Zeeuwse Komedie opent nieuw theater Groots winterfestijn Middelburg Bevrijding herdacht L Ten offere komme 3-2^9 C KOOPZONDAG VLISSINGEN Juwelier%k/^ \AN DERJMADEN A.S. ZONDAGMIDDAG GEOPEND WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN WOENSDAG 27 OKTOBER 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 43 ^seBiBuor/^ ^/ddelb door Joep Bremmers Het Vlissingse amateurtheatergezelschap De Zeeuwse Komedie opent 30 oktober haar nieuwe theater Vestzak 99 in de Willem 3-ka- zerne met een opvoering van De Meeuw van Tsjechov. Met de opening van het nieuwe theater komt definitief een einde aan ruim der tig jaar Vlissings amateurtoneel in het ver trouwde Vestzaktheater aan het Bellamypark. Om de verhuizing te markeren wordt zaterdag 30 oktober één van de decorstukken van het 'eerste uur' symbolisch naar de nieuwe stek van De Komedie overgebracht. m li Als het aan de Stichting Evenementen Mid delburg (SEM) ligt, krijgt Middelburg deze winter een waar winterfestijn op de Markt. Compleet met ijsbaan, schaatsende menigte en natuurlijk koek en zopie. Een Kerstmarkt, zoals die de afgelopen jaren steeds in Middelburg is gehouden, is van de baan. Ballorig Ijsbaan Spannend Kaartje Vanaf 1 november: Gratis grenzeloos Internet (0113) 37 77 78 Middelburg werd op 6 november 1944 be vrijd van de Duitse overheersing. Daarmee was de oorlog op heel Walcheren voorbij. Al eerder werd de bevolking van Zeeuws-Vlaan- deren en de Bevelanden na zware strijd door de geallieerde troepen bevrijd. Het Zeeuws Do cumentatie Centrum schenkt aandacht aan de gebeurtenissen van toen in een kleine tentoon stelling met materialen van de Middelburger M. Sanderse. Op eigen getogen of meer dage's* Kaar:iEg|j||:: a.s. zondag 31 oktober door Jan Zwemer Bij het schrijven van mijn boek over Zeeland tussen 1945 en 1950 ben ik enkele keren door mijn begeleiders op de vingers getikt om dat ik te Zeeuwse uitdrukkingen gebruikte. In een in het Nederlands geschreven boek geeft dat geen pas. Meestal veranderde ik dan de tekst, maar in één geval heb ik dat geweigerd. Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 2 3 Deze week: TROPHY ADVENTURE MICHES KLEINE MARKT 1 VLISSINGEN Tel. 0118412605 WalstraatpramenadeVrijdag koopavond faam/ S¥1 EX REVV Het nieuwe onderkomen van de Zeeuwse Komedie maakt deel uit van het kunstcentrum dat door Opus Civitatis, een volle dochter van woningcor poratie Basco, in de voormali ge Willem 3-kazerne aan de Oranjestraat is gerealiseerd. Voor de Komedie markeert de opening het einde van jaren lange onderzekerheid wat be treft de huisvesting van het toneelgezelschap. „In 1993 bestond de Zeeuwse Komedie vijfentwintig jaar en toen hoorden we eigenlijk voor het eerst dat de gemeente Vlissin- gen plannen met de gebou wen aan het Bellamypark had waarin wij niet voorkwamen", vertelt Leonard van den Ber ge, bestuurslid van De Zeeuw se Komedie. „Sindsdien kon eigenlijk elke voorstelling de laatste zijn". Omdat de drei gende sluiting de Vlissingse toneelspelers boven het hoofd hing is er de afgelopen jaren niet veel onderhoud meer ver richt aan het Vestzaktheater. Van den Berge: „Uiteindelijk heeft het nog tot dit jaar ge duurd voordat we echt de laatste voorstelling in het ou de theater speelden. Inmid dels was het gebouw zo lek als een mandje en stoken we zo ongeveer voor de hele Vlis singse binnenstad". Het vinden van een nieuwe stek was voor De Zeeuwse Komedie geen eenvoudige opgave. Van den Berge: „De gemeente Vlissingen wilde ons laten oefenen in een gym zaal en onze voorstellingen konden we dan in het Arse naaltheater houden. Maar dat zagen we niet echt zitten. We willen echt een eigen theater tje zodat we kunnen repeteren op dezelfde vloer als waar we uiteindelijk de voorstelling