lilllIMÉ GEMEENTE tfltlftllVliéiilbllllfrlI. MIDDELBURG WOP West opnieuw geopend Nieuw: inloopochtend ACM Nassaulaan Nieuwstraat 23 gerestaureerd Gezond Actief Leven Model (GALM) Afvalkalender 2001 Faambezorging Inzamelen kerstbomen Controle illegaal gebruik gemeentegrond Vergaderdata welstand en monumentencommissie Woensdag 3 januari 2001 FAAM/VLISSINGER 3 Week 1 MAXIMAAL TEXT VANAF PAG. 830 Informatienummer 675 555 Start herinrichting Nieuwe Burg Commissie vergaderingen UW Eerste krant van het KinderPersBuro Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door de afdeling Communicatie. Reacties zijn van harte welkom! Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u bij Communicatie terecht: Stadhuisstraat 2, telefoon 675450, iedere werkdag open van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur. Internet site: www.middelburg.nl info middelburg, nl De Middelburgse binnenstad is toe aan een opknapbeurt. Daar om worden stap voor stap win kelstraten en aanloopstraten op nieuw bestraat, voorzien van nieuw straatmeubilair en verlich ting en komen er veel meer fiets- beugels. Vanaf 8 januari 2001 neemt de gemeente de Nieuwe Burg onder handen. De Nieuwe Burg krijgt een nieuwe bestrating van gevel tot gevel en in het hart van de straat komt een roostergool, zoals dat ook op de Markt en in de Gravenstraat het ge val is. Ook het straatmeubilair (bankjes, prullenbakken, fietsklem- men) en de openbare verlichting worden vervangen. Half april kan het werk klaar zijn, als het weer meewerkt. Vorig jaar werd deels de onder grondse infrastructuur van kabels en leidingen al vernieuwd. Die wer ken worden nu afgerond in het ge bied vanaf de toegang tot hel Wal- plein tot aan de Groenmarkt. Op de plaats waar dat al is gebeurd wordt nu ook bovengronds de straat opge knapt. Men start zogezegd bij de Markt. Als de overige kabels en dergelijke zijn vervangen, kan ook de rest van de Nieuwe Burg worden heringericht. Het is mogelijk dat u enige hinder ondervindt door de werken in dit gebied. Daarvoor on ze excuses. De volgende raadscommissieverga deringen vinden de komende week plaats in de Raadzaal van het Stad huis in Middelburg: Dinsdag 9 januari: Commissie Al gemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ). Secretaris mevrouw mr. A.C. Beije - van Duivendijk. Woensdag 10 januari: Commissie Welzijn, Personeel, Onderwijs en Milieu (WPOM). Secretaris me vrouw J.P. de Nooijer, telefoon 675 531. Donderdag 11 januari: Commissie Cultuur, Ouderenbeleid, Recreatie en Toerisme (CORT). Secretaris mevrouw J.P. de Nooijer, telefoon 675 531. De vergaderingen van deze com missies beginnen allemaal om 19.30 uur. Iedereen kan de bijeen komsten vanaf de publieke tribune bijwonen. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen van tevoren con tact opnemen met de boden van het stadhuis (telefoon 675 403). De vergaderagenda en de daarbij behorende stukken liggen vanaf vier dagen voor de vergadering ter inzage bij de secretaris van de des betreffende commissie en bij de af deling Communicatie, Stadhuis straat 2. Het is mogelijk om tijdens deze vergaderingen uw stem te laten ho ren, u heeft recht van inspraak. U dient dan van tevoren bij de secre taris van de commissie dit spreek recht aanvragen. Tafeltje Dekje "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, ge handicapten en diegenen, die (tijdelijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maandag tussen 8.45 en 9.30 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 0118-638570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dag. Menu vanaf maandag 8 januari tot en met zondag 14 januari 2001 Maandag Gebraden varkensvlees in saus met appel, rode kool en aardap pelpuree. Dinsdag Rundergehaktballen, spinazie a la crème, aardappelen met pe terselie. Woensdag Slavink met kapucijners en stukjes aardappelen. Donderdag Gegrilde kippenpoot met ge mengde groenten en aardappel