TROUWEN? Kanaalzicht: na 125 jaar nog steeds De Reutel Monumentaal groen op Walcheren Grommende motoren op Vlissings badstrand Multiculturele Markt Gimbfèie c modeshow '99 Kijk dan naar onze bruidspagina elders in deze krant. De specialisten op deze pagina maken van uw bruiloft een onvergetelijke dag! WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 36 ©QSMMQK] Secretaresses testen hun taalvaardigheid bij Randstad Slagerij Sturm terug op de Veersesingel Peeters Geschenken houdt leegverkoop in Vlissingen T Het Jongeren Informatie Punt wordt vrijdag officieel geopend Door Mieke Roelse Eigenlijk heet het pandje aan de Middelburgse Stationsstraat café Kanaalzicht, maar klan ten noemen de kroeg meestal liefkozend 'De Reutel'. Aan het begin van de zomer bestond de oude kroeg honderdvijfentwintig jaar en bin nenkort verschijnt er een boek over de geschie denis van het café: geschreven door Cees de Kuyper en ruim voorzien van foto's. Huidige ei genaresse José de Gast kwam zichzelf daarop nog tegen als klein meisje. Ze drinkt zelf trou wens geen drup alcohol, maar dat wil niet zeg gen dat ze geen café kan runnen. Naamsverwarring De gemeentes Vlissingen, Middelburg en Veere maakten dit jaar een gezamenlijk pro gramma voor de Open Monumentendag, die zaterdag (11 september) in heel Nederland ge houden wordt. Vlissingen en Middelburg werk ten al langer samen, nieuwkomer is de nog jonge plattelandsgemeente Veere. De drie ge meenten gaven gezamenlijk een brochure uit waarin alle activiteiten, openstellingen en wan delingen in het kader van de Monumentendag op Walcheren zijn opgenomen. Thema van de Monumentendag dit jaar is 'monumentaal groen'. PZC WEEKBLADEN faam, Gevelstenen Museumbus IBR Het geruis van de zee, de kort langs de kust varende zeeschepen, het zware strandcir- cuit en de stroom van bezoekers maken de jaarlijkse Motor Strandcross in Vlissingen altijd meer dan de moeite waard. Volgende week zondag, 19 september, is het weer zover: op nieuw zullen Zeeuwse en Nederlandse toppers een gooi doen naar de eerste plaats. Walcherse klederdracht, Surinaamse percus sie en Kongolese dansen hebben op het eerste gezicht niets met elkaar te maken. Toch zijn alle drie vertegenwoordigd tijdens de mul ticulturele dag die zaterdag 11 september op de Markt in Middelburg plaatsvindt. Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Het café ademt een ouderwets aandoende, gemoedelijke sfeer met zaken die alleen voor stamgasten bestemd zijn, zoals de spaarkas voor een feest met sinterklaas en de voor niet-ingewijden onbe kende tweede ingang. Ook de scheve vloer geeft de toevalli ge toerist de gewaarwording dat hij vóór het bestellen al te veel op heeft. En het tijdstip waarop de deur opengaat is ook zoiets, ,,'s Morgens om zes uur gaat het café al open. Dat is altijd zo geweest", ver telt De Gast. „Vroeger voor de werkers op de kaaien en nu zijn er nog steeds vroege vo gels. De sfeer is 's morgens ook anders; eigenlijk zijn het drie café's. Want het middag- publiek is weer anders dan op de avond. Maar het zijn alle maal gezellige mensen, jong of oud, iedereen kan hier te recht. Vervelende klanten heb ik eigenlijk nooit. Laatst kwam er een vreemd groepje binnen waarvan ik dacht, ojé, als dat maar goed gaat. Maar binnen de kortste keren liepen die gasten polonaise op een liedje van Corry Konings. En als ie mand écht vervelend wordt door een glaasje teveel, dan wordt-ie daar meestal door de andere klanten op gewezen. Die willen gewoon gezellig in de kroeg zitten en geen ge zeur. Meestal klets ik er even mee en dan gaat het goed. Ik heb er niks aan als ze met 'n kwaaie kop de deur uitgaan en misschien even later rottig heid komen zoeken. En het leuke is dat ze dan