breed T Wmumjknml 'n Betoverd plein in Middelburg Aangespoelde dolfijn René voor tweede keer uitgezet Groot wielerfestijn 24-uurs van 's-Heerenhoek Nog geen vakantiewerk? Sint Jozefschool Viissingen winnaar millenniumquiz w w i— i i Deze week in de Woningkrant: RWS verlaagt prijzen van het onclerhoudsabonnement, open dag in de nieuwe Middelburgse buurt De Hooge Plaat en en een woonhof in de Veersche Poort: de Munnikenhof In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT veel in formatie over uitgaan in Midden-Zeeland en handige van dag tot dag overzichten met het uitgaansaan- bod op het gebied van film, muziek, theater en ex posities. Deze week onder meer aandacht voor de thriller-comedy eXistenZ van David Cronenberg, de publiekslieveling La Vita Bela, het Straatfestival in Viissingen en concerten in Midgard, waaronder Racoon. De Kuijpersdijk in 's-Heerenhoek is za terdag 26 juni om 16.00 uur de start plaats van een kleu rige trein. Wielerploegen bestaande uit recreanten gecombi neerd met licentiehouders zijn tijdens het wielerfestijn de 24-uurs van 's-Heeren- hoek het stralende middel punt van alle feestelijkhe den. Bij de presentatie van de ploegen vormen de fietshel- men en de felgekleurde shirts tesamen een bonte stoet. Na het startschot zul len de ploegen op diverse onderdelen strijden om de eindzege. Het uithoudings vermogen van de deelne mers wordt tijdens deze 24- uur lange slijtageslag be hoorlijk op de proeg ge steld. Dat wordt genieten langs de lijn. Deelnemers zijn al weken aan het trainen om een goe de conditie op te bouwen voor de wielermarathon. De 24 uurs van 's-Heerenhoek wordt zaterdag 26 juni en zondag 27 juni voor de 13e maal wordt verreden. Tij dens het wielerfestijn wor den criteriums, afvalritten, individuele- en ploegentijd ritten en sprinttoernooien gereden. Het draait deze dagen maar om twee din gen, wielrennen en gezellig heid. De 'professionals' ko men het eerst in actie en te gen het vallen van de nacht moeten de ploegleiders in actie komen. Zij moeten hun team op ludieke wijze verte genwoordigen. Gedurende de neutralisaties worden er geen wedstrijden gereden en moet er van elke ploeg een renner op het par cours rijden. Als de jury controle houdt, zijn voor het rijden punten te verdienen. Dit jaar wordt er in één cate gorie gereden: recreanten gecombineerd met licentie houders. Een ploeg mag be staan uit 5 personen met maximaal 3 licentiehouders en een ploegleider. Reeds aangemelde ploegen die ze ker een gooi naar de eindze ge zullen doen zijn onder ander de ploegen van De Korenbeurs, De Kroon, De Volkswinkel, Capello, Walk- Inn junior, Walk-lnn België, D'n Diek, Paree, Nieuwdorp Sportsline I en II en Van Cra- enenbroeck/Koenkelpot. De wedstrijden worden van vo cale begeleiding voorzien door speaker Kees Korstan- je. Naast de wielerwedstrij den wordt de 24-uurs van 's- Heerenhoek omlijst door carnavalsbandjes uit Zee land die gaan strijden om de grote prijs van 's-Heeren hoek. Kortom, een gezellige en sfeervolle entourage! Bo vendien is er zaterdagavond Live-Muziek in café bar Walk-lnn met medewerking van Andy Dellenoy. In eet café De Kroon wordt de mu ziek zaterdagavond verzorgd door de diskjockeys Jeroen en Enrico. En zondag vanaf 16.15 uur treedt de country band "Fabulous Girt and the two bit Texas Rangers" op in eetcafé De Kroon. Daar naast is tijdens deze twee dagen natuurlijk mogelijk om op de terrasjes in en rond de Heerenstraat een glaasje te drinken en te ge nieten van al het voorbij ko mende wielergeweld. Op