L Nieuwe hoofdsponsors voor Voetbal Combinatie Vlissingen Hondentrimsalon Wendy geopend met unieke koningspoedel l i Gevonden voorwerpen Zeeuwse debatteerkampioenen Winnaars kleurwedstrijd Efteling Winter door Inge Adriaansen Vertrouwen Initiatieven belonen Zaterdag 16 decem ber wonnen Mar- lous Pleijte en Mila Bouwense, beide 17 jaar en leerlingen van Stedelijke Scholenge meenschap Nehalen- nia uit Middelburg, het Nederlands Kam pioenschap Debatte ren voor middelbare scholieren. Vriendinnen De kleurwedstrijd van de Faam/Vliss inger en de Efteling is een groot suc ces geworden. Een bonte verzameling schitterende kleurplaten siert nu onze re dactie. De jury had het er niet zo makke lijk mee want zij moest uit meer dan vijf tig ingezonden kunstwerkjes een keuze maken. C-Services Holland b.v. 6 FAAM/VLISSINGER Woensdag 3 januari 2001 Na lange tijd van onrust en onzekerheid lijkt het absolute le vensgevaar voor de Vlissingse voetbalvereniging VCV nu eindelijk geweken. Het nieuwe bestuur, onder leiding van voor zitter Piet de Jong, heeft weer vertrouwen in de toekomst, ou de leden komen terug en de spelers hebben er zin in. En de club heeft zelfs twee nieuwe hoofdsponsors aan weten te trek ken. De Vlissingse bedrijven Kojo Engineering b.v. en C-Servi- ces Holland b.v. zullen VCV tenminste de komende tweeënhalf- jaar steunen. Kojo Engineering en C-Servi- ces Holland staan onder de bezielende leiding van direc teur J.C. (Koos) van de Hen gel, zijn vrouw Joke coördi neert de boekhouding van de onderneming. Wat ooit begon als thuisactiviteit is nu een nog steeds groeiende onder neming met in totaal zo'n 80 mensen in dienst. Kojo Engi neering is het adviserend in genieursbureau dat onder meer werkt voor de (petro)chemie, voedingsin dustrie, overheid, nutsbedrij ven en de utiliteits- en wo ningbouw. Het bedrijf helpt opdrachtgevers met advies en engineering op het gebied van elektro en instrumentatie, industriële automatisering, pi- ping, werktuigbouw, bouw kunde en civiele techniek. C- Services Holland b.v. richt zich op advies in de informa tie- en communicatietechniek, of kortweg ICT. Naast de ont wikkeling van software, doét C-Services Holland ook net werkbeheer en support en ne men desgewenst de ervaren specialisten diverse andere ICT-taken over van hun op drachtgevers. Zelf speelt Koos van den Hen gel al sinds zijn jeugd geen voetbal meer, maar hij is wel een enthousiast Oranjesup porter en zoals dat vaak gaat kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Door vele gesprek ken, in eerste instantie nog met het oude bestuur, en het overslaande enthousiasme van het nieuwe bestuur raakte hij steeds meer betrokken bij de Vlissingse voetbalclub. De afweging om al dan niet op het sponsorverzoek van VCV in te gaan was een zorgvuldi ge, dat wel, maar met als ge volg dat de club nu het ver trouwen geniet van een on dernemer die meer wil doen dan alleen geld in de club pompen. Koos van den Hen gel ziet ondanks de vele peri kelen waar de Vlissingse voet balclub de afgelopen jaren mee te maken kreeg nieuwe kansen liggen voor de club. „Natuurlijk had ik in eerste in stantie mijn twijfels en die werden ook nog eens ver sterkt door de opmerkingen om mij heen. Mensen vroe gen mij of ik toch wel wist waar ik aan begon met zo'n club. Maar door maanden lang intensief overleg en de club volgen ben ik bij het wel en wee betrokken geraakt en werd mij steeds duidelijker dat deze voetbalclub nog steeds potentie heeft. Ik heb verschillende wedstrijden be zocht en dan merk je op zo'n tribune toch dat het Vlissingse voetbal erg leeft onder de VCV in nieuw tenue, met links Koos den Hengel en rechts Piet de Jong. foto: Ruben Oreel. mensen. Dat is voor een spon sor erg belangrijk natuurlijk. De prestaties gaan we staps gewijs weer opbouwen, geen grote