PEETERS Veere zoekt samenwerking met hoge Noorden STA-PREST OPHEFFINGSUITVERKOOP HOGE KORTINGEN r - m Clean andjShaiïnaé^im Abdijplein in vuur en vlam Moonlightshopping in GOES GESCHENKEN van 19.00 tot 22.00 uur WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 39 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Niet dat ze het verkeerd doen. Dat niet. Maar soms rijzen er problemen bij de opvoeding en dan zijn er niet altijd familieleden of vrien den om raad aan te vragen. Vandaar de cursus 'Opvoeden: zó' voor allochtoonse moeders. De cursus is, slechts een week na de aanvang, der mate populair dat de eerste groep (Berber)- moeders al in twee groepen is gesplitst. Basisvaardigheden Informatie De zeemansverhalen waren niet van de lucht, daar in het enige restaurantje van Norheim- sund, niet ver van Bergen in Noorwegen. De stemming was opperbest en dat is typerend voor het Zeeuwse bezoek aan de plaatselijke houtwerf Hardanger Fartoyvernsenter. wm Wmmm f,4* v %lt; f mm ft»: m ft' Op het Middelburgse Abdijplein en in het Zeeuws Museum wordt deze week de in ternationale beeldententoonstelling Het Beto verde Plein afgesloten. De laatste tentoonstel- lingsdagen worden opgeluisterd met een fees telijk programma. Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: faam Alleen in Vlissingen Lange Zelke 26 - Vlissingen Cursus opvoeden voor allochtonen door Ellen de Dreu Hubertine Elias van Jeugd zorg Zeeland houdt zich al langer bezig met het project. „Het is geen nieuw project, het loopt al wat langer. Maar tot nu toe concentreerde het zich op iedereen: elke ouder, Nederlands of allochtoon, kon er aan meedoen", legt ze uit. Dat het project in Vlissingen een speciale draai kreeg voor allochtoonse ouders, heeft al les te maken met de Raven- steinschool uit die plaats. „Een school die voor vijfenne gentig procent bestaat uit niet-Nederlandse kinderen", legt Sema Erden, die via wel zijnsorganisatie Scoop betrok ken is bij het project, uit. De Ravensteinschool merkte dat het opvoeden in een andere cultuur soms extra problemen geeft voor de ouders en dien de een verzoek in bij Scoop om deze ouders te ondersteu nen. In de cursus krijgen de moe ders - in hun eigen taal - vijf basisvaardigheden aange leerd die het opvoeden een stuk eenvoudiger moeten ma ken. Achtereenvolgens zijn dat prijzen en aandacht ge ven, verbieden en negeren, apart zetten en straffen en het voorkomen van straf, ,,'t Gaat er niet om wat goed of fout is, ieder heeft zijn eigen manier van opvoeden", vinden Erden en Elias. „We zullen dan ook nooit zeggen dat je een kind niet mag slaan. Maar we pro beren mensen wel bewust te maken van de manier waarop zij opvoeden". Sema Erden, zelf Turkse met drie kinderen, volgde de cur sus met veel plezier, zo vertelt ze. „Ik heb er zelf echt veel aan gehad. Ik had bijvoor beeld nogal eens wat moeite met 'nee' zeggen en negeren. Door de oefeningen en mis schien nog wel meer door het bewustzijn die de cursus met zich mee heeft gebracht, gaat dat nu een stuk beter". De laatste jaren is een toena me te zien in het aantal in stanties en instellingen dat ouders probeert te helpen bij het opvoeden van kinderen. Volgens Erden en Elias komt dat omdat de samenleving in een sneltreinvaart verandert in een informatiemaatschap pij. „ledereen wil informatie. Ook ouders. En dan niet al leen over wat een kind hoort te eten, maar ook over ge dragsproblematiek. Als je in een vroeg stadium die vragen kunt beantwoorden, kunnen de betrokken ouders weer ver- Hubertine Elias (links) en Sema Erden: „We zullen nooit zeggen dat je een kind niet mag slaan. Het gaat alleen om een stuk be wustwording over wat je doet, niet hoe je het doet". Foto Jaap Wolterbeek der. We hebben ook niet meer de sociale structuur van wel eer, moet je denken". De Berber-vrouwen, die op dit moment bezig zijn met de cur sus, zijn zelf veelal opgegroeid op het Marokkaanse platte land. „Daar gelden andere nor men en waarden dan hier in Nederland", weet Sema Erden. „Zo zie je dat echt jonge kinde ren in Nederland tot op zekere hoogte al moeten luisteren naar hun ouders, en gehoorza men. In Turkije is het gewoon een kind tot zijn derde, vierde jaar helemaal vrij te laten. Daarna wordt het kind geacht als vanzelf in de pas mee te lo pen, en dat levert nog