KORT KORT KORT NVOB schenkt scholen videobanden Koophuis blijft duurder worden Grote plannen Politiekeurmerk Woonlasten het laagst in Oostburg Stad van de zon HUREN in Midden Zeeland. Bepaal dan uw met: Huurders zijn tevreden over de diensten van woningcorporatie RWS uit Goes. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de enquête die de cor poratie onlangs hield onder een groot deel van haar huurders. Die gaven de organisatie op bij na alle onderzochte punten een dikke zeven. Huurders willen dat de huurpenningen het be langrijkste onderwerp uit de Nota Wonen is. Ze willen daar meer zeggenschap over. Huurders vinden dat ze ruim 100 gulden per maand te veel aan huur betalen. Gemiddeld ligt de huur prijs nu op 852 gulden, tegenover een redelijke huurprijs van 745 gulden. De kwaliteit van de woning en de woningomgeving komen op de tweede en derde plaats. Dit blijkt uit de 409 van de 750 onderzoeksformulieren naar huur ders, die de Woonbond teruggestuurd heeft ge kregen. Mensen, wensen, wonen Zeggenschap Woningcorporatie doet het goed KORT KORT KORT door Ellen de Dreu Huurders tonen zich vooral te- met reparaties wordt omge- vreden over de dienstverlening gaan, scoort hoog - opnieuw en bereikbaarheid van RWS. steeds boven de zeven. „Alleen Maar ook de manier waarop als het gaat om het betrekken of verlaten van een woning, ha len we minder dan die zeven", vertelt Henk Bekker, hoofd af deling verhuur- en bewoners zaken van de woningstichting. „Dus is het zaak om daar in de toekomst misschien eens op een andere manier naar te kij ken. Maar gelukkig komen we nergens onder de zes". Behalve de tevredenheid van de huurders over de huidige manier van diensten verlenen is ook onderzocht of de corpo ratie haar taken in de toekomst wellicht uit moet breiden. Zo zei een meerderheid van de on dervraagden ook geïnteres seerd te zijn als RWS energie besparende maatregelen en verbeteringspakketten voor keuken en sanitair in haar pak ket op zou nemen. Daarnaast geeft een meerderheid aan iets te zien in het vastzetten van huur. Bij de helft van de RWS-klanten (zowel huurders als woning zoekenden) viel een paar we ken geleden een enquêtefor mulier in de bus. Aan deze groep mensen, die niet vooraf uitgeselecteerd was, werd ge vraagd een vragenlijst in te vul len. „Rond de vijfendertig pro cent van de formulieren werd weer naar ons teruggestuurd", weet Henk Bekker. „En dat is statistisch gezien genoeg om een goed beeld mee boven ta fel te krijgen". De eerste resultaten geven re den tot optimisme bij RWS. Ook Henk Bekker toont zich blij met de uitkomst. „Het geeft toch wel een beetje aan dat je op de goede weg bent", vindt hij. „Toch kunnen we nu niet tevreden achteruit zakken, want we streven natuurlijk naar de tien". De officiële resultaten worden tegen eind januari bekend ge maakt. De Zeeuwse bouw wil dat alle leerlingen in Zeeland een goede kijk krijgen op het vakmanschap in de bouw. Om dat te bereiken biedt het NVOB Gewest Zeeland alle 287 basisscholen en 9 VMBO-scholen gratis de videobanden 'Bouwen aan je toekomst' aan. In deze videoserie wordt de bouw van een woning van ontwerp tot oplevering gevolgd. Daardoor wordt duide lijk wat er allemaal komt kijken bij het bouwproces. Zo zien leerlingen dat er veel vakmensen meewerken en dat er allerlei moderne technische hulpmiddelen ingezet worden. De uitgebreide basisversie is goed te gebruiken voor on derwijsdoeleinden. Speciaal voor voorlichtingsactivitei ten op de basisschool of de VMBO school is een tweetal korte en informatieve samenvattingen gemaakt. Met dit project verwacht het NVOB een bijdrage te kunnen leve ren aan imagoverbetering van de bouw en de instroom van jonge vaklieden te bevorderen. Woensdag 3 januari 2001 Jaargang 5 nummer 1 (Advertentie) De koopprijzen zijn nog niet