gaan opvoeren. Daarnaast is het zo dat we het allemaal leuk vinden om op de planken te staan en een grotere zaal zoals in het Arsenaaltheater zouden we maar een paar keer vol krijgen". Om ervoor te zorgen dat Vlis singen een klein theater zou houden heeft De Zeeuwse Ko medie in 1997 door middel van forumavonden de ge meente zo ver gekregen om serieus over een nieuwe loca tie na te gaan denken. „Toen is alles in een stroomversnel ling gekomen", legt Van den Berge uit. „Er werd ons een ruimte in de Willem 3-kazerne aangeboden en daar hadden wij wel oren naar. We zijn druk in de weer gegaan met het werven van sponsors en donateurs om ook het finan ciële plaatje rond te krijgen. De ruwbouw is door de aan nemer gerealiseerd en met een voorschot van de ge meente zijn de leden sinds ju ni druk in de weer om het theater helemaal gereed te maken". De Zeeuwse Kome die wist zich bij het werven van gelden gesteund door een comité van aanbeveling waar van naast locale 'bobo's' als oud-burgemeester Van der Doef en commissaris van de koningin Van Gelder ook grootheden als acteur Hugo Metsers en cabaretier Youp van 't Hek hun naam aan ver bonden hebben. „Ook de professionele toneel wereld heeft baat bij een klein theater", is Van den Berge van mening. „In het verleden heb ben in het oude Vestzak theater ook veel artiesten ge staan die pas later echt zijn doorgebroken, in het nieuwe theater hopen we ook weer andere producties als onze ei gen voorstellingen te kunnen programmeren om zo als een soort kweekvijver te kunnen fungeren". De nieuwe thuis basis van De Zeeuwse Kome die in de Oranjestraat bestaat uit een zaal met 99 zitplaat sen, een foyer met bar, kleed kamer, opslag voor decors en een keuken. Van den Berge: „We hebben bewust gekozen voor 99 zitplaatsen. Voor elke voorstelling moeten opvoe ringsrechten worden betaald en vanaf honderd stoelen zijn die een stuk hoger. Daarnaast willen we de intieme sfeer van het oude theater bewaren". Voor de inrichting van Vestzak 99 kreeg de komedie steun uit onverwachte hoek. „Met de komst van bioscoop Cinecity in Vlissingen zijn de biosco pen in Vlissingen en Goes ge sloten", doet Van den Berge uit de doeken. „Van Ad West- strata, de directeur van Cineci ty, hebben we daaruit mogen halen wat van onze gading was. Zo is onze bar een deel van de bar uit Alhambra en hebben we ook het filmdoek en spullen als lampen en spotjes gekregen". Speciaal voor leden en donateurs van De Zeeuwse Komedie wordt zaterdag 30 november toch nog even afscheid genomen van het podium aan het Bella mypark. „We verhuizen dan een decorstuk dat in één van de eerste voorstellingen in het Verstzaktheater is gebruikt naar het nieuwe theater", ver klapt Van den Berge. Hoewel afscheid nemen altijd pijn doet kan de Vlissingse toneel speler toch wel leven met het afscheid van het vertrouwde Vestzaktheater. „Het is er nu kaal en koud, de ziel is er uit. Maar in ons nieuwe theater begint die ziel er langzamer hand in te komen, en dat maakt alles goed", besluit Van den Berge. m ÉÉÉI 1 W „We konden de kwaliteit die we minimaal wilden hebben, niet meer waarborgen", ver tellen SEM-woordvoerders Arend de Jonge en Cora van Antwerpen. „En dus hebben we ons vorig jaar teruggetrokken uit de or ganisatie". Middelburg kreeg nog wel een kerstmarkt, geor ganiseerd door de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel. Begin van dit jaar werd de gang van zaken rond de Kerst markt '98 door SEM, CVAH en gemeente Middelburg geëva lueerd. „Daaruit bleek eigenlijk ook al dat wethouder Strous niet zo veel oren had naar weer een veredelde weekmarkt als Kerstmarkt", vertelt Arend de Jonge. „Uit ballorigheid riep ik toen op een bepaald mo ment; we zouden er een ijs baan bij moeten doen en het