3)223^5332 Nachtmarkt Middelburg Goes droomt van spoorwegmuseum Feest in de Vlissingse Sint Jacobspassage Tempo Doeloe in Middelburg m Ontdekkingstocht door De Schotse Huizen WOENSDAG 30 JUNI 1999 M JAARGANG 101 - NUMMER 26 kek& Feest Oranje vlag Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week in de Faam/Vlissinger: Jan Etman opent derde zaak in Middelburg, Afvalinzameling gemeente Middelburg verandert en de Stroskerkse dag in Serooskerke. Na het succes van de vorige twee keren wordt vrijdag 23 juli voor de derde keer een nachtmarkt gehouden in Middelburg. De vorige nachtmarkten werden door duizenden bezoekers aangedaan. Vlissingen-Goes Commissaris van de koningin W.T. van Gelder en burgemeester J.L.M. Mandos van Borsele voelden zich even weer kleine jongens. Met glinsterende oogjes stonden de mannen te ge nieten van zoveel treintjes. Afgelopen weekein de werden de grote toekomstplannen van de Stoomtrein Goes - Borsele gepresenteerd. Het spoorlijntje naar Hoedekenskerke moet over maximaal vijftien jaar en na zo'n achttien mil joen gulden aan investeringen een 'echt' spoor wegbedrijf uit de dertiger jaren zijn. Vlissingen krijgt een eigen stoom-verbinding met Goes. Toekomstplannen In de Vlissingse Sint Jacobspassage is het aanstaande zaterdag feest. Dan is het name lijk tien jaar geleden dat de straat, als eerste aanpassing van het vernieuwde winkelgebied in het centrum van Vlissingen, werd over dekt. PZC WEEKBLADEN Kinderen kunnen voortaan op eigen gelegen heid door museum De Schotse Huizen in Veere. Het museum ontwikkelde een programma waarmee kinderen van acht tot twaalf jaar zon der begeleiding het museum kunnen ontdekken. Rondje doen --- - Meer informatie over deze markt vindt u in onze rubriek elders in deze krant e - meer weten wie er aan het eind van de straat woont Het is waar; er is een groot verloop in de St. Jacobspassa- ge. Toch zijn er ook een aantal getrouwen: Zijnen Damesmo de, De Pantalon, Mabélis (voorheen Bollen van Zwie- nen), X-ray, Klestex en De Drie Tonnetjes. Lenie Bal sinds 1983 eigenaresse van die Drie Tonnetjes is een vurig pleitbe zorgster van 'haar' passage. „We zijn een hechte straat en meer collega's dan concurren ten", verklaart ze. „Zie het maar als een buurtje; dan knap je toch ook dingen met elkaar op?". Van eventuele weerstand tegen grootwinkel bedrijven wil ze niets weten. „De Wibra bedoel je", zegt ze monter. Heel goed voor de straat; het trekt veel publiek en de samenwerking met de da mes van de Wibra is prima. Die horen er gewoon bij en doen ook mee aan de festivi teiten". Zaterdag drie juli is de eigenlijke feestdag. Burge meester Van Dok-Van Weele zal de openingshandeling ver richten", vertelt Bal trots. „Daar zijn we heel blij mee, nieuw voor haar en voor ons een leuke manier om deze passage te presenteren. Daar naast zal het duo Kip Co voorstellingen voor groot en klein verzorgen met als thema tien, van onze tien jaar dus. Er zijn lekkere hapjes en uiter aard heeft iedere ondernemer zijn eigen feestaanbiedingen. En na de festiviteiten gaan we gewoon door met onderne men en vooruitkijken. Dat is belangrijk om als passage stprk te staan in gesprekken met de gemeente. Destijds was het de bedoeling dat wij een doorgang zouden vormen van de Oude Markt naar de Kleine Markt/Walstraat. Dat is er niet helemaal uitgekomen en daar willen we als St. Ja- cobspassage in samenwerking met de gemeente opnieuw aan werken. Maar daar komen we wel uit hoor, daar ben ik van overtuigd", besluit Bal op timistisch. De St. Jacobspassage mag dan nu modern ogen; er is op historisch gebied nog veel te genieten. In 1906 werd Vlissin- gen geteisterd door een zware noordwesterstorm. Er stond in de straat tussen de vijftig en honderdtwintig centimeter water. De hoogst gemeten wa terstand is