Trek in verse zeevis Veertig jaar Strandkerk in Zoutelande Stoepenwacht voor Koudekerke 1Ü323 Hardzeilen op Rede van Veere Muzikale Tour de France Kijk dan op de achterpagina 32Sg C WOENSDAG 14 JULI 1999 101 - NUMMER 28 Deze week een verhaal over de winkel Kinderdijk 34, die onlangs geopend werd in Middelburg. De opbrengst gaat naar een project voor ouderen in Roemenië. Verder aandacht voor lunchroom De Gouden Bock, pas geopend in Middelburg. Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: 1 Kanongebulder uit een antieke voorlader luidt zaterdag 17 juli de traditionele Van Loon Hardzeildag op het Veerse Meer in. In marki- zaatskledij gehulde kanonniers en merkent- sters van schietvereniging De Fles steken voor de Campveerse Toren het lont aan. Meer dan dertig, voor het grootste deel monumen tale hoogaarzen, hengsten en andere traditio nele platbodems, nemen de strijd tegen el kaar op. PZC WEEKBLADEN f aam/i^É^ger De rooms-katholieke Strandkerk in Zoutelande bestaat deze zomer veertig jaar. Dat wordt aan staande zondag gevierd rr\et een bijzondere dienst die geleid wordt door niemand minder dan monseigneur M. Muskens, de bisschop van Breda. Na de dienst wordt het boekje 'R.K. Strandkerk St. Catharina', geschreven door J.H.M. van der Velde, gepresenteerd. Met het ouder worden kunnen er gebreken en ongemakken ontstaan. Dat geldt voor mensen en het geldt voor stoepen. In Koudekerke is Leen Harpe coördinator van de Stoepenwacht. Samen met een groep vrijwilligers signaleert hij problemen die vooral ouderen en mensen met een handicap ondervinden op straat. Coördinator Rollator Pet M er (advertentie) Goede doorstroming verkeer gewenst Heropening Roozenburglaan Eerste paal Breeweg De Van Loon Hardzeildag is een dag vol traditie en in Veere niet meer weg te den ken. Het is een eerbetoon aan de vissersvloot van Arnemui- den, in het leven geroepen door de Veerenaar Hendrik Willem van Loon in 1928. De leefomstandigheden van vis sers waren in die tijd zeer slecht. Veertig zilveren riksen waren er te verdienen in de wedstrijd, en voor elk schip een fles jenever. Tegenwoor dig wordt er gestreden om een zilveren wisseltrofee, enkele jaren geleden ter be schikking gesteld door de gemeente Veere. Geheel volgens de traditie zal de burgemeester van Veere, mevrouw A.C. de Bruijn, de prijs uitreiken. Overigens is één ding hetzelfde geble ven: elke deelnemende schipper ontvangt een kruik jenever. De oudste schepen die dit jaar meedoen zijn de lem meraak Twa Susters uit 1894, gebouwd in Friesland, en de hoogaars YE 36, ge bouwd in Tholen. Daarnaast zijn er meerdere jachthoog- aarzen uit het eerste kwart van deze eeuw en kleinere zeilschepen. breed door Ellen de Dreu Een muzikale Tour de France, noemt het Julia na Drum Bugle Corps de tweedaagse trip die ze deze week maakt naar het Franse plaatsje Soisson. Daar en in het nabijgelegen Troyef zal het corps optreden tijdens de jaarlijkse parades - optochten met rijk versierde praalwagens. De parades zijn te vergelijken met de carne- valsoptochten zoals die in Brabant en Limburg nog al tijd gehouden worden. Voor Nedelandse muziekgezel schappen is zo'n parade altijd een leuk maar vermoeiend optreden. De stoet trekt in een laag tempo voort en er wordt regelmatig gestopt om kleine concerten te geven. Het corps tijdens een optreden in Frankrijk eerder dit jaar. Deze week aandacht voor de première van de hartver warmende komedie Waking Ned: een film over een onderwerp waar iedereen wel eens over droomt: het winnen van een miljoen in de lotto. Het Ierse dorpje Tullymore staat op zijn kop wanneer blijkt dat één van de 52 inwoners de hoofdprijs heeft gewonnen. Verder aandacht voor The Mummy, die ook in première gaat. De Strandkerk ontstond nu ruim veertig jaar geleden in een legertent. Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118) 417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276 (privé (0118) 641484). Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur FaamA/lissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165. In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT veel informatie over uitgaan in Midden-Zeeland en handige van dag tot dag overzichten met het uitgaansaanbod op het gebied van film, muziek, theater en exposities. De Strandkerk ontstond eigen lijk al bijna vijftig jaar geleden, toen Brabantse en Limburgse toeristen een verzoek deden uitgaan naar pastoor H. Snel, het toenmalige hoofd van de Petrus en Paulus Parochie in Middelburg. De veelal grote gezinnen wa ren vaak niet in de gelegen heid om vanuit hun vakantie bestemming vervoer te vin den naar de rooms-katholieke kerk in Middelburg en dreig den zo hun zondagse dienst mis te lopen. De pastoor vond er wat op: via een katholieke hoofdcommissaris van politie uit Eindhoven werd een grote legertent geregeld van waar uit de mis werd opgedragen. Zo konden de katholieke toe risten al in 1951 in de open lucht hun kerk bezoeken. Het zou dan nog acht jaar duren alvorens de katholieke toerist terecht kon in een echte Toe ristenkerk, zoals de Strandkerk toen nog genoemd werd: wel iswaar ook zonder dak, maar verder in alle opzichten gelijk waardig aan andere kerken. De officiële inwijding van de open lucht kerk zoals die van daag de dag nog steeds te vinden is in Zoutelande vond 7 juni 1959 plaats. Pastoor Snel zegende de kerk en werd daartoe gemachtigd door monseigneur J.W.M. Baeten, de toenmalige bis schop van Breda. Hij karakteri seert het kerkgebouw dan als volgt: „Van buiten lijkt het wel een Oosters fort en van bin nen is het net een karavanser ai (een open gebouw in ste den of langs de grote wegen in Azië die reizigers huisvest)". Anderen noemen het gebouw een bunker of ge vangenis. Nog steeds is de openlucht kerk een opvallen de verschijning, die wekelijks nog goed bezocht wordt. J.H.M. van der Velde schreef een boekje over de geschiede nis van de Strandkerk. Hij is lid van de werkgroep die de missen voorbereidt en kent de katholieke toeristen als geen ander. „De diensten worden nog altijd in de open lucht ge houden", vertelt hij. „Maar wat vooral bijzonder is, is de ongedwongen sfeer die er al tijd heerst. De kerkgangers ko men binnen met buggy's. Honden worden ook gewoon meegenomen. Wie wil, kan aan de zijkant een stoel pakken om op te gaan zitten. Maar er kan ook gewoon op het gras gezeten worden. De kerkgangers zijn met vakantie en daarom moet je ook in de kerk zorgen voor een vakantiesfeertje. Als het gras een poosje niet gemaaid is, zit je tussen de madeliefjes. Er is geen kerk waarin dat kan. Behalve hier dan natuurlijk". Nog altijd zijn de missen in de open lucht. Ze kenmerken zich door een ongedwongen sfeertje. foto Jaap Wolterbeek Dat het Koudekerke gewor den is, is een rechtstreeks ge volg van het VerkeersVeilig- heidsOnderzoek van vorig jaar. Vooral voor 55-plussers heeft Koudekerke, zeker in de zomermaanden, een ver hoogd ongevallenrisico. De gemeente Veere had al een klachtenlijn voor het mel den van gevaarlijke situaties: 597697. „Toch wordt daar weinig ge bruik van gemaakt", weet Harpe. „Blijkbaar moeten mensen toch iets overwinnen voordat ze gaan bellen. De Stoepen wacht is dan ook een aanvul ling en komt niet in de plaats van de klachtenlijn. Toen ik een paar jaar geleden in de Kampioen iets las over stoe- penwachten, leek me dat ook iets voor ons. Ik heb contact gezocht met Jan Kuijpers van de Stichting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren en die heeft op zijn beurt de gemeente Weert benaderd, waar ook een stoe penwacht was. In overleg met de gemeente Veere werd besloten in Kou dekerke een stoepenwacht op te richten en ineens was ik coördinator van het project". Vrij snel bleek er een groepje mensen te vinden om te con troleren en met het opdelen van Koudekerke in zes wijken is het hele dorp nu 'bemand'. Regelmatig gaan de stoepen- wachters in hun wijk kijken en luisteren naar de bewo ners. „Extra fijn is het dat er ie mand bij zit