mmmm sssii mm Bijzonder kleinood in Zeeuws Museum Studentenorkest naar Middelburg niet no Puzzelaars opgelet! jMlIIlil ISlïlilliPt® 8181 Slimpie in Souburg 4 Schaatsplezier voor stadhuis H WOENSDAG 29 DECEMBER 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 52 !VS WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN door Ad Hanneman Jacques Cats heeft kortgeleden zijn tweede deel 'Eeuw van de Zeeuw' gepresenteerd, een cahier vol foto's en korte eenvoudige tek sten. De Watersnoodramp in 1953 en de Delta werken zijn in de twintigste eeuw het meest spraakmakend geweest en zijn in deel II promi nent aanwezig. Stormramp Menselijk nieuws ïfSlifiMbp MÉS» "~M Mftlf Het Zeeuws Museum wist onlangs de hand te leggen op een bijzondere en zeldzame gouden kluwenhouder uit 1753. Het magische jaar 2000 staat voor de deur. En alhoewel de eigenlijke eeuwwisseling officieel pas volgend jaar is (zelfs het nieuwe millennium begint pas in 2001), wen sen directie en medewerkers van de Faam/VHssinger u nu vast een heel voorspoe dig en gelukkig 2000! foto Peter Verdurmen Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) treedt zaterdag 22 januari op in de Concert zaal in Middelburg. Het orkest staat onder lei ding van dirigent Roland Kieft. Als solist treed Bas Verheijden op. Op het programma Monu ment 11 van Caroline Berkenbosch, het derde pianoconcert van Sergei Rachmaninov en de Vuurvogel van Igor Stravinsky. Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: S p U i straat Vlissingen 01 18 422100 11 PREPARE m Ruim twee weken lang kon er naar hartelust geschaatst worden op de Markt in Middel burg. En daar werd goed gebruik van gemaakt. Zelfs een in Walcherse dracht gehuld koppel waagde zich vorige week op het gladde ijs. faam/ Deel II. eeuw van de Zeeuw Alle PZC kantoren zullen op vrijdag 31 december a.s. vanaf 16.00 uur gesloten zijn. Voor dringende zaken kunt u ons kantoor in Vlissingen (0118- 48 40 00 bellen en volgens de instructies van het antwoordapparaat handelen. Ongetwijfeld heeft Cats zich laten leiden door het journa listieke metier (kort en bon dig) toen hij zich aanzette meer dan vijftig pagina's oud nieuws te bundelen. Ruiterlijk geeft hij dan ook toe dat het geen boekwerk is met uitvoe rige en diepzinnige beschou wingen over de provincie. Hij vat samen wat ooit nieuws was en nu in de vergetelheid dreigt te geraken. 'Zeeland klimt uit het dal', kopt Cats op de eerste pagina van zijn magazine. Maar in datzelfde bericht over de ge weldige economische vooruit gang meldt hij ook fier dat de gemeente Kruiningen een arti kel in de Politieverordening schrapt over een verbod om een rijwiel onbeheerd achter te laten. Gebrek aan populie renhout zet in het begin van de jaren vijftig de klompenin dustrie onder druk in Clinge en St. Jansteen. Ook het goti sche gedeelte van het Middel burgs stadhuis is in het begin van de jaren vijftig hersteld van zijn vernielingen in de Tweede Wereldoorlog. Dan volgt - in het magazine - de stormramp van februari 1953. Het dodental stijgt in Zuidwest Nederland tot 1835, onder wie 873 uit Zeeland. Be jaarden uit Zierikzee krijgen tijdelijk onderdak in Het Loo. Cats toont foto's van het be zoek van prinses Wilhelmina, sjouwers met zandzakken in Stavenisse en een ondergelo pen Nieuwerkerk. Ook de kin deren maken een uitstapje en een koninklijk bezoek aan Sta venisse wordt hernieuwd in beeld gebracht. Het gevolg van de ramp vroeg om een antwoord. Dat is er gekomen in de vorm van het Deltaplan. En dan is er plotse ling weer een ruilverkaveling waardoor tig landbouwers uit Zeeland richting Noord Oost polder vertrekken. En in 1955 verdringen Middelburgers zich om voor twee kwartjes de paradeauto te mogen bezichti gen van Hitier. De opbrengst