Nachtmarkt Middelburg Mossel en Zeebanket Festival in Middelburg Oost-Souburgsa vlinderaars tellen mee in Zeeland Werkend trekpaard in gareel Folkloristische dag in Middelburg Juwelier MAN DEF&MADEN WOENSDAG 21 JULI 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 29 M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN AANBIEDING NU 775 Trekvlinders Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Na het succes van de vorige twee ke ren wordt vrijdag 23 juli voor de derde keer een nachtmarkt gehouden in Mid delburg. De vorige nachtmarkten wer den door duizenden bezoekers aange daan. De stichting Het Werkend Trekpaard houdt in de vakantieperiode een achttal demonstraties op het terrein van Imkerij Poppendamme, vlakbij Grijpskerke. Vorig jaar richtte de stich ting al een tentoonstelling in rondom het trekpaard. De demonstraties verlevendigen de expositie. De reacties op de mosselen van dit seizoen lo pen uiteen van 'heerlijk' tot 'duur'. Wie nog niet zelf van het Zeeuwse zwarte goud ge proefd heeft, kan dat dit weekend gaan doen. In Middelburg wordt donderdag, vrijdag en za terdag (22, 23 en 24 juli) namelijk voor de derde keer het Mossel en Zeebanket Festival gehou den. Expositie Nachtvlinders Onderzoek Fotowedstrijd PZC WEEKBLADEN 14 krt gouden ring met 0,24 crt BAQUETTE GESLEPEN DIAMANT 1.050,- KLEINE MARKT 1 Wd 1st raatp mme ra de 4381 EJ VUSSINGEN Tel 0118-412605 Vrijdag koopavond Weer een andere soort zijn de trekvlinders. Om die in Zee land te kunnen waarnemen is men weer afhankelijk van de windrichting en ook wel van de leefomstandigheden in de wat zuidelijker gelegen gebie den in België en Frankrijk. Le den van de vlinderwerkgroep weten te vertellen dat halver wege de jaren negentig in Zeeland opmerkelijk veel Ko- ninginnepages werden ge zien. Anton Baaijen: „Dat had toen weer te maken met de mooie zomers die we achter Kinderen poseren voor hun sjees tijdens de folkloristische dag die jaarlijks wordt gehouden in Middelburg. De weergoden wa ren de ringrijders gunstig gezind en mede daardoor trok menig toerist naar de provinciehoofdstad om te genieten van oude Zeeuwse folklore. advertentie Opening Univé kantoor Zelfstandig blijven met de WVG Eerste zonneboilers geplaatst Vlnr Rogér Mastbooms, Nienke Douwstra en Rob de Koning. foto Jaap Wolterbeek maken met horeca, maar vond het wel hartstikke leuk om mee te doen. Bezoekers kunnen er tijdens het festival terecht voor mosselsaté en vissoep". De drie ondernemers hebben er zin in. „Nu begint het echt te kriebelen", zegt Rogér Mastbooms. „We zijn er al sinds vorig jaar mee bezig, maar je kunt nu echt bij ieder een merken dat de vlinders toeslaan. We hopen dat het weer een beetje mooi blijft maar dat het niet te warm wordt. Hoeveel mensen we verwachten? Dat is moeilijk te zeggen. We hebben ons vori ge jaren ook niet gewaagd aan een telling. De vrijdag avond, die was echt ontzet tend druk. Voetje voor voetje door de Vlasmarkt. Maar dat had ook te maken met de nachtmarkt, die ook die avond werd gehouden. Volgens de organisatie van die markt wa ren er tienduizend mensen in Middelburg die avond". Dit jaar valt het festival opnieuw samen met de nachtmarkt, waardoor de topdrukte zich naar verwachting weer vrij dagavond zal aandienen. Prins Dingemanse en De Koninck zijn hoofdsponsors van het Mossel en Zeebanket Festival. „Op het Tympaan- plein komt een enorme zee container te staan waarin de mosselen bewaard worden", vertelt Rogér Mastbooms. „Die worden elke dag vers aangevoerd, zodat we een continue kwaliteit kunnen waarborgen. En als het heel hard loopt, komen ze van Prins en Dingemanse gewoon twee keep Op is op geldt in elk geval niet voor de mosse len". Vanuit drie podia die door de straat zijn opgesteld wordt een doorlopend pro gramma aangeboden. Daar naast lopen straatartiesten tussen het publiek in. Een overzicht van de activiteiten per dag vindt u elders in dit blad. breed De Markt in Middelburg - die na de reconstructie van het afgelopen jaar nog meer marktkramen kan bevatten dan voorheen - zal tot op de laatste plaats gevuld zijn met kooplieden die proberen hun waren te slijten aan het pu bliek. Stonden er vorig jaar zo'n negentig