Vlissingse op de bres voor gehandicapte jongere Wegwijs op gemeentehuis Spiraal naar millennium Speel-o-theek in 't Spui faam/ P I I 1 MIDDELBURG OP GLAD IJS D VERVROEGDE AFSLUITING ÜJMKISKIQKI KOOPZONDAG Zeeuwse uutdrukkingen 'O 101 - NUMMER 49 van 16 t/m 28 december Millennium winterfestijn met overdekte ijsbaan, wintermarkten en entertainment WOENSDAG 8 DECEMBER 1999 bew. ex. door Ellen de Dreu Naomi Meerman is een telefonische hulp dienst begonnen voor gehandicapte jonge ren uit Zeeland. De twintigjarige Vlissingse heeft een klomp- en een spitsvoet, waardoor ze maar moeilijk kan lopen. Daardoor weet ze als geen ander hoe het is om jong èn gehandi capt te zijn. En dat valt lang niet altijd mee. Jopla Luisterend oor Vijfentachtig leerlingen van de Stedelijke Scholengemeenschap Scheldemond hou den zich donderdag 9 december een dagje be zig met de lokale politiek. De jongeren zullen plannen bedenken in het kader van de the ma's welzijn en veiligheid. De gemeente maakte - vooruitlopend op de plannen - alvast een bedrag van vijfduizend gulden beschik baar. Kunstenaar Jan van Lisdonk uit Dongen ex poseert van 11 december tot en met 27 fe bruari in lunchcafé De Orangerie bij het Zeeuws Biologisch Museum. De tentoonstel ling 'Nehellennia in spiraalvorm naar 2000' be vat foto's, installaties en mixed-media. De meeste foto's werden afgelopen zomer ge maakt van kunstwerken-op-lokatie in Noord- Brabant en op Neeltje Jans. ie speel-o-theek in Vlissingen is onderdeel 'geworden van de bibliotheek in 't Spui. Vol gende week woensdag, 15 december, kan er voor het eerst speelgoed geleend worden. Lies van der Doef is vrijwilligster van de speel-o- theek: „Vlissingen is de eerste bibliotheek in Nederland waar op zo'n grote schaal speel goed geleend kan worden". ZONDAG 19 DECEMBER Combinatie Tentoonstellen Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: S p u i straat Vlissingen 23 13 15 door Jan Zwemer Heel rijk is het Zeeuws aan uutdrukkingen. Aan de vele tientallen die u hier in 'Wal- chers Plat' in de loop van de jaren hebt kunnen lezen, voeg ik er graag nog een aantal toe. er faam Via telefoonnummer 0118 - 430 819 kunnen gehandicapte jongeren haar bereiken. Dat kan om verschillende redenen zijn. Naomi: „Want je hebt na tuurlijk een praktische en een emotionele kant. Praktisch is bijvoorbeeld dat je als gehan dicapte te maken krijgt met subsidieregelingen en instan ties die daarbij komen kijken. En dat die van jaar tot jaar nogal eens wijzigen. Maar daarnaast heb je ook een emo tionele kant. De mensen die je aanstaren als je over straat loopt. Hoe eenzaam je je soms kunt voelen als klasgenoten met zijn allen in de stad koffie gaan drinken en jou niet mee- vragen. Hoeveel pijn dat doet is moeilijk uit te leggen aan niet-gehandicapten. Maar ik heb aan een half woord ge noeg. Per slot van rekening heb ik het ook allemaal meege maakt". De twintigjarige Vlissingse is niet op haar mondje gevallen. Ze weet precies wat ze wil en hoe ze het aanpakt. Ze is lid van het Jopla, een landelijk platform voor jongeren van achttien tot dertig jaar met een handicap of chronische ziekte. „Van daaruit komt ook het idee van een telefonische hulp dienst. In eerste instantie was die er ook, centraal geregeld vanuit Utrecht". Die landelijke hulpdienst verdween met de decentralisatie van overheids gelden voor subsidies van Den Haag naar de gemeenten. „Daardoor was het voor Jopla bijna niet meer te doen: in alle gemeenten in Nederland gel den andere regels en moet je je als gehandicapte voor subsi dies of hulpmiddelen bij ande re instanties melden. Vragen daarover konden niet meer worden beantwoord", vertelt de Vlissingse. „Vandaar dat we zijn overgestapt op een regio naal systeem". In alle provin cies