sprongen, maar gewoon vanuit een goede stevige ba sis steeds beter gaan spelen, daar geloof ik wel in", vertelt Van den Hengel. Van den Hengel is niet van plan om zich direct inhoude lijk met bestuurszaken of de training te gaan bezighouden. Wel heeft hij bepaalde ideeën om de club te laten groeien en die bespreekt hij graag met het bestuur. „Ik ben er geen mens naar om zomaar geld in een club te stoppen, want geld maakt mensen in princi pe lui. Naast de basissteun is de sponsorbijdrage afhanke lijk van de groei en prestaties. Op zo'n manier hou je men sen actief en is er een stimu lans voor nieuwe initiatieven en plannen. Bijvoorbeeld de businessclub, daar moet nog flink aan getrokken worden, die moet weer handen en voe ten krijgen. We hebben nu twintig leden, de bedoeling is dat dit aantal verdubbeld wordt." Niet alleen de busi nessclub heeft op dit moment alle aandacht van het bestuur en de nieuwe hoofdsponsors, ook worden er plannen ont wikkeld voor een Vlissingse jeugdopleiding. Voorzitter de Jong: „Als je het voetbalni veau omhoog wilt tillen moet je aan de basis beginnen, dus met de jeugd. We denken na over een nieuw opleidingstra ject voor de Vlissingse voet- baljeugd en daarbij zoeken we naar mogelijkheden om met andere clubs samen te wer ken. Hoe en wanneer is op dit moment nog niet helemaal duidelijk, maar het is zeker iets wat we in 2001 willen re aliseren." De nieuwe wedstrijdkleding en daarmee de nieuwe spon sors worden 8 januari gepre senteerd aan het grote publiek tegen een tegenstander van formaat. VCV speelt die dag in Vlissingen een oefenwedstrijd tegen Feyenoord. Het zal je maar gebeuren: je zaak openen door het knippen van de kuif van een koningspoedel waarvan er maar één in Europa rondloopt. Het overkwam Wendy Bijl, die aan de Vlissingsestraat in Oost-Souburg op die manier van start ging met haar trimsalon. Eigenaresse van poedel Loesje (met haar zwart/wit tekening een Har lekijn genaamd) is Jetty van der Hulst, ambassadrice van Hondentrim Nederland én trouwe supporter van Wendy. Dochter Saskia kijkt bewonderend naar Wendy Bijl die poedel Loesje knipt. Rechts Jetty van der Hulst, foto: Jaap Wolterbeek De dames kennen elkaar al ja ren. Wendy heeft als jong meisje stage gelopen bij de trimsalon van Jetty van der Hulst in Den Haag en de laat ste twee jaar heeft ze zich weer extra bekwaamd om speciale rassen te knippen door het volgen van Jetty van der Hulst Specials, een begrip in zowel Nederland als België. Er is in die tussentijd veel ver anderd in het trimmen en niet alleen voor Wendy. „Deze ta fel alleen scheelt je al behoor lijk wat rugklachten", zegt ze, wijzend op de traploos ver stelbare behandeltafel. „Er wordt veel minder getild en ook de wasruimte is nu open, met een deurtje. De hond ziet wat er gaat gebeu ren en stapt zelf naar binnen. Vroeger tilde je een hond een dichte bak in en uit. Ook grote honden als bouviers en dat voelde je wel. Met een grote blazer of in de droogbak, dat hangt van de grootte van de hond af, heb je ze dan zó droog. Scheelt ook al behoor lijk met al die handdoeken van vroeger". Maar niet alleen het materiaal is veranderd. Want een behandeling is voor de meeste honden eens in de zo veel tijd niet alleen nodig om het oude haar weg te halen en de rest weer goed te laten verzorgen. Er zijn ook speciale showhonden en die worden op een andere manier behan deld. En net als er bij de men senkapsels trends en modes zijn, geldt dat bij de honden net zo goed. „Om bij de ko ningspoedels te blijven, daar kun je goed zien dat bijvoor beeld bij de poten nu op een andere manier getrimd en ge knipt wordt dan vroeger", legt Bijl uit. „Maar je kunt het niet altijd zo doen als de klant het wil. Soms komen er honden die veel te lang verkeerd ge borsteld zijn en waarvan het haar behoorlijk in de klit