m Muziek in Middelburg Van Manteling tot Boswachterij honderd jaar Staatsbosbeheer VVV wordt Schelde Woongroep Eerste gids voor sportduikers in Zeeland CD STUNT (Ui Folkloristische dagen 15 juli en 19 augustus enpert 0 Kamperman Ter lering ende vermaeck WOENSDAG 7 JULI 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 27 DSFA CD SPECIAALZAAK WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHÈREN De Stichting Evene menten Middelburg laat dit weekend het centrum van de pro vinciehoofdstad swin gen. The Original Ze aland Streetparade Jazzband loopt za terdag van 12 tot 16 uur door de winkel straten van Mid delburg. De Vereniging tot Verbetering van de Volks huisvesting Vlissingen bestaat negentig jaar. Tijd om terug te kijken, besloot directeur Jan van Beekhuizen. Maar ook om de blik vooruit te richten: de verenigingsvorm is losgelaten en VVV gaat als stichting verder onder de naam 'Schelde Woongroep'. Staatsbosbeheer bestaat honderd jaar. Om dat te vieren werd een bijzonder boek op de markt gebracht. In 'Werken aan groen Nederland, Staatsbosbeheer honderd jaar' belichten au teurs Jaap Buis en Jan-Paul Verkaik de geschie denis van de houtvesters van weleer. Ook in Zeeland waren zij actief. PZC WEEKBLADEN faam/vi John Neuschwander is fanatiek beoefenaar van de duiksport. Zijn eerste ervaringen met het duiken deed hij op in de Oosterschelde. Nu, dertig jaar later, kent hij de duikplekken in de provincie als zijn broekzak. Hij schreef zijn be levenissen op in een boek. Vorige week werd het gepresenteerd in De Drvkkery in Middel burg: de Sportduikersgids Zeeland. w 1% Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: RECORDS gespecialiseerd in ALLES leveren DSFA RECORDS De nieuwe CD's van TOY BOX BOY ZONE OFFSPRING RANDY NEWMAN ANATHEMA CD'S VAN DE ALBUM TOP 100 ALTIJD MAXIMAAL 37,50 (m.u.v. boxen en dubbel CD's) GEGARANDEERD KLEINSTE EN GOEDKOOPSTE CD WINKEL VAN ZEELAND WALSTRAAT 20 (richting Arsenaal), Vlissingon Informatie: 0118 - 441 552 34,95 The Original Zealand Street parade Jazzband bestaat al vijf jaar. Onlangs werd de eerste cd van het jazzgezel- schap uitgebracht. De band wil de dixielandmuziek waar het repertoire op gebaseerd is, graag zoveel mogelijk verbreiden en uitdragen. Optredens van het twaalftal kenmerken zich door een aanstekelijk enthousiasme. The Original Zealand Street parade Jazzband brengt voornamelijk bestaande New Orleans-muziek van na 1920. De nummers worden door opvallende arrange menten veelal in een eigen jasje gestoken. Behalve op tredens in de provincie con certeert de Original Zealand Streetparade Jazzband ook tijdens jazzfestivals. In Duitsland zijn de Zeeuwen zowat vaste gasten. The Original Zealand Streetparade Jazzband loopt zaterdag door de binnenstad van Middelburg. Het negentigjarig bestaan werd afgelopen zaterdag in de Hogeschool Zeeland ge vierd met de presentatie van een boek, een film en een tentoonstelling. De tentoonstelling - in ver kleinde uitvoering - en film zijn inmiddels verhuisd naar de zolder van het gemeente archief. Daar kan iedereen de historie van Vlissingen ko men bekijken. De tentoonstelling laat in vier nagebouwde woonka mers de historie van de Scheldestad zien. Ingrid Leeftink bouwde de tentoon stelling: „We wilden er echt iets bijzonders van maken. Daarom hebben we een aan tal woonkamers ingericht en die voorzien van foto's, tekst en uitleg. Een kamer uit de jaren dertig vertelt het ver haal van de Rooie Buurt en de Tachtig Plagen, twee wij ken die toen gebouwd zijn. De jaren-vijftig woonkamer vertelt het verhaal over Tuin stad en Tuindorp, in die tijd heel actueel. De jaren zeven tig staan in het teken van de aanleg van Paauwenburg en Bossenburgh. Een dorps woonkamer iaat de ontwik kelingen in Souburg zien". De tentoonstelling was in zijn