Zeelanddebat Provincie Zeeland Vergaderingen Statencommissies WINTER JACKS BSD Jï OVER TIEN SECONDEN HEEFT U EEN GOED GEVOEL Woensdag 3 januari 2001 FAAM/VLISSINGER Informatierubriek van de Provincie Zeeland, nr. 1/2001 Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 10 39 infocentrum@zeeland.nl Spreekuren gemeentelijke herindeling Zeeuwsch-Vlaanderen Voorafgaand aan een vergadering van Provinciale Staten (PS) bespreken diverse Statencommissies onder andere de door Gedeputeerde Staten (GS) ingediende voorstellen. De commissievergaderingen zijn openbaar, worden gehouden in het provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. In alle Statencommissies is er aan het begin van de vergadering spreekrecht voor het publiek. Het provinciaal bestuur van Zeeland en haar medewerkers wensen alle inwoners en relaties een voorspoedig 2001 Milieutijdingen Nieuwsbrief WCL Een tijdelijke sombere bui kent iedereen wel. Door conflicten op het werk of in een relatie, of... Meestal gaat dat over, soms wordt 't erger. Je komt nergens meer toe, je hebt nergens zin in, je kunt niet meer genieten en voelt je alleen. Weken, maandenlang. Het wordt een dwaaltocht tussen de oren. Herkent u iets? Vraag de informatie. Giro 4003 NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID INFORMATIE: OM U TIJDIG TE HELPEN. Het NFGV heeft vele gratis infobrochures. Voor uzelf of iemand die u kent. Bel (030) 29711 97 of schrijf naar NFGV/ -i postbus 5103, 3502 JC Utrecht of info@nfgv.nl. Internet: www.nfgv.nl ÉR§ 1M1 tïÉ)IE)[^öL® OSÏE) Abdij In het mobiele praathuis van de provincie zijn steeds Statenleden aanwezig om met de inwoners van Zeeland te praten over onderwerpen die voor de toe komst van Zeeland van belang zijn. In de Zeelandtrailer is ook infor matiemateriaal verkrijgbaar over de onderwerpen die aan bod komen. Belangstellenden hoeven met overal verstand van te heb ben of over ieder onderwerp een mening te hebben. Hoe het hoger onderwijs vorm moet krijgen, zal wellicht niet iedereen aanspre ken. Maar hoe zit dat nu met woningbouw of het aantrekken van werkgelegenheid, wel of met meer toeristen, meer verkeers drempels, rotondes en kantelwe- gen. Wie daar een mening over heeft of vragen, is van harte wek kom in de Zeelandtrailer. Deze staat vrijdag 12 januari 2001, van 16.30-18.30 in de wijk Paauwenburg (gemeente Vlissingen). De volgende Staten leden zijn daar aanwezig: mevrouw C. Koster, de heer drs. G.L.C.M. de Kok, mevrouw C. Stuurwold-Vermeer en de heer D.P. Visser. Er staat nog een aantal locaties op de nominatie. Alle gegevens daarover zijn nog niet bekend, zodat deze nog niet in het over zicht vermeld kunnen worden. Regiobijeenkomsten De Zeelandwijzer, het Internet- debat, themabijeenkomsten en bezoek aan de trailer zijn moge lijkheden om ideeën over de toe komst van Zeeland kenbaar te maken. Aan deze serie worden nog de regiobijeenkomsten toe gevoegd. De bijeenkomsten staan in het teken van het Zee landdebat, maar zijn ook bedoeld om regionale zaken te bespre ken. De regiobijeenkomsten wor den gehouden op: 16 januari 2001, in het Stads kantoor, Oostelijk Bolwerk 4 te Terneuzen voor de regio Zeeuwsch-Vlaanderen. De ge spreksleider is Jacques de Milliano. 24 januari 2001 in Hotel Goes, A. Fokkerstraat 10 te Goes voor de regio Noord- en Zuid-Beve- land/Tholen/Schouwen-Duiveland. Als gespreksleider zal mevrouw N. Ginjaar-Maas optreden. 31 januari 2001 in de burgerzaal van het stadhuis van Vlissingen voor de regio Walcheren. Gespreksleider is daar de heer J.C.Th, van der Doef. Zeelandwijzer De nota Zeeland in discussie en de Zeelandwijzer kunnen worden aangevraagd bij het informatie centrum van de provincie, tel. 0118-631400. Met het oog op de komende gemeentelijke herindeling in Zeeuwsch-Vlaanderen houdt gedeputeerde van bestuurlijke organisatie, mr. drs. A.J.G. Poppelaars, in januari drie keer spreekuur in de regio. Het spreekuur is bedoeld voor iedereen die iets heeft op te merken, te vragen af anderszins te berde wil brengen over de op handen zijnde operatie in hun gemeente. De spreekuren zijn op: woensdag 17 januari in De Halle, Rooseveltlaan la, Axel; donderdag 18 januari in De Reizende Man, Hof te Zandeplein 24, Kloosterzande; woensdag 24 januari in 't Hart van Sluis, Groote Markt 9, Sluis. De spreekuren zijn van 19.30 tot 21.00 uur. De Provinciale Commissie Milieubeheer en Waterhuis houding (PCMW) vergadert op donderdag 11 januari 2001 om 14.00 uur in het kantoorgebouw van de directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Mid delburg. De vergadering is open baar, er is geen spreekrecht voor publiek. De agenda vermeldt de volgende punten: 1. Opening en mededelingen;. 