zondagmiddag komen ook de mini-motoren weer in ac tie. Zij rijden twee manches over het parcours. Het in schrijven voor de mini-mo toren vindt plaats om 12.30 uur in café bar Walk-lnn. Ook aan de jeugd is ge dacht. Op zondagmiddag wordt er een dikke banden wedstrijd voor hun gehou den. Het inschrijven voor de dikke bandenwedstrijd is zondag om 14.00 uur in eet café De Kroon. De organisatie van het wie- Ierevenement is in handen van elf wielerliefhebbers die al maanden druk in de weer zijn om alles voor de 24- uurs goed te regelen. Voor zitter Jan van Haneghem ziet er samen met de andere leden op toe dat de organi satie goed verloopt. De an dere leden zijn Lian Bee, Peter van Dijk, Richard Joosen, Ronald Joosen, Pe ter van Gessel, Kees van Damme, Paul Raas, Mark Rijk, Jan Vergouw en Bianca Vermeulen. De beveiliging wordt verzorgd door de scouting en de EHBO-pos- ten zijn constant bezet. De organisatie wil hierbij alvast alle omwonenden, betrokke nen en sponsors bedanken voor de medewerking en in breng. Hét parcours is net als voorgaande jaren gesitu eerd rondom de Heeren straat. Om de 24-uurs te kunnen organiseren is een gedeelte van de Kuijpersdijk vanaf de aansluiting met de Benedenstraat tot aan de aansluiting met de Burge meester Timansweg, het ge deelte van de Burgemeester Timansweg vanaf de aan sluiting met de Kuijpersdijk tot aan de aansluiting met de Prins Hendrikstraat en de Prins Hendrikstraat en de Benedenstraat, afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. JAARGANG 101 - NUMMER 25 Kijk dan snel verder in deze krant! Een aantal uitzendbureaus kunnen u hierbij helpen!!! door Ellen de Dreu Presentatoren Sipke-Jan en Diana Snoo met Priscilla Sa- lawané en Christa de Paauw van de Sint Jozefschool. Groep 8 van de Sint Jozefschool uit Viiss ingen is vorige week winnaar geworden van de landelijke Mil lenniumquiz. Priscilla Salawané en Christa de Paauw ontvingen het prijzenpakket voor hun klas uit handen van Diana Snoo {beter bekend als Ma- thilde uit Goede Tijden, Slechte Tijden) en Sipke- Jan, presentatoren van het schooltelevisieprogramma Millenniumquiz. De Millenniumquiz begon vorig jaar september. Elke vrijdagochtend, in de uitzen ding van Schooltelevisie- weekjournaal, werd een klas ondervraagd over de kennis van de actualiteit. Tot dre keer toe wist de Sint Jozef school te winnen. Uiteindelijk, in de finale te gen de Vlisterschool uit Haastrecht en de Konings- bergschool uit Bergentheim, wist de klas zelfs de hoogste score neer te zetten. De leerlingen kregen een klasseprijs, een plaquette met oorkonde en geldprijs om een klein millennium feestje op school te houden. WOENSDAG 23 JUNI 1999 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Op het Abdijplein in Middelburg is afgelopen zaterdag een bijzondere tentoonstelling geo pend. Verspreid over het monumentale plein en verstopt in onverwachte hoeken in het Zeeuws Museum staan beelden van internatio naal bekende kunstenaars. Het Betoverde Plein, zoals de tentoonstelling heet, geeft het historische plein deze zomer een kunstzinnig tintje. Het Adbijplein in Middelburg mag zonder overdrijven één van de mooiste pleinen in Zeeland genoemd worden. Er zijn werken te zien van Ste- phan Balkenhol, Berlinde De Bruyckere, Jan Fabre, Michel Huisman, Edward Lipski, Mark Manders, Juan Mu oz, Jan van Munster, Jean-Luc Vil- mouth en Henk Visch. Het werk van genoemde kunste naars is hedendaags. Of, in de woorden van Florent Bex, di recteur van het Museum voor Hedendaagse Kunst in Ant werpen en