puree. Vrijdag Scheveningse schol, puree met bieslook. Zaterdag Nasigoreng met kipsateh Zondag Wat de pot schaft Medio januari 2001 zal het WOP (Wijkondersteuningspunt) West zijn deuren weer openen in de Rijnstraat 12. De ingang is aan de Ijsselstraat. Het WOP is onderge bracht in het gebouw "de Woelige WerF', onder één dak met de Stichting Welzijn Ouderen Mid delburg. WOP West onivat de Stromenwijk, de Griffioen en 't Zand. Het telefoonnummer was en wordt weer: 641180 U kunt ook e-mailen: Wops@middelburg.nl De opening stijden van het WOP West zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00-12^0 uur en van 13.00-17.00 Er zijn in totaal 5 WOP's in de ge meente Middelburg. WOP Noord (Nieuw Middelburg, Klarenbeek, St. Laurens, Centrum en Vcerse- poort) WOP Zuid (Erasmuswijk, Magistraatwijk, Rcijcrshovc en Veldzigt) WOP Dauwendaele (in clusief Nieuw en St. Joosland) WOP WOP Arnemuiden (inclusief Kleverskerke) WOP West, zoals hierboven beschreven en wordt me dio januari 2001 heropend. Op een WOP kunt u terecht met vragen, suggesties en klachtmeldin gen. die betrekking hebben op uw wijk. Soms krijgt u direct antwoord van de wijkbemiddelaar of worden de juiste personen of instellingen benaderd om u verder te helpen. Hel WOP vormt de "spin in het web" van samenwerkende bewo ners, wijkverenigingen. maatschap pelijke instellingen en de gemeente. Maar u kunt daar bijvoorbeeld ook de welbekende stickers voor op uw brievenbus verkrijgen met nee/nee of nee/ja er op. Folders, formulie ren (bijvoorbeeld voor hel aanvra gen van huursubsidie) en informatie over van alles en nog wat kunt u verkrijgen op hel WOP bij u in de buurt. Wilt u meer weten over Wijkbeheer of over het WOP in uw wijk neem dan contact op met H. Vergeer (te 1:675520) of A. Jonkman (lel:675788) In het nieuwe jaar start het acti viteitencentrum Middelburg in samenwerking met het wijkbe heer en de wijkvereniging een we kelijkse inloopochtend in het Trefpunt aan de Nassaulaan. De ze inloopochtend is bedoeld voor bewoners uit de wijk Nieuw-Mid- delburg. De eerste inloopochtend wordt ge houden op vrijdag 12 januari 2001 vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur. Ieder een is van harte welkom voor een gratis kopje koffie of thee, een spel letje kaarten of sjoelen. In eerste in stantie is de inloopmorgen bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Daarom ligt ook de PZC van de af gelopen weck gereed om te lezen. Ook bestaat de gelegenheid mee te doen aan activiteiten. Voor kinder opvang is gezorgd. Elke vrijdag vindt de inloopochlend plaats in het Trefpunt aan de Nas saulaan. Het is de bedoeling dat af en toe een thema centraal staat. Dan komt bijvoorbeeld de wijkagent over drugsoverlast vertellen, of de cliëntenraad adviseert over uitkerin gen of het algemeen maatschappe lijk werk vertelt over de opvoeding van kinderen. Ook wordt een stukje sociale zekerheid geboden. Er is een vrijwilliger die kan helpen met het invullen van formulieren, door verwijzen of uitleg van uitkerings- zaken. Ook wordt een kleine cursus fietsen repareren gegeven. Hel is de bedoeling om op termijn de gele genheid te geven om kennis te ma ken met de computer. Voor meer informatie over de in loopmorgen in het Trefpunt, kunt u vanaf maandag 8 januari bellen of langsgaan bij hel WOP aan de Zacharias Jansenstraat 15a, 4332 VC Middelburg, telefoon/fax 0118 - 640 834. In weck 1 van 2001 is het WOP gesloten. De afvalkalender 2001 ligt deze week bij u in de brievenbus. Mocht u de kalender niet thuisbezorgd krijgen, dan kunt u een exemplaar op halen of opvragen bij de afdeling Communicatie, Stadhuisstraat 2, tel. 675 450. Regelmatig komen bezorgklachten binnen van bewoners die de Faam niet hebben ontvangen. Met de Faam zijn inmiddels diverse ge sprekken geweest om de bezorging te verbeteren. In ieder geval is als extra oplossing afgesproken dat op meerdere plaatsen in de stad stapels Faams