zit en vervilt is. De eigenaars willen dan toch zo'n hond lang heb ben, dus weinig haar eraf. Maar dat gaat helemaal niet. Het grootste probleem zit hem in het borstelen. Ik doe dat ie dere dag, zeggen de klanten verontwaardigd. Als ik dan vraag of ze het even voor wil len doen, dan zie je al direct dat het aaien is, zoals wij dat noemen. Van boven naar be neden, maar op die manier kom je nooit helemaal bij het begin van het haar. Wij wer ken juist van onder naar bo ven". Globaal bestaat het werk uit trimmen: het oude haar er uit plukken, knippen en effileren: een bepaalde kniptechniek met een golfje voor spaniëls bijvoorbeeld. Het gebit wordt nagekeken, de nagels worden gedaan en de anaalklieren worden gereinigd. „Het is echt specialistisch werk en die erkenning krijg je niet altijd", vertelt Bijl, die trouwens met de dierenarts om de hoek al meteen een goede verstand houding heeft. „Er zijn men sen die het te duur vinden, maar die geven voor zichzelf soms bij de kapper en de schoonheidsspecialiste wel kapitalen uit. Bovendien is het voor sommige honden geen luxe, maar pure noodzaak. Langharige rassen moeten ge woon om de paar maanden bijgehouden worden en dat realiseren de meeste mensen zich niet bij aanschaf. En het is gewoon heel mooi om te zien, een hond die mooi in model zit. In de winkel wil ik me daarom gaan toeleggen op de verkoop van speciale shampoos en producten voor een glanzende vacht; geen za ken die al bij de dierenarts of de dierenwinkel te koop zijn. We hoeven elkaar in één dorp niet in de weg te zitten". Iede re nieuwe klant krijgt tien pro cent korting bij de eerste be handeling. Voor poedel Loesje hoefde niet betaald te worden, maar dat was ook maar een klein stukje haar. Dat er trouwens tot volle tevredenheid van Jet ty van der Hulst afging: „Zo'n kuif bij poedels knippen is echt moeilijk, maar ze doet het prima en dat zie je aan de hond ook, die zit er net zo rus tig bij". 1 2 3 4 5 S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 _Y. Omschrijving: in de eerste kolom moeten woorden worden in gevuld van drie letters en in de laatste kolom van vier letters. De woorden van de middelste kolom worden gevormd door de letters van de woorden in de eerste en de laatste kolom plus een door uzelf toe te voegen letter. Na juiste oplossing leest u in de aangegeven verticale kolom een beroep. Omschrijving van de woorden in de eerste en de derde koiom: 1 buidel - deel van een woonhuis - insect; 2 kip - remmen - zandheuvel; 3 uiterste punt - opslagplaats - zacht; 4 gril - omme keer - opgeworpen hoogte; 5 stuf - bezit - zwemvogel; 6 onbe paald voornaamwoord - maand - landarbeider; 7 dik - vervoer middel - borstelig; 8 knaagdier - uitstallen - bewerkte dieren huid; 9 stuk hout - betrekkelijk - rechtmatig trots; 10 vaatwerk - nieuwsprent - krachtig; 11 waterplant - woning - deel van de arm; 12 kookgerei - onderling overeenstemmend - roofvogel; 13 dwaas - voorspoedig - scheepsdak; 14 ontkenning - zoogdier - groep zangers; 15 insect - vastberaden - zinspreuk. Stuur uw oplossing vöör woensdag 10 januari naar de redactie van de Faam/Vlissinger, Postbus 18, 4380 AA in Vlissingen. Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Die krijgt twee vrijkaarten voor een film in Cine City. De prijswin naar wordt in de Faam/Vlissinger van woensdag 17 januari be kend gemaakt. De oplossing van de puzzel uit de Faam/Vlissinger van woens dag 20 december luidt: 'Verenigde Staten'. De vrijkaarten van Cine City gaan naar M.A. van der Heide uit Vlissingen. In de periode van 15 t/m 21 december 2000 werden de volgende voorwerpen aangegeven bij de Regiopolitie Zeeland: 1 paar handschoenen, 1 jas, 1 multimeter, 1 tuinbank, 1 buggy, 3 fiet sen, 1 portefeuille, 6 portemonnees, 1 autoradio, diverse sleutels, 1 handtas, 1 rugzak, 1 tank