Zeekadetkorps Scheldemond viert 25-iarig bestaan De zeumervan '99 Succesvolle start mannenkoor Zeeuwse merk- en stoplappen r 't Spui Vlissingen NIKE FILA WINTERJACKS HELLY JANSEN ALPHA KAPPA COLUMBIA ADIDAS deze week beginnen de lessen bel voor informatie 0113220176/0118638370 De nieuwe collectie WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 37 DE ALLERNIEUWSTE MODETRENDS IN ONZE NA JAARS MODE SPECIAL WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN THE NORTH FACE MIDDELBURG - VLISSINGEN - GOES Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Door Mijn Gedaen. Zo heet het boekje over Zeeuwse merk en stoplappen van textieldeskundige E. de Jonge-Everaert. In het boekje zelfs een compleet telpatroon van een oude merk lap, gemaakt door Margaretha Anna Smytegelt in 1762. Het werk ligt na 1 ok tober in de boekhan dels. Telpatroon Textieljaar Nou ménsen, dat was me 't zeumertje wè. Wete je nog da me naebie 'eêl meie en juni en aol-an in juli ook nog, van dat Noordse weer g'aod Wind uut 't Noorden, een scherp zun- netje en 's aevends kon je nog een stuit buuten zitte. 'Noordewind gae meêstal slaope', zeide vaoder dan 's aevends dikkels. Stichting Zeekadetkorps Scheldemond is ai vijfentwintig jaar bezig om jongeren van 12 tot 21 jaar op te leiden en te begeleiden in de maritieme sector. Voorzitter en contactpersoon van Scheldemond is Niek Peters. Hij was niet bij de oprichting in 1974 betrokken, maar ver der is er weinig dat hij niet weet over het jubi lerende Scheldemond-korps. Aanbeveling Meidenstop Sponsoring PZC WEEKBLADEN f aam/-\Miifi|ger Het Christelijk Zeeuws Mannenkoor begint vorm te krijgen. Eeder dit jaar werd een op roep gedaan aan heren koorleden in de provin cie om lid te worden van het nieuwe koor. Met succes, want er hebben zich inmiddels meer dan vijftig leden gemeld en de eerste repetities liggen al weer een tijdje achter ons. Aan de Oude Markt in Vlissingen wordt maandag 27 september 't Spui geopend. In het gigantische complex, dat uit meerdere pan den bestaat, wordt de Vlissingse bibliotheek, boekhandel Fanoy/de Ruiter, de nieuwe ge combineerde VVV/ANWB-winkel en het Neder lands Handels Instituut geopend. Vrijwilligersdag Opening siertuin Informatiebijeenkomst Stromenwijk Het boekje is voortgekomen uit het behoudsproject 'Inge lijst Textiel', dat de afgelopen twee jaar de slechte staat van ingelijst textiel in Zeeland be oogde te verbeteren en de deskundigheid van museum personeel moest vergroten. Dat dat laatste in elk geval ge lukt is, bewijst het boekje. Au teur E. de Jonge-Everaert is museummedewerkster bij het streekmuseum De Meestoof in Tholen. Zij verzamelde voor het pro ject 'Ingelijst Textiel' achter grondinformatie over merk en stoplappen en hun maak sters. Die informatie is gebun deld in het boekje. De publicatie is rijkelijk geïllu streerd met meer dan hon derdtwintig kleurenafbeeldin gen. Bovendien is het telpa troon bijgevoegd van één van de mooiste merklappen die in de Zeeuwse musea wordt be waard: die van Margaretha Anna Smytegelt uit 1762. Door Mijn Gedaen is een uit gave van de Vereniging Zeeuwse Musea en het Bu reau Provinciaal Museum Consulent Zeeland. De vormgeving was in han den van Ramon de Nennie. Met het boekje wordt vast een voorproefje genomen op het jaar 2000, dat als internatio naal jaar van het textiel door het leven zal gaan. In dat jaar volgen meerdere merklap ac tiviteiten, zo belooft het Bu reau Provinciaal Museum Consulent Zeeland. Het boekje wordt 1 oktober aangeboden aan gedeputeer de van cultuur drs. Gert de Kok. Deze week in de Woningkrant: De gemeente Middelburg en woningcorporatie Woongoed Middel burg hebben grootse plannen met de Middelburgse Magistraatwijk. Zo moeten de hoogbouwflats tegen de vlakte om het 'hart' van de wijk opnieuw en beter te kunnen inrichten. De Zeeuwse Milieufe deratie gaat samen met diverse Zeeuwse bouwmarkten doe-het-zel- vers voorlichten over milieuvriendelijk klussen. De komende weken trekt een 'kluskeet' langs bouwmarkten in heel Zeeland. In Hein- kenszand vordert de bouw van woonzorgcentrum Dijkstede gestaag. Onlangs werd in het gebouw een herdenkingssteen geplaats. De plateauzool kan terug in de kast en de hoedjes kunnen er juist weer uit. Lees alles over de nieuwe najaarsmode in onze modebijlage. De reeks fotoboeken van uitgeverij Deboektant is uitge