SMISM? Wild West Vlissingen Mannenkoor vormt stemmen Geslaagd Small Sail-festival Uitvaarten belicht Sportieve HALVE PRIJS Si HORLOGES 10 - 25 KORTING Booms» Juwelier" \AN DERJMADEN J w*\ WOENSDAG 18 augustus 1999 M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN 101 - NUMMER 33 Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Een nieuw aanzicht NIKE FILA KAPPA ADIDAS De Kamer van Koophandel voor Zeeland krijgt een nieuw jasje. Ma re Volleman van de KvK legt uit waarom. T Jan de Nooijer, woning- en meubelstoffeerder, is voor zichzelf begonnen. Vanuit zijn woning in Arnemuiden neemt hij werk aan. Verder deze week: skeelerfestijn in Goes, handige van dag tot dag overzichten en nuttige tips van overheden. door Hans Meijer Het viel Ruud van Meijel van de Stichting Na zomer Festivals niet mee om van de aan wezigen aandacht te krijgen voor zijn ope ningswoord tijdens de presentatie van de bro chure over het Zeeland Nazomer Festival. Die presentatie viel samen met de zonsverduistering van vorige week. Dat was zo gepland. En wel op een bijzondere locatie, namelijk Ford Ellewouts- dijk op het zuidelijkste puntje van Zuid-Beveland. Hors d'HUvre Waardering Het Zeeuwse Mannenkoor begint donder dag 19 augustus met de repetities voor het nieuwe seizoen. De eerste grote con certen zijn in oktober, wanneer een uitwisse ling plaatsvindt met twee vooraanstaande ko ren uit België. De leden van het mannenkoor krijgen een cursus stemvorming, om op een goede en natuurlijke manier het nieuwe sei zoen in te stappen. Jubileum Geestelijke muziek faam/v^Éss% tg ?r PZC WEEKBLADEN De tweede editie van het Vlissingse Small Sail Festival mag met een gerust hart 'ge slaagd' genoemd worden. De bezoekers aantallen waren enorm en overtroffen zelfs de aantallen van vorig jaar. Opnieuw togen hon derdduizenden mensen naar de Scheldestad om er maritiem verwend te worden. Tijdens de Ruyterfeesten seizoensopruiming in op bekende merken KLEINE MARKT I 4381 EJ VL1SS1NGEN Tel. 0118-412605 faam/ Standwerkersconcours Eerste paal Molenwater Stilstand is nog altijd achteruitgang, wordt beweerd. En wie niet met de tijd meegaat, staat - aldus dat gezegde - dus stil. Vandaar dat de PZC Weekbladen regelmatig veranderen. Niet qua niveau van de informatie, want die blijft degelijk en betrouwbaar. Wel qua aanzicht. Vanaf vandaag bieden we een moderne volledig ge digitaliseerde opmaak met extra rubrieken die - bijvoorbeeld - van dag tot dag vermelden wat in uw streek te doen is. Vergaderin gen van clubs en/of buurtverenigingen, bingo-avonden, speelmid dagen voor de jeugd en ga zo maar door: het kan allemaal wor den vermeld. Ook wordt een speciale pagina vol winkel- en za- kennieuws geïntroduceerd onder de titel 'zaken zijn zaken'. Daar naast worden korte wetenswaardigheden uit het zakenleven in de omgeving vermeld. Heeft u wat te melden? Bel dan gewoon naar uw weekblad. Het telefoonnummer staat in het colofon. Ad Hanneman, chef redacteur PZC Weekbladen ](o^ v MIDDELBURG - VLISSINGEN - GOES breed In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT veel in formatie over uitgaan in Midden-Zeeland en handi ge van dag tot dag overzichten met het uitgaans- aanbod op het gebied van film, muziek, theater en exposities. Deze week onder meer aandacht voor The Thomas Crown Affair, waarin Pierce Brosnan als rijke en succesvolle za kenman een uitda- ging aangaat: hij gaat op die- K33ijj& venpad. Verder aandacht voor jjpL ^3 optredens van The Postmen ST in Goes, Nor- r' maal in de *3 Zeelandhallen L en Speeltuinp- op in Vlissin- gen. :W tBftJÈPBHBI Duistere start Nazomer Festivals advertentie (advertentie) Deze week in Beste Buur van Neder land uitge roepen, ver kiezing van de beste èn slechtste ver huurder van het jaar en de Weverijstraat in Domburg is het eerste woonproject met zonne boilers van de Regionale Woningstich ting Walche ren. de Woningkrant: Terwijl de duisternis lichtjes begon te vallen over dit mar kante stukje Zeeland, probeer de de organisatie van het fes tival zijn licht te laten schijnen over de culturele evenemen ten die Zeelandbreed in de pe riode van 2 tot en met 26 sep tember worden gehouden. Een gespreide belangstelling dus. Niet dat men Van Meijel's woorden niet belangrijk vond, maar op het gekozen tijdstip, 11.45 uur, begon de maan al enige happen uit de zon te ne men. De bij aankomst uitge reikte