breed Zeeland Creatief in Goes Sinterklaas weer in 't land Sinterklaasliedjes, een stoomboot, zwarte Pieten en natuurlijk peper noten. Dat zijn sinds jaar en dag de belangrijkste ingrediënten van het Sinterklaasfeest. Afgelopen zaterdag stonden duizenden kinderen in Middelburg de goedheiligman weer op te wachten. Die was, voor de verandering, nu eens niet te laat. Millennium Bruidshow Schuum over d'oözen! VERBOUWINGS 60 Gimbrère OPRUIMING!! r GIGANTISCHE V2SCj C WOENSDAG 17 N0VEMBSL4999 r;'^L^Li2^ JAARGANG 101 - NUMMER 46 X^pELBOg^ M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN eicpert im) Kamperman 19 door Jan Zwemer Dat was de moeite! Dien eerste weeke van november ao d'r in Watchers Plat gestae da'k een woord nie kende: 'oözen. S p i straa't (jgjs V l i s s i n ge n tel: 0 l I 8 4 2 2 I 0 0 Nieuw! 't Spui op internetwwio.spui.nl Zeeland Creatief: zo heet de vrijetijdsbeurs die van vrijdag 19 tot en met zondag 21 no vember wordt gehouden in de Zeelandhallen te Goes. Bezoekers worden er geïnformeerd over allerlei vormen van creativiteit. Er zijn onge veer 150 stands en bovendien zijn er tal van de monstraties en workshops. door Marijke Vael Zeeland, met name ook Zeeuws-Vlaanderen, wordt steeds aantrekkelijker als woonge bied en als vestigingsplaats voor bedrijven. De typisch Zeeuwse cultuur, waaronder streek- dracht en dialecten, zal meer en meer worden gekoesterd en collectieve voorzieningen, waar onder onderwijs en gezondheidszorg krijgen meer overheidsgeld en aandacht. Dat zijn enke le toekomstverwachtingen die de Zeeuwse Commissaris van de Koningin W. T. van Gelder heeft voor Zeeland in het nieuwe millennium. Jaren vijftig Dialect Bruidshuis Ellen uit Oostburg en Bijleveld He renmode uit Middelburg laten 22 november in het Vlissingse Arsenaaltheater zien hoe de laatste bruidsmode zich in Zeeland ontwikkelt. Het grote podium in het theater staat volgens Ellen Ton van Bruidshuis Ellen garant voor een spectaculaire show met mooie effecten in licht en geluid. lÜQKltKISKIQK] Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 KORTINGEN TOT^^ M O ALLE BEKENDE MERKEN BEW. EX. 13.211X1 LANGE NOORDSTRAAT 22.TELEFOON 0118-613373 MIDDELBURG pag. De toekomst van het Middelburgse jongerencentrum Midgard is opnieuw onzeker. Ondanks de belofte van wethouder J. van Dijk-Sturm gaat de verhuizing naar zwembad Poelendaele niet door. Die grond is inmiddels verkocht aan Rijkswaterstaat. pag Gratis naar de feestelijke première van de nieuwste James Bondfilm? Speciaal voor lezers van de PZC Huis-aan-Huis Kranten zijn vijftig stoelen gereserveerd. Knip de bon uit, vul hem in en stuur 'm op! Nou, toen bin 'k wè zeker deur tien mensen gebeld die as me dat konde vertelle. Aolle tiene vriendelijk bedankt! Ik za 't noe dus mè deurgee: 'oözen da bin de platte kokers van 'ard leer, daè at de striengen van 't paeretuug deur loope. Mee die striengen trekt 't pa- erd de waegen of de ploeg en ze zitte vast an 't gareêl, dat op 't paerd z'n schouwers rust. De 'oözen liepe an weerskanten van 't achterlief van 't paerd. As t'r alleêne mè striengen gelopen 'aodde, dan zoue die 't paerd misschien verwond In de jaeren zestig kwaeme d'r iezdere kettiengen inplekke van de striengen, mè d'r waere boeren die liever striengen bleve gebruuken. Nu de uitdrukking schuum over d'oözen. Dat wordt ge bruikt voor iemand die zich bovenmatig inspant, flinke haast maakt met werken. Kijk, als een paard hard moet wer ken, bijvoorbeeld met het ploegen in het najaar, gaat het zweten. Het witte schuim van het zweet pruulde dan soms over de 'oözen en de andere onderdelen van het tuig. De uitdrukking is voor kenners van het boerenleven dus een heel voor de hand liggende manier om 'hard werken' mee aan te duiden. Waarom kon ik (en anderen) het woord 'oöze niet vinden in het Zeeuws Woordenboek? Het staat er wel in, maar met een andere o-klank: 'oze. Maar 'oöze wordt minstens zoveel gezegd, zodat ik op de ver keerde plek in 't woordenboek heb gekeken. Na het paard nog even aan dacht voor een andere vier voeter: de kater. Overlesten (onlangs) werd mijn oor ge troffen door twee woordbete kenissen die ik nog niet ken de. Een bejaarde zei: ,,lk gaen nie aomè loope kaetere op die meiden