m tein Ronde van het Veerse Meer Eigen loop voor jarige Hans Scheffer Ambachtsheer: 'n functie met geschiedenis Konmar opent haringseizoen <3 Tweede muurschildering voor basisschool Het Kompas WOENSDAG 9 JUNI 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 23 M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN DSFfl CD SPECIAALZAAK DSFA Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Windsurfveremging Zuid West Zeven houdt aanstaand weekend, 12 en 13 juni, voor de negentiende keer de Ronde van het Veerse Meer. De Schotsman, in Kamperland, vormt het decor van het evenement dat de afgelo pen achttien j'aar een grote reputatie opbouw de bij surfers uit België, Duitsland en Neder land. De Vlissinger Hans Scheffer loopt al zo'n vijfen dertig jaar alle prestatielopen en -loopjes af die er in de regio gehouden worden. Aanstaande zondag, 13 juni, wordt hij zestig jaar. Aanlei ding dus voor een feestje. De trimgroep waarin Scheffer loopt, genaamd 'De Trodts van Rodts' organiseerde de 'Hans Schefferloop', een pres tatieloop van Vlissingen naar Dishoek. Achterhoede Natuur Rot Nooit weer Medaille PZC WEEKBLADEN Verkopen Erfpacht Twee eeuwen geleden waren ambachtsheren machtige mannen in hun gebied, ofwel hun ambacht. In deze tijd heeft de titel vooral een symbolische functie. Toch zijn er nog am bachtsheren die hun 'rechten en plichten' seri eus nemen. faam/ RECORDS gospecialiseerd in ALLES leveren RECORDS Zie elders in deze krant WALSTRAAT 20 (richting Arsenaal), Vlisslngon Informatie; 0118 441 562 (advertentie) Deze week: Behoeften 75-plussers geïnventariseerd Verkiezingen Europees Parlement Straatspeeldag Jannetje van Zoutelande schreef een boek over quilten. Ze gebruikte Hollandse stofjes en maakte gebruik van Amerikaanse patchwork blokken. In haar winkeltje in Zoutelande is volgende week een tentoonstelling van alle in het boek getoonde werken. Langzamerhand komt Zeeland in de ban van de zomer. In dit blad vast een voorproefje van wat er allemaal komen gaat. Verder deze week: schoonheidssalon Marleen en Josephine: sinds tien jaar aan het Damplein in Middelburg en Praktijk voor Natuurgeneeskunde geopend in Domburg. Alexander Verhage en Stefan Gideonse (allebei van Zuid West Zeven) aan de slag in een eer dere Ronde van het Veerse Meer. De feitelijke Ronde van het Veerse Meer wordt zondag 13 juni gevaren. Zaterdag is er het Nederlands Kam pioenschap voor de catego rie Masters: de surfers van 35 jaar en ouder. De Ronde van het Veerse Meer is overi gens niet langer gebaseerd op het zestig-kilometer con cept van vroeger. Door ont wikkeling en vernieuwde in zichten is surfen niet langer meer een sport die beoefend wordt door een kleine groep fanatiekelingen. De moderne planken zorgen ervoor dat surfers tegenwoordig zelfs met weinig wind en aanmer kelijk minder materiaal veel plezier kunnen hebben. Daar om is dit jaar gekozen voor een andere baan. Er wordt niet meer in een rechte lijn van de Schotsman naar Geersdijk gesurft, maar een route gekozen die zoveel mo gelijk wind biedt. Daarbij zul len de deelnemers hun kun nen in het 'planeren' moeten laten zien. Planeren houdt in dat de surfer door de voort stuwende kracht van het zeil met de plank zowat uit het water komt. Hierdoor kunnen hele hoge snelheden bereikt worden: vijftig kilometer per uur is niet ongewoon. Het planeren wordt door veel surfers als een enorme op kikker ervaren. breed Deze week. in de Woningkrant: Basco plaatst liften in laagbouw-flats. De Beste B uur-verkiezing krijgt nog een staartje en de Ne derlandse consument u'il niet af van de titel en beëdiging voor makelaars. In ons over zichtelijke uit- katern BREED UIT veel infor matie over uit gaan in Mid den-Zeeland en handige van dag tot dat overzich ten met het uitgaansaan- bod op het ge bied van film, muziek, theater en ex posities. Deze week on der meer aandacht voor de spectaculaire actiethriller The Matrix, die bij Cine City in een voorpremière te zien is. Daarnaast aandacht voor het optreden van Monti Amund- son in De Piek en de kindermusical Kluts in de Middel burgse Stadsschouwburg. door Ellen de Dreu Scheffer begon met trimmen wel nagaan dat er echt niet toen hij dertig jaar geleden naar Vlissingen verhuisde. Hij sloot zich aan bij de atletiek- tak van de multivereniging Marathon. Toen deze ter ziele ging, richtte trainer Gerard Rodts een eigen trimgroep op: de Trodts van Rodts. Inmid dels heeft deze club zo'n 65 deelnemers, die wekelijks twee keer trainen op en rond het strand in Vlissingen. Één derde van de leden zijn vrou wen en het meerendeel van de leden is ouder dan veertig jaar. Scheffer liep zeker vijfhonderd prestatieloopjes in zijn vijfen dertig jaar. „En altijd in de achterhoede", lacht de bijna- jarige. „Niet omdat ik niet har der wilde lopen, maar omdat ik gewoon niet harder kon". Omdat hij zo vaak meedeed, kent hij veel mensen uit de trimwereld. „In feite zijn we één grote familie. Je komt de zelfde koppen echt overal weer tegen". Scheffer betaalt de organisa tiekosten voor de loop zelf: „De Trodts van Rodts heeft geen eigen middelen. We be talen vijf gulden contributie per maand, dus dan kun je veel overblijft. Daarom betaal ik de loop en de receptie na afloop uit eigen zak. Ik vind het gewoon leuk om iedereen weer eens te zien". Trimmen is een individuele sport. „Je hebt te maken met een flinke lichamelijke inspan ning", vertelt trainer Gerard Rodts. „En daar voelen we ons heel lekker bij. Je komt bovendien in mooie natuurge bieden als je loopt". Hans Scheffer vult hem lachend aan: „Jammer alleen dat je je meestal te rot voelt om er echt van te kunnen genieten". Scheffer liep ook vier keer mee aan een marathon. De laatste, een paar jaar geleden, was voor hem ook echt de laatste: „Ik weet nog goed, er gens tegen het einde van de tocht, toen voelde ik me zó rot dat ik dacht 'ik doe het nooit, nooit weer'. Dat gevoel ben ik nog steeds niet kwijt. En ik zal het dan ook echt nooit meer doen". De Hans Schefferloop begint zondag om 10.30 uur bij de Hans Scheffer (rechts) en Gerard Rodts: ...je komt vaak in mooie natuurgebieden. Jammer dat je je meeètal te rot voelt om er ook echt van te genieten... Kanovijver in Vlissingen. „le dereen is welkom", zegt Hans Scheffer. „Ook mensen die mij alleen van gezicht