kramen opge steld, dit jaar stijgt het aantal tot honderdveertig deelne mers. Het aanbod is gevarieerd, maar zal in elk geval Zeeuwse producten als babbelaars, bessenwijn, appeldrank en bo lussen omvatten. Daarnaast geven ook een aantal stand werkers acte de presence. De nachtmarkt is van 21 tot 1 uur geopend. De tentoonstelling geeft, met een eigen film, veel fo to's en gebruiksvoorwerpen een prachtig beeld van de betekenis van de Zeeuwse trekpaarden in heden en ver leden. Tot en met 25 augus tus wordt elke woensdag middag om 14 uur een trek paard ingespannen zodat de veelzijdige mogelijkheden van het trekpaard kunnen worden belicht. Een vast on derdeel is het werken met een rosmolen: die lag vroe ger bij zowat elke boer op het erf om werktuigen in de schuur te kunnen aandrij ven. Er zijn niet zoveel ros molens meer, maar de stich ting Het Werkend Trekpaard wist deze winter een com pleet verroest exemplaar te bemachtigen. Dat is inmid dels opgeknapt en zal nu worden gebruikt om een hakselmolen mee aan te drij ven. Tijdens de demonstra ties wordt uitleg gegeven door een trekpaarden hou der. Vast onderdeel van het programma is ook de trek- proef met het publiek. Be zoekers van de demonstratie kunnen ook de tentoonstel ling, boerenhoftuin en het bijenteeltmuseum langs gaan. Zaterdag 21 augustus is er een behendigheidswedstrijd met trekpaarden in de imke rij. Vooral jonge trekpaar denhouders worden dan uit genodigd om hun vaardig heden te meten met ande ren. Trekpaarden aan het werk. foto A. Phernambuq door Ellen de Dreu In ons overzichtelij ke uitkatern BREED UIT veel informatie over uitgaan in Mid den-Zeeland en han dige van dag tot dag overzichten met het uitgaansaanbod op het gebied van film, muziek, theater en exposities. De horecastraat De Vlasmarkt wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot één groot ter ras. Rogér Mastbooms, Rob de Koning en Nienke Douw stra - alle drie horecaonderne mers uit de Vlasmarkt - trok ken dit jaar de kar van het fes tival. Daarbij is ook samen werking gezocht met de Stich ting Evenementen Middel burg. Rogér Mastbooms: „Het festival is dit jaar opnieuw groter dan de vorige editie. We proberen dit jaar de straat echt om te toveren tot één ter ras. Vorig jaar vielen er zo hier en daar wat gaatjes in, maar omdat we dit jaar meer deel nemers hebben dan voor heen, zal dat nu waarschijnlijk niet het geval zijn". De hele Vlasmarkt wordt afgesloten voor auto- en fietsverkeer. Aan het festival doen achttien zaken mee. Niet alleen hore cabedrijven uit de Vlasmarkt zijn aanwezig op het Mossel en Zeebanket Festival. Nienke Douwstra: „Er komen steeds meer aanvragen van onderne mers buiten de Vlasmarkt die mee willen doen. Die zijn on dergebracht in kramen die straks langs de straat staan opgesteld". Vanuit de horeca ondernemers op de Markt kwam het verzoek om het Fes tival door te trekken naar het vorig jaar heringerichte plein. Daar waren echter nog geen oren naar. Mastbooms: „Nee, daarvoor is het nog te vroeg. We hebben met z'n allen ge zegd dat we eerst proberen om de Vlasmarkt helemaal vol te krijgen. Pas wanneer dat gelukt is, gaan we kijken of we nog verder uit kunnen brei den. Misschien volgend jaar". Net als vorige jaren wijkt de opzet van het Middelburgs Mossel en Zeebanket Festival af van de gangbare festivals die her en der door de provin cie plaatsvinden. De deelne mende restaurants en café's zijn namelijk vrij in het te ge bruiken recept. Rob de Ko ning: „Niet overal diezelfde gekookte mossel, maar lekker veel afwisseling. En alhoewel mosselen uiteraard de hoofd moot vormen, zullen de be zoekers ook andere zeevruch ten op het menu terugvinden. De Duke serveerde bijvoor beeld de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld een gegrillde zalm. Of ze dat dit jaar weer doen, weet ik niet". Bommel heeft een kerrie roomsoep met mosselen op het pro gramma staan, maar het pu bliek kan er ook terecht voor een portie heerlijke gekookte mossels. Café Allez zal naar alle waar schijnlijkheid mosseltjes op de Spaanse manier brengen, verwerkt in een paëlla. Nienke Douwstra: „Lijstenmakerij 't Zeepaardje doet ook mee. Die heeft dan misschien niets te Deze