komen aparte telefonische hulpdiensten, bemand door ie mand uit de regio. Behalve praktische informatie over het Regionaal Indicatie Orgaan, gemeentelijke regelin gen en thuiszorg-instanties kunnen gehandicapte jongeren Naomi ook bellen als ze be hoefte hebben aan een goed gesprek, ,,'n Luisterend oor, dat willen we zijn", benadrukt ze. „Maar daar moet ik wel even bij vermelden dat we geen hulpverleners zijn. Ie mand die echt psychische pro blemen heeft, kan ik ook niet helpen. Daar heb ik niet voor geleerd". Wel heeft ze begrip voor de problemen waar je als gehan dicapte jongere tegenaan loopt. „Je komt op een leeftijd dat je op jezelf wil gaan wo nen. Ik ben op zoek naar een woning die voor mij geschild De twintigjarige Naomi uit Vlissingen begon een telefonische hulpdienst voor gehandicapte Zeeuwse jongeren, foto Jaap Wolterbeek is. Maar ik merk dat dat nog niet eenvoudig is. Ik kan niet zomaar overal gaan wonen, heb toch aanpassingen nodig in mijn huis. De huizen die voor mij geschikt zijn, zijn te duur. En de huizen waarbij je wèl huursubsidie krijgt, zijn weer niet geschikt. Tegen dat soort dingen loop je dan aan". Daarnaast telt ook het emotio nele aspect. „Wat ik bijvoor beeld heel erg vind, is dat mensen je altijd maar aansta ren. Ik weet best wel dat het menselijk is om te kijken naar dat wat afwijkt. Maar om nu ie mand echt nog eens uitgebreid na te kijken, dat is toch ner gens voor nodig? Laatst fietste ik op mijn driewieler met zwa re wind tegen de helling bij de boulevard op. 't Moet voor an deren echt wel zichtbaar ge weest zijn dat het bijna niet ging. Een oudere meneer haal de me in en zei: 'Ja, dat is trap pen, hè?'." Ze haalt haar schouders op. „Als je iemand ziet worstelen om vooruit te komen kun je ook even helpen. Maar dat gebeurt echt bijna nooit". Ook op school ondervond ze dat ze 'anders' was. „Mijn mid delbare schooltijd was ver schrikkelijk. Ik werd constant gepest en vond dat heel erg. Tot ik op een gegeven moment dacht: 'stik allemaal maar, ik haal mijn diploma en jullie zoeken het maar uit'. Dat was voor mij echt een ommekeer". Eind vorig jaar kwam Naomi in contact met het Jopla. „En daar heb ik echt enorm veel aan gehad. Vooral de contac ten die je opdoet. Je hebt zo onder elkaar aan een half woord genoeg. Dat is fijn. Maar ik heb er ook veel ge leerd. Ik heb bijvoorbeeld MD- GO sociaal juridische dienst verlening gedaan en zoek daar nu werk in. Eerst schreef ik in mijn sollicitatiebrief al meteen dat ik gehandicapt was. Tot ik bij Jopla hoorde dat niemand dat deed, omdat het je kansen op werk een stuk kleiner maakt. Terwijl het als gehandicapte toch al niet makkelijk is om aan de bak te komen. Dus dat doe ik nu niet meer. Ze zien het bij een sollicitatiegesprek toch wel". Om privacy-redenen is de ach ternaam van Naomi veranderd in een fictieve naam. De dag is een initiatief van het Instituut voor Publiek en Politiek uit Amsterdam, een niet-gebonden organisatie die zich ten doel stelt politie ke en maatschappelijke par ticipatie te bevorderen. Het project 'Wegwijs op het Ge meentehuis' is daar een voorbeeld van: het probeert jongeren meer te betrekken bij politieke besluitvorming. Tijdens de dag op het stad huis voeren de leerlingen gesprekken met raadsle den, ambtenaren en verte genwoordigers van organi saties. Daarbij moeten de projectvoorstellen voor de vijfduizend gulden goed onderbouwd worden, 's Avonds is er een bijzonde re commissievergadering, waarbij al discussiërend en onderhandelend één pro ject gekozen wordt dat ge realiseerd zal worden. De ze vergadering wordt voor gezeten door burgemees ter Van Dok-van Weele. Be langstellenden kunnen donderdag om 19 uur op de publieke tribune plaats nemen. 