Kamer gaat boer op Dubliners in 't land _l Zeeschilders aan de Schelde Zeeuwse landschapsaquarellen Nieuwland viert feest Back to School Kijk dan op pagina 4 WOENSDAG 25 AUGUSTUS 19! 3*?-Sg t JAARGANG 101 - NUMMER 34 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: De laatste zondag in augustus is bij Grand Hotel Arion in Vlissingen steevast gere serveerd voor een maritieme dag. Al de hele maand augustus zijn werken van bekende Nederlandse zeeschilders te zien in een over zichtstentoonstelling in het hotel aan de Boule vard. Het inmiddels traditionele bezoek van de wereldberoemde Ierse folkgroep The Du bliners staat weer voor de deur. In de Ne derlandse concertreeks staat ook Vlissingen op het programma: zaterdag 2 oktober speelt de band in de Baskensburg sporthal. QtiMM] Jan en Janny de Regt stopten onlangs met hun molenaarsbedrijf/dierenwinkel aan de Middelburgsestraat in Koudekerke. Aan de Middelburgse Langeviele is een gat opgevuld. In een al lang leegstaand pand is sinds deze maand kapsalon Hairmaxx gevestigd. De Vlissingse handbalclub Olympus bestaat een halve eeuw. Een terugblik met leden van het eerste uur Joke de Groot-Scheers en Bram Wijgman. leden cheers In Toeristisch Centrum Oranjezon in Oostkapel- le zijn tot en met 25 november Zeeuwse land schapsaquarellen te zien van Toos Segeren. De tentoonstelling is van dinsdag tot en met don derdag tussen 10 en 16 uur te bezichtigen. Het regende klachten tijdens het Vlissingse Horeca Muziekfestival, dat van 30 juli tot en met 8 augustus werd gehouden op het Bellamypark. Bewoners van de stad vonden het lawaai in de binnenstad, direct aansluitend op het kermisgeweld van de week daarvoor en het straattheaterweekend dat weer precies voor de kermis plaatsvond, te veel van het goe de en grepen massaal naar de telefoon. Voor de Vlissingse Mireille van Geffen aanleiding om een tegenactie te beginnen. Vorige week don derdag kon ze zo'n veertienhonderd handteke ningen van mensen die wèl heel blij waren met de muzikale activiteiten in de Scheldestad aan bieden aan burgemeester A. Dok-van Weele. De rmgrijdersvereniging bestaat honderd vijfenzeventig jaar. De wijkvereniging, die binnenkort wordt omgedoopt tot dorps vereniging, telt er dertig. Reden genoeg voor een feestje in Nieuw- en Sint Joosland: zater dag 28 augustus laat het dorp met een folklo ristische dag zien dat het méér is dan een 'wijk van Middelburg'. PZC WEEKBLADEN Mik. ik H Lange wachttijden voor de bruggen in Middelburg. De bezuinigingen op het landinrichtingsproject. Ont wikkelingen in het stadsgewest Middelburg-Vlissin- gen. Beheer en onderhoud van het Veerse Meer. 't Is een greep uit onderwerpen die ondernemers op Wal cheren hoe dan ook bezighouden. De Kamer van Koophandel wil weten wat er leeft onder haar achterban: de ondernemers. Daarom is er dinsdag 14 september een bijeenkomst in Hotel Arion in Vlissingen. De Kamer belicht hierin de eco nomische trends en ontwikkelingen in de regio Wal cheren. Verder worden ook de producten en dien sten van de Kamer van Koophandel toegelicht. De regiobijeenkomst begint om 19 uur met een inlei ding door Kamer van Koophandel-directeur Rob van Renterghem. Raadsvergadering Regeling winkeluitstallingen Afsluiting Hof van Tange breed In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT veel in formatie over uitgaan in Midden-Zeeland en handi ge van dag tot dag overzichten met het uitgaans- aanbod op het gebied van film, muziek, theater en exposities. Deze week aandacht voor Life, de nieuwste Eddie Murphy- film. Verder aandacht voor Another Day in Paradise, die volgende week volop draait in het Middelburgse Schut tershoftheater. Verder de Zeeland Nazomerfestivals: een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen. De omvang van de Nederland se tour kan gezien worden als een logisch gevolg van de zeer succesvolle optredens die de vijf muzikanten tijdens hun laatste bezoek aan ons land brachten. Aan het succes lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Nog steeds staat de groep garant voor uitverkoch te zalen. The Dubliners, die nooit an ders hebben gedaan dan 'un plugged' spelen, staan in de komende toernee telkens twee lange sets op het podium en verzorgen op eigen kracht een avondvullend programma. Het repertoire bestaat uit songs die uitgroeiden tot ware klas siekers. Daarnaast geven de populaire