IÜM3WM& Brugwachters: 'Bemande brug is niet de oplossing' Small Sail Festival Vlissingen: maritiem spektakel 'n üigen abdijbier op Noord-Beveland Small Sail op Internet Poppen en beren WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 32 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN I Komkommer-dragon ijs in Vrouwenpolder. Onbreekbaar glas: gaatje in de markt. Duitse drogisterij-keten verovert Zeeland. Vlissingen staat dit weekeinde in het teken van het Small Sail Festival. Het is het grootste maritieme evenement dat Zeeland te bieden heeft. Zondag is er een spectacu laire reddingsactie van de Koninklijke Marine. Small Sail is ook te bezoeken op Internet. Wie zijn browser naar URL http://www.ci- ty.nl/pzc/small99/in- dex.htm laat surfen, komt terecht in de vir tuele maritieme we reld van het Small Sail Festival. Bezoekers vinden hier de meest recente ge gevens over het pro gramma, de deelne mende schepen en de sponsor. De Internet-site is tot en met 23 augustus te bezoeken. door Hans Meijer Noord-Beveland mag dan een goede voe dingsbodem zijn voor recreatie. Ook op ande re gebieden is 't er uitermate vruchtbaar. De brouwers van het Emelisse Abdijbier weten daar alles van. Ze betrekken hun brouwgerst namelijk van de Noord-Bevelandse akkers en volgens kenners is er afgelopen weken gerst van uitstekende kwaliteit geoogst. Historie Exclusief door Ellen de Dreu De verkeersproblemen in Middelburg nemen toe. Nu het hoogseizoen in volle gang is en het aantal mensen dat Walcheren voor kortere of langere tijd bezoekt een enorme vlucht neemt, blijkt eens te meer dat de Zeeuwse provincie hoofdstad verstopt is. Bewoners klagen steen en been, niet in de laatste plaats over de brug gen over het Kanaal door Walcheren. De ge meente heeft inmiddels aan de provincie ge vraagd de bruggen weer te bemannen. De brugwachters daarentegen vinden het niet eer lijk dat de verkeersproblemen op hun bordje worden geschoven. PZC WEEKBLADEN Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Standwerkersconcours Zeeuws Archief 1- ft r.i kt* ww wBHTvnuV «am Onbreekbaar glas Het oogsten van Alexis-gerst, grondstof voor het Noord-Bevelandse Emelisse Abdijbier. Het landbouwbedrijf van de familie Driedijk onder Colijnsplaat is een van de leveranciers van het brouwgerst Foto G. de Fouw De kern van het festival vormen de historische zeil- en motorschepen. Zo worden platbodemschepen, een historische zeesleepboot, binnen- vaartsleepboten, schepen van het Vlaamse Zeewezen en Rijkswater staat en een schip van de Koninklijke Marine verwacht in en rond de Vlis- singse Binnenhaven. Alle schepen zijn gratis toegankelijk. Op een aan tal schepen kan bovendien een rond vaart worden geboekt. Ook de Koninklijke Marine is aanwe zig. Met een schip, een helikopter, een patrouillevliegtuig, een road show en een promo-bus. Zondag dropt de Koninklijke Marine vijf para chutisten vanuit een Westland-Lynx helikopter, waarna de helikopter een reddingsoperatie uitvoert bij de Eer ste Binnenhaven, aan de Piet Heinka- de. Tot slot vliegt er een Lockheed P3C Orion, een maritiem patrouillevlieg tuig van de zeemacht, laag over. Maar ook op de wal valt genoeg te beleven. De hele binnenstad staat in het teken van Small Sail. Er zijn ma ritieme exposities, optredens van het Scheldeloodsenkoor en het Bruinis- ser Visserkoor. Zaterdag staat in het teken van de visserij. De Vismijn aan de Binnenha ven is de hele dag open voor pu bliek. Het is de plaats waar verse zeevis wordt aangevoerd en geveild. Vlissingen is de thuishaven van de Arnemuidse en Vlissingse vissers vloot. Die ligt aan de kade en is voor de ge legenheid prachtig versierd. Binnen kan er lekker gegeten worden: malse maatjesharing en heerlijke paling zijn verkrijgbaar. Zondag is er een spectaculaire red dingsactie van de Koninklijke Marine. (foto Koninklijke Marine) In de Middelburgse Stadsschouwburg wordt zaterdag 21 augustus een pop pen- en berenbeurs gehouden. Organisa tie is in handen van het bureau van Nies- je Wolters van Bem- mel, die inmiddels landelijk bekendheid geniet vanwege haar zelfgemaakte poppen en beren. Op de beurs veel tips over het zelf maken van knuffels. Uiter aard ontbreekt de poppendokter niet. De poppen- en be renbeurs begint om 10.30 uur. tot halverwege de veertien de eeuw op Noord-Beveland verbleef. De polderabdij bij Kats was een nevenvestiging van de Abdij te Lissenwege en van de Duinen Abdij in het Westvlaamse Veurne. Deze abdijen waren belang rijk als overnachtingsplaats voor pelgrims die op bede vaart gingen naar het Spaan se Santiago de Compostella. Het zat de bewoners