geheel te zien in de Ho geschool Zeeland, afgelopen zaterdag. Huurders van VVV konden hier een kijkje ne men naar de historie van de vereniging. Een verkleinde versie ervan is inmiddels verhuisd naar de zolder van het gemeentearchief. Zo kan ook de rest van de Vlissingse bevolking kennisnemen van het verleden. Bij de tentoonstelling wordt ook de film vertoond: een prachtig juweeltje Vlissingse historie van filmmaakster Ine Bloemen. In de film niet al leen de dramatische beelden van het bombardement op Vlissingen in 1940 en de uit zinnige feesten net na de be vrijding komen aan de orde. Ook meer onbekende beel den, ingebracht door huur ders, sieren het geheel. Naast tentoonstelling en film is ook een boek over de ge schiedenis van de volkshuis vesting in Vlissingen ver schenen. In de Woningkrant, toege voegd aan deze krant, leest u er meer over. Jan van Beek huizen, directeur van VVV, gaat hierin tevens in op de toekomst. De vereniging is opgeheven en gaat als stich ting verder onder de naam Schelde Woongroep. Nederland zag er honderd jaar geleden fors anders uit dan te genwoordig, zo beginnen de auteurs hun boek. Naast land bouwgebieden trof je er in die tijd veel zogenaamde 'woeste gronden': zanderige gebieden waar weinig tot niets groeide en die eigenlijk alleen interes sant waren voor boeren. Niet als landbouwgrond: ze lieten er hun schapen grazen en wonnen op die manier mest waarmee de akkers werden verrijkt. Het planten van bos op die woeste gronden zorgde ervoor dat de bodem produc tiever werd, waardoor er uit eindelijk zelfs landbouw weer mogelijk werd. De staat bezat in die tijd ruim tweeduizend hectare bos en nog eens tien duizend hectare woeste grond die voor bebossing in aanmer king kwam. Staatsbosbeheer werd in 1899 opgericht om die gebieden te beheren en ont ginnen. Ter vergelijk: tegen woordig beheert Staatsbosbe heer meer dan tweeëntwintig duizend hectare grond. Van natuurbescherming had in de begintijd nog niemand ooit gehoord. Dat zou dan ook pas later een speerpunt wor den voor de staatsorganisatie van bosbouwers. Jolein Meijers is regiovoorlichter van West- Brabant en het Deltagebied: een Staatsbosbeheer rayon dat behalve heel de provincie Zeeland ook een deel van West-Brabant omvat. Ze ver telt over de geschiedenis van Staatsbosbeheer in Zeeland, die overigens aanzienlijk min der ver terug gaat dan de lan delijke geschiedenis. Meijers: „Staatsbosbeheer is eigenlijk pas na de tweede wereldoor log begonnen met activiteiten in Zeeland. Walcheren stond toen zo goed als helemaal on der water". Bomen en andere beplanting waren na de oor log bijna allemaal dood: het zoute water had zijn tol geëist. Ook de landbouw lag 'op zijn gat'. Het oude landschap was vol komen vernield. De overstro ming had de structuur van het landschap ingrijpend veran derd. Het grotendeels agrari sche Walcheren lag 'open' en werd voortdurend aan wind blootgesteld, waardoor dorre zandvlakten dreigden te ont- Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276 (privé (0118) 641484). Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12 00 uur Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. Waar ik ook heenga in de wereld om een reportage over duiken te maken, altijd als ik terug ben, duik ik met even veel plezier in de Oosterschel de en word ik geboeid door onze Zeeuwse flora en fauna. In dit boek wil ik mijn dertigja rige duikervaring in de Zeeuw se wateren graag met ieder een delen", zegt Neuschwan der in het voorwoord van de Sportduikersgids. De gids is het eerste hand boek over duiken in Zeeland. Toch is de provincie een ra zend populaire bestemming voor duikers, zowel uit Neder- De Sportduikersgids Zeeland. land als België: jaarlijks wordt er ruim zeshonderdduizend keer in de Zeeuwse diepten gesprongen. De Sportduikers