mede-verantwoor delijk voor de keuze van de tentoongestelde sculpturen: „De beelden zijn herkenbaar en tegelijkertijd vervreem dend. Van een afstand lijkt het bekend, maar wie dichterbij komt vindt er een bevreem dend iets in dat tot verwonde ring en nadenken stemt. In vergelijking met de kunst van vroeger, die autonomie van de kunst hoog in het vaandel had, is er sprake van een evo lutie. Niet langer is het kunst om de kunst, maar zoeken de kunste naars naar inhoud achter de beelden. Een boeiende evolu tie, in mijn ogen". Het plein nodigt, zo vindt Bex, uit tot rust en bezinning. „Ook daardoor leent het zich uitste kend om werk van deze kun stenaars te laten zien", ver volgt de Antwerpse museum directeur. „Het is bovendien geen dwingende tentoonstel ling geworden. Geen grote beelden op indrukwekkende sokkels waar het publiek let terlijk tegen op moet kijken. Kunst, geïntegreerd in de om geving, dat was belangrijk. Zodat de werken voor zichzelf spreken". De kunstenaars kozen zelf de plek waar hun werk neergezet zou worden. Midden op het plein staat een werk van de Spaanse kunstenaar Juan Mu oz. Twee elkaar toevallig te genkomende Chinezen groe ten elkaar, zo lijkt het op het eerste oog. Self-portrait in front of the mirror, heet het werk. Wie dichter bij komt ziet dat de éne figuur zijn eigen hoofd vasthoudt, terwijl de ander naar hem staat te kij ken. Hoog in een boom hangt een in doeken gehulde figuur van Berlinde De Bruyckere. „Haar werk spreekt heel erg tot de verbeelding", vertelt Florent Bex. „Zeker nu je op televisie al die opnames ziet van vluchtelin gen met dekens over zich heen". Nog twee in doeken gehulde beelden van De Bruyckere sieren een met tra lies afgescheiden gang aan de rand van het plein. Voor de ingang van het De man die de wolken meet, een bronzen beeld van Jan Fabre. foto's Ru den Riem ens Het Betoverde Plein krijgt, zo is de bedoeling, elke drie jaar een vervolg. Maar de beelden in en om het museum zijn in elk geval nog tot en met 3 ok tober te bewonderen in hartje Middelburg. Een Betoverd Plein, 's Avonds zijn de oplichtende neonletters van Jan van Munster goed te zien. Zeeuws Museum staat een le vensgroot bronzen' beeld van De man die de wolken meet, van de hand van Jan Fabre. Wie het werk van dicht bij wil zien, zal echt een bezoek aan Het Betoverde Plein moeten brengen, want na oktober staat het bovenop een ge bouw in Antwerpen: hoog in de lucht, onbereikbaar voor een nadere blik. In een poortje op het plein staat een groot hoofd, com pleet bedekt met echt men senhaar: Bad Man van de Brit Edward Lipski. Er bijna pal voor staat de boomhut van de Fransman Jean-Luc Vilmouth. Overigens is dit niet het oor spronkelijke werk dat hij inle verde voor de tentoonstelling. Dat werd dezelfde nacht nadat het opgehangen was nog ver nield. Om herhaling te voor komen, is het plein voortaan tussen 22.30 uur en 7 uur af gesloten. Rondom het plein is op alle torens in grote neonletters het woord 'ik' te zien. De letters lichten op in verschillende kleuren en 'communiceren' op deze manier met elkaar. Het idee is afkomstig van Jan van Munster, de enige in Zeeland woonachtige kunstenaar in de tentoonstelling. In het muse um liggen, gewoon tussen de sieraden die altijd al in de vi trines liggen, nog een paar ringen en oorbellen van zijn hand. PZC WEEKBLADEN faam/vlissinger Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118)484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Viissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276 (privé (0118) 641484). Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 Ol 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18. 4380 AA Viissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Viissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huls-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. Onderzoeksbioloog Ron Kas telein werkt al dertien en half jaar bij het Dolfinarium. Daar voor werkte hij drie jaar bij het Research Instituut Sea World in Amerika. Momenteel onderzoekt hij samen met Dick den Haan uit Arnemui- den hoe de gestreepte dolfijn op verschillende geluidsgol ven reageert. „Er zitten regel matig dolfijnen vast in vis- sersnetten. Er is een klein apparaat in Amerika op de markt gebracht dat geluidsgolven produceert om de dolfijnen uit de netten te weren. Het apparaatje is nog niet zo goed. Er wordt al vijf jaar onderzoek gedaan naar de reactie van bruinvis sen op de geluidsgolven. Bruinvissen zijn de kleinste soort dolfijnen, zij zijn de meest geluidsgevoelige soort. De fabrikant zegt dat het ap paraat bij alle soorten dolfij nen werkt, maar dat is niet zo, want bij René werkt het niet", legt Kastelein uit. „Het is be langrijk dolfijnen uit de netten te weren. Als er te vaak onbe doeld dolfijnen gevangen worden, kunnen allerlei in stanties zich bij de overheid gaan beklagen. Dat kan als ge volg hebben dat er niet meer gevist mag worden op zee. Dan zouden veel vissers werk loos thuis komen te zitten en van een uitkering moeten le ven." René wordt niet in een water bassin vervoerd. „Dan zou zij zeeziek worden. We leggen haar in een hangmat in een kist waarvan de wanden met schuimrubber bedekt zijn, zo dat zij zich niet verwond als ze met haar staart slaat. Er wor den handdoeken over haar heen gelegd met zakjes ijs er op en in de bak wordt water verstuift om de dolfijn koel te houden." Met twee vliegtui gen, wordt René naar Frankrijk gevlogen. René, onderzoeks bioloog Kastelein en de hoofdverzorger gaan in het ene vliegtuig en in het andere vliegtuig zitten andere verzor gers, mensen van het Jeugd journaal en een Franse televi sieploeg. Een zendertje krijgt René niet mee als ze los wordt gelaten. „We hebben het een jaar gedaan, dat was erg kost baar. Een zender kost al gauw zesduizend gulden en daar komt dan nog de prijs van een abonnement op de satelliet bij. De zenders zijn ook niet zo betrouwbaar gebleken, soms stoppen ze al na tien dagen. Daarnaast is het moeilijk in te schatten hoe diervriendelijk zo'n zender is," legt de onder zoeksbioloog uit. René heeft wel een tatoeage, nummer 001, hij was de eerste dolfijn van deze soort. „Tatoeëren is de meest dier vriendelijke manier. De tatoe age is nog heel zwak te zien, als ze nog eens gevonden wordt, weten experts wel waar ze moeten kijken. Veel mensen zetten zich in voor de dolfijnen. Ron Kaste lein werkt in zijn team met nog vijf mensen. In Harder wijk werkt een stagiaire van de opleiding dierenverzorging en in Neeltje Jans werken er twee. Daarnaast is er elke dag in Neeltje Jans en in Harder wijk een van de 260 opgeleide vrijwilligers aanwezig. De plaats van René op Neeltje Jans wordt ingenomen door andere dieren die dit jaar ook uitgezet zullen worden. „De dolfijnen in de opvang heb ben een educatieve functie. De mensen zien hier dat er dolfijnen in hun Noordzee le ven. Het zorgt voor een stukje politiek bewustzijn: de zee moet schoner en de schepen op zee moeten minder geluid maken. Met een beetje meer geld is dat mogelijk. Als we de dolfijn in de Noordzee willen houden, mag