'Dubbele spiraal' op Neeltje Jans, Jan van Lisdonk, 1999. Jan van Lisdonk werkt met wat de natuur hem te binnen doet schieten. Zijn kunstwer ken-op-lokatie (of: installaties) krijgen daardoor een onont koombaar tijdelijk karakter. Hij vond in de spiraalvorm een prachtige manier om zijn be doelingen weer te geven. De spiraal is bijvoorbeeld in de DNA-structuur van ieder mens aanwezig. Maar ook werd ze als universele vorm gebruikt in de Keltische cultuur. Vaak werd de spiraal afgebeeld op stenen voor de ingang van een graf in Ierland, Engeland en Bretagne.'De spiraal wordt beschouwd als symbool voor in- en uitademen, voor ontwa ken en inslapen, voor leven en dood. Jan van Lisdonk maakte afge lopen zomer installaties op het strand van Neeltje Jans, waar tienduizende mossel- en oesterschelpen in een Kel- tisch-verwante symboliek het strand vormen. Die vorm keert terug in een installatie van spiegels en zeewier. Tijdens de opening van de ex positie, zaterdag 11 december om 16 uur, is een harpspeel ster aanwezig die Keltische muziek ten gehore brengt. De Vlissingse speel-o-theek heeft een lange geschiedenis: vijftien jaar geleden opgericht in buurthuis De Paraplu in Paauwenburg, vijf jaar gele den verhuisd naar de kelder van de bibliotheek in de Lan ge Zelke. Lies van der Hoef: „Toen de bibliotheek in oktober verhuis de naar 't Spui, kregen wij na tuurlijk ook veel vragen over wat we gingen doen. Toen zijn we eens rond gaan bellen hoe andere bibliothe- advertentie) In verband met Kerst dient kopij voor de editie van woensdag 22 december vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is donderdag 16 december 12.00 uur, advertenties vrijdag 17 december 17.00 uur. (advertentie) Go^s VAN 13.00 UUR TOT 17.00 UUR ken met de combinatie van boeken en speelgoed omgin gen". Die combinatie bleek elders in Nederland een hoogst onge bruikelijke. „Je hebt wel bibli otheken die een spelletje of wat puzzels uitlenen", zegt Lies van der Doef. „Maar echt speelgoed, dat zijn we ner gens anders tegengekomen. Dat komt misschien ook wel omdat bibliotheek-medewer kers niet gewend zijn om speelgoed uit te lenen. Die zetten de ingeleverde boeken weer terug in het rek en dat is het. Zo werkt het bij speel goed natuurlijk niet. We heb ben veel spul van Fisher Price en Duplo. Dat moet je dan toch allemaal tellen, kijken of het nog compleet of niet ka pot is". Het arbeidsintensieve tellen hoeft niet door biblio theekpersoneel te worden ge daan. „De oude vrijwilligers van de speel-o-theek doen nu in de bibliotheek hun werk". De manier van tentoonstellen is anders dan klanten van de speel-o-theek gewend waren. „In de oude opzet kon je het speelgoed even uit het rek ha len om te kijken of je het echt wel leuk vond. Even aanraken, dus. Dat kan hier niet meer. Van al het speelgoed zijn kaar ten gemaakt met afbeeldingen en een stukje uitleg. Aan de hand van die kaarten kun je het speelgoed bij de uitleen balie weer ophalen", legt de vrijwilligster uit. Voor het le nen van speelgoed wordt een vergoeding van 15, 25 of 35 cent per dag gevraagd. Om de opening een extra feestelijk tintje te geven, is er vanaf 13.30 uur een ballon- nengoochelaar aanwezig. advertentie Commissievergaderingen Veranderingen in de afvalinzameling in Arnemuiden Brommer verhuist naar de rijbaan Bereikbaarheid in de millenniumnacht Klantenpanels voor verbetering openbaar ven/oer in Zeeland advertentie tel: (0118) 422100 Boekhandel de Ruiter Fanoy: "Eeuw van de Zeeuw" door Jacques Cats, deel II deze week verschenen, 15,90 15 december, 13.30 uur, opent ballonnenkunstenaar de Speelotheek! Logeetjes in de kerstvakantie? Leen speelgoed bij de Speelotheek! voor een kwartje uw persoonlijke wens in de kerstboom De opbrengst is voor Unicef. Prijzen voor de mooiste wensen Vuurwerk