gids bevat toeristische infor matie over Zeeland en zijn wa teren, maar daarnaast ook veel praktische tips over het duiken zelf. Neuschwander beschrijft de bijzonderheden van de ver schillende eilanden, van het onderwaterleven op harde bo dems (wieren, krabben, kreef ten, manteldieren en sponzen bijvoorbeeld) en geeft concre te tips met betrekking tot zestig afzonderlijke duikplaat- sen. Het boekwerk, 320 pagina's dik, is aangekleed met kaarten en prachtige kleurenfo to's (de meeste ge maakt door Neusch wander zelf). Bij alle duikplaatsen staat een plattegrond en een overzicht van de be langrijkste kenmerken van het gebied. In het aparte servicekatern geeft de auteur een op somming van duikop- leidingen, compres- sietanks en compres- siecentra, duikcharter- boten en accommoda ties. John Neuschwander is duikjournalist, onder waterfotograaf en in structeur. Hij is hoofd redacteur van het maandblad Duiken - het grootste sportdui- kersmagazine van Ne derland. Hij dook over al ter wereld en zwom met haaien, dolfijnen en walvissen. Hij werk te zelfs mee met de be roemde filmer Jaques- Yves Cousteau in een tv-productie over de Rijn en de Donau. staan. Bij het herstel werd het land verkaveld volgens de ei sen van de tijd: de percelen werden groter dan voorheen. Voor het Staatsbosbeheer uit de jaren van de wederopbouw een enorm project. Nog nooit eerder was een werk van der gelijke omvang (15.000 hecta re) uitgevoerd. Voor het eerst werden niet alleen bos- en bouwgronden aangelegd, maar ook met een 'grotere' blik naar het project gekeken. Jolein Meijers: „Er werd een snelcommissie in het leven geroepen. Die bestond uit landschapsbouwers. Land bouw was het speerpunt, maar het besef leefde dat Wal cheren meer moest worden dan grote rechte kavels. Er moest aandacht zijn voor het complete landschap. Van Wal cheren was immers weinig meer over". Ook het boek gaat in op de geschiedenis van Walcheren: „Het herstel van Walcheren werd aange pakt als het inrichten van een ruilverkavelingsgebied. Bij de ontwikkeling van plannen voor opvallende elementen in het Zeeuwse landschap beslo ten de jonge ontwerpers R.J. Benthem en N.M. de Jonge van Staatsbosbeheer de gou den eeuw als uitgangspunt te nemen. Het nieuwe landschap zou worden gemarkeerd door een reeks landgoederen. Landbouwgrond zou worden omgeven door bossen en la nen op de hoger gelegen ge deelten in het terrein, zoals kreekruggen en duinen. Na tuur werd zoveel mogelijk ge spaard. Elementen als 'over- hoeken' onbewerkte stukjes land in bochten of splitsingen van dijken, werden ontwikkeld tot bijvoorbeeld 'boerenbos- jes'. Wensen van de land bouwsector konden zo ge combineerd worden met na tuurbescherming". Er werden bijna zeven miljoen bomen en struiken geplant in bossen en op erven. Bij de wederop bouw van Walcheren werd dus met meerdere factoren re kening gehouden. Het recre atieve element was na de tweede wereldoorlog nog niet aan de orde. Jolein Meijers: „De aandacht daarvoor ont stond eigenlijk pas in de jaren zestig, toen het bermtoerisme in zwang kwam. Gewoon lek ker ergens neerzijgen en het doen .met de middelen die de natuur je geeft. Langzaam maar zeker werden aan deze manier van recreëren meer en meer eisen gesteld. Er kwa men paden, bewegwijzering, picknicktafels, noem maar op". Het aanbieden van recre atiemogelijkheden is sinds de reorganisatie van Staatsbos beheer in 1997 opgenomen in de taakstelling. „Dat recre atieve element wordt ook nu nog steeds belangrijker. De behoefte aan rust en ruimte neemt nog altijd toe. De eisen die de maatschappij eraan stelt, worden ook steeds ho ger", stelt Jolein Meijers. Niet langer zijn bewegwijzerings borden en picknicktafels vol doende om het publiek tevre den te houden. Zo is er inmid dels een heel netwerk van wandel-, fiets- en