hij niet te vuil zijn, er mag niet te veel onna tuurlijk geluid zijn en er moet nog een beetje vis voor de dolfijn overblijven", besluit Kastelein zijn verhaal. (advertentie) Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Start verkoop woonhof Veersepoort en bouw sportpark Afval: anders en beter door Naama Hardeman De gestreepte dolfijn René die twee jaar ge leden aanspoelde in Renesse, is dinsdag uigezet in de Golf van Biskaje, aan de Franse kust. Het is de tweede keer dat René uitgezet werd, vorig jaar in het najaar mislukte de uit zetting. René is opgevangen en verzorgd in het Dolfinari um van Harderwijk. Om alvast te wennen aan het leven in zee verbleef René de laatste vier we ken in Waterland Neeltje Jans. „De gestreepte dolfijn leeft nergens ter wereld in een dolfinari um. Tijdens haar verblijf in het Dolfinarium en in Waterland Neeltje Jans hebben een half miljoen mensen René gezien", vertelt onderzoeksbio loog Ron Kastelein. Bij Delta Expo Neeltje Jans wappert de vlag van het Dolfinarium in Harderwijk. De vlag mar keert het waterbassin van René. Vier mannen dragen een brancard, het is een speciale dolfijnen brancard, met gaten René's staart vasthoudt. De gestreepte dolfijn wordt op een tafel gelegd. Hij wordt nog een keer onderzocht voordat hij teruggezet wordt in de Franse zee. Met sponzen die telkens in emmers water gedoopt worden, wordt de ge streepte dolfijn nat gehouden. De sponzen worden boven de vis uitgeknepen en weer in het water gedompeld. Eerst wordt René gewogen. „83,05", zegt onderzoeksbio loog Kastelein, kijkend op de weegschaal. Met behulp van een witte centimeter met rode letters wordt René vanuit alle mogelijke hoeken gemeten: de ogen, het hoofd, de vinnen en natuurlijk van kop tot staart. „Big woman", spreekt Kastelein de dolfijn toe als hij ziet dat ze precies twee meter is. De vorige keer, twee weken geleden, was ze 1,99 meter. De lichaamstemperatuur wordt gemeten en de dikte van het vet op allerlei punten van het dolfijnenlichaam. Al les wordt nauwkeurig opge schreven. Bang is de dolfijn niet meer, zij is het allemaal al wel gewend, maar echt leuk vindt ze het niet. René slaakt een zucht, waarmee ze alle omstanders natspat. Tijdens de meting wordt ze goed vast gehouden, en een verzorger buigt een beetje voorover en fluistert steeds: „Goed zo, rus tig maar." René is vernoemd naar Re- nesse. „Normaal worden dol fijnen vernoemd naar de vin der. De persoon die René vond, heeft de politie gewaar schuwd en was binnen een minuut verwenen. De politie weet alleen dat het een vrouw was", aldus onderzoeksbio loog Ron Kastelein. Vorig najaar mislukte de poging René terug te zetten. Het was slecht weer en de kapitein vond het niet verant woord verder de zee in te varen. „René moest nog een uur zwemmen om bij haar soortgeno ten te komen. Het ging fout. René werd door zwemmers gevonden die het Franse Zeedieren Instituut alarmeerden", zegt Kastelein. Het insti tuut dat jaarlijks met 160 aangespoelde dode dol fijnen wordt geconfron teerd, had geholpen bij het terugzetten van René. „Er was daar nooit eerder een leven de dolfijn gestrand. René leefde wel. Ze mankeerde niets, had zelfs geen schrammetje. We hebben haar weer meegenomen en gezegd dat we haar het jaar waar René's vinnen door steken. Achter de bran- Dolfijn René tijdens zijn verblijf op Neeltje Jans. Inmiddels heeft hij alweer daarop weer zouden uit- card loopt een vrouw die het ruime sop gekozen. foto Pieter Honhoff zetten."

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1