aangegeven op een ingemetselde strook tussen de etalages van de firma Zijnen. Een flink stuk daarboven een stormvloed die verser in het geheugen ligt; die van februari 1953. Een foto in de etalage laat dat nog duidelijker zien. Wat meer verscholen, maar daarom niet minder het bekij ken waard, is het gevelorna ment boven nummer tien. De zogenoemde Bossche toren. Het verhaal gaat dat de bewo ner van het pand, Piet Jansen in 1629 een belangrijk aandeel had in de verovering van Den Bosch op de Spaanse troepen. Hij zou in de kerktoren ge klommen zijn en een oranje vlag naar buiten hebben ge stoken. Als beloning werd on dermeer de in zandsteen uit gehouwen Bossche toren als gevelsteen op zijn huis aange bracht. Bijna iedereen loopt er aan voorbij, zelfs veel Vlissin- gers weten niet dat het er is. En toegegeven, de onderne mers hebben ook liever dat ie dereen in hun etalage kijkt in plaats van naar boven. Maar allebei kan natuurlijk ook. (advertentie) Deze week: Verzefstandiging openbaar onderwijs De Kluskeet Raad op excursie De Markt in Middelburg - die na de reconstructie van het afgelopen jaar nog meer marktkramen bevat dan voorheen - zal tot op de laatste plaats gevuld zijn met kooplieden die proberen hun waren te slijten aan het publiek. Stonden er vorig jaar zo'n negentig kramen op gesteld, dit jaar stijgt het aantal tot honderdveertig deelnemers. Het aanbod is gevarieerd, maar zal in elk geval Zeeuw se producten als babbelaars, bessenwijn, appeldrank en bolussen omvatten. Daarnaast geven ook een aantal standwerkers acte de presence. De nachtmarkt is van 21 tot 1 uur geopend. De gerestaureerde locomotief Borsele. foto Anton Dingemanse 'gewone' man. Want vroeger ging )e als heer ook niet naast een arbeider zitten! Het Waterstaatsstation wordt zo'n 120 meter lang en tien meter breed. Heel wat anders dan de paar vierkante meter overdekking die er nu staat. En met de komst van een echt stationsgebouw is het nog niet klaar. Om het station heen moet een rangeerterrein komen. Daar kunnen over tien jaar verschillende goederentreinen hun lading lossen om verder getransporteerd-" te worden door bakfietsen, paard en wa gen en misschien zelfs een ouderwetse vrachtwagen. Het enige wat het gehele plan nog tegen kan houden is de werving van de enorme hoe veelheid grond die nodig is. De grond is nu nog in handen van de NS en hoewel de on derhandelingen gaande zijn, is er nog niets toegezegd. Er is al wel een toezegging ge daan over de oude stations overkapping van Utrecht. Het laatste deel van de uit 1880 gebouwde kap komt over twee of drie jaar naar Goes. Daar moet het zorgdragen voor de wachtende passagiers en overdekking bieden aan de historische colectie rollend materieel. Nu wordt alles opgeknapt in de loods en naar buiten gere den zodra het project klaar is. Daar staat het vervolgens weer 'weg te rotten'. De kap uit Utrecht is één van de oud ste nog bestaande spoorkap- pen in Nederland. Ook komen er tien vooroorlogse boven leidingen naar Goes. Nu zijn die nog in gebruik bij Baren- drecht, maar over twee jaar moeten ze de elektrische trein naar Vlissingen en Roosen daal 'voeden'. Volgens het bestuur van de SGB is er zowel in Brabant als in Walcheren een groot poten tieel aan bezoekers te vinden voor het historisch spoorweg museum. De vraag is alleen of die bezoekers ook werkelijk naar Goes zullen komen. Om de toeristen een stapje voor te blijven, wil de SGB de bezoe kers zelf gaan halen. Tussen Goes en Roosendaal een stoomlocomotief komen te rij den. Naar Vlissingen wordt een oud elektrisch treinstel uit de dertiger jaren ingezet. Reizi gers uit Walcheren en Vlissin gen kunnen desgewenst door reizen naar Hoedekenskerke en de veerboot nemen naar Terneuzen. De veerboot is sinds jaren weer in gebruik genomen en vormt ook een