van een vrouw toch meer pikken dan van een man. Ik heb trouwens in die vijftien jaar dat ik hier zit maar drie keer de politie er bij gehad omdat de situatie uit de hand liep. Dat is niet veel, vind ik, zeker niet voor een café dat zeven dagen per week zo'n negentien uur per dag open is. Nou ja, min één dag dan, eerste Kerstdag zijn we gesloten". Over de naamsverwarring moet De Gast wel lachen: „Dat is al zó oud en er doen verschillende verhalen de ron de over", zegt ze. „We hebben het uitgezocht, ook in verband met het boek en onze officiële versie is nu dat een van de eerste kasteleins Schuit als bijnaam de reutel had omdat hij rochelde. Onze klanten pra ten nooit over café Kanaal- José de Gast legt uit waar toch die 'andere' naam van Kanaalzicht vandaan komt: „Eén van de eerste kasteleins had als bijnaam 'de reutel' omdat hij rochelde". Foto Jaap Wolterbeek zicht, maar zo is het eigenlijk wel begonnen. Buiten is een plakkaat ingemetseld waarop dat staat, uit 1874". Dat het café zo heet kon ook pas in 1874 omdat in 1873 het Kanaal doorgetrokken werd tot Vlissingen. De eerste klan ten waren dan ook veelal los sers en sjouwers. „Dan werd er hier ook het loon uitbe taald. Dat geld kwam natuur lijk nooit verder dan de deur, dat snap je", legt De Gast la chend uit. „Maar die naam De Reutel is zo ingeburgerd bij de vaste klanten, dat we toen we tien jaar in de zaak zaten, mijn zus en ik, T-shirts hebben la ten maken met dié naam erop en niet Kanaalzicht. Dat sloeg trouwens enorm aan, zelfs zo dat ze nog elk jaar bijbesteld worden. En het leuke is dat klanten die op vakantie gaan, zich laten fotograferen met óns T-shirt. Er hangen hier nu foto's uit China, Schotland, Joegoslavië en noem maar op. Ook buitenlandse toeris ten kopen ze wel. Ik wacht nog steeds op het moment dat ik op de televisie iemand zie lopen met zo'n T-shirt. Dat zou pas reclame zijn!". Jongedames Die T-shirts verkoopt het café tegen kostprijs, zoals straks met het boek ook gaat gebeu ren. „Welnee, daar hoef ik niks aan te verdienen", zegt De Gast. „In dat boek komen straks ook allemaal leuke we tenswaardigheden te staan. Zo heeft boven het café nog een tijd een pension gezeten voor jongedames. Wel een bepaald soort jongedames dan, hè. Dat heeft De Kuyper allemaal uitgezocht, ook een klant trouwens. En iedereen wist ineens nog wel wat of kwam met foto's aanzetten. Of oude papieren waaruit bleek dat de bewoners in de straat allerlei argumenten aanvoer den om het café te weren, want het was een deftige straat hoor. Zonder de mede werking van de klanten was het nooit zo ver gekomen. In april hebben we het 125-jarig bestaan ook gevierd met de vaste klanten zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven. Want die klanten zijn het voor naamste; zonder klanten houdt het op. En ze moeten ook op ons kunnen rekenen. Laatst wilde er iemand z'n vijf tigste verjaardag vieren. Dat kon natuurlijk, maar dan kan ik niet tegen de rest zeggen: sorry, maar we zijn gesloten. Dus hadden al zijn gasten een groen strikje op, zodat wij wis ten wie door hem vrijgehou den werd". Als het zo doorgaat, viert café Kanaalzicht, of voor wie dat liever hoort: De Reutel, het 150-jarig bestaan ook nog wel. In ons overzich telijke uitkatern BREEDUIT veel informatie over uitgaan in Mid den-Zeeland en handige van dag tot dag overzich ten met het uit- gaansaanbod op het gebied van film, muziek, theater en expo sities. Deze week natuur lijk aandacht voor het filmfestival Film by the Sea, dat dit jaar voor het eerst wordt gehouden in Cine City in Vlissingen en 't Schuttershoftheater in Middelburg. Verder het nieuwe sei zoen van poppentheater Sim Bolus, die de voorstelling Jo ris en de Reuzenneus brengt en de expositie Weer naar School in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Deze uit foto's van het Zeeuws Documentatiecentrum samenge stelde tentoonstelling geeft een mooi beeld van het Zeeuwse schoolwezen vanaf het eind van de vorige eeuw. De Open Monumentendag groeide de laatste jaren uit tot het grootste ééndaagse eve- Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876) Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (pnvé (0118) 614600). Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276 (privé (0118) 641484). Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 Of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur FaamA/lissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. nement van Nederland. Ook Walcheren mocht zich altijd in de belangstelling van het gro te publiek wanen. Aan activi teiten dan ook geen gebrek. Zo is er in Middelburg een rondwandeling langs monu mentale bomen, aparte tuinen en bijzondere muurbloempjes op de kademuren. De provin ciehoofdstad staat in de top tien van monumentensteden in Nederland. Dat is vooral te danken aan de rijkdom die de late Middeleeuwen en de ze ventiende eeuw brachten. De negentiende eeuw, zo is in de folder te lezen, luidde een dieptepunt in. Gelukkig maar, want daardoor was er geen geld voor nieuwbouw en zo zijn veel monumentale gebou wen intact gebleven. Veere heeft behalve een wan deling door het prachtige na tuurgebied De Manteling en een tentoonstelling over bui tenplaatsen ook een lezing op het programma staan. A. de Klerk vertelt om 17.15 uur in de Protestantse Kerk in Dom burg over 'Walcheren door het oog van schrijvers en dichters'. Vlissingen staat misschien be ter bekend als haven- dan als monumentenstad. Toch valt er ook hier genoeg te beleven. Zo is er een rondleiding door de binnenstad, onder leiding van R.J.W. den Broeder. Die mag zich een kenner noemen op het gebied van monumen ten in Vlissingen. Bovendien is er een Beeldenroute, waarin aandacht wordt besteed aan beeldhouwwerk. Hierbij ko men niet alleen standbeelden, maar ook gevelstenen en an dere ornamenten aan de orde. Het Ritthemse Fort Ramme- kens sluit voor Vlissingen bo vendien naadloos aan op het thema van dit jaar. Evenals vorig jaar vervoert een extra, rechtstreekse bus dienst het publiek van de Markt in Middelburg naar het Vlissingse Bellamypark en an dersom. Strippenkaarten zijn niet nodig, want de bus chauffeur rekent een 'muse umprijsje' van vijftig cent voor het ritje. De route, in een spe ciale 'museumbus', kent geen tussenliggende haltes. Naar Veere gaat de museumbus dit jaar nog niet, maar de bedoe ling is daar volgend jaar ver andering in te brengen, zo la ten de gemeentevoorlichters weten. Het complete progamma is opgenomen in de folder 'Open Monumentendag in Middelburg, Veere en Vlissin gen'. Die is bij alle Walcherse VVV-kantoren verkrijgbaar, maar ook op de gemeentehui zen en sommige andere open bare gebouwen. mSBm Monumentaal groen, is het thema van de Open Monumentendag 7999. Wie wil kan in Fort Ram- mekens een rondleiding krijgen of gaan kijken naar één van de tentoonstellingen die er zijn inge richt. Het Veerse waterputje uit 1551 werd onlangs nog helemaal gerestaureerd. Foto Jaap Wolterbeek De wedstrijden worden verre den in vier klassen: 80 cc, 4- tact/Enduro/off the road, 125 cc en 250/500 cc. Per klasse starten maximaal honderd rij ders en het programma voor ziet niet in trainingen. Wel wordt er voor elke start een opwarmronde gereden. De lichtste klasse is dit jaar uit- De organisatoren - de Stich ting Evenementen Middelburg, de antirascisme stichting Bra vo, vereniging van Marokkaan se Immigranten Zeeland en de stichting Sociaal Kultureel Werk Middelburg - willen het