die een rollator heeft", vertelt Harpe. „Die komt natuurlijk andere din gen tegen dan wij. Er zijn bij voorbeeld speciale afritten bij de stoepen, maar als iemand z'n auto daar vlak voor par keert kun je geen kant op". Andere ongemakken zijn mis schien minder in het oog lo pend, maar minstens zo ver velend. Harpe wil echter niet voor politieagent spelen. „Daar gaat het niet om", be nadrukt hij. „Het gaat om problemen die voor relatief weinig geld zijn op te lossen, maar dan moet de gemeente wél weten dat ze er zijn. Ver keersborden worden soms zo allereerste dienst nog mee maakte. Ook zij is nog jaarlijks in de kerk te vinden". Van der Velde is blij dat de bisschop zondag de bijzonde re kerkdienst zal leiden. Mus kens is volgens hem „een bij zondere vent, echt iemand die niet bang is om zijn mond open te doen over heikele on derwerpen. Hij zegt vaak dingen die ieder een wel denkt, maar niet hard op uit probeert te spreken". Zo raakte de bisschop in op spraak nadat hij had verkon digd dat wie geen geld had om brood te kopen, gerech tigd zou zijn om het te stelen. Van der Velde heeft Muskens één keer ontmoet: „Toen was hij, vlak na zijn installatie, op rondreis om kennis te maken met het bisdom. Een heel aardige man, vond ik". Na de dienst door bis schop Muskens is er een re ceptie bij de kerk. Hier wordt het eerste exemplaar van het boekje over de strandkerk aangeboden aan de bisschop. De dienst begint, net als altijd, om 10 uur. geplaatst dat er wel erg wei nig stoep overblijft. Of losse tegels waar na een paar re genachtige dagen een grote plas onder ligt die je natuur lijk pas opmerkt als je onder de modder zit. Onveilige situ aties door overhangend groen is ook zoiets. Dat kun nen struiken zijn van de ge meente maar ook particuliere tuinbezitters zouden er reke ning mee kunnen houden. Het heeft natuurlijk ook een beetje met mentaliteit te ma ken hè. De belangen van bewoners, ondernemers en de gemeen te lopen niet altijd gelijk. Dat hou je toch, maar wat meer rekening met elkaar houden komt de leefbaarheid van het dorp ten goede". De stoepen- wachters zijn niet te herken nen aan een pet of iets derge lijks. „Ben je gek", lacht Har pe. „Na al die jaren bij de Koopvaardij heb ik genoeg petten gedragen. Een kriti sche blik is voldoende". Niet alle stoepen in Koudekerke zijn even toegankelijk voor ouderen of minder-validen. foto Jaap Wolterbeek Al jarenlang kampt de katho lieke kerk met een tekort aan personeel. Het aantal jongens en mannen dat een kerkelijke carrière kiest, wordt altijd klei ner. Als gevolg daarvan heerst een enorm tekort aan pastors. Daarom werd in 1964 een ver zoek gedaan aan de paters van de Heilige Harten congre gatie, uit het Brabantse Bavel, voor assistentie tijdens de mis. Die gingen daar graag op in en bieden ook tegenwoor dig nog een helpende hand in drukke tijden. De diensten zijn tweetalig. Van der Velde: „Je hebt hier natuurlijk te maken met veel Duitsers en daarom wordt al les ook in het Duits verteld. Maar behalve Duitsers zie je hier allerlei nationaliteiten: Engelsen, Fransen, Italianen, Belgen, noem maar op". Hij lacht even: „Je merkt het ook aan het collectebakje. Dat zit dan weer ineens vol met vreemd buitenlands geld". Het aantal kerkgangers dat de Strandkerk bezoekt verschilt van week tot week. „Met Pa sen hebben we het drukst", weet Van der Velde uit erva ring. „Dan zit het hier echt vol met soms wel tweehonderd tot tweehonderdvijftig men sen per weekend. Het is gelijk de start van ons seizoen, de eerste dienst in het nieuwe jaar. Daarna is het moeilijk te voorspellen. Soms is het druk, soms is er bijna niemand". De toeristen die in de Strand kerk komen, zijn daar meestal niet voor het eerst. „Er zijn hier bijna levenslange vriend schappen ontstaan", vertelt Van der Velde. „Er zijn er bij die al twintig, vijfentwintig jaar terugkomen, elke zomer weer. We hebben zelfs een mevrouw van zeventig die de

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1