van de thuiszorg. Ik bin allank a bliee da ze kom- me". Kaetere betekent hier blijkbaar: aanhoudend en in dringend mopperen. Mis schien is het ontstaan uit 'kat ten', een Nederlands woord voor 'vitten', en kettere. Dat laatste is een gewoon Zeeuws woord voor driftig, moppe rend tekeer gaan (voor de fijn proevers: ongeveer net zoals sekkere). Van iemand uit Ar- nemuiden hoorde ik kort daar op het woord kaotere. Het is op Aerremuu vrij algemeen bekend en betekent: gulzig drinken, achterover slaan. Ook dit heeft niks met de manne tjespoes te maken. Kaotere is afgeleid van koetere, een oud Zeeuws woord voor 'haasten', ongeduldig zijn of doen. Vol gende keer meer daarover! Senioren (50+): deze week gratis 1 uur internetten! Vlissingen-Middelburg-Mozaïekstad: muziek en verhalen 1$ Bieb Souburg 17 nov. 14.00 tot 15.30 uur Bieb Vlissingen 20 nov. 14.00 tot 16.30 uur Zeeland in het nieuwe millennium (advertentie) Organisator Rein van Vliet van Inter-Expo, die de beurs orga niseert, vertelt: „Bovendien zullen op zondag 'levende standbeelden' zijn te zien, waaronder de eerste prijswin naar van het Nederlands Kam pioenschap van vorig jaar. Op vrijdag, de openingsdag, zal de in België populaire body- painter Luc Bec met zijn mo del de mogelijkheden laten zien op gebied van grimeer- werk en bodypaintings". Verder zijn er tijdens Zeeland Creatief verscheidene work shops. Voor die workshops kunnen bezoekers zich tijdens de beurs aanmelden. Er is een grote keuze: glas- en lood- werk, beren-en poppen-ma ken, schildertechnieken, bloemschikken, papieren kerstballen, quilt kerstkaarten, kerstdecoraties maken met droogbloemen, torso's bekle den met katoen en pretex, schilderen met Bob Ross, sha- dowpainting, enz. Op de beurs zullen ook verscheidene commerciële stands aanwezig zijn. Ook daar worden demon straties gegeven met nieuwe technieken. De landelijk be kende ijssculpteur Peter Meur- ders komt naar Goes. Hij laat zaterdag zien hoe uit grotere en kleinere blokken ijs een fraai beeldhouwwerk kan wor den gemaakt. Zeeland Creatief is volgens de organisatie een beurs voor het hele gezin. Jeugd hoeft zich niet te verve len. Er is onder meer alle da gen een poppen- en beren dokter aanwezig, waar de kin deren terecht kunnen met pro blemen met hun knuffelbeer of pop. Openingstijden: vrij dag van 14.00 tot 22.00 uur, zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Entree volwas senen 10,-, kinderen tot twaalf jaar 3,50. Inl. Inter-Ex- po, tel. 0113-221020. De commissaris sprak ze uit in het dorpshuis van het kleine Schouwse dorp Zonnemaire tijdens een ledenvergadering van de eilandelijke CDA-afde- ling. Hij baseerde zich daarbij op ontwikkelingen die inzetten in het verleden. „Ik waag mij niet aan voorspellingen, maar kijk liever terug. Via een terug blik wordt namelijk vooruit gang zichtbaar. Zaken die al lange tijd belangrijk zijn, zul len dat ook in de toekomst blijven, terwijl ontwikkelingen die heel snel gingen ook de potentie in zich hebben om weer snel in te zakken". Van Gelder constateerde dat de maatschappij zich in het af gelopen millennium begon te ontwikkelen van een rurale naar een urbane gemeen schap. „Dat wil zeggen dat vroeger de steden veilige en prettige woonplaatsen waren, terwijl er nu een duidelijke trek is naar het landelijk ge bied. Mensen willen ruimer wonen in een rustige omge ving". Een ontwikkeling die zich volgens de commissaris zal voortzetten in het nieuwe millennium en voor Zeeland inhoudt dat het meer inwo ners krijgt. Die toename wordt volgens Van Gelder versterkt doordat steeds meer in grote schalen zal worden gedacht. „Het pro vinciaal milieubeleid wordt nu reeds voor vijftig procent aan gestuurd vanuit Brussel. Als gevolg van de Europese ont wikkelingen zullen in de Rijn- Schelde delta in toenemende mate grenzen wegvallen, ook in de belevingswereld van de bevolking". De commissaris verwacht dat Antwerpen en Rotterdam geen concurrenten meer zul len zijn, maar samenwerken. „Zeeland wordt dan aantrek kelijk voor bedrijven die zich vanwege ruimtegebrek niet vlakbij deze havens kunnen vestigen". De werkgelegen heid die daardoor toeneemt zorgt eveneens voor groei van de provinciale bevolking. De commissaris verwacht dat