breid met een nieuw deel. In 'Souburg in Vroeger Tijden' aandacht voor het school- en verenigingsleven van het dorp in de jaren twintig tot en met zeventig. De ondernemer als topsporter. Frank A. Bijleveld, voorzit ter van de BOV-commissie van de Junior Kamer Walche ren, vertelt over de trofee Beste Ondernemers Visie. Skandia Sauna heet voortaan Thermen Beautycentrum Swaenenburgh. Zaterdag 1 8 september is er open huis. door Jan Zwemer Over de Zeeuwse zeumers ga- et trouwens ook da bekende nummer van de popgroep Blof: 'de Zeeuwse kust'. Wete julder wè dat ze de tekst divan een keer veranderd 'Met een noodgang' wier veran derd in 'met een rotgang'. Een noödgank, da's een bitje Zeêuws en ze waere zeker be nauwd dat ze dl commentaar van 'Ollanders op zoue kriege. 'Rotgang' da's natuurlijk in 'eêl Nederland bekend. Mër ik vinde 't jammer dat ze 't ver anderd e! Natuurlijk kwam 't van de zeu- mer wi vee keren te praoten over de Zeêuwse taele. Weet je wè, zeide een vrouwe tegen me, dat ze vroeger op Aeg- tekèrke een wandelwaegentje 'een sportkarretje' noemde? Neê, dat wist ik nie. En bie ons in 't stamcafé wier d'r over geklassineerd da je moe zeie: Ik bin of ik gaen te visite en nie: ik gaen op visite. Zou dat misschien komme van 't Franse: 'en visite'? Ik 'ebbe a is meer opgelet, dat voorzet sels in vaste uutdrukkiengen in 't Walchers dikkels op 't Frans liekene! Trouwens, a 'k overlesten bie de buurman te visite was, van de zeumer dus, wier d'r ook gepraot over een 'eêl oud woord dat uut 't Frans kwam. Eigenlijk een uutdrukking: 't Is niks van ampetitie! Dat wil zeie: 't is nie iets van belang, 't Was lange gelee nog gebruukt deur iemand die nog in de 19e eêuw gebore was. 'Ampetitie' is een vervurmienge van 'im portantie' en da's naebie 't zelfde as 't gewone Franse (en Engelse) woord vö 'belang': importance. advertentie breed U If door Mieke Roelse Over de oprichting bijvoor beeld. „In augustus 1974 werd tijdens een borreluurtje door de toenmalige directeur van de Zeevaartschool G.K. Brou wer samen met D.Vis, die commandant van de Marine kazerne was, het plan opgevat een zeecadetkorps in Vlissin- gen op te richten", vertelt Pe ters. „In september waren er al zes cadetten en twee offi cieren. De Vereniging Zeekadetkorps Nederland bestond toen al vijfentwintig jaar. Het ont staan is een rechtstreeks ge volg van het onstaan van de Seacadets in Canada. Hoewel het daar wel een meer militai re inslag had en echt bedoeld was als kweekvijver voor de marine. Het doel van de Nederlandse korpsen was, en is nog steeds: het voorbereiden van de jeugd op het varen. Het is dus niet hetzelfde als bij de zeeverkenners. Dat is een Scouting-onderdeel en daar ligt het accent meer op spel activiteiten en saamhorigheid. Bij ons heerst een andere sfeer met een rangenstelsel en strakke discipline. Dat moet ook wel, want aan boord van een schip liggen die ge zagsverhoudingen ook duide lijk. We hebben trouwens wel een goed contact met groepen als de Golfbrekers en de Schelde- zwervers. Ook op landelijk ni veau is er overleg omdat zo wel de Zeeverkenners als wij met jongeren werken. Dan kun je van elkaar leren". Aan de Eerste Binnenhaven ligt het opleidingsschip van het korps: de 'Zaandam', een voormalig betonningsvaar- tuig. „Dat is een compleet zeegaand schip waarop alle disciplines vertegenwoordigd zijn", legt Peters uit. „Je be gint als aspirant met een ba sisjaar. Dan loop je met alle drie de dienstvakken mee. De nautische kant waarbij de na druk ligt op de brug en de na vigatie; de technische kant met machinekamer en elektri sche installatie en de logistie ke kant waar de kombuis en de bevoorrading onder vallen. Na dat basisjaar kun je bevor derd worden tot zeecadet 3e klas en één van de dienstvak ken als specialisatie kiezen. Roeien, zeilen en zwemmen blijven er al die tijd gewoon bijhoren. Op deze manier leer je het schip van onderen tot boven kennen en wordt meteen dui delijk waarom en hoe de ta ken verdeeld zijn. En het is ook een aardige beroepentest. Misschien is een maritieme functie wel niets voor je en kom je daar gaandeweg ach ter. We hebben eens een jon gen gehad die er in de kom- Niek Peters: Bij Marine en Koopvaardij geldt een verleden als zeecadet nog steeds als een aanbeveling". Foto Jaap Wolterbeek buis achter kwam dat hij kok wou worden. Dat is hij nu ook, aan