gestabiliseerd, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Maklaars (NVM). De prijs van de gemiddelde koopwoning is in het derde kwartaal van dit jaar met 2,9% gestegen, waardoor de gemiddelde prijs voor een woning nu terecht is geko men op 403.000 gulden. Op jaarbasis is de prijsstijging inmiddels 11,9%, aldus de NVM. In het laatste kwartaal zijn vooral de koopwoningen in Zutphen, Groningen en Amsterdam duurder geworden. De NVM verwacht dat dit voorlopig het laatste jaar is dat de huizenprijs met meer dan 10% stijgt. Van 2000 tot en met 2004 wordt het Politiekeurmerk Vei lig Wonen in heel Nederland ingevoerd en toegepast. Doelen zijn: - Zes miljoen huishoudens in Nederland keurmerkadvies aanbieden. - Alle beheerders van complexen en Woonomgevingen een keurmerkadvies aanbieden. - Vanaf 1 januari 2000 wordt in ongeveer 90% van alle nieuwbouwplannen voor woningbouw het Politiekeur merk Veilig Wonen toegepast. - Alle slachtoffers van een woninginbraak een preventie advies aanbieden om het certificaat Veilige Woning te verkrijgen. Verwachte resultaten zijn: - 600.000 certificaten Veilige Woning - 6.610 certificaten Veilig Complex - 1.658 certificaten Veilige Omgeving - 360.000 gecertificeerde nieuwbouwwoningen De woonlasten in 2000 zijn het laagst in Oostburg (643 gulden) en het hoogst in Abcoude (1.824 gulden) Abcou de. De gemiddelde woonlasten liggen op 1.148 gulden.. In bijna alle gemeenten liggen de woonlasten tussen de 1.000 en 1.400 gulden. Eenpersoonshuishoudens zijn ge middeld 100 gulden goedkoper uit dan de meerper- soonshuishoudens. Net als in 1999 zijn er maar weinig gemeenten waar huishoudens met een minimuminko men gemeentelijke belastingen verschuldigd zijn. Dit blijkt uit de Coelo-Atlas, die jaarlijks wordt uitgegeven door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden. Worden bij de woonlasten ook de waterschapslasten meegenomen, dan zijn de woonlasten in Katwijk het Laagst: 1.086 gulden, waarvan 763 gulden naar de ge meente gaat en 323 gulden naar het waterschap Rijn land. Katwijk is niet de goedkoopste gemeente. Oost burg, de gemeente met de laagste woonlasten, komt door de waterschaplasten van het duurdere waterschap Zeeuws Vlaanderen op het totale bedrag van 1.208 gul den uit. De op één na goedkoopste gemeente is Ameland (1.101 gulden, waarvan 758 gulden naar de gemeente gaat), daarna komen Veenendaal (1.134 gulden) en het hooggelegen deel van de gemeente Groesbeek (1.138 gulden). Op de laatstgenoemde plek wordt geen ingeze- tenenheffing of omslag gebouwd geheven, zodat de wa terschapslasten laag uitvallen. De duurste plek om te wo nen is Abcoude, waar het gemiddelde huishouden 2.327 gulden per jaar betaalt, 1.824 gulden aan de gemeente en 503 gulden aan het waterschap. Dit is tweemaal zo veel als in Katwijk. Op de tweede plaats staat Boskoop, waar het gemiddelde huishouden 2.235 gulden betaalt. De gemeente Heerhugowaard heeft tijdens de Nationale Klimaatconferentie 2000 voor het project 'De Stad van de Zon' in de categorie Nieuwbouw een Energy Award ont vangen van Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu). 'De Stad van de Zon' is één van de negen nieuwbouw wijken in de VINEX-locatie HAL (Heerhugowaard, Alk maar en Langedijk). In het gebied worden in de periode 1995-2005 zo'n 12.500 woningen gerealiseerd. In de Stad van de Zon verrijzen 1400 woningen met zonnepanelen, die een vermogen hebben van 2,5 PWp. Op dit moment wordt een begin gemaakt met de nieuwbouw van de zonnewoningen. Waarschijnlijk zal het hele project eind 2005 klaar zijn. Er zullen ook zonnepanelen worden ge plaatst op voorzieningen zoals scholen en wijkgebou- wen. De gemeente Heerhugowaard streeft er naar met de Stad van de Zon de C02-uitstoot tot nul terug te bren gen. Huurprijs blijkt belangrijker dan de kwaliteit en omgeving van