om die reden ook Zeeuws-Vlaan- deren een aantrekkelijk woon gebied wordt. „Wanneer niet meer in landsgrenzen wordt gedacht zullen zich daar be drijven vestigen welke gericht zijn op de haven van Antwer pen." Hij herinnerde eraan dat de economische bedrijvigheid in Zeeland nog maar zo'n dertig T. van Gelder zette zijn visie op de toekomst van Zeeland in het Commissaris van de Koningin W. Dorpshuis van Zonnemaire. jaar bestaat. „Multinationals die zich hier in die periode vestigden zijn allemaal buiten landse bedrijven. Dow Chemi cal, Pechiney, Total en Hydro Agri. Dat is tekenend voor het verschil in beeldvorming tus sen Nederlandse en buiten landse bedrijven. Buitenland se bedrijven beschouwen heel Noordwest Europa als hun ac tieradius terwijl Nederlandse bedrijven nog, net als in de ja ren vijftig, het idee hebben dat Zeeland vooral bestaat uit landbouwgrond". Een manier van denken die in het komen de millennium zal veranderen verwacht de commissaris. Als tegenwicht voor meer grootschalige denken ver wacht Van Gelder dat de schaal van culturele items zal verkleinen. „Ik denk dat de ty pisch Zeeuwse cultuur, waar onder streekdracht en dialec ten, steeds meer zal worden gekoesterd. Ik verwacht in het nieuwe millennium een cul tuur van hightech denken op grote schaal, terwijl meer ge voelige zaken op steeds klei nere schaal worden opge pakt". De commissaris denkt verder dat de huidige periode van 'individuele welvaart maar collectieve armoede' zijn langste tijd heeft gehad. „Het is duidelijk dat de bezuinigin gen op collectieve voorzienin gen als onderwijs en gezond heidszorg moeten ophouden. Uit allerlei signalen blijkt dat het besef doordringt dat deze ontwikkeling gekeerd moet nieuwe millennium uiteen in het Foto Marieke Mandemaker worden" Van Gelder toonde zich optimistisch over de toe komst van de provincie in de eerste tientallen jaren van het nieuwe millennium. „Het is onmogelijk verder vooruit te zien". Daarbij is volgens hem wel van belang dat actie wordt on dernomen. „Zeeland moet over de grenzen heen kijken om haar belangen veilig te stellen. Samenwerking met Vlaanderen en de omliggende Nederlandse provincies is daarbij heel belangrijk". Sint zwaait naar de jeugdige menigte. Foto Jaap Wolterbeek Sint werd welkom geheten (advertentie) door de Middelburgse burge meester B. Spar van der Hoek, die daarna met de Sint vertrok voor het traditionele rondje door het centrum. Eindpunt was de Markt in Middelburg, waar voor de jeugd een aantal springkus sens en een carrousel was neergezet. Vlissingen viert de intocht van Sinterklaas een weekje later: daar zal aanstaande zaterdag, 20 november, om 13.15 uur de boot met de goedheiligman, hoofdpieten, looppieten en paardenpieten officieel wor den onthaald aan de Koop manshaven. Daar is ook burgemeester A. van Dok-van Weele bij aanwe zig. Van 14 tot 15 is er de tra ditionele optocht door het centrum. De hele middag blijven vijftig zwarte pieten en een echte zwarte pietenband in de bin nenstad. De japonnen die geshowd tot werkelijk spectaculair, worden, zo'n honderd in to- Daarbij wordt ook gedacht taal, variëren van eenvoudig aan de kleding van de manne lijke helft van het bruidspaar. De bruidsshow begint om 20 uur. Behalve Bruidshuis Ellen en Bijleveld Herenmode verle nen Fred Hofman Fotografie, Classic Car Service, Tjari Fem me Schoenen en Drukkerij van de Dool medewerking om een totaal-plaatje van een mo derne bruiloft te kunnen ge ven. Kaarten zijn voor ƒ17,50 ver krijgbaar bij Bruidshuis Ellen of het Arsenaaltheater. De evenementencommissie van de winkeliersvereniging Vlissingen heeft een nieuwe voorzitter gevonden in Hanneke Geijsen. Haar eerste prioriteit ligt voorlopig bij het werven van nieuwe leden van de commissie. Advertentieverkoop Redactie Bezorgklachten Uitgebreid colofon: (01 18) 484 316 (0118) 484 276 (0800) 023 1231 zie pagina zoekertjes (advertentie) Deze week: Vergadering gemeenteraad Bedrijfsafval in Middelburg voortaan in containers Brommer verhuist naar de gewone weg Hulpdiensten voor noodgevallen altijd bereikbaar in millenniumnacht In het Arsenaaltheater worden de nieuwste bruidsjurken getoond. LANGE DELFT 16 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1