leren ongetwijfeld gehoor aan de vraag naar pu blieksfavorieten als The Wild Rover, The Black Velvet Band, Whiskey in the Jar en Dirty Old Town. Het tweetal dat in de basis stond van wat uiteindelijk zou uitgroeien tot lerlands bekend ste folkgroep zijn banjospeler en publiekslieveling Barney McKenna en violist en zakelijk leider John Sheahan. Verder bestaat de groep uit zanger/gi tarist Sean Cannon, Eamonn Campbell, gitarist en producer van de meeste albums van de groep en tot slot zanger/gita rist Paddy Reilly. Laatstge noemde kwam de band ver sterken toen Ronnie Drew de voorkeur gaf aan een solocar rière. Vanaf het moment dat Reilly bij de groep kwam heeft hij direct de harten van de fans gestolen met zijn opmer kelijke stem. In Ierland wordt hij door velen als de beste ver tolker van ballades be schouwd. Paddy Reilly is ove rigens houder van een uniek record. Het nummer The Fields of Athenry bereikte in eigen land de eerste plaats van de hitlijsten. Uiteraard is dit nummer opgenomen in het repertoire van The Dubliners. (advertentie) Het aantal klachten was zo hoog dat de politie maandag avond 2 augustus, amper drie dagen na het begin van het tiendaagse muziekfestival, be sloot de organisatie op het bureau te laten komen. In een spoedoverleg werd in allerijl besloten om de podiumtent aan de andere kant van het plein te zetten. Het geluid zou door deze maatregel niet over de stad, maar over de Schelde waaien. Qua geluid maakte het eigenlijk allemaal niet zo veel uit, maar het festival kon in elk geval doorgang vinden. De Vlissingse Mireille van Geffen zal die bewuste maan dagavond niet snel vergeten. Net als de dagen ervoor was ze te vinden op het Bellamy- park. „Ik ben gek op muziek festivals. Niet dat ik nou het hele land afreis om van festi val naar festival te kunnen gaan. Maar als er hier in mijn eigen stad iets gebeurt, ga ik daar naartoe", vertelt ze be slist. Plots werd de muziek af gezet en beklom Henk Hut, be kend horeca-ondernemer uit Vlissingen en lid van de orga nisatie van het Muziekfestival, het podium. „Hij vertelde dat er enorm was geklaagd over de geluids sterkte. En hij riep op om ook eens een positief geluid naar de gemeente te laten horen, om dat af te zetten tegen de klachten. Ik ben gelijk gaan nadenken over wat ik zelf kon doen. En dus heb ik nog de volgende dag een brief ge schreven naar de PZC", verelt Mireille. Het idee om een handtekeningenactie te begin nen, was toen nog niet bij haar opgekomen. „Dat kwam eigenlijk pas een paar dagen later", legt ze uit. „Ik zat don derdag met iemand te praten op het festival. Op de Zeil- markt was het mosselfestival in volle gang en ik zat er te eten met iemand. Zo kwamen we op het idee van een hand tekeningenactie. Ik ben er met een mee begonnen en tot mijn verbazing tekende ieder een". Mireille legde wat lijsten neer op het Muziekfestival en The Dubliners, 2 oktober in Sporthal Baskensburg. Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.. (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12 00 uur Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 16S.775ex.I De band Drijfhout houdt de stemming erin. Zicht op de boulevards van Vlissingen, door Toos Segeren. Toos Segeren is regelmatig 'in het veld' te vinden om wat ze ziet vast te leggen. Ze kiest daarbij voor het gebruik van waterverf. „Voor buiten het eenvoudig ste medium", vindt ze zelf. „Want buitenschilderen blijft toch steeds afzien, ofschoon het intensief ondergaan van een landschap dat weer ruim schoots vergoedt". Sinds een jaar of twaalf volgt ze cursussen bij het Middel burgs Instituut voor Kunstzin nige Vorming (MIKV) en het Van Doesburgcentrum in Vlis singen. Ook deed ze diverse vakantieschilderweken in het Toeristisch Centrum Oranje zon. Toch blijft ervaring voor haar de beste leermeester. Toos Segeren: „Tekenen en schilderen is niet alleen een heerlijke hobby. Als je in een groep werkt, beleef je ook veel plezier aan de medecur sisten die je inspireren. Na el ke sessie voel je je herboren, je bent tijdelijk in een andere wereld geweest. Kleuren ge ven echt kleur aan je leven". Mireille tégen Vlissingse saaiheid door Ellen de Dreu Mireille van Geffen (rechts) overhandigd de handtekeningen aan burgemeester A. Dok-Van Weele. in een paar café's in de bin nenstad. „En ineens waren het er hartstikke veel". Onder de inzendingen