp-vrijstellingsbesluit van 4 t/m 31 januari 2001 gedurende de openingstijden ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende deze periode kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze over het plan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. WET MILIEUBEHEER Wij maken bekend dat van 5 janu ari t/m 16 februari 2001 voor ie dereen ter inzage ligt op het ge meentehuis te Domburg, de stuk ken van de revisievergunning, die wij hebben verleend aan de Maat schap Poppe, met betrekking tot de inrichting Steengrachtsweg 4-6 te Grijpskerke voor een akkerbouwbe drijf met paardenpension, stalling caravans, mini<amping, theeschen- kerij, verkoop van streekeigen pro ducten en workshopruimte/exposi tieruimte. De vergunning wijkt af van het ontwerp. Buiten de openingstijden kunnen de stukken ingezien worden na te lefonische afspraak (cluster Grondgebied, tel.OII8- 555447). Tot en met 16 februari 2001 kan beroep ingesteld worden bij de Af deling bestuursrechtspraak van de Raad van State door: - degenen die bedenkingen heb ben ingebracht tegen de ont- werp-beschikking; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid ad vies uit te brengen over de ont- werp-beschikking; - degenen die bedenkingen heb ben tegen wijzigingen die bij het vaststellen van de beschikking ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie rede lijkerwijs niet kan worden verwe ten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-be- schikking. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, dus op I 7 februari 2001, tenzij voor deze datum beroep is inge steld en een verzoek wordt ge daan tot schorsing van de beschik king dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling be stuursrechtspraak van de Raad van State en het verzoek om schorsing of een voorlopige voor ziening aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's - Gravenhage). SOCIALE ZAKEN Vaststelling 'Beleidsplan 2001 Alge mene bijstandswet, Inkomensvoor ziening oudere en gedeeltelijk ar beidsongeschikte werkloze werk nemers en Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidson geschikte gewezen zelfstandigen'. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 21 december 1999 besloten het 'Beleidsplan 2001 Algemene bij standswet, Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidson geschikte werkloze werknemers en Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen' vast te stellen. Het beleidsplan ligt op de gebrui kelijke wijze ter inzage en is te koop. Met ingang van I januari 2001 treedt dit beleidsplan in werking. Domburg, 3 januari 2001 Burgemeester en wethouders van Veere Oud-Hollandse lantaarn van 695,- voor ƒ525,- Oud- Hollandse wandlantaam mn 395,— ~"195 Kom kijken naar onze show modellen oan lantaarns, sierhekwerk, losse sier- ornamenten, hedrijfs- afrastering etc. LASBEORIJF\ K A R E L S E Oud* Rijksweg 81 SBHeer Ar*ndtk*tfc* Tet «113 - 56 19 90 Op dit moment, terwijl u deze regels leest, verkeren tientallen olifanten in doodsnood. Meedogenloze stropers hebben het op hun ivoren slag tanden gemunt. Daar moet een einde aan komen. Het Wereld Natuur Fonds probeert daarom zoveel moge lijk olifanten aan een veilig leefgebied te helpen. Uw hulp is een geweldige steun in de strijd tegen het uitroeien van deze prachtige dieren. Vergeet daarom vooral niet op uw bank- of giro overschrijving, ten gunste van Wereld Natuur Fonds, giro 25, Zeist, melding te maken van 'Olifanten'. Wanneer u minimaal f27,50 overmaakt, bent u voor een jaar donateur en u ontvangt ons tijdschrift 'Panda'. Maar het meest belangrijke is, dat u er op die manier voor zorgt dat iedere cent op de juiste plaats terechtkomt... Meer weten over EHBO? Bel 070 338 32 Het O; Kruis http://www.ehfao.nl Met EHBO kun je méér betekenen Als u de komende weken bij Pot Stoutenbeek binnenloopt, zult u waarschijnlijk niets vreemds opmerken. De topdesigns van de bekende meubelmerken vindt u daar waar u ze altijd vindt. Maar als u goed kijkt, ziet u dat een groot aantal meubels van een label voorzien is. Een SALE-label. En ondanks het feit dat zo'n label het enige verschil is, lijkt het ons voldoende reden om nü uw slag te slaan. Pot Stoutenbeek. Nieuwendijk 89, Axel, Zeeuws-Vlaanderen. Elke zondag geopend van 13.00 tot 18.00 uur Telefoon (0115) 56 20 10. SieMatic keukenstudio 1e verdieping Bezoek ons ook op internet www.sloulenbeek.nl Wij komen graag bij u thuis.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 8