Spannende dagen voor Bakker Piet Daane Tweede druk merklappen-boekje Met man en paard Mendoza Dance Parti breed IIT Klerk OUTLET MERKKLEDING CARVE SKI? - BOARD? Ankerstokken en paerevleis Hit voor Stormtroepers WOENSDAG 3 NOVEMBER 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 44 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN parketvloeren tov. de grootste specï JËÓf&eéand Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: 10 dagen 185,-*"** GOES VLISSINGEN Burton - Nitro - Rossignol - Flow - Booster - Elan - Dalbello - Nidecker - North wave door Ellen de Dreu Het zijn spannende dagen voor Echte Bakker Piet Daane uit Vlissingen. Als enig Walchers kandidaat is hij genomineerd voor de Beste Ondernemers Visie (BOV-)trofee Midden-Zee land. Vrijdag (5 november) wordt bekend ge maakt wie met de jaarlijkse prijs van service club de Junior Kamer naar huis gaat: Piet Daane, Paree Elektro en Telecom uit 's-Heeren- hoek of Hubro Vleesproducten uit Goes. Weddenschap door Jan Zwemer De vissers van Arnemuiden hadden vroeger hun eigen uitdrukkingen, bijvoorbeeld voor het eten dat ze aan boord meenamen. Een lang tarwebrood heette een ankerstok. Zo werd de (afgeronde) vorm van de broden onderscheiden van die van andere broden, die vierkant waren. De Mendoza Dance Parti treedt zaterdag (6 no vember) op in De Piek in Vlissingen. De ze venkoppige formatie is één van de toonaange vende bands in de Nederlandse funk-jazzscene. 11 Wie deze zomer re gelmatig naar de radio geluisterd heeft, is zonder twijfel het plaatje 'Zomer in Zee land' van de Storm troepers opgevallen. Het boek Door Mijn Gedaen, over Zeeuwse stop- en merklappen, krijgt binnenkort een tweede druk. Voor de record-poging om de grootste merklap van de wereld te gaan ma ken, een idee dat vorige maand tegelijk met de presentatie van het boekje door de Vereniging van Zeeuwse Musea en het Bureau Provinciaal Museum Consulent werd gelanceerd, hebben zich inmiddels meer dan tweehonderd bor- duurders aangemeld. faam/ M tel. 0118-626721 fax. 0118-642676 home page htip://www zeelandnet.nl/deklerkparket/ E-mail: dekJerkpatteWJVyeldi idiWuT BEW. EX. Zaterdag a.s. tot 80% korting Magdalenastraat 13 - Goes de geschiedenis van de Zeeuwse werk- en stoplap Door Mijn Gedaen: amper een maand na de verschijning van het boek al een tweede druk. (advertentie) Commissievergaderingen Schoolvakanties Speeltuinen Verhuur Carve ski, stok en schoen (alle ski's zijn 2000 modellen) Grote Kade 40-42A Walstra at 52 In Cine City gaat deze week Random Hearts in première. In de ze nieuwste film van Syndey Pollack speelt Harrison Ford de rol die hem het beste ligt: die van geharde politieagent. Verder aandacht voor de cabaretgroep Creme Fraïche, die vrijdagavond optreedt in De Meiboom in Krabbendijke. Advertentieverkoop (01 l 8) 484 31 6 Redactie (0118)484 270 Bezorgklachten (0800)023 1231 Uitgebreid colofon: zie pagina zoekertjes Grensverleggend, innoverend, onderscheidend, klantvriende lijk en financieel solide. Zo omschreef voorzitter van de BOV-commissie van de Junior Kamer, Frank Bijleveld, eerder in deze krant de eisen waar aan genomineerden voor de trofee in elk geval moeten vol doen. Peter Daane, samen met zijn vader Piet eigenaar van Echte Bakker Piet Daane, toont zich uiterst verheugd met de nomi natie. Het grensverleggende aspect geldt zeker voor hun bedrijf, vertelt hij trots. „We zijn niet echt meer de traditio nele bakkers van vroeger. Ja, ook nog wel, want we bakken het brood nog steeds hele maal zelf. Maar daarbij heb ben we een echte onderne mersgeest ontwikkeld. We kij ken verder dan het bakken dan brood", verwoordt de 22- jarige bakkerszoon de veran dering die het bedrijf onder ging in de laatste jaren. Peter Daane - die zelf ook de benodigde bakkerspapieren op zak heeft - ontwikkelde bij voorbeeld een werkelijk prachtige Internetsite voor de zaak. Wie hier een bezoekje aan brengt krijgt - net als op menig andere site - informatie over het bedrijf. Maar daar naast kan er ook virtueel ge winkeld worden. De consu ment hoeft het artikel, keurig gerangschikt in overzichtelijke 'vitrines', maar aan te klikken of het verschijnt in een 'bood- schappenmandje'. De hierin gedeponeerde producten kun nen vervolgens worden be steld. Peter