pas. Nadere informatie is verkrijgbaar op de Walcherse politiebureaus. Het Nederlands Kampioen schap Debatteren voor mid delbare scholieren is geba seerd op de Britse traditie van het zogenaamde pleitdebat, waarbij in vaste spreektijden voor- en tegenpartij elkaar met woorden bestrijden op het punt van een kort tevoren opgegeven stelling. Een strenge jury beoordeelt de debatterende duo's op ef fectief omgaan met de be schikbare tijd, argumentatieve vaardigheden, weerlegging van argumenten en de begrij pelijkheid en aantrekkelijkheid van de presentatie. Het kampioenschap werd dit jaar voor de keer georgani seerd door de Rijksuniversiteit Leiden in nauwe samenwer king met het Nederlands De bat Instituut. Voorafgaand aan de finaledag in het statige Academiegebouw van de Uni versiteit Leiden werden in Ne derland voorrondes gespeeld. Uiteindelijk speelden uit heel Nederland zestien scholen op de finaledag mee om twee fi naleplaatsen. Voor de Middel burgse school Nehalennia was het overigens al de twee de keer dat de kroon gezet kon worden op de debatteer- en discussietraditie die deze school kent. In 1998 werd na melijk ook al de titel Neder lands Kampioen binnenge haald. Mila en Marlous, leerlingen uit respectievelijk vwo 5 en vwo 6, kenden elkaar tot voor kort nauwelijks. Maar door de intensieve voorbereidingen voor het debat is daar veran dering in gekomen. „We zijn nu dikke vriendinnen en gaan binnenkort samen op reis", vertelt Marlous enthousiast. De twee scholieren ontvingen naast de titel en eer ieder ook nog eens een reischeque ter waarde van vijfhonderd gul den. Waar de reis naar toe gaat is nog niet bekend, daar wordt nog volop over gedebatteerd Maar, zin hebben ze er al wel in. Vraag is of deze twee mei den ook in een andere taal hun mannetje weten te staan. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 2 tot 12 jaar. Na heel veel overleg en denkwerk werd de jury het er uit eindelijk over eens dat de volgende kinderen ieder twee kaartjes voor De Efteling verdiend hebben: Juliete Goossens uit Arnemuiden; Jari Versprille ook uit Arnemuiden; Esther van Bloois uit Oost- Souburg; Jaëla van de Vorle uit Middelburg en Bianca Gilde uit Middel burg. Wij wensen hen heel veel plezier in De Efteling. DONDERDAG Buurthuis De Schuur Oost-Sou burg, line-dance voor gevorder den, 19.30 u. FNV Zeeland, te lefonisch spreekuur ABW-uitke- ring van 10-12 u„ tel. 625655. Fitnesscentrum Stamina Vliss ingen, astmafitness voor men sen met astma en COPD, 14 u. Strandpaviljoen Panta Rhei Vlissingen, jamsessie, 20 u. VRIJDAG Jongerencentrum Midgard Middelburg, grootbeeldvideo film, 20 u. ZATERDAG Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, nieuwjaarsreceptie, 15 u. ZONDAG Parkeerterrein Duinweg Oost- kapelle, snertwandeling Kyno- logenclub Zeeland, Hu. MAANDAG Sporthal Baskenburg Vlissin gen, aangepast sporten voor mensen met Astma en COPD, 14.30 u. Theo van Doesburg centrum Vlissingen, country line dance voor beginners, 9.45 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, soosmiddag, 13.30 u. Buurthuis De Schuur Oost- Souburg, klaverjassen en line dance voor beginners, 19.30 u. Zwemschool De Parel Dom burg, babyzwemmen, 15 u. DINSDAG Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, koffie contactoch tend, 9.30 u. Bachten Reede Vlissingen, handwerkgroep voor 55-plussers, 14 u. Theo van Doesburgcentrum Vlissin gen, ontmoetingsmiddag voor 50-plussers, 14 u. FNV Zee land, telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 10-12 u„ tel. 625655. Wijkcentrum Schel debuurt Vlissingen, koersbal, 13.30 u., country line dansen, 18.30 u. Buurthuis De Schuur Oost-Souburg, dammen voor jong en oud, 18.30 u., dansles voor gevorderden, 19,30 u. WOENSDAG Wijkcentrum Open Hof Vlissin gen, soosmiddag voor 50-plus sers, 13.30 u. Dienstencen trum Ouderen Westkapelle, wekelijkse soos voor 55-plus sers, 19 u. Sportfondsenbad Vlissingen, aangepast zwem men voor mensen met astma en COPD, 12.30 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sociaal spreekuur, 13.30 u. Buurthuis De Schuur Oost- Souburg, naaicursus, 9.30 en 19.30 u„ dansles voor begin ners, 19.