van de abdij op Noord-Beveland echter niet mee. Want in het jaar 1337 moest het klooster worden afgegeven aan de zee. Er waren in die tijd hevi ge stormen en grote delen van Noord-Beveland ver dwenen regelmatig onder water. In genoemd jaar werd de strijd tegen de zee opge geven en de monniken trok ken naar Wal cheren, waar En dat is goed nieuws voor de bierliefhebbers. Want goed gerst bepaalt voor een groot deel ook de kwaliteit van het bier. Traditioneel wordt dat gerst eind juli, be gin augustus geoogst. Op Noord-Beveland wordt voor het abdijbier Emelisse een speciale gerstsoort geteeld. Deze heet Alexis. Op drie verschillende percelen op het voormalige eiland tussen Veerse Meer en Oosterschel- de werd totaal zestig ton ge oogst. Deze partij is overge bracht naar het Belgische Stabroek, waar het gerst wordt gemout. Het brouwen zelf gebeurt weer op Zeeuw se bodem: bij brouwerij 'De Halve Maan' te Hulst. Tegen de herfst zal het abdijbier op smaak zijn en vervolgens te koop. Het Emelisse Abdijbier is ex clusief voor deze streek van Zeeland en een nieuw be grip. De naam zelf heeft ech ter een lange historie achter de rug. Emelisse verwijst naar de abdij die in het jaar 1270 gesticht werd nabij het dorp Kats, aan de oostelijke kant van Noord-Beveland dus. De Emelisse Abdij maakte deel uit van de bezittingen van de Cisterciënzer orde die ze in een klooster bij Aagtekerke gingen wo nen en bid den. We zijn intus sen ruim 650 jaar later. Noord-Beve land is een welvarend deel van Zee land geworden en dat is te zien en te proeven. Voor en kele actieve bewoners van het vroegere eiland reden om de mogelijkheid te bekij ken om met een eigen bier op de markt te komen. Een bier dat wordt gebrouwen volgens de receptuur zoals die in de Middeleeuwen ver moedelijk werd gevolgd. Er werd een stichting in het le ven geroepen en die bracht een klein jaar geleden de eerste partij van het Emelis se Abdijbier op de markt. Met succes, want fijnproe vers waren 't er over eens dat het om een smakelijk bier gaat, bovendien am bachtelijke gebrouwen en geen massaproduct. Intus sen hebben enthousiaste winkeliers en mensen van de horeca van Noord-Beveland het bier in hun pakket opge nomen. Het is in losse fles jes te koop, maar ook in spe ciale cadeauverpakking van vier flessen en een exclusief Emelisse Abdijglas. Bewo ners van Noord-Beveland hebben het intussen ontdekt, maar ook bij de toeristen vindt het in toenemende ma te aftrek, aldus Arianne Al- bregtse van de VVV op Noord-Beveland. Noord-Beveland was dit jaar goed voor zestig ton van het speciale gerst. In het na jaar zal de nieuwe partij-abdijbier van de oogst '99 op de markt komen. Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. (advertentie) Zaterdagmiddag, een uur of twee. De stoplichten bij de Schroebrug gaan op rood: de Schroebrug wordt klaar ge maakt om open te gaan. Het verkeer dat Middelburg bin nenstroomt - verkeer dat in Middelburg moet zijn, maar ook het verkeer dat van de A58 door wil rijden in de rich ting van Veere - moet wach ten. „Je wordt er gek van", klaagt automobiliste Janneke de Vries uit Katwijk. Ze logeert een paar dagen in Goes bij een vriendin en wil vandaag met haar twee kinderen naar de kermis in Middelburg. „Ik ben vandaag voor de tweede keer in Middelburg, en ik sta voor de tweede keer in de file. Waar ik op sta te wachten? Ik zou het niet weten. Gelukkig is het niet meer zo warm als vo rige week". Het verhaal van Janneke de Vries gaat op voor veel toeris ten. Wie uit de regio komt, weet dat de brug in Middel burg garant staat voor lange wachttijden. Driftig wordt dan ook gezocht naar sluiproutes via Middelburg-Zuid en Dau- wendaele. Maar welke route ook gevolgd wordt, uiteinde lijk moet de automobilist toch het Kanaal door Walcheren over. In Middelburg kan dat op twee plaatsen: via de Schroebrug en de Stations- brug. Welke brug genomen wordt, maakt in de praktijk weinig uit: de Schroebrug is iets sneller dan de Stations- brug, maar er staan ook lan gere rijen auto's te wachten om erover te gaan. Tot vorig jaar werden de brug gen bediend door brugwach ters die gehuisvest waren in het speciaal voor hun bestem de hokje bij de Schroebrug. De provincie besloot echter al le bruggen over het Kanaal door Walcheren centraal van uit Vlissingen te bedienen. De gemeente Middelburg wijt de verkeersproblemen waar de stad momenteel mee kampt aan deze stap van de provin cie. Inmiddels is een brief aan de provincie geschreven waarin gevraagd wordt het centraal bedienen van de bruggen terug te draaien en de Middelburgse bruggen op nieuw te bemannen. „Onzin", vinden Jan Kamp en faam/v»l!