onderdeel van Masterplan SGB. Nu vaart er een nieuwe re boot. Als het aan de men sen achter het plan ligt, wordt ook die verbinding overgeno men door een authentieke veerboot. Een mooie toe komstdroom. breed In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT veel in formatie over uitgaan in Midden-Zeeland en handi ge van dag tot dag overzichten met het uitgaans- aanbod op het gebied van film, muziek, theater en exposities. Deze week de film Not- ting Hill, een nieuwe ko- medy van de makers van 'Bean' en 'Four Wed dings and a Funeral'. Verder aan dacht voor de tentoon stelling Het Betoverd Plein, dit keer niet op het Abdij plein maar óver het Ab dijplein. In Middelburg wordt dit weekend opnieuw de Pasar Asean gehouden. Kramen, partytenten en restaurantjes zorgen van 2 tot en met 4 juli voor een heerlijk Oosters sfeertje op de Markt in de provinciehoofdstad. Behalve kramen met uiteen lopende waren zijn er ook muzikale optredens. Rudy van Daim, geen onbekende op de Pasar Asean in Mid delburg, treedt er op. Maar ook Massada en Justine Pel melay geven acte de pré- sence. Het is alweer de vijf de keer dat de Pasar Asean gehouden wordt. Rudy van Daim en Justine Pelmelay zijn weer van de partij tijdens de Pasar Asean in Middelburg. foto Anda van Riet Door Anita Hoekman Het was een prachtige dag voor de presentatie van het Masterplan SGB en de nieuwe locomotief Borsele. De zon scheen en het opgepoetste ko per blonk de gasten tegemoet. Het nieuwe paradepaardje van de SGB kwam jaren gele den heel wat minder mooi de loods inrijden. De locomotief werd in 1924 in dienst geno men en is vlak nadat de stoomtrein begon te rijden tussen Goes en de Zak van Zuid-Beveland in 1972 ge kocht. De Borsele is het zoveelste be wijs dat de meer dan honderd vrijwilligers van de stoomtrein met veel liefde en nog meer geduld met hun werk bezig zijn. De locomotief ziet er schitte rend uit en gooide hoge ogen, maar volgens de kenners is het pas gerestaureerde rijtuig B 7507 nog meer waard. Het werd in 1923 gebouwd in Haarlem in opdracht van de Staats Spoorwegen. Het be gon zijn glorieuze loopbaan als internationale trein tweede klas en eindigde als een derde klas rijtuig. De B 7507 heeft het nooit tot aan de top van de eerste klas geschopt, maar heeft wel een record op haar naam staan. Het is het oudste dienstvaardi ge NS rijtuig met de meeste dienstjaren van 1223-tot 1972. Tijdens de open dag was het echter de locomotief die de meeste aandacht kreeg van de bezoekers. De B 7507 was snel bekeken. „Die andere kan tenminste rij den", aldus een jongetje tegen zijn vader, al wijzend naar de Borsele. „En er komt rook uit!" Als alles volgens plan ver loopt, zullen de duizenden be zoekers over tien jaar nog veel meer rook zien. En niet alleen rook, want het gepresenteerde Masterplan spreekt boekde len. Het kleine station met de oude loods wordt een histo risch spoorwegmuseum dat jaarlijks zo'n honderdduizend bezoekers zal trekken. Niet al leen uit de Bevelanden, maar vooral ook uit Walcheren en Brabant. De SGB die sinds een kleine dertig jaar tussen Goes en Hoedekenskerke tuft, breidt haar sporennet uit van Vlissingen tot Roosendaal. Wie nu een bezoek brengt aan het station van de SGB kan met veel fantasie niet eens een voorstelling krijgen van de honderden mensen die over een jaar of tien a vijftien over het terrein rond moeten stappen. Nu is het niet meer dan veel sporen, grond en een piepklein stationnetje. De piepkleine overdekking moet wijken voor een zogenaamd Waterstaatsstation Klasse I, zoals het huidige station van Zwolle. Het gebouw moet dan plaats bieden aan een aan komst- en vertrekhal, een spoorwegrestauratie 'met de allure van een Wagon-Lits sta tionsrestaurant', een ruimte voor presentaties, een muse um, kantoren, dienstvertrek ken