waren veel hartverwarmende reac ties, vertelt de Vlissingse. Zo sprak ze onder meer met een 86-jarige mevrouw. „Die ver telde dat ze tijdens het optre den van Lee Towers heerlijk had zitten genieten op een ter rasje. En dat ze zelf in de bin nenstad woonde maar geen problemen had met de ge luidsoverlast. Dat is toch heer lijk?" Waarom er nu zoveel klachten zijn gedeponeerd bij de poli tie, is niet echt duidelijk. Frans Meijer, horeca-ondernemer en samen met Henk Hut de mo tor achter het Muziekfestival: „Het had werkelijk klachten geregend bij de politie. Dat we zo op stel en sprong naar het bureau moesten komen, tsja. Het schijnt één keer eer der te zijn gebeurd, jaren gele den bij het Straatfestival. Maar op zich hadden we een prima samenwerking met ge meente en politie. We hebben van de gemeente Vlissingen een vergunning gekregen voor geluid tot 85 decibel en daar hebben we ons aan ge houden." „Voor de geluidsmensen is dat echt wel zo'n beetje het minimum waar ze nog mee kunnen werken. Maar het was heel warm in de stad en er stond nauwelijks wind, waar door het geluid echt heel ver kon dragen. Pech dus, eigen lijk". Verder kan volgens hem meespelen, dat het Muziekfes tival geprogrammeerd stond na twee geluidsrijke andere activiteiten in de weken er voor: „Eerst het straattheater weekend, wat vroeger het Straatfestival was. En daarna de kermis, die natuurlijk ook een stuiver in het zakje doet. Misschien dat voor veel Vlis- singers de maat vol was. Maar dan nog vind ik dat het Muziekfestival niet de dupe moet worden. Wat ons betreft gaan we dan ook volgend jaar gewoon door". De handtekeningen, ruim veertienhonderd in totaal, heeft Mireille inmiddels aan geboden aan de burgemees ter van Vlissingen, mevrouw foto Jaap Wolterbeek bezoekers daarnaast ook de gelegenheid om een rondje mee te varen. Verder is er aandacht voor ou de Zeeuwse ambachten. Voor kinderen zijn er een tattoo schilderes en een maritieme ballonist. De hele dag door zijn er optre dens van een accordeonist, de band Drijfhout en het Schip- perskoor. De maritieme dag begint om 11 uur. In het Dorpshuis wordt de ei gen identiteit van de voorma lige dorpskernen goed belicht. Hier is een tentoonstelling in gericht rond inzendingen van zo'n vijftig inwoners die iets wilden laten zien omtrent hun werk of liefhebberijen. De ten toonstelling heet - heel toe passelijk - Dit is Nieuwland. Verder is er een film die in gaat op het ringrijden vanaf de jaren veertig, een kleder drachtenshow en -expositie en demonstraties paeremes- sen snijden. Achter de Kerk zijn ringrijders aan het werk te foto Harrie Muis zien. Het Kerkplein staat in het teken van volksspelen en volksdansen. Wie wil, kan even met de voeten van de vloer tijdens het line-dansen. De dorpskom word gebruikt voor ouderwetse rondritten met paard en kar, terwijl bij de molen gekantklost wordt. De eigen identiteit van Nieuw en Sint Joosland is de bewo ners veel waard. Of, in de woorden van Willem Staat: „De kernen Nieuw- en Sint Joosland vormen een echte dorpsgemeenschap en dat willen we graag tot in lengte van jaren zo houden". Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276 (privé (0118) 641484). Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 Ol 06-54267115 A. Dok-Van Weele. Zij toont zich niet onwillig als gevraagd wordt of het evenement vol gend jaar weer doorgang kan vinden en nodigde horeca-on dernemer Meijer uit om met haar rond de tafel te gaan zit ten. „Dan kunnen we bekijken hoe we volgend jaar beter re kening kunnen houden met de bewoners", legde ze uit. Zelf was de burgemeester overi gens maar één keer aanwezig op het Muziekfestival van de horeca. „Ik had vakantie en was elders", verklaart de bur gemeester haar afwezigheid, „maar toevallig moest ik een dagje terugkomen om een huis te kopen. Zo kwam ik op het Muziekfestival terecht. Ik vond het er heel gezellig, moet ik wel zeggen". De maritieme dag - zondag 29 augustus - is het sluitstuk van de expositie, die ook werken van de Middelburgse kunste naar Leendert van der Pool omvat. De schildersexpositie valt bo vendien samen met een ten toonstelling van diverse scheepsmodellen en scheeps- antiek. Belangrijk onderdeel van de maritieme dag is de bezichti ging van een authentieke Zeeuwse hoogaars. De Stich ting Behoud Hoogaars geeft

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1