de wal. Maar bij de Mari ne en de Koopvaardij geldt een verleden als zeecadet nog steeds als een aanbeveling". Iedere zaterdag verzamelt het korps zich op het schip, waar na de plannen en instructies voor die dag gegeven wor den. „Dat is in de winter na tuurlijk veel theorie en onder houd, maar in de zomer gaan ze als het maar even kan na tuurlijk varen", vervolgt Peters zijn verhaal. „Dat is ook het mooiste wat er is voor die jon gens en meisjes. Want het is een misverstand dat een zee cadet korps een mannelijke aangelegenheid is. We heb ben zelfs een tijd een 'meiden stop' gehad. Op dit moment hebben we maar twaalf slaapplaatsen voor ze, dus vandaar de li miet. Want vooral de meer daagse kampen, zoals in 1995 naar Sail Amsterdam, ziïn een belevenis op zich. Dan irvaar je wat het is om deel uit te maken van een bemanning; waarom we zo hameren op veiligheid en er komen zaken aan de orde die op het Veerse Meer niet of veel minder spe len". Een schip onderhouden en in de vaart houden kost uiter aard veel geld. Peters beaamt dat. „Zonder de subsidie van de gemeente en de onmisba re, veelal materiële steun van veel bedrijven zou het niet kunnen. Neem alleen al verze keringen. Dat hebben we cen traal via de landelijke vereni ging geregeld, maar dat bete kent wel dat je binnen dertig mijl uit de kust moet blijven. Verder weg kan wel, maar dat moet bijverzekerd worden. Voorlopig blijven we dus nog maar wat dichter bij huis. En het is natuurlijk met zo'n Small Sail of tijdens een be zoek van H.M. de Koningin al tijd leuk om goed voor de dag te komen. Met een goed schip, een bekwaam kader en een enthousiaste beman ning", besluit Peters. Merk- en stoplappen dienden vroeger als muurdecoratie, zoals uit deze reproductie uit 1922 van N. van de Waay blijkt. Een Zeeuwse schone kijkt tevreden in de spiegel. Links van haar hangt een stoplap, die ze misschien zelf maakte. (advertentie) Deze week natuurlijk weer aandacht voor het Filmfesti val Film by the Sea, dat mo menteel in Vlissingen en Middelburg draait. Verder aandacht voor Jazz by the Sea, net als het filmfestival deel uitmakend van de Zee land Nazomerfestivals. SSNNS Oplage: 51.450 ex Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044) Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276 (privé (0118) 641484). Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr." (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/Vtissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT veel informatie over uitgaan in Midden-Zeeland en handige van dag tot dag overzichten met het uit- gaansaanbod op het ge bied van film, muziek, theater en exposities. De oprichtingavond van het regionaal christelijk Zeeuws mannenkoor leverde al direct veel belangstelling op.Vervol- gens ging men aan het repe teren en zo'n 50 mannen stu deerden begin deze zomer een stuk van Verdi in in de N.H. Kerk van Wemeldinge. De zangers kwamen uit alle delen van Zeeland. Onder lei- teerd. Eveneens op deze avond werd een voorlopig be stuur samengesteld dat het koor door de startfase zal lei den. Daarna zal er een defini tief bestuur worden gekozen. Bestuur en dirigent stellen een repertoire samen dat be staat uit psalmen en gezangen en een deel klassiek-geeste- lijk. Ook zal er aandacht zijn voor wat minder bekende tek sten en melodieën, echter ge heel in overeenstemming met de reformatorische identiteit van het koor. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de secretaris J. Verwey, telefoon 0111-642572. Geïnteresseer den kunnen ook eerst vrijblij vend een van de repetitie avonden bijwonen. Deze zijn op 17 september, 1 oktober, 5 en 9 november en 3 december in de N.H. Kerk te Wemeldin ge. Op 29 januari 2000 staat de eerste uitvoering gepland in de N.H. Kerk te Kapelle. Daar kijkt het koor nu al naar uit. ding van dirigent Peter Wilde- m De Vlissingse bibliotheek is in middels verhuisd. Bijna tach tig procent van de in Vlissin gen schoolgaande basis schoolkinderen verhuisden af gelopen dinsdag de zestigdui zend boeken van de biblio theek in een recordtijd van nauwelijks twee uur. De ver bouwing van 't Spui is nog in volle gang en zal naar ver wachting nog niet helemaal afgerond zijn wanneer het im mense pand voor het eerst open gaat voor publiek, maandag 27 september. (advertentie)

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1