en een bagagedepot. Wachtkamers moeten er ook komen eentje voor eerste klasreizigers en eentje voor de door Mieke Roelse De Vlissingse Sint Jacobs- SNNNS Oplage: 51 450 ex Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (pnve (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600) Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276 (privé (0118) 641484) Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 Of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen lax nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen, Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. straat wordt al genoemd in 1577: een straat die liep van de Sint Jacobskerk naar de Oostpoort of Blauwpoort. In 1966 had de toenmalige bur gemeester van Vlissingen B.J. Kolff met het doorknip pen van een lint de verande ring van straat met verkeer tot promenade bekrachtigd. Tien jaar geleden werd de straat overkapt en dus een passage. Tal van bedrijven en bedrijf jes hebben er in de loop van de tijd gezeten. Gevestigde namen als Faberij de Jonge (opende in 1896 een juwe lierszaak), de Veij Mesdagh, de Singer-maatschappij (van de naaimachines). Maar ook kleinere zaken, die daarom niet minder in het geheugen van veel Vlissingers gegrift staan. De tabakszaak van Ko Ha- rinck, Magazijn De Blauwe Bril van Schroote, snackbar Hap en ijssalon De IJsbeer om er maar een paar te noe men. Veel zaken zijn niet alleen in de loop van de tijd van eige naar verwisseld, maar ook van bedrijfstak. Nummer ze ven is een goed voorbeeld. Daar zat de heer Haccou met een kledingzaak; er is een ho recagelegenheid geweest met de tot de verbeelding sprekende naam Mon Coeur (van Sjakie Cracau). Nu is nummer zeven al jaren een onderdeel van Bakkerij Piet Daane. Zijn oorspronke lijke pand, nummer vijf, is al eeuwen een bakkerij. Daane: „Wij zitten hier vanaf 1972, daarvoor zat bakker Verhage erin, die kwam van het Bella- mypark en daarvoor was het bakker Paul. Maar het gaat nog veel verder terug hoor". Daane woonde met gezin tot een aantal jaren geleden nog I boven de zaak, maar heeft in- Om 'op reis te gaan' kunnen de kinderen een mandje ha len bij de receptie. Hierin zit ten een aantal mapjes met achtergrondinformatie en opdrachten, papier, schaar enz. Vragen worden beantwoord op een Veers ganzenbord, dat bovendien mee naar huis mag worden genomen. Met één mandje kunnen maximaal vier kinderen op ontdekkingstocht. Ook kan De Schotse Huizen nu kinderfeestjes aan. Op de zolder, waar een speciale kinderhoek is ingericht, be staat sinds kort de mogelijk heid om iets te eten en drin ken. Kinderen op ontdekkings reis in museum De Schotse Huizen in Veere. De Sint Jacobspassage vlak na de opening, nu tien jaar geleden. foto Ruben Oreel middels wonen en werken gescheiden. Eén van de weinige onderne mers die dat niet deed is Nico Snel. Zijn slagerij, sinds 1939 in handen van de familie Snel, is tevens zijn woonhuis én het pand waar hij letterlijk gebo ren en getogen is. Hij ziet de veranderingen met gemengde gevoelens aan. Je moet re kenen dat dit een straatje was, vroeger, wat opgenomen was in het rondje", zegt hij. „Vrij dags en zaterdags gingen de mensen het rondje doen: Bel- lamypark, Nieuwendijk, Wal- straat, Sint. Jacobsstraat en via de Oude Markt nog een keer". Zijn vrouw vult aan: „Reken maar dat een hoop Vlissingers elkaar door dat rondje gevonden hebben, dat ging gewoon zo". Hij kent de straat als klein kind en als op groeiende jongen. „Als om zes uur de zaken dichtgingen, stond iedereen zo een half uur met elkaar buiten te klet sen", herinnert Snel zich. „Als klein kind deed ik een half uur om aan het eind van de straat te komen, zó druk was het. Echt, je kon over de hoofden lopen. Nu zou ik niet eens

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1