wel eens problemen op. Zeker als een kind op een Nederlandse school zit, waar verwacht wordt dat het kind gewend is te gehoorzamen. Moeders hebben veelal niet, zoals in Marokko, hun eigen moeder of zussen bij de hand om raad aan te vragen. Ook daarom kan deze cursus een uitkomst zijn". In eerste instantie was het de bedoeling met één groep te beginnen. Maar het animo bleek dusdanig groot dat een tweede groep is opgestart die betaald wordt door de ge meente Vlissingen. Wanneer blijkt dat de cursussen goed worden bezocht, kan die een malige steun veranderen in een structurele, zo laten Sema Erden en Hubertine Elias we ten. door Marco Even hu is Vertegenwoordigers van Stichting Behoud Hoogaars en houtwerf Veeres Hoop, verge zeld van burgemeester A.C. de Bruijn van Veere, kregen de studiereis naar Noorwegen aangeboden door de Middel burgse vestiging van het Noorse bedrijf Det Norske Ve ritas (DNV). DNV wilde de Vee- renaren zo de gelegenheid bieden een eerste stap te zet ten op weg naar een intensie ve kennisuitwisseling met de Noren. Op de laatste dag van het be zoek aan Noorwegen werd in het restaurant geklonken op de resultaten van de studie reis. Beide partijen konden te rugkijken op drie nuttige, waardevolle en bovendien ge zellige dagen. De eerder ge legde bodem voor een vrucht bare samenwerking, werd aan tafel verder verstevigd. Stichting Veeres Hoop, een 'dochteronderneming' van Stichting Behoud Hoogaars, ij vert al geruime tijd voor de aanleg van een klassieke hout werf in Veere. Daar zouden ou de houten schepen als de ka rakteristieke Zeeuwse hoog aars kunnen worden onder houden, gerestaureerd of zelfs opnieuw in productie worden genomen. Om die houtwerf naar wens in te kunnen rich ten, kan Veeres Hoop nog wel het een en ander gebruiken. André ter Weele, vestigings manager van het Middelburg se kantoor van sponsor DNV, was best genegen om ze een helpende hand toe te steken: „Ons bedrijf heeft zijn oor sprong in het inspecteren van zeeschepen. Dus we hebben best een band met de activitei ten van de twee stichtingen. Maar om nou een nieuw zeiltje voor een van hun boten te ko pen, dat vind ik op de lange termijn niet echt constructief. Vandaar deze reis naar Nor- heimsund om ze aan de ene kant te laten zien wat er met zo'n werf allemaal mogelijk is en ze aan de andere kant de gelegenheid te bieden een 'knowledge partnership' met die Noorse werf op te bou wen. Dat is voor beide partijen een goede zaak; die Noren kunnen namelijk ook best het een en ander van Veeres Hoop en Behoud Hoogaars leren". Hans Dingemanse, secretaris van Stichting Veere Hoop: „Voor ons is het Hardanger Fartpyvernsenter een prachtig voorbeeld voor wat er op ter mijn in Veere ook allemaal mogelijk is. Voor liefhebbers van oude houten bootjes als wij, is dit Hardanger Fartpy- vernsenter echt een fantas tisch instituut. Maar wat mij opviel, is dat ze totaal geen er varing hebben in het werken met vrijwilligers. Wij hebben die volop. Dus op dat vlak kun nen wij ze best helpen". Hoofd van de Noorse werf, Torbjprn Kaarbp, kan dat al leen maar beamen. De perso neelskosten van het Hardan ger Fartpyvernsenter, dat zo'n veertig vaste medewerkers telt, kunnen niet anders dan als een molensteen om de nek hangen: „Werken met vrijwilli gers is iets waar we het wel vaker over hebben gehad. Maar er bestaat hier geen tra ditie op dat gebied, dus we zouden niet weten waar te be ginnen. Vandaar dat ik hoop dat de Nederlanders ons op dat gebied wegwijs kunnen maken". Andere terreinen waarop Kaarbp veel verwacht van het nieuwe contact met de Zeeuw se botenbouwers, liggen on der meer op het gebied van het uitwisselen van technische kennis en, natuurlijk, financie ring. „Het moet mogelijk zijn om samen achter sponsors aan te gaan", meent Kaarbp. „En er liggen volop mogelijk heden op het gebied van Euro- 1 -T 7 v;- -'ww" 7:' mfa'V;. >-S&. Vtfri 1^4 'ïmm i W: Het vlaggenschip Mathilde van de Noorse houtwerf in een prachtig, nauw fjord in de buurt van Norheimsund. Foto Marco Evenhuis pese subsidies. Verder is onze werf een werkervaringsproject voor jongeren. Misschien is dat ook een onderwerp waar we samen iets mee kunnen". Het bezoek aan Norheimsund duurde drie dagen. Voldoende om een goede indruk te krij gen van de Noorse werf, de manier van werken, de