worden neergelegd. Het gaal in dit geval om supermarkt Konmar, Jumbo, enkele bakkerijen in 'l Zand, het centrum cn Nicuw-Mid- delburg, boekhandels, en de VVV/ANWB. Verder vindt u de gemeentelijke in formatiepagina ook terug op de in- temct-sile van Middelburg: www.middclburg.nl en publiceert de gemeente actuele informatie op Maximaal Teletekst, vanaf pagina 830. Na een restauratieperiode van tien maanden is het pand aan de Nieuwstraat 23 gerestaureerd. Secretaris Jan Borst van de BV Monumentenbeheer metselde 9 december jl. de laatste steen in de gevel van het pand. Ongeveer veertig genodigden en geïnteresseerden waren gekomen om deze feestelijke gelegenheid bij te wonen. Een draaiorgel zorgde voor extra sfeer in de straat. Na de toespraak van commissaris Bruin- ooge en een dankwoord van de trot se nieuwe bewoners was er gele genheid om hel pand "Orliens" van de binnenkant te bekijken. De woning uil 1596 is een van de ruim 1100 rijksmonumenten die in Middelburg nog aanwezig zijn. Het pand vormt samen met Nieuwstraat 19 en 21 het resultaat van een bouwcampagne waarbij tegelijker tijd een drietal identieke panden werd gerealiseerd. Enige jaren gele den wezen omwonenden de BV Monumentenbeheer op de slechte slaat van onderhoud van het pand. De BV kocht hel pand aan en start te toen de restauratie. De vennoot schap verkocht de bijzondere wo ning onlangs aan een particulier. Die kan nu wonen in een schitte rend huis met een voorhuis en een losstaand achterhuis, kelder cn vijf verdiepingen. De woning is aan de buitenkant in de originele staat gebleven. Ook het casco, inclusief de balkenplafonds zijn in de oude slaat teruggebracht. Alleen de indeling is aangepast aan de eisen van deze tijd en aan de wensen van de bewoners. Vanaf maandag 8 januari tot en met vrijdag 12 januari haalt Stadsreiniging tegelijkertijd met het huisafval ook kerstbomen op. Gedurende deze periode kunt u de kerstbomen samen met uw af valcontainer of vuilniszak voor 08.00 uur 's morgens buiten zet ten. In oktober ging het eerste Kin derPersBuro van Zeeland van start in Middelburg in het kader van de Brede School. Een tiental kinderen verzamelde zich weke lijks in basisschool De Leeuwen- burch om te werken aan het eer ste product; een krant. Op basis van onderzoekjes in de wijk Mid delburg-Zuid kozen ze een onder werp en gingen daarmee aan de slag. Centraal stond de vraag:" Hoe veilig is onze buurt?" Door middel van interviews met wijkbewoners, ambtenaren van de gemeente cn deskundigen verza melden de kinderen informatie over onderwerpen waaronder; vandalis me, pesten, speelplekken, verkeers veiligheid. Er werden persberichten geschreven, foto's gemaakt en arti kelen geschreven. Hel resultaat is een krant die de mening van de kin deren vertolkt en hun ideeën aan geeft hoe onveilige situaties in de wijk aangepakt kunnen worden. Dc krant werd aangeboden tijdens de wijktafel-Zuid die werd gehou den op dinsdag 19 december. Wijk wethouder mevr. van Dijk-Sturm ontving het eerste exemplaar uil handen van de kinderen. Ook zij heeft haar bijdrage geleverd door zich te laten interviewen en door zich beschikbaar tc stellen als "am bassadeur" van het project Kinder PersBuro. De krant werd gedrukt door de drukkerij van Arduin. Het is de bedoeling dat dit project wordt voortgezet. Weer een groep kinderen zal dan een redactie vor men die gaat kijken naar -voor kin deren -onveilige situaties in de wijk. Het KinderPersBuro werd opgezet vanuit de Brede School met kinde ren uil de hoogste groepen van het basisonderwijs. Getuige hel enthou siasme van de kinderen is het een activiteit die aanslaat. Behalve leuk en spannend is hel ook nog leer zaam, want jc leert iels van journa listiek en bent op speelse wijze be zig met taal. leert een eigen mening te vormen en je eigen wijk kennen. Tevens hopen de kinderen dat er naar hun mening geluisterd wordt en dat er iets met hun aanbevelin gen gedaan wordt. De krant ligt voor geïnteresseerden klaar in het Wijk-Ondersteunings- Punt, Renlmeeslerlaan 4. Tevens is een exemplaar te verkrijgen bij de afdeling communicatie van de ge meente. Voor meer informatie; kan toor Brede School, lel. 611633. Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergade ring van 14 maart jongstleden be sloten strenger te controleren op het illegaal gebruik van gemeente grond. Met deze publicatie willen wij u informeren over de wijze waarop gebruik van gemeente grond, die al of niet bewust is toe geëigend, zal worden tegengegaan. Als geconstateerd wordt dat volgens de kadastrale gegevens gemeente grond in gebruik is bij een particu lier of een bedrijf, zal dc gemeente de gebruiker van die grond daar per soonlijk op aanspreken. In dat ge sprek zullen afspraken worden ge maakt over de datum van ontruiming of over het indienen van een verzoek lot aankoop van de grond. Kopen en ontruimen Als de mogelijkheid beslaat om des betreffende grond van de gemeente aan te kopen, zal de gebruiker hier toe in de gelegenheid worden ge steld. Voor verzoeken lot het aanko pen, huren en het in bruikleen geven van grond bestaan overigens vastge stelde criteria. Aan deze criteria wordt ieder verzoek getoetst. Als de betreffende grond niet ver kocht kan worden of als de gebrui ker dc grond niet wil aankopen, zal de gebmiker de grond voor een be paalde datum moeten ontruimen. Dc kosten voor het herstellen van het plantsoen cnlof bestrating zullen bij de gebruiker in rekening worden ge bracht. Procedure Als een gebruiker niet van plan is de grond te ontruimen zal een gerechte lijke procedure worden opgestart. De kosten hiervan zullen ook op de gebruiker van de grond worden ver haald. Wij nemen echter aan dat nie mand het zover zal laten komen en dat een ieder de kadastrale grenzen zal respecteren. Informatie Indien u meer informatie wenst over het bovenstaande kunt u contact op nemen met mevrouw Van Nieulan- de-Rijksen van de dienst Stadsbe heer. Zij is telefonisch bereikbaar op nummer 0118-675 310. De welstand- en monumenten commissies komen dit jaar weer een aantal keer bij elkaar. Deze commissies beoordelen bouw plannen die zijn ingediend, recla me-uitingen, monumenten en dergelijke. In de eerste helft van 2001 komt de welstand- cn monumentencommis sie op de volgende dagen bijeen: 11 en 25 januari 8 en 22 februari 8 en 22 maart 5 en 19 april 3, 17 en 31 mei 14 en 28 juni. De welstand- en monumentencom- missic vergaderen in hel algemeen om de twee weken op donderdag morgen in het gebouw van de dienst Stadsontwikkeling, gelegen aan de Vlissingsestraat 21 te Mid delburg. De heer R Meulmcester is secretaris van de commissies. Hij is technisch beleidsmedewerker van de sectie Bouwen en Wonen bij de cemeente Middelburg, tel. 0118- 675281. Taken Ingevolge artikel 12 van dc Wo ningwet mogen het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of standplaats niet in strijd zijn met re delijke eisen van welstand. Dit geldt zowel voor het bouwwerk of standplaats op zichzelf als in ver band met de omgeving of de te ver wachten ontwikkeling daarvan. In verband met die bepaling worden de bij de gemeente ingediende bouwplannen beoordeeld doof een onafhankelijke Welstandscommis sie. Deze commissie adviseert het colle ge van B en W of een bouwplan al of niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. Daarnaast adviseert een onafhankelijke Monumenten- commissie hel college over aanvra gen om vergunning tot bijvoorbeeld het wijzigen van een beschermd monument. Bouwplannen dienen uiterlijk vrij dags om 16.00 uur bij de sectie Bouwen en Wonen te zijn inge diend voor plaatsing op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Welstand- of Monumenten- commissie. (J'oto: Ruben Oreel). Dit het onderzoek '55-plus in be weging in Zeeland' (1999) blijkt dat 22 van de Zeeuwse senio ren momenteel niet aan sportbe oefening doet. Daarnaast