^er Oplage: 51 450 ex Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044), Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876), Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118)614600) Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276 (privé (0118) 641484) Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen tax. nr: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Jan Bos, allebei bedienings medewerker bruggen en slui zen (brugwachters) van de provincie Zeeland. „Kijk, dat Middelburg een probleem heeft is duidelijk. Maar dat ze dat op ons proberen af te wentelen is niet terecht. Je bent brugwachter en je weet dat je de zwarte piet hoe dan ook toegespeeld krijgt: is het niet van het wegverkeer, dan wel van de scheepvaart. Voor een brug moet nu eenmaal gewacht worden, dat is niet anders. Maar om ons terug te zetten Op de brug, dat is geen oplossing. We kunnen de za ken vanuit hier prima in de gaten houden". 'Hier', dat is in een klein ge bouwtje aan de sluizen in Vlis singen. Achter een enorm pa neel met monitoren en knop jes zitten twee brugwachters die alle zes de bruggen (twee in Middelburg, twee in Vlissin gen, één in Oost-Souburg en een spoorbrug bij het Arneka- naal) in de gaten houden. Jachten worden op de moni tor gevolgd van Vlissingen tot Veere en andersom. „Dat tota le overzicht had je vroeger niet", vertelt Jan Bos, die voordat hij in Vlissingen kwam te werken brugwachter in Middelburg was. „Toen draaide je de brug open wan neer er jachtjes aankwamen. Je had geen benul van wat er achteraan kwam, dat is nu veranderd. Als ik weet dat er zes jachtjes onderweg zijn van Souburg naar Middelburg en ik zie er hier vijf komen, kan ik nu kiezen om de brug gelijk open te doen. Of even te wachten zodat de schepen in een cluster de bruggen door kunnen". De bruggen zijn niet de oor zaak voor het verkeerspro bleem in Middelburg, vinden de brugwachters. „Er wordt in Middelburg niet optimaal ge bruik gemaakt van de rijstro ken. Zo zie je op de Schroe brug een gecombineerde rij strook voor reizigers die na de brug linksaf naar het station gaan en auto's die rechtdoor de stad uit rijden. Wanneer er drie auto's linksaf moeten, is de strook geblokkeerd en staan alle auto's er achter te wachten. Maar daar kunnen wij niets aan doen". De brug- Verkeerschaos in Middelburg. wachters proberen bij het openen van de bruggen zo veel mogelijk rekening te hou den met het openbaar ver voer. Jan Kamp: „Dat is onze eerste prioriteit: zorgen dat het openbaar vervoer zo min mogelijk hinder ondervindt van de brug. We hebben daarvoor lijstjes met tijden waarop de bussen over de brug willen. Verder kijken we naar de tijden dat de spoorbomen toch al dicht moeten omdat er een trein langskomt. In die tijd probeer je ook een brug mee te pik ken. Verkeer moet dan toch al wachten". Wanneer een trein vertraging heeft, kan er een probleem ontstaan. „Dat kun nen wij vanuit hier niet zien, natuurlijk. En inderdaad kan het dan voorkomen dat de brug opengaat net nadat de trein gepasseerd is. Dat dat ergernissen oproept bij het publiek, kan ik me voorstellen. Maar daar kunnen wij niets aan doen". Met Connexxion, voorheen ZWN, zijn eveneens afspraken gemaakt. „We draaien de bruggen niet op tij den dat de bus erover moet. Maar wanneer de bussen ver traging hebben, tsja. Con nexxion zou naar ons kunnen bellen om dat door te geven, maar dat gebeurt eigenlijk nooit". De brugwachters ont kennen dat het bemannen van de brug leidt tot snellere door stroom. „Wat Middelburg dan moet doen? Ik zou het niet weten. Een groene golf creëren, zo dat het verkeer beter door stroomt. Het toeristenverkeer de toe gang tot de stad ontzeggen. Dat zorgt in één klap voor de oplossing voor het probleem. Of misschien moeten we alle maal wat toleranter worden. Het gaat per slot van rekening maar om zes weken per jaar waarin het probleem speelt", relativeert Jan Kamp. breed11 In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT veel informatie over uitgaan in Midden-Zee land en handige van dag tot dag overzich ten met het uitgaans- aanbod op het gebied van film, muziek, theater en exposities. Deze week aandacht voor de doldwaze komedie Analyze This, met daarin Robert de Niro als gang ster met paniekaanvallen. Prince Party Band op Wanneer hij besluit pro- Mosselrock fessionele hulp te zoeken, gaat dat niet zonder slag of stoot... Verder aandacht voor de horrornacht die vrijdag (de dertiende!) plaatsvindt in Cine City, Mosselrock en por- tretttekenaar Ernst Voss.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1