ruiterpaden opgebouwd. En lijkt er voorlo pig nog geen einde te komen aan deze ontwikkeling. De re giovoorlichtster: „Tegenwoor dig zie je een behoefte aan skeelerpaden. Of plekken waar i" "V-\: ■PK advertentie advertentie De Manteling van Walcheren ontstond tijdens de wederopbouw na de tweede wereldoorlog. foto Staatsbosbeheer je met de mountainbike lekker kunt fietsen. Daarbij geldt ove rigens wel: alleen daar waar het kan. Natuurbeheer blijft wat dat betreft voorop staan". Het grootste gebied van Staatsbosbeheer in Zeeland is zonder twijfel Boswachterij Westersc-houwen. Het strekt zich uit van Westerschouwen tot Renesse. Rond de eeuw wisseling, bij het ontstaan van Staatsbosbeheer, hadden wind en zand hier vrij spel. Konijnen en schapen knabbel den praktisch alle begroeiing weg en erosie was het gevolg. Om het stuivende zand een halt toe te roepen, werden tond 1920 rijshoutschermen, helm en riet aangeplant door Domeinen, de toenmalige be heerder van het terrein. Te genwoordig is de boswachte rij, sinds de jaren zeventig in handen van Staatsbosbeheer, een recreatief paradijs, alhoe wel met het hele gebied toe gankelijk is. Vijf uitgezette wandelroutes voeren de be zoeker door de mooiste ge deelten van de boswachterij. In het broedseizoen worden excursies door de Meeuwen duinen (die niet voor niets die naam dragen!) verzorgd. In het uiterste zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen ligt De Kauter, een opmerkelijke hoogte. Het is een voor Ne derland uniek geologisch re servaat dat enkele meters bo ven de omgeving uitsteekt. De heuvel is voor een groot deel bebouwd met het fraaie dorp je Nieuw-Namen. Het plaatsje is genoemd naar het verdron ken dorp Namen, dat vroeger in het Verdronken Land van Saeftinghe lag. De flora van De Kauter wijkt sterk af van de rest van Zeeland. Warmtemin- nende, van een droge stand plaats houdende en vaak fraai bloeiende akker-onkruiden voeren er de boventoon: rei- gersbek, kaasjeskruid, teunis bloem, beemdkroon en brem zijn opvallend. Het reservaat is niet zomaar toegankelijk. Het kan alleen worden bezocht on der leiding van de beheerder. Jolein Meijers: „Niet alle ter reinen zijn toegankelijk. Maar ook voor de gesloten gebie den proberen we manieren te vinden om er publiek op toe te laten. Soms is dat alleen mo gelijk onder leiding van een beheerder, zoals in De Kauter. Soms is een terrein alleen bui ten het broedseizoen geo pend, zodat vogels in de kritie ke fase van het broeden met rust gelaten worden. Zo pro beren we de natuur op een verantwoorde manier te behe ren en toch het publiek te la ten zien wat er allemaal ge beurt". Deze week. in de Woningkrant: VW negentig jaar, start bouw senioren appartementen Breeweg Middelburg en tips over 'op kamers gaan n oreeau In ons over zichtelijke uitkatern BREEDUIT veel informa tie over uit gaan in Mid den-Zeeland en handige van dag tot dag overzich ten met het uitgaansaan- bod op het gebied van film, muziek, theater en exposities. Deze week aandacht voor de voorpremière van The Mum my, de kinderfilm Kabouter Plop en zomerse films in 't Beest. Verder aandacht voor de tentoonstelling Schilders verdriet in de Kabinetten van de Vleeshal. LANGE NOORDSTRAAT 22, TELEFOON 0118- 613373 MIDDELBURG (advertentie) Leefbaarheidsonderzoek 't Zand/Stromenwijk Goede doorstroming verkeer gewenst Prenten, kaarten, et sen, aquarellen en schilderijen uit de verzameling Atlas Zelandia lllustrata van het Koninklijk Zeeuwsch Genoot schap der Weten schappen zijn van 24 juli tot en met 7 7 september te zien in Museum De Schotse Huizen in Veere. Het Genootschap der Wetenschappen geeft volgend jaar een kunstagenda uit rond het thema 'le ring en vermaak'. De tentoonstelling is hiervan de basis.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1