blijft de vraag of degenen die wel aan be- wegingsactiviteiten doen, ook vol doende bewegen om een positieve invloed op de gezondheid te be werkstelligen. Gezien het positieve effect van be wegen op de gezondheid in dc meest brede zin van het woord, is hei van belang de niet sporters te stimuleren tot sporten. Daarom hebben de Zeeuwse Sportraad, dc Stichting Welzijn Ouderen Middel burg en dc gemeente het initiatief genomen om een GALM-projecl in Middelburg te starten Het GALM- projcct richt zich op dc jonge oude re, de groep lussen de 55 en 65 jaar. De Nederlandse norm voor gezond heidsbevordering via bewegen luidt voor 55-plussers: Een half uur matig intensief li chamelijk actief op tenminste vijf, bij voorkeur alle dagen van de week; voor niet-actieven, zon der of met beperkingen, is elke hoeveelheid lichaamsbeweging meegenomen. Sportief zijn is m deze betekenis el ke vorm van actieve tijdsbesteding waarin men fysiek inspannend of sociaal ontspannend bezig is. Gekeken naar landelijke cijfers va rieert het percentage 55 plussers dat onvoldoende beweegt van 50% tot 80%. Dit percentage is schrikba rend hoog. Bewegen heeft een zeer positieve invloed op de fysieke ge zondheid, maar ook op de beleving van ouderen met betrekking lol de ervaren gezondheid: "Hel geeft een goed gevoel om weer even actief tc zijn. En omdat je in een groep met eigen leeftijds genoten actief bent geelï dal een extra motivatie om iedere week weer te komen.", aldus een GALM deelnemer. Dc heer Pielerse is badmintonner in hart cn nieren Hij merkt wel dat hel lichaam langzaam ouder wordt: "De conditie wordt toch wal minder en het reactievermogen ook". Toch is hij nog lang niet van plan tc stop pen. "Zo lang het goed gaat ga ik door. Ook als jc ouder bent is het belangrijk in beweging tc blijven". Mevrouw Jansen zegt. Samen met mijn man zijn we lid van de 55- plus gymgroep en daarnaast gaan wij regelmatig samen fietsen cn wandelen. Zo blijf je gezond". GALM fittest Veel senioren hebben vragen over hun fysieke gesteldheid. Om twij fels weg te nemen en mensen goed tc adviseren start het GALM pro ject met de fittest, een test die is af gestemd op de groep 55- 65 jarigen. Senioren krijgen een beeld van hoe hun fysieke conditie er in vergelij king met leeftijdsgenoten voorstaat. Aan het einde van hel project, na anderhalfjaar, wordt bij de deelne mers weer een fittest afgenomen Dc test meet de fitheid van de deel nemers op een aantal aspecten. Deelnemers aan het project kunnen nagaan of hun fitheid vooruit is ge gaan. Aanbod Positief in hel GALM project is dal een nieuw aanbod wordt gecreëerd naast het traditionele. De groepen zijn gemengd en het GALM-aan- bod gaat uit van de wensen en be hoeften van de deelnemers. De se nioren hebben zodoende keuze uit een gevarieerd sport- en spelaan- bod. In de bestaande GALM groe pen kunnen altijd nieuwe deelne mers meedoen als hel aanbod hen aanspreekt. Na GALM In het GALM-project wordt nauw samengewerkt met sportverenigin gen. die open staan om dc ontstane groepen op te nemen. GALM-groe- pen worden in het algemeen met succes opgenomen in diverse sport verenigingen. Hel lukt echter niet altijd de groepen onder tc brengen bij de sport. Als dat hel geval is wordt in dc lokale GALM project groep. bestaande uit vertegenwoor digers van de gemeente, dc Stich ting Welzijnswerk voor Ouderen en de Zeeuwse Sportraad, gezocht naar een andere oplossing voor de structurele inbedding van de GALM-groepen. Het GALM-project start in februari aanstaande in dc wijk Middelburg Zuid en de dorpen Arnemuiden en Nieuw- en Sint Joosland. Om streeks half januari wordt een per soonlijke uitnodiging voor deelna me aan het GALM-project verzon den. Nadere informatie over het project is te verkrijgen bij de Zeeuwse Sportraad (0118-670837) of bij de Stichting Welzijn Ouderen Middel burg (OH 8-627537).

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 3