Daane: „We zetten die klaar in de winkel of stu ren ze op. Per post. Er komen dan wel wat portokosten bij, een gulden of acht geloof ik, maar dan kunnen ze ook over al in Nederland naartoe". Een uitkomst voor Zeeuwen die buiten de provincie wonen en op een verjaardagsfeestje toch bolussen willen eten, zo heeft Peter Daane al gemerkt. De oude bakkerij is helemaal overgegaan op de computer. Peter Daane legt uit dat dat ei genlijk het gevolg is van een weddenschap tussen hem en zijn vader, nu vier jaar gele den: „Ik deed mee aan de Ne derlandse jeugdkampioen schappen bakken en wilde heel graag een computer. Mijn vader zag het niet zo zit ten, maar hij zei: 'Als jij wint, krijg je er één'. En ik won. Ver volgens ben ik eerst de admi nistratie gaan automatiseren. Toen het financiële gedeelte en een gedeelte receptuur van de bakkerij. En toen Internet, 't Is eigenlijk begonnen als Een tupje ietewat betekende: een stukje hartig broodbeleg, dus worst of kaas. De vissers die in de haven van Veere la gen, gingen na het afmijnen van de vis naar de winkel om een tupje ietewat en fietsten of liepen dan naar Aerremuu. Vorig jaar hoorde ik trouwens nog een variant op de vrij be kende verwensing: Kriegt een rolberoerte van 'ier toet Aerre muu en bie elk boomgat een vreemde ziekte. Een inwoner van Koukèrke kende de vol gende formule: Kriegt een rol beroerte van 'ier toet Amster dam, over elke steên een an dere ziekte en geên paele mis! Da's echt iets voor heel verve lende mensen, als je 't mij vraagt. Ook op Westkappel zijn ze goed in het verzinnen van na men voor etenswaren. Waar schijnlijk is het een vorm van humoristische spot dat ze er een 'spek', het roze-gele zach te suikergoed waar kinderen zo dol op zijn, paerevleis noe men. Daarin proef je iets van dezelfde goedmoedige spot (of noem het verbeeldend ver mogen) waarmee Westkappe- laars het kleine dijkje dat vroe ger bovenop de dijk lag de katrik noemden. Of waarmee ze aangeven dat iemand zich enorm aan het haasten is: Schuum over de 'oözen! Wat die 'oözen precies zijn, weet ik niet eens, maar het klinkt wel mooi. Ook Aagtekerke staat bekend om zijn oude woorden. Aan een spelletje meedoen 'voor spek en bonen' heette daar: kuus-kuus. Een verklaring ont breekt. Alleen geeft het Zeeuws Woordenboek aan dat kuus een roep was waarmee vroeger de koeien werden ge lokt. Wij op Oostkapelle noemden een spelletje voor spek en bonen (dus zonder puntentelling): Me spele zömè-zömè. En op Arnemui den heette dat eenvoudig: spele vö zöma. Daarmee zijn we weer op Arnemuiden be land. Toet de volgende reize, ee! advertentie Peter Daane, bakker met ondernemersgeest. Foto Jaap Wolterbeek een soort hobby. Maar be hoorlijk uitgegroeid, dus". Daane's rivalen zijn Paree Elektro en Telecom uit 's-Hee- renhoek en Hubro Vleespro ducten uit Goes. Ook deze be drijven kunnen met vlag en wimpel de test 'grensverleg gend, innoverend, onder scheidend, klantvriendelijk en financieel solide' doorstaan. Paree Elektro en Telecom is een bedrijf dat zich, zoals de naam al doet vermoeden, be zighoudt met telefoonnetwer ken en industriële automatise ring van productieprocessen. Het bedrijf heeft vestigingen in Breda, Middelburg en 's- Heerenhoek. Directeur Peter Paree: „Het bedrijf is feitelijk opgedeeld in twee takken: het elektro- en het telecomgedeel- te. Voor wat betreft het eerste: we automatiseren productie processen. Daarbij zijn we toonaangevend in de frites- branche". Paree mag McCaine, maar ook andere grote frietfabrikan ten, tot zijn klantenkring reke nen. „We installeren machi nes, maar onderhouden ze ook. Daarbij speelt de compu ter een belangrijke rol. Zo is er bijvoorbeeld een grote frites- fabriek in Polen die wij bedie nen. Als ze daar een probleem hebben waar ze niet uitko men, hoeven ze maar even naar ons te bellen. Wij loggen de computer in en repareren de zaak vanuit 's-Heerenhoek. Dat is toch uniek?" Ook op het gebied van tele- Met man en macht werkt deze boer aan het luchten van zijn grasland, vlak achter de Stromen- wijk in Middelburg. Niet machinaal, zoals in de meeste boerenbedrijven gedaan wordt, maar op de ouderwetse manier: met man, paard en eg worden gaatjes in de grond gemaakt. Hierdoor heeft het gras een betere overwinteringskans. Foto Jaap