2. Ingekomen stukken; 3a Verslag vergadering PCMW d.d. 26 oktober 2000; 3b Jaarverslag PCMW 2000; 4. Beleidsstukken ter kennisna me: Regionale watersysteem rapportage 1996 t/m 1998 en aangepaste versie con ceptnota Buisleidingen; 5. Advisering Evaluatie convenant duurzaam bouwen Zeeland. De volledige agenda en bijbeho rende stukken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van de provincie. Nieuws De commissie Ruimte, Milieu en Water vergadert op vrijdag 12 januari, aanvang 9.00 uur. Na de opening en het spreek recht komen de volgende punten aan de orde: Verslag vergadering 24 november 2000; Brief GS inzake variant 3-4 trace rondweg Breskens; Subsidie Stichting Zeeuwse Schaapskudde 2001; Nota met jaarprogramma 2001 binnendijkse projecten natuur compensatie Westerschelde; Concept Nota handhaving omge vingsbeleid en advies PCMW; Eenmalige bijdrage kosten mus- kusrattenbestrijding 1999-2003; Voorstel werkwijze gedachtewis selingen in kader Wet op de ruim telijke ordening; Brief inzake extra toewijzing woningbouwcon- tingent gemeente Reimerswaal; Nota met definitieve streekplanaf wijking recreatieverdeelweg tra ject Renesse-Haamstede; Bundel met advies Provinciale Commis sie Volkshuisvesting over ISV; Bestuursovereenkomst Walche ren 2000+Notitie detailhandel naar aanleiding van brief Neder landse Vereniging binnenstedelij ke ondernemers. De commissie Verkeer en Ver voer vergadert op maandag 8 januari 2001 om 13.30 uur. Na de opening is er spreekrecht voor het publiek. Daarna worden de volgende zaken behandeld: Verslag van de vergadering van 20 november 2000; Vervoers- overzicht PSD over de maand november 2000; Verslag verga dering IPO-adviescommissie ROVEM van 5 oktober 2000; Brief van de Vereniging 'Weg van Hoek' d.d. 30 oktober 2000 inza ke aanpassingen RW 61, traject Schoondijke - Hoek; Rondweg Breskens met variant 3-4; Voor zieningenniveau en financiering Openbaar vervoer 2001; Terug koppeling vergadering Algemeen Bestuur CW van 23 november 2000; Regionaal Werkplan Ver keersveiligheid Zeeland 2001; Financiering VETAG kruispunt Tractaatweg - Axelse Sassing; Concept reacties van de provin cie Zeeland en de Alliantie Zuid Nederland op het NWP. De commissie Welzijn vergadert op maandag 8 januari 2001 om 9.30 uur. Na de opening en spreekrecht voor publiek staan de volgende punten op de agen da: Verslag van de vergaderingen van 20, 27 november en 15 de cember 2000; Datumlijst werkbe zoeken 2001; Brief van G.S. inza ke wijzigen samenstelling Provin ciale Onderwijsraad; Brief van G.S.inzake servicebureau vrijwilli gerswerk SCOOP; Brief van G.S. inzake standpunt onkostenver goedingen voor vrijwilligers; Verslag vergadering IPO-advies- commissie Zorg en Cultuur d.d. 16 november 2000; IPO-ontwik- kelingen; Brief G.S. inzake be leidskader sociale zorg 2001; Stand van zaken/Plan van aanpak Zeeuws Museum; Inrichting Stich ting Cultureel Erfgoed Zeeland; Brief van G.S. inzake de concept regiovisie Zorg voor ouderen 2001-2004; Brief van G.S. inzake advies Raad voor de Cultuur Zeeland t.a.v. Roosevelt Studie centrum en Roosevelt Stichting; Brief van G.S. inzake toekomstvi sie Curatieve Geneeskunde Zee land voor de middellange termijn. De commissie Economie verga dert op woensdag 10 januari om 15.30 uur. Na de opening het spreekrecht voor publiek en de verslagen van vorige vergaderin gen komen de volgende zaken aan de orde: Brief GS inzake pro ject 'milieu-prioriteringsmetho- den'; Brief GS inzake beleid de tailhandel; Brief GS inzake ver zoek B&W Hontemsse om een bij drage voor het opstellen van een toeristisch-recreatieve visie; Jaar verslag 1999 en de evaluatie van het projec-tenbureau BTZ; Nota inzake functioneren Consultatie- groep Toerisme Zeeland (CTZ). Informatie De volledige agenda's en bijbeho rende stukken van alle commis sies liggen ter inzage bij het Informatiecentrum van de provin cie Zeeland, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel 0118-631400. E-mail adres: infocentrum@zeeland.nl. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag ge opend van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. De informatie kan uiteraard ook worden verkregen via de website van de provincie Zeeland, www.zeeland.nl -*v In Milieutijdingen nummer 66 wordt in het artikel 'Duurzaam loont' ingegaan op de uitwerking van de nota 'Op weg naar een duurzame samenleving'. Verder onder andere in dit nummer: waterbassins voor de fruitteelt, het milieuproject watersport en verblijfsrecreatie, aanpak water overlast in Scherpemsse. In het artikel over "Tussendijks" is abu sievelijk met vermeld dat deze uit gave fl.2,50 kost. Milieutijdingen is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum. Daar is ook een gratis abonnement te bestel len. Nummer 19 van de nieuwsbrief Waardevol Cultuur Landschap (WCL) Zak van Zuid-Beveland is uitgekomen. In dit nummer staan artikelen over: jaarprogramma's 2000/2001, Palet van de Zak, opknapbeurt meidoornhagen, start gidsendienst, toekomstige kaas- en zuivelboerderij in Nisse. Wie belangstelling heeft voor dit nummer of een gratis jaarabonne ment wil kan contact opnemen met het secretari-aat van WCL Zak van Zuid-Beveland, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Telefonisch is het secretariaat bereikbaar op tel. 0113-238383. DEPRESSIE: STOP! Word nu lid, bel 0900-0099 cent f«r minuut). GROTE OPRUIMING •f

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 7