woning Een grote meerderheid van huurders heeft, in tegenstelling tot wat in de Woonnota wordt voorgesteld, geen behoefte aan duurdere, grotere wonin gen. Driekwart van de huurders vindt dat er juist meer goed kopere huizen moeten komen. In de regeringsnota 'Mensen, wensen, wonen', die half no vember in definitieve versie is verschenen, staan de woon wensen en keuzevrijheid van burgers centraal. Voor de Woonbond aanleiding om aan zijn huurderspanel te vragen wat zij nu eigenlijk belangrijk vinden. De uitkomsten van het onderzoek zijn interessant. In tegenstelling tot wat in de Nota Wonen wordt beweerd, heb ben huurders heel bescheiden wensen, zo concludeert de Woonbond. Maar liefst 88 procent van de huurders geeft aan geen be hoefte te hebben aan een gro ter en duurder huurhuis. Vier van de vijf huurders vinden de huurprijs en de huurverhoging de belangrijkste onderwerpen uit de Nota Wonen. Ook de kwaliteit en de woonomgeving scoren hoog. Voor de mogelijk heid het huurhuis te kopen heeft slechts 21 procent be langstelling. Als men voor het kopen van een huis moet ver huizen heeft nog maar 12 pro cent interesse. De eisen die huurders stellen aan de kwali teit zijn heel basaal. Gezond wonen in een huis zonder vocht en tocht scoort het hoogst. Ook aan goed onder houd van de buitenkant van het huurhuis wordt veel waar de gehecht. Goede geluidsiso latie komt op de derde plaats. De inrichting van de keuken en badkamer wordt veel minder belangrijk gevonden. Als het gaat om de kwaliteit van de woonomgeving gaat de behoefte vooral uit naar veilig heid en voldoende winkelvoor zieningen. Ouderen hechten meer waarde aan winkelvoor zieningen, huurders onder de 65 jaar aan veiligheid. Een schone buurt, met goed onder houden huizen en voldoende tram- of bushaltes komen op de derde, vierde en vijfde plaats. Ouderenvoorzieningen, openbaar groen, speelvoorzie- ningen, parkeerplaatsen en saamhorigheid worden minder belangrijk gevonden. Vooral zwerfvuil en hondenpoep zijn huurders een doorn in het oog. Respectievelijk 52 en 44 pro cent geeft aan zich hier het meest aan te storen. Aan het verkeer of aan slecht onder houden tuinen blijken zich veel minder huurders te ergeren. Slechts twaalf procent heeft hier last van. Zeggenschap is in de Woonno ta een belangrijk onderwerp. Voor de huurders blijken uit het onderzoek het huurbeleid en de huurverhoging op de eerste plaats te komen, met het zelf aanbrengen van veranderingen (en het ontvangen van een ver goeding daarvoor) op een goe de tweede plaats. Opvallend is dat veel meer vrouwen dan mannen, respec tievelijk 37 en 25 procent, meer te zeggen willen hebben over energiebesparende maatrege len. Gevraagd naar de beste manier om zeggenschap te re gelen, antwoordde ruim de helft dat de zeggenschap het beste via huurdersvertegen woordigers kan worden gere geld. Zoals gezegd is er weinig be hoefte om het huurhuis te ko pen. Slechts 21 procent zou dat willen. Dit percentage komt on geveer overeen met de gege vens uit het Woningbehoefte Onderzoek van het ministerie van VROM. Ook op de vraag waar huurders bij verhuizing de voorkeur aan geven, huren of kopen, geeft 79 procent aan liever te blijven huren. De nieu we Wet Bevordering Eigen Wo- ningbezit, die huurders met een lager inkomen vanaf 1 ja nuari 2001 in staat stelt hun huurhuis met subsidie te ko pen, roep weinig enthousiasme op. Slechts vier procent vindt deze nieuwe wet een mooie aanleiding om te kopen. De rest heeft om uiteenlopende re denen geen belangstelling. Leunis Verlinde httpt//*#«lj»nd.*voonk»u*©.nl foto Anton Dingemanse De dienstverlening van RWS scoort hoge ogen bij de eigen huurders. Onlangs werd overigens een nieuwe outfit geïntroduceerd bij de buitendienst-medewerkers.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 2001 | | pagina 13