Wolterbeek De Mendoza Dance Parti werd in 1993 opgericht en won ge lijk de publieksprijs van de Heineken Crossover Award '93. Sindsdien toerde de band door België, Duitsland, Frank rijk, Spanje en Italië en ver schenen er drie cd's. Het bezoek aan De Piek staat in het teken van de vierde cd: This Life, die op punt van ver schijnen staat. Behalve uit de funk van de jaren zeventig is duidelijk ook inspiratie geput uit drum 'n bass en rockmu ziek. Kaarten zijn voor ƒ12,50 verkrijgbaar aan de zaal. Aan vang 21.30 uur. Mendoza Dance Parti. pag De Zeeuwse boekhandels maken zich op voor een nieuwe editie van de Week van het Zeeuwse Boek, die vanaf vandaag gehouden wordt. Elke klant krijgt, bij besteding van minimaal vijfentwintig gulden, gratis het boekenweekgeschenk Zee Land met daarin gedichten waarvoor Zeeland de inspiratiebron vormde. pag. communicatie heeft Paree voornamelijk grotere bedrij ven als klant. „We doen echt het hele gebeuren om tele communicatie gaat", vervolgt Paree. „Mobiele netwerken, nummerverstrekking, het in stalleren van complete tele foonnetwerken, noem maar op. Waar we dan heel innova tief in zijn is het koppelen van de link tussen telecommunica tie en computer. Want dat is de toekomst", weet hij. Vervolg: pagina XX Handbalvereniging Olympus bestaat dit jaar een halve eeuw. Het aantal leden is echter nog niet eerder zo laag geweest. Voorzitter Theo Jansen: ,,'t Lijkt wel of de jeugd liever achter Internet zit". merklappen betekenden voor de meisjes een proeve van hun kunnen op het gebied van lezen, schrijven en rekenen - stuk voor stuk vaardigheden waarover moest kunnen wor den beschikt. De titel van het boekje is ont leend aan de tekst die vaak op de lappen voorkwam en onge veer zo luidde: „Door mijn ge daen, Petronella Johanna Ac- kermans door onderwijs van Willemina Adriaansen voltrok ken den 31 juli aano 1767". De eerste naam is die van de maakster. De tweede naam die in de 'handtekening' is die van de onderwijzeres waar de maakster borduurles van kreeg. Met de presentatie van het boekje, nu een maand gele den, werd ook aangekondigd dat Zeeland een recordpoging zal gaan doen: geprobeerd wordt een merklap te maken die de allergrootste ter wereld moet worden. De bedoeling is dat de Zeeuwse bevolking zelf aan het borduren slaat en in spiratie put uit de historie van eigen plaats of streek. Gerard Heerebout (voorzitter VZM) en Gert de Kok (gedeputeerde) zegden gelijk toe een stukje te willen meeborduren. Inmid dels zijn daar nog eens twee honderd anderen bij gekomen. 'Na het bescheiden succes doen de heren van de Storm troepers nu een serieuze gooi naar de hitlijsten. Geld geen Probleem', heet de nieuwe single, afkomstig van de cd Zeeuwse Babbelaar. Op de cd-single niet alleen het zeer swingende rap-muziekje te beluisteren. Wie over een enigszins moderne computer beschikt, kan er tegelijk de vi deoclip bij kijken. Die clip, ge maakt door een Duits topbe drijf, zal naar verwachting bin nen nu en twee weken ook te zien zijn bij muziekzenders BOX en TMF. De eerste oplage van Zeeuwse Babbelaars is bijna uitverkocht. Een nieuwe versie is binnenkort leverbaar, laat platenmaatschappij DFSA Records uit Vlissingen weten. „Merk- en stoplappen behoren tot de categorie voorwerpen waarvan de één niet genoeg kan krijgen en de ander niets af wil weten. Het is mijn vaste overtuiging dat het voorlig gende boekje de mensen die tot de eerste categorie beho ren tot genoegen zal dienen en de mensen van de tweede categorie ernstig tot twijfelen zullen brengen; waarom niet eerder van die intrigerende objecten genoten?", schreef Gerard Heerebout, voorzitter van de Vereniging van Zeeuw se Musea (VZM), in het voor woord van de eerste druk. Hij kreeg gelijk: al twee weken na de verschijning van Door Mijn Gedaen moesten aanvragers (uit Zeeland, maar ook daar buiten) teleurgesteld worden omdat het boek uitverkocht bleek. In het 56 pagina's tellende werk gaat auteur Eef de Jon- ge-Everaert in op de geschie denis van de lappen. Die wer den veelal gemaakt door wel gestelde meisjes, aan het ein de van de achttiende eeuw. Ze borduurden de bewerkelijke lappen niet voor hun plezier. Het handwerken maakte deel uit van de opvoeding. De

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1