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, dar ten, 19.30 u.* Jongerencen trum Midgard Middelburg, grootbeeldvideofilm, 20 u. Wijkcentrum Scheldebuurt, kinderbingo, 14 u. Vrouwen investeren in lief- de- Artemis start 18 januari een cursus voor vrouwen die zoveel in hun relatie investeren dat 'houden van' pijn doet. Als basis dient het bekende boek van Ro bin Norwood 'Als hij maar geluk kig is'. De cursus duurt tien we ken en is steeds van 19.30 uur tot 21.30 uur. Meer informatie op telefoon 686970. Nieuwjaarsbal met Duo Twice- Wijkcentrum De Zwaan in Oost Souburg houdt zaterdag 6 januari om 20 uur een meuw- jaarsbal met Duo Twice. De toe gangsprijs is 5 gulden. Trio Lidy Knol- Lidy Knol zingt bebop, standards en evergr eens, Frans Lemaire begeleidt haar op piano en Eric Heynsdijk zet daar op zijn contrabas een prachtige, inventieve partij on der. Zaterdag 6 januari, van 14.30 tot 16.30 uur in De Bras serie van De Drvkkery aan de Markt te Middelburg. Meidengroep- Artemis start maandag 8 januari van 19 uur tot 21 uur een groep voor mei den van 15 tot 23 jaar. Het gaat over de belevingswereld van meiden waarin zelfvertrouwen, vriendschap, erbij willen horen en verkering een grote rol spe len De cursus is in het pand van Artemis in Middelburg. Meer informatie op telefoon 686970 Steve Hooker the ST's- Vrijdag 12 januari treedt de En gelse band Steve Hooker the ST's op in Hotel Elizabeth te Vlissingen. Er wordt naast rock roll ook blues en soul ten ge hore gebracht. Het optreden be gint om 20 uur en de toegangs prijs is 10 gulden. Workshop origami- Een cur sus in deze Japanse papier- vouwkunst wordt gegeven in het Zeeuws Archief, Hofplein 16 te Middelburg. Er zijn voorbeel den van gevouwen figuren te zien en onder deskundige lei ding zal men zelf een paar een voudige zaken gaan vouwen. De workshop is donderdag 4 januari van 15 tot 17 uur, deelname kost 17,50 gulden inclusief ma teriaal en een consumptie Op geven op telefoon 678800 Stichting Welzijn Ouderen- Een voorlichtingsmiddag over preventie, veiligheid en aanpas sing in en om de woning én over inbraakpreventie is woens dag 10 januari. De bijeenkomst van de Stichting Welzijn Oude ren is in Woonzorgcentrum Beaufort te Arnemuiden van 14 tot 16 uur en de toegang is gra tis. Universele eredienst- Het Soefi Centrum Middelburg houdt zondag 7 januari een uni versele eredienst in 'De vier ele menten' aan de Breeweg 100 te Middelburg. Deze dienst, met als onderwerp 'Geluk' begint om 10.50 uur. Meer inlichtingen op telefoon 462823. Haptonomie- Het thema 'een stap vooruit of een stap achter uit' wordt in vier bijeenkomsten belicht vanuit de haptonomie. De begeleiding is in handen van de haptotherapeuten Ineke Los en Gusta Zuiderduin. Bij Gusta Zuiderduin kunnen telefonisch ook meer inlichtingen verkregen worden en kan men zich aan melden voor deze cursus. Tele foon 566138. De cursus begint donderdag 18 januari om 9.30 uur in Pakhuis 22 aan het Oost kerkplein 22 te Middelburg. Marlous (links) en Mila oriënteren zich op het reisaanbod foto: Frank Husslage 's Zomers is de Viburnum een fraaie plant voor scha duwrijke hoekjes in de tuin. Ook in de winter is het een dankbare plant doordat hij zijn karakteristieke, ruwe blad blijft houden. Als het dan ook nog een nachtje vriest kan er op een januari-ochtend zo'n kalenderplaatje gevonden worden in een gewone, Walcherse achtertuin. ICT-adviseurs VLISSINGEN figlrieë

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 6