eclipsbrillen moesten dus ook meteen worden uit geprobeerd, juist op het mo ment dat de brochure zou worden gepresenteerd. Maar nadat de aanwezigen tot de orde waren geroepen, ging Ruud van Meijel uitgebreid in op de aanstaande evenemen ten die tijdens de Nazomerfes tivals te bezoeken zijn. Uit springers daarbij zijn onder andere het muziektheater De Republiek der Negatie Hulst, Het Festival van Zuid-Beve land in Fort Ellewoutsdijk en de bouwput van de Wester- scheldetunnel, Muziek Monu mentaal in Zierikzee, Renesse en Tholen, Cirque Plume in Middelburg, Festival van Zeeuws-Vlaanderen in Terneu- zen, Kloosterzande, Hulst en Oostburg, Filmfestival By the Sea in Middelburg en Vlissin- gen en danstheater Iets op Bach te Kamperland. Boven op de dijk werd het ge zelschap tijdens de presenta tie van het programma niet al leen vergast op het bijzondere schouwspel van schemer, wolken en water. Gelijktijdig met de eclips kwam er vanaf het land een luide golf muziek uit een eveneens enorme ge luidsinstallatie de dijk oprol len. Over het water van de Wester- schelde mogelijk tot in Zeeuws-Vlaanderen te horen. Ter gelegenheid van de bijna totale zonsverduistering had componist Dies Ie Due uit Me- liskerke namelijk een speciale Hors d'UHvre gecomponeerd die samen met het program ma van het Zeeland Nazomer Festival werd gepresenteerd. Alle aanwezigen kregen een cd van dit muziekstuk. „Aan vankelijk was het de bedoe ling dat deze schijf gebruikt zou worden om daardoor naar de zonsverduistering te kijken. Maar berichten in de media dat zulks bepaald niet best voor de ogen was, deed de or ganisatie besluiten toch maar voor de aanwezigen gratis een eclipsbril aan te bieden. De uitreiking van de cd op de Westerscheldedijk in het kader van Zeeland Nazomer Festivals 1999. Al waren ze wél duur", aldus de organisatien van Zeeland Nazomer Festivals. Alvorens de eclips te bekijken op de Westerscheldedijk, sprak mevrouw H.J.W. van Gelder - Wiggers, voorzitter van de Stichting Nazomer Festivals, haar waardering uit voor de serie fotoportretten op de affi ches voor de diverse regio's. Deze hadden een plaats gekre gen, aan de poort van Fort El lewoutsdijk. Ook voor de geko zen locaties en voor de optre dens toonde ze alle lof. Daarna overhandigde zij het eerste exemplaar van de programma brochure aan drs. G. de Kok, lid van Gedeputeerde Staten en verantwoordelijk voor on der andere cultuur in onze pro vincie. Hij kreeg tevens een in gelijste foto van één der affi ches. Hij op zijn beurt schroomde er niet voor een in zicht te geven in de financiële aspecten van het festival en zegde toe te zullen trachten meer financiële ruimte te krij gen voor het festival. Ondanks dat de buikriem dus wat moet worden aangehaald, werd de aanwezigen een smakelijke broodjeslunch aangeboden. Het beloofde 'candle-light' tij dens deze lunch bleef achter wege. Dat wil zeggen: geen kaarsjes op tafel, wel een weer snel terugkerend zonlicht over de Westerschelde, bovendien vergezeld van de zo bekende Zeeuwse bries. Het Zeeuwse licht was dus weer helemaal terug! Het programma omvat in totaal zo'n vijftig items: van muziek tot theater, circus, film, dans en workshops door ge heel Zeeland. De Ruyterfeesten, van 19 tot en met 21 augustus in de Vlissingse binnenstad, zijn dit jaar hele maal in country- en westernstijl. De winkeliers doen ook mee: niet alleen staat de binnenstad bol van de kramen met koopjes, zelf zullen ze naar verwachting massaal aantreden in westernkledij: cowboyhoed, halsdoekje en laarzen zijn dan natuurlijk standaard. Maar ook het pistool zal zeker niet ontbreken. Harry van Hal van de Vereniging Winkelcentrum Vlissingen, demonstreert hoe de basis-outfit eruit ziet. Verderop in deze krant legt hij uit wat het publiek dit jaar kan verwachten. Aanleiding voor de cursus stemvorming is het op een lo gische manier uitvoering wil len geven aan de beleidsvoor nemens: het koor wil een koor zijn waarin een ambitieuze koorganger zich verder kan bekwamen in het uitoefenen van zijn hobby. De cursus is volgens het be stuur van het Zeeuws Man nenkoor een uitgelezen moge lijkheid voor nieuwe leden om zich in korte tijd op te laten leiden tot volwaardig zangers. De cursus wordt gegeven door Anemarijke de Jong. Het Zeeuws Mannenkoor werd in 1972 opgericht en telt momenteel 55 leden. In 1997 heeft het koor, ter gelegen heid