pro ducten, de problemen en vooral van de mensen die er werken. De werf werd uitge breid bekeken, er werden over en weer presentaties gehou den en er was volop ruimte voor discussies. Vooral die discussies bleken erg waarde vol. Zelfs toen met het 'vlag genschip' Mathilde van het Hardanger Fartpyvernsenter een tochtje door de meest adembenemende fjorden werd gemaakt, was er meer aandacht voor elkaar dan voor de omgeving. De imposante schipper van de Mathilde die het bezoek aan tafel vermaakt met smeuïge verhalen over zijn belevenissen aan boord, het hoofd van de werf Torbjprn Kaarbp die andere belangrijke afspraken voortij dig verlaat om zich bij het Hol lands bezoek te kunnen voe gen, marketing-medewerkster Randi die haar vrije zaterdag avond opoffert om de Veere- naren wegwijs te maken in het beperkte plaatselijke uitgaans leven: het zorgde er allemaal voor dat de Zeeuwse delegatie vol vertrouwen naar huis kon reizen om de eigen achterban enthousiast te maken voor de samenwerking. „Want dat", zei burgemeester De Bruijn, „zal voor ons de grote uitda ging zijn. De mensen thuis er van overtuigen dat samenwer king met een werf zo ver weg ondanks de afstand echt de moeite waard is". Zelfs in het korte tijdsbestek zijn er al een aantal zaken naar voren gekomen, waar alle par tijen direct werk van willen maken. Een aantal Noren zou bijvoorbeeld graag een tegen bezoek aan Veere brengen om de contacten daar verder te verstevigen. En er wordt geprobeerd het vlaggenschip Mathilde vol gend jaar naar Veere te krij gen, maar daar is best wat geld voor nodig. André ter Weele van DNV heeft sinds zijn thuiskomst al menig balle tje opgeworpen bij zijn zaken relaties: „Wie a zegt, moet ook b zeggen, ik kan die mensen wel lekker maken met een leuk reisje naar Noorwegen, maar ik wil ook graag laten zien dat DNV het meent met de inzet voor dit samenwerkingspro ject. Zo zijn we dan ook wel weer". Zo kan de tentoonstelling deze laatste week (zaterdag 2 okto ber voor het laatst) ook 's avonds worden bezocht. Het Abdijplein en de daar geplaats te beelden en objecten worden dan met echte vuren heel sprookjesachtig verlicht. Het Bedrijf v/h (Flup en Ju) leidt de avondbezoekers onder de noemer 'Verborgen Stap pen' door een theatrale tocht door de Kloostergangen en over het Abdijplein. Met be hulp van muziek, fantastische objecten en spectaculaire vuureffecten herbeleven de deelnemers aan deze rondlei ding op een fascinerende ma nier de historie van dit stukje Middelburg. De theatrale rond leidingen beginnen elke avond om 20, 20.45 en 21.30 uur en duren pakweg dertig minuten. (advertentie) Oktober wordt door de woningbranche altijd uitgeroepen tot woonmaand. Alles over de laatste trends en nieuwste mode. Flup en Ju spelen elke avond met vuur ter afsluiting van de in ternationale beeldententoonstelling Het Betoverd Plein. Foto Pieter Honhoff Scarabee is verhuisd van de Hobeinstraat naar de Aagje Dekenstraat in Vlissingen. Twee inbraken vormden de aanleiding. Nog even en het is weer kinderboekenweek. Of liever gezegd: kinderboekentiendaagse. Iln De Drvkkery in Middelburg een overvol programma. Advertentieverkoop 01 18-484316 Redactie 01 18-484276 Bezorgklachten 0800-0231231. Uitgebreid colofon: zie pagina zoekertjes In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT veel in formatie over uitgaan in Midden-Zeeland en handige van dag tot dag overzichten met het uitgaansaan- bod op het gebied van film, muziek, theater en ex posities. Deze week uiteraard aandacht voor de allernieuwste Star Wars film - Episode I, The Phantom Menace. Het verhaal over de vader van Luke Skywalker, Anakin Skywalker. Ook hij wordt opgeleid tot Jedi Master. Maar of het ooit zo ver zal komen? Verder aandacht voor de Zeeuwse Unplug ged Competitie, 3 oktober in het Vlissingse Arsenaal theater. En dan natuurlijk het Cine-opera concert van het Zeeuws Orkest in de St. Jacobskerk. Deze week in de Woningkrant: RWS blikt vooruit in de samenvatting van het be leidsplan tot 2003 dat onlangs werd gepresenteerd. Verder aandacht voor de hypotheekadviseur die op grotere postkantoren aanwezig is. advertentie) zaterdag 2 oktober advertentie Kluskeet Verhuizing gemeentearchief Bewonerspanel 't Zand/Stromenwijk

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1