publiek eens op een positieve manier kennis laten maken met de kleurrijke, kunstzinnige en culinaire culturen van al lochtone Nederlanders. Wet houder J. van Dijk-Sturm opent de dag om 11 uur, waar na Anja Kopmels een antiras cisme lied zal aanheffen. Tot 17.30 uur zijn er achtereenvol gens optredens van Plaza Mae Uku (een groep van de Moluk se welzijnstichting Mae Uku uit Oost-Souburg), de Kongolese danser Jacques Tubangisa, de Surinaamse percussiegroep Zeeland Crioro, de Iraanse zan ger Majid, de Walcherse folklo- regroep Medioburgum, Paki staanse danseres Sarah Massy en een multiculurele zang-, muziek- en rapgroep van de stichting Ujung. Ook op culi nair gebied valt het een en an der te verwachten. Zeker is in elk geval dat Indonesische, Ambonese, Surinaamse en Pa kistaanse hapjes op het menu staan. sluitend open voor 80 cc mo toren. De naam van Rinus van der Ven staat op de startlijst, maar het is nog niet zeker of hij ook daadwerkelijk aan zal treden. Hij wordt diezelfde zondag verwacht bij het Ne derlands Kampioenschap Jeugd. Nicky Huiszoon heeft toegezegd zeker te zullen ver schijnen. De prestaties van deze jonge Vlissinger stegen dit seizoen naar behoorlijke hoogten, waardoor hij vol gens de organiserende motor sportvereniging De Uitlaat de te kloppen man zal zijn. De 4- tact/Enduro/off the road-klas- se bestaat uit een mengeling van lichtere 2-tact off the road en de zwaardere 4-tact moto ren. Piek Cruson uit Breskens, de winnaar van vorig jaar, is aan wezig om zijn titel te verdedi gen en zal daarbij vooral let ten op mannen als Jaap van der Kooy en Bas Herweijer, die door hun deelname aan rally's (onder andere Parijs- Dakar) bekendheid kregen. De 125 cc klasse heeft in 1999 een betere bezetting dan voorgaande jaren. Zo gaven al vijftig coureurs zich op en naar verwachting loopt dit aantal nog op tot zo'n zeven tig. Absolute kanshebbers in deze klasse zijn George Strik, Alwin van Asten en Martijn Romviel, alle drie coureurs die tot de Nederlandse top gere kend mogen worden. Ook Ton van Grinsven, meer voudig winnaar van de strandcross - zowel in de 125 cc als in de 250/500 cc klasse, verschijnt aan de start. Zeeuwse ogen zullen vooral gericht zijn op Peter Rottier, de Zuiddorpenaar die weke lijks furore maakt bij de Belgi sche Motorsport Bond. Ook Freddy Blaas uit Oostkapelle en Stef Goetheer zijn dit sei zoen goed op dreef Zij zou den in principe dan ook in staat moeten zijn het tot de beste tien rijders te brengen. Oost-Souburger Casper Ovaa moet de wedstrijd met lede ogen aanzien: een blessure houdt hem nu al maanden langs de zijlijn. Hoofdpro gramma is natuurlijk de 250/500 cc klasse. Ook hier weer maximaaal honderd deelnemers. Mark Vorsten- bosch uit Rosmalen, winnaar van vorig jaar en al jaren de smaakmaker in zijn klasse, was opnieuw één van de eer ste rijders die zich aanmeldde voor de strandcross. Concur rentie komt hier waarschijnlijk uit Zeeuwse hoek: de Goese piloot Arno Ruttinger reed niet zo'n best seizoen en is er enorm op gebrand om voor eigen publiek te scoren. Dave van Hoepen uit Kloosterzande toonde vorig jaar al goed mee te kunnen rijden en wil dit jaar voor een ereplaats gaan. Het strandcrossprogramma begint rond 13 uur, de eerste start is al een half uur later. De prijs uitreiking wordt rond 18 uur verwacht. (advertentie) N A J A A R S IN ONZE ZAAK DONDERDAG 16 SEPTEMBER AANVANG: 10.00-13 30-16.00-19.00 uur TOEGANGSBEWIJZEN GRATIS VERKRIJGBAAR IN ONZE ZAAK. LANGE DEFT 16 MIDDELBURG TEL.NO 0118 - 612036 (advertentie) Open Monumentendag Wereldreis door Middelburg Informatie-avond Magistraatwijk De strandcross in Vlissingen levert elk jaar weer mooie plaatjes op.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1