week aandacht voor de voorpremière van Wild Wild West, de doldwaze actie-avontu ren komedy met Will Smith en Kevin Kline. Mulan, de avondvullende Disneyfilm over de jonge Chinese vrouw die eind vorig jaar scoorde, is even terug van weggeweest in Cine City. Verder de expositie Kleuren in mijn Luchtballon in 't Kun- stuus, een optreden van André Hazes in De Roompot en Trechter 5 in Goes. Deze week in De Woningkrant: De speciale status die woonwagenbewoners altijd genoten, boort tot de verleden tijd. Het is daarom voor een jonge rei ziger'zoals de bewoners van de voormalige kampen zichzelf graag genoemd zien, niet eenvoudig meer om een staanplaats te bemachtigen. door Hans Meijer Warm en zonnig weer, dat zijn de ingrediënten om in juli en au gustus te kunnen genieten van vlinders en libellen. En we heb ben al enkele flink warme dagen achter ons liggen. Dit tot gro te vreugde van Anton Baaijens en Ralf Joosse uit Oost-Sou burg, beiden lid van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland. programma opgeslagen. Al die gegevens worden gebun deld in een jaaroverzicht, waarin per soort is aangege ven hoe het de betreffende soort dat jaar verging en waar ze werden waargenomen. An ton Baaijens, die zelf veel on derweg is om onderzoek te doen, vertelt: „Uiteindelijke doel van onze inspanningen is een atlas te maken van de Zeeuwse dagvlinders. Het zal echter nog wel een aantal ja ren duren voordat deze zal verschijnen, want er zijn mo menteel nog te weinig kilome- terhokken onderzocht". Naast de voorbereidingen die voor de atlas worden getrof fen, is de werkgroep ook ac tief op het gebied van educa tie en voorlichting. Dit gebeurt door het houden van lezingen, cursussen en excursies. Daar naast beschikt de werkgroep sinds kort over een expositie, die tot en met augustus in De Berkenhof bij Kwadendamme te bezichtigen is. Steeds vaker wordt de werkgroep ook ge vraagd om de vlinder- en li- bellenstand van natuurgebie den in kaart te brengen. De terreinbeheerders kunnen met deze gegevens het beheer be ter afstemmen op deze dier- groepen. De bijna honderd le den en donateurs van de werkgroep blijven op de hoogte door De Zeeuwse Prik- kebeen. Dit is het periodiek blad van de werkgroep dat drie keer per jaar wordt uitge bracht. Hierin staan onder an dere excursieverslagen, on derzoeksresultaten, leuke ver halen en een activiteitenkalen der. Naast vlinders die overdag ac tief zijn, zijn er ook zogenaam de nachtvlinders. In Neder land komen ruim tweeduizend nachtvlindersoorten voor, va riërend van klein naar groot, dik naar dun en van vrij saai naar prachtig gekleurd. Als gevolg van de nachtelijke le venswijze is er echter nog lang niet zo veel over deze vlinders bekend als de dag- Hef Bruin-blauwtje: een van de weinige rode lijst-soorten die nog in Zeeland voorko men. Elders in Nederland treft men de vlinder alleen nog in duingebieden aan. lopen jaren hebben gedaan naar vlinders en libellen in Zeeland heeft uitgewezen dat in onze provincie bijvoorbeeld heel bijzondere soorten nacht vlinders voorkomen. Dat is mede te danken aan het milde klimaat en de hoge luchtvoch tigheid. Evenals andere insek- ten zijn vlinders en libellen in het algemeen koudbloedig en daarom zijn ze onder zomerse weersomstandigheden, zoals de laatste dagen, het actiefst. En dus het beste waar te ne men. Anton Baaijens vertelt: „Het weer is echter niet de be langrijkste voorwaarde om vlinders en libellen waar te nemen. Veel vlinders en libel len stellen specifieke eisen aan hun leefomgeving. Door verschillende oorzaken zijn tal van die voorwaarden, zoals we die vroeger kenden, niet meer aanwezig. Met name dagvlinders hebben hier de afgelopen jaren sterk van te lijden gehad. Ook Zeeland vormt op deze negatieve ten dens geen uitzondering". Toch zijn er ook positieve ont wikkelingen. Van een aantal zeldzamere Zeeuwse vlinder soorten worden jaarlijks nieu we vindplaatsen ontdekt. De Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland houdt de vinger aan de pols. Dat gebeurt bijvoor beeld door het verrichten van veldwerk. Ralf Joosse: „De Vlinder- en Libellenwerkgroep Zeeland is sinds 1993 bezig met het jaarlijks vastleggen van