van deze tentoonstelling komt ten goede aan de Nederland Indische Bond van ex-krijgs gevangen, ex-geïnterneerden en gerepatrieerden. Bladerend door het magazine moet worden vastgesteld dat wel op elke pagina menselijk nieuws is te vinden. De hulde aan Willem Beukels bijvoor beeld. De uitvinder van het haringkaken omstreeks 1400 krijgt in zijn geboorteplaats Biervliet in 1958 een stand- beeld. Blijven we in Zeeuws- Vlaanderen: daar wordt ge streden voor vrije veren van en naar andere delen van de provincie. Volgens de leider van de opstand, Honoré Jo seph Colsen moet iedereen op bestuurlijk niveau die voor ta riefsverhoging is maar aftre den. Die mensen onderschat ten het belang van die kosten in het kader van de wederop bouw van Zeeuws-Vlaande- ren. Tevens stelt Cats vast dat er omstreeks eind jaren vijftig Zeeland het gewest is met de meeste brommers. En Opa Kip uit Dreischor is in de jaren vijftig de oudste inwoner van Nederland. Dat bleef hij tot 1958 toen hij overleed op 107- jarige leeftijd. Het Veerse Gat gaat dicht, de miss Bril verkiezing in Goes, de afschaffing van het gaslicht begin jaren zestig, de invoe ring van de zebrapaden, het einde van het smidsvuur, het eerste woordenboek der Zeeuwse dialecten komt uit, de introductie van een rond biljart in Middelburg, de inge bruikname van de Zeeland- brug over de Oosterschelde, boer Christiaanse die in Se- rooskerke een kapitale vondst aan munten doet op zijn erf tot aan de felle discussie rond het afsluiten van de Ooster schelde, het zijn allemaal on derwerpen die aandacht krij gen. Zwevend door de ge schiedenis komt Cats uit bij de tunnel die Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Zeeland ver bindt. En dat is een mooie af sluiting. Het kleinood, geveild door het bekende veilinghuis Sotheby's in Amsterdam, werd in Mid delburg vervaardigd. Op de gordelhaak is een burcht, het stadskeur van Middelburg, ge slagen. Hier is ook de letter R te lezen. Deze letter, ook wel een jaarletter genoemd, geeft aan dat de kluwenhouder in 1753 is gemaakt. De maker blijft onbekend. De door het Zeeuws Museum aangekochte kluwenhouder is van goud en juist dat gegeven maakt het kleinood zo bijzon der. Meestal werden ze van zilver gemaakt. Een gouden kluwenhouder verraadde de welstand van de draagster en werd soms als huwelijksge schenk van de man aan zijn toekomstige vrouw gegeven. Het gebruik van kluwenhou ders komt in de eerste helft van de achttiende eeuw op. Het oudste bekende exem plaar werd in 1736 in Amster dam gemaakt. De houders werden gebruikt bij borduur- en tamboereerwerk. Daarbij werd met meerdere kleuren garen gewerkt, die om een Z^~~™ -j/t De gouden kluwenhouder uit de collectie van het Zeeuws Museum in Middelburg. klos werden gewonden. Die klos met garen werd dan weer door een kluwenhouder bij el kaar gehouden. De kluwen houder is met een tussenstuk bevestigd aan een gordel- haak. Deze werd rijkelijk ver sierd en aan de gordel gedra gen, meestal net onder het schort. In de negentiende eeuw wordt de kluwenhouder vervangen door het kluwen bakje, dat een beetje doet denken aan een bonbon mandje. Het Nederlands Studenten Or kest wordt sinds de oprichting in 1952 elk jaar opnieuw sa mengesteld uit ongeveer dui zend universitaire en hbo-stu- denten die muziek als hobby hebben. Het enthousiasme onder de orkestleden en de goede muzikale leiding bren gen het orkest tot een niveau dat niet onder doet voor re gionale beroepsorkesten als Het Zeeuws Orkest. De leiding van het koor is sinds vier jaar in handen van dirigent Roland Kieft. Hij werkte als gastdiri- gent de afgelopen jaren met vrijwel alle Nederlandse or kesten, waaronder het Resi dentie Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Concertgebouw