is gevaarlijk. HALT-expositie met foto's, informatie en video IMWBOMWMBMMant»11—1 III" pag. Miniatuur Walcheren is bezig met een behoorlijke uit breiding. Bij het miniatuurpark komen een soft-playcen- trum en een midgetgolfbaan. Eigenaren Sven van Rijs wijk en Edgar Angelini hebben grootse plannen met het park. pag. Het Najaarsconcert van de Rotary club in Vlissingen bracht ook dit jaar weer dertigduizend gulden op. Voor zitter Ben Duurtsema vertelt één en ander over de inter nationale serviceclub. pag. Arnold Schwarzenegger in een rol die hem letterlijk op het lijf geschreven is in End of Days. Wwunkmti pag. Het milieubeleid van de Nederlandse regering is er voor een groot deel op gericht om de uitstoot van het schadelijke C02 drastisch te verminderen. Om ook de burgers ertoe aan te sporen aan dit beleid bij te dragen is er vanaf 1 januari een interessante regeling van kracht. Via de Regeling Energiepremie krijgt de consu ment tientallen guldens terug bij aanschaf van bijvoor beeld een energiezuinig huishoudelijk apparaat of bij isolatie van de woning. Advertentieverkoop (0118) 484 316 Redactie (01 18) 484 276 Bezorgklachten (0800) 023 1231 Uitgebreid colofon: zie pagina zoekertjes Om te beginnen een hele ou de, die wat uitleg vergt. Een bejaarde Westkappelaar ver telde me hoe zijn grootmoe der wel eens zei: Je zou Ter Veere vö de poorte loope! Ze zei het wanneer er een beslis sing moest vallen, die steeds maar niet genomen werd. Als je iets bij de overheid gedaan wilde krijgen, bijvoorbeeld. Daar komt de uitdrukking ook vandaan: de heren van Veere hadden vöör de Bataafse re volutie in de Franse tijd de ho ge rechtspraak over een deel van het Walcherse platteland, waaronder Westkapelle. Het was de gevangentoren van Veere waar in 1778 drie Westkappelaars en enige an dere Walcherse boeren wer den opgesloten na geruchten over opstandigheid tegen 'het gezag'. De macht die de heren destijds hadden over de dorpsbevolking was erg groot. Uit de bronnen uit die tijd klinkt vooral angst door, hoewel men toch de corruptie en het wanbeleid van bepaal de heren aan de kaak durfde stellen. Vö de poorte lope in Veere deed je dus niet zomaar. Het was eigenlijk een soort smeken, vragen om een gunst. Wie voor de poort liep om een van de heren te spre ken te krijgen, bijvoorbeeld de machtige rentmeester Jan Willem Marinissen, gaf ook die heren de indruk dat de nood hoog moest zijn. Ter Veere was de oude naam van het stadje Veere, ontstaan aan het veer naar Campen (nu Kamperland). Een andere Westkappelse uit drukking is in badder gae. Dat betekent 'gaan zwemmen'. Een sterke vorm van ironise- rend-humoristisch taalge bruik! Heel beeldend is ook de manier waarop men onder meer in Arnemuiden zegt dat iemand moe is: Je luppe 'angt op 't derde knopsgat! Een va riant laat niet de lip maar de tong (je toenge) op het derde knoopsgat hangen. Denk erbij aan een hond met de tong uit de bek en het verband met vermoeidheid wordt duidelijk. Tot slot nog twee uitdrukkin gen die uit Vlissingen afkom stig zijn en die waarschijnlijk maar in kleine kring gebruikt werden, misschien alleen maar de familiekring. Iemand herinnerde zich hoe haar moeder wel eens zei: Ik kan nie krijte en de lamp vast'ou- we! Dus: ik kan geen twee dingen tegelijk doen. Het had natuurlijk te maken met het biljartspel: voor het krijten van de keu heb je twee handen nodig en voor het vasthouden van de lamp boven het biljart ook één. Blijkbaar was de ver lichting nog niet zo geweldig in de tijd dat het gezegde ont stond. Dezelfde Vlissingse wist ook nog dat haar moeder dikwijls de volgende spreuk ten beste gaf als de kinderen zeurden om moeder: Aer op je moeder, dan is ze ruug!

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1