dagvlinderwaarnemin gen. Hieruit blijkt dat in Zee land jaarlijks rond de 30 soor ten dagvlinders voorkomen. Hieronder zitten zowel alge mene en zeldzame standvlin ders, maar ook een aantal trekvlinders. Voorbeelden hiervan zijn de distelvlinder en de oranje luzernevlinder, die vanuit warmer oorden naar Zeeland vliegen". Momenteel beleeft de werk groep drukke tijden, zowel overdag als 's nachts. Verscheidene leden van de werkgroep trekken er ieder seizoen op uit om dagvlin ders, maar ook libellen te tel len. Vooral de gebieden waar nog maar weinig over de vlin derstand bekend is, worden enkele malen per seizoen be zocht. De gegevens worden per kilometerhok genoteerd en in een speciaal computer- is vaak te danken aan 't feit dat er een paar speciale plan ten in de buurt groeien, waar bepaalde vlindersoorten op af komen. Zo heb je de kolibri- vlinder die heel graag kam perfoelie opzoekt". De Citroenvlinder is een vrij veel voorkomende dagvlinder die bij voorkeur wat bosachtige omgeving opzoekt. vlinders. Anton Baaijens: „Ook in Zeeland is nachtvlin- deronderzoek nog een braak liggend terrein. Hierin komt echter langzaam maar zeker verandering. Een aantal van onze werk groepleden hebben deze ui terst boeiende groep ondekt en zijn sindsdien druk bezig met het onderzoeken van de nachtvlinderfauna in de'ver schillende biotopen. Wat al wel vaststaat, is dat Zeeland een aparte plaats inneemt op het gebied van nachtvlinders. Door de zuidwestelijke lig ging, het milde klimaat en de hoge luchtvochtigheid, zijn er tal van soorten nachtvlinders die elders in het land niet of nauwelijks voorkomen. Zo is in 1998 vastgesteld dat een subtropische soort zich defini tief heeft gevestigd in Zee land, terwijl deze in de rest van Nederland helemaal niet voorkomt. Het gaat om de Ko- niferenuil, 'n nachtvlinder die eind september tot leven komt en zich thuisvoelt op plaatsen waar Leylandii's staan". Anton Baaijens weet te melden dat hij in Oost-Sou burg werd gesignaleerd, maar ook in andere delen van Zee land, zoals in Kortgene, waar Jaap van Vu ure geïnteres seerd is in bijzondere nacht vlinders en in Kapelle door Henk Wagenaar. elkaar hadden. Die populatie heeft zich toen flink weten uit te breiden. Maar dat is nu weer wat minder geworden". Overigens weet hij te melden dat Zeeland enkele interessan te vlindergebieden kent. In Oost-Zeeuws-Vlaanderen bij voorbeeld, maar ook in de omgeving van Schuddebeurs op Schouwen, de Kop van Schouwen, rondom het Veer- se Meer en met name ook het gebied van de Schotsman op Noord-Beveland. Anton: „Dat De werkgroep houdt dit jaar een fotowedstrijd, ledereen kan daaraan meedoen. De fo to of dia hoeft niet persé van een vlinder of libelie te zijn, maar moet wel alles met het onderwerp te maken hebben. De foto moet wel in Neder land zijn gemaakt, waarbij Zeeuws materiaal bonuspun- ten krijgt. Alle ingezonden fo to's en dia's worden eigen dom van de werkgroep en kunnen worden gebruikt voor publicaties, educatie en voor lichting. De uiterste inzenddatum is 15 oktober 1999. Er zijn verschil lende prijzen beschikbaar be steld. De winnaars krijgen ui teraard bericht. Materiaal voor de wedstrijd kan, onder ver melding van eigen naam, adres en telefoonnummer, worden opgestuurd naar: Pe ter van der Linden, Margriet straat 10, 4401 EZ Yerseke. T» Oplage: 51.450 ex Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b v Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsou burgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118)615044) Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876) Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569) Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276 (privé (0118) 641484) Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 Of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18. 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur FaamtVlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. Onderzoek dat zij en andere leden van de werkgroep afge- De rups van de Asteruil. De vlinder is veel in Zeeland te vinden en dan met name bij de Zee-aster of Zulle, een plant die groeit in zilte bodem.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1