winterfestijn moeten noemen. De wethouder sprong er gelijk op in en zo is het idee gebo ren", legt De Jonge uit. In het plan van de SEM komt er van 16 tot en met 28 de cember een grote ijsbaan van dertig bij vijftien meter in een grote tent op de Markt te staan. „Dat worden dan van die ou derwetse circustenten, lekker gezellig", verhaalt de SEM- woordvoerder. Om de ijsbaan kunnen een aantal onderne mers ruimte vinden voor koek- en zopiekraampjes. De Jonge: „En we zijn nog op zoek naar bedrijven die schaatsen verhuren, zodat je die niet helemaal mee de stad hoeft in te nemen". Dwars op de tent waarin de ijsbaan wordt geplaatst komt nog een tent. „Daarin is dan het Winterfestijn, met enter tainment en kraampjes rond het thema 'winter'. Dat kan van alles zijn, varië rend van dikke wintertruien tot cosmetica voor het kerst feest", vertelt Cora van Ant werpen. Voor het eerst zal de SEM dan ook kaartjes gaan verkopen. De Jonge: „Ja, dat is nieuw voor ons. Tot nog toe organi seerden we alleen evenemen ten die helemaal gratis waren. Trouwens, iedereen kan de tenten zonder kosten binnen lopen. Maar het neerzetten van die ijsbaan kost ongelooflijk veel geld. Dat moeten we voor een heel groot deel terug zien te verdienen door de kaartver koop voor het schaatsen. ';t Is haalbaar, hebben we uit cij fers van Bergen op Zoom, waar dit al eens eerder ge beurde, kunnen zien. Maar spannend blijft het wel, aan gezien we als SEM geen eigen geld hebben wat we achter de hand kunnen houden". Een kaartje - voor twee uur schaatsen - zal naar verwach ting ƒ8,50 kosten. „Onderne mers hebben daarbij de mo gelijkheid om kaartjes te ko pen waarmee een uur ge schaatst kan worden. Die kun nen zij dan weer weggeven aan klanten", besluiten De Jonge en Van Antwerpen. (advertentie) Een initiatief van Zeeland Net ZLM verzekeringen Zeeuwse Rabobanken NV DELTA Nuisbedrijven tele free zeel andnet.nl http://telefree, zeelandnet.nl (advertentie) r\ a WÊÊKÊÊÊKÊÊÊÊKÊt Tegen sterk gereduceerd tarief in samenwerking tussen Thames Travel en de PZC Huis-aan-Huis Kranten. Zie pagina 11 Sanderse schonk vorig jaar zijn enorme collectie docu mentatie uit de Tweede We reldoorlog aan het ZDU. Sinds die tijd is gewerkt aan een in ventaris om de omvangrijke collectie toegankelijk te ma ken voor publiek. Sanderse maakte de oorlog als jonge jongen mee en start te zijn collectie in de jaren ze stig. Hij kocht en kreeg mate rialen niet alleen van mensen uit Zeeland, maar uit heel Ne derland. Zijn collectie bestaat uit een grote hoeveelheid boeken, internationale, natio nale, regionale en lokale tijd schriften en kranten, losse krantenknipsels, plaatselijke verordeningen, pamfletten, strooibiljetten, affiches, foto's, gedichten, plakboeken en dagboeken. De verzameling bevat informatie over Zeeuws-Vlaanderen, de Beve landen, Walcheren en in het bijzonder Middelburg. De tentoonstelling geeft een beeld van het begin van de oorlog en schenkt aandacht aan 17 mei 1940, de dag dat Middelburg werd gebombar deerd. In de jaren daarna ver anderde het dagelijks leven: levensmiddelen en kleding gingen op de bon. 's Avonds moesten de ramen worden verduisterd. Er verschenen wervende pamfletten, illegale krantjes en propagandabla den. In de expositielijsten ziin bijvoorbeeld Engelse pamflet ten, het illegale blad Vrij Ne derland en NSB-krant De Zeeuwse Stroom te zien. In de vorm van pamfletten, fo to's en strooibiljetten worden in het tweede deel van de ten toonstelling de laatste jaren van de oorlog belicht. Geal lieerde troepen trokken in 1944 vanuit Normandië noordwaarts en bevrijdden in september het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Daarna kwamen de kusten van West-Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren in zicht. Deze gebieden lagen immers stra tegisch ten opzichte van de stad Antwerpen waar, via de Westerschelde, geallieerde schepen oorlogsmaterialen voor het front aanvoerden. Een bombardement op de dij ken van Walcheren volgde, waardoor het land over stroomde. De Duitse troepen op Walche ren raakten compleet geïso leerd. Vanuit Zeeuws-Vlaande ren en de Bevelanden vochten geallieerde soldaten zich een weg naar Middelburg. Dat is in de tentoonstelling te zien op foto's. De titel van de tentoonstelling 'Kom vanavond met verhalen' is afgeleid uit een gedicht van Leo Vroman: Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze vele malen. Alle malen zal ik we nen. De tentoonstelling is van 1 no vember tot en met 8 januari tijdens openingsuren te zien op de tweede verdieping van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. IEDERE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND MEER DAN 80 WINKELS GEOPEND!! Thuis bioscoopkaartjes reserveren én betalen. Het kan allemaal sinds de invoering van de ThuisChipper. Een primeur voor Cine City Vlissingen. pag 11 Het derde Zeelandboek ligt in de winkel. In het boek schijnen meer en minder prominente Zeeuwen hun licht over actuele onderwerpen. Leonard van den Berge (midden) geflankeerd door Irene Wunneberg en Dick Zwitser jr. van de Zeeuwse Komedie. Foto Jaap Wolterbeek In Cine City gaat deze week de werkelijk angstaanjagende thriller Deep Blue Sea in première. Verder aandacht voor ex-Dubliner Jim McCanm, die 11 november optreedt in De Parel in Domburg. Opus Civiatus, een dochteronderneming van de Basco, heeft de voormalige Willem 3-kazerne in Vlissingen grondig aangepakt. Na de renovatie heeft het bureau best trek in iets nieuws. Bestuurder Adrie Raas: „We zouden best wel iets met de oude Zeevaartschool kunnen". Advertentieverkoop (0118) 484 3 1 Redactie (01 18) 484 276 Bezorgklachten (0800) 023 1231 Uitgebreid colofon: zie pagina zoekertjes De mooie uitdrukking ten offere komen heb ik gewoon laten staan. Dialect is tenslotte ook een onderdeel van het Nederlands. De uitdrukking wil ongeveer zeggen: terecht komen bij, zich moe ten vervoegen bij: As je vroeger iets gedae wilde kriege op de ge meente, dan moch je bie de sicretaris ten offere komme. Er zijn heel wat van die woorden of uitdrukkingen waarvan je op 't eerste gezicht denkt dat ze gewoon Nederlands zijn, maar die toch specifiek Zeeuws blijken te zijn. Biebeldruk bijvoorbeeld, het Zeeuwse woord voor de oude gotische drukletter waarin vroeger de meeste Bijbels werden gezet. Nom Siemen kan nog biebel druk leze. Net zö makkelijk, 'oor! Een woord dat in geen enkel woordenboek staat is landfiets. Geen wonder: het wordt alleen maar op boerderijen gebruikt en het is ook geen oud agrarisch woord met een lange geschiede nis. Een landfiets is een fiets die de boer alleen gebruikt om naar (of op) zijn land te rijden, dus meestal over eigen terrein. Land- fietsen zijn dus meestal ka va Ijes oftewel ouwe beêstjes. Ook een klokje, een afwasteiltje, is zo'n Zeeuws woord waarvan je niet eens zou vermoeden dat het geen echt Nederlands is. Vol gens de dikke Van Dale wordt het woord 'klok' wel meer gebruikt voor klokvormige voorwerpen - maar een teiltje wordt daar niet genoemd. Tenslotte heeft het woord veropperen mij ook altijd in de oren geklonken als gewoon Nederlands, terwijl het dat niet is. Verop peren (verbeteren) staat niet in de Van Dale, wel in het Zeeuws Woordenboek. Ze bin d'r mee veropperd dat ze ver'uusd bin. Vee korter bie de wienkels en Kees kan gae biljarte as 'n 't op z'n 'eu- pen kriegt... (advertentie) Avond nieuwe inwoners Herdenking Sloedam Gemeentebegroting 2000 Middelburg wordt bevrijd, 6 november 1944.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1