van het vijfentwintigjarig bestaan, de cd 'Waar de brede stromen ruisen' opgenomen. Deze cd, die een goede indruk geeft van het repertoire van het Zeeuws Mannenkoor, werd in de vakbladen positief ontvangen. In oktober 1997 werd een groots jubileumcon cert gegeven in de rooms-ka- tholieke Magdalenakerk in Goes. Het koor behaalde een jaar geleden een derde plaats op een internationaal concours in Meijel. Dit jaar werden nieuwjaars concerten gegeven in Hein- kenszand met de fanfare Eu terpe en in Kapelle met har monieorkest Ons Genoegen. In Kloetinge was een groots lenteconcert, waaraan mede werking werd verleend door het Zeeuws Vrouwenkoor en het Zeeuws Vocaal Ensemble. Het koor staat momenteel on der leiding van dirigent Dirk Biesemans, een telg uit een zeer muzikaal geslacht. Hij ge noot zijn opleiding aan het Koninklijk Muziekconservato rium in Gent. Daarna studeer de hij koordirectie bij Michael Scheck en Roger Leens. Bo vendien volgde hij een mees- tercursus bij Laslo Haltay, koorleider van Saint Martin in the Fields. In het dagelijks le ven is hij leraar aan de Mu ziekacademie in Geraardsber- gen en leider van de koorklas op die school. Het eerste concert dat dit sei zoen gegeven wordt door het Zeeuws Mannenkoor is zater dag 23 oktober in de Sint Ja- cobskerk in Vlissingen. Hierbij legt het koor zich vooral toe op geestelijke muziek uit En geland. Mannenkoor De Ke rels uit Izegem (België) zal op dit concert souterliedekens (oude Nederlandse liederen) ten gehore brengen, terwijl mannenkoor Sint Barbara uit Heusden (België) Byzantijnse oude kerkmuziek laat horen. van Small Sail, was de hare de mooiste. Ze kreeg hiervoor een beeldje van de Vlissingse kunstenares Ria Ruedisuweli, uitgereikt door zeegod Neptu- nus in eigen persoon. De andere prijs ging naar het mooiste schip met de sympa- tiekste bemanning: de Oost vogel. Of de eigenaar van het schip er erg blij mee was, valt te betwijfelen. Een beman ningslid vertelde zondagmid dag dat het eigenlijk niet de bedoeling was geweest om naar Small Sail te komen: „Via via hadden we gehoord dat in de PZC had gestaan dat de Oostvogel erbij zou zijn. Dat was eigenlijk niet de af spraak, want de organisatie had niet genoeg geld om ons erbij te halen. Omdat het al in de krant stond en we eigenlijk toch een beetje in de buurt waren, zijn we toch geko men". Omdat de prijs voor het leukste schip een wissel- prijs is waaraan de verplich ting vast zit het volgend jaar terug te komen, is De Oostvo gel zo min of meer gestrikt voor volgend jaar. „Maar goed, het was een leuk festi val, dus wie weet zijn we er volgend jaar weer bij. En an ders sturen we een personen auto met daarin de wissel- prijs", besluit het beman ningslid. Oplage: 51 450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: ICh. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118) 417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276 (privé (0118) 641484). Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. Jeanne van Hal kreeg het beeldje van de Vlissingse kunstenares uit handen van zeegod Neptunus. foto Jaap Wolterbeek Er is de laatste jaren veel veranderd in de wereld van de uitvaart. Daardoor is ineens veel meer mogelijk op het gebied van begrafenissen en crematies dan een paar jaar geleden. Uitvaartverzorging De Voorzorg/Sinke houdt zaterdag 21 augustus van 10 tot 16 uur een open dag aan de Industrieweg 20 in Vlissingen. Publiek kan zich dan laten informeren over soorten uitvaartkisten, graf stenen, asurnen, notariële zaken, nazorg voor nabe staanden etcetera. Op het terrein staat ook een echte rouwkoets, compleet met paarden, opgesteld. ment. De eerste werd gelijk bij aanvang van het festival uit gereikt aan de eigenaresse van tabakswinkel V.o.f. Marja uit de Walstraat, Jeanne van Hal. Van alle etalages die tij dens het festival ingericht wa ren rond het maritieme thema dens het maritieme evene- Vooral de zaterdag en zondag waren drukbezocht, terwijl problemen rond de verkeers- instroom en parkeren nauwe lijks aan de orde waren. Spec taculair was de reddingsde monstratie van de Koninklijke Marine, die dit jaar voor het eerst was vertegenwoordigd op het festival. Net als vorig jaar waren er twee prijzen te vergeven tij- De Oostvogel kreeg de prijs voor het leukste schip met de sympatiekste bemanning.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1