Kamerorkest. Solist is Bas Verheijden, kortgeleden met onderscheiding in Amsterdam afgestudeerd aan het Swee- linck Conservatorium. Hij speelt op een Fazioli-concert- vleugel. Aanvang van het con cert 20 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij het VVV Middelburg aan de Nieuwe Burg en via H. Visch- Castenmiller (0118 - 626 849). Clown Slimpie uit Tiel komt dinsdag 4 januari met zijn avon turenspektakel naar Oost-Souburg. Hij is daar om 14 uur te zien in De Zwaan. In de nieuwe show gaat hij op avontuur en komt hij door va kantie, wonderen, sprookjes en kunstjes in allerlei hilarische situaties terecht. Het programma zit vol liedjes, spelletjes en clowneske sketches. In de pauze en na de voorstelling kun nen kinderen zich gratis laten schminken. (advertentie) Nieuwjaarsreceptie Stadhuis Bereikbaarheid in millenniumnacht Sluiting gemeentelijke kantoren Uitkomsten leefbaarheidsonderzoek 't Zand Stromenwijk advertentie VS l. L J3 9 Lezers van de Faam/Vtissinger kunnen met fikse korting genieten van warm water en tropische temperaturen in de zwemparadijzen De Roompot in Kamperland en De Parel in Domburg. Ervaar zelfde snelstromende rivier, pelikaanduik (zie foto), superglijbaan en de Jetstream. Zie pagina 11 Civ,; (advertentie) t c Alle Spui-medewerkers wensen u veel inspiratie en alle goeds in 2000! Doe mee aan de Spui Webstrijd op www spui.nl! Boekhandel De Ruiter Fanoy heeft nog volop (kantoor)agenda's voor het nieuwe jaar te koop. Kopstuk is de komende weken. Eric Rotte, de Zeeuwse tele- W visiekok. Zijn boekenkeuze vindt u op de eerste verdieping. X Wie zijn verkozen als de honderd belangrijkste W Nederlanders? Ze staan allemaal uitgestald bij de ingang. pag. iddelburger André Flikweert schreef een boek over de Zeeuwse familie Hoogerland. Tonnie Kruijsse uit Oost-Souburg begint binnenkort met een cursus zelfverdediging voor vijftig-plussers. Ramschip De Schorpioen werd gered van de sloop en komt via omzwervingen terecht in Middelburg. Daar deed het enkele jaren dienst deed als museumschip. Inmiddels is het schip alweer vertrokken naar Den Helder. foto Jaap Wolterbeek Lekker voordelig naar de film op oudejaarsdag. Dat kan in Cine City, waar zeven films voor 7,50 vertoond worden. - 7' - Advertenfieverkoop (01 18) 484 316 Redactie (0118) 484 276 Bezorgklachten (0800)023 1231 Uitgebreid colofon: zie pagina zoekertjes De wekelijkse puzzel in de Faam/Vlissinger maakt al geruime tijd deel uit van de pagina Zaken zijn Zaken. Vanaf deze week wordt het puzzelen nóg leuker, want megabio scoop Cine City uit Vlissingen zal de puzzel voortaan voorzien van prijzen. Blader dus snel verder naar pagina 8 en wordt één van onze gelukkige prijswinnaars! De prijzen die Cine City beschikbaar stelt, zullen wekelijks varië ren. Jolanda Sinaï, medewerkster van Cine City: „Meestal zijn dat vrijkaartjes. De winnaars kunnen daarmee zelf kiezen naar welke film zij willen gaan. Maar we proberen soms eens iets ex tra's te doen". Zo wordt deze week begonnen met het wegge ven van drie Arnold Schwarzenegger-sweatshirts, promotie materiaal voor de spectaculaire millennium-film End of Days. HBHI Een in Walcherse dracht gehuld koppel deed oude tijden herle ven op de tijdelijke schaatsbaan. foto Jaap Wolterbeek men op 'hun' markt. Twee keer stapte de ambulante handel naar de rechter om de gemeente te dwingen te rug te komen op de vers trekte vergunningen. Het feest kon ondanks de gang naar de rechter onvermin derd doorgang hebben. De voorbereiding van het Winterfestijn in Middelburg had nogal wat voeten in de aarde. De marktkoopmannen wa ren het niet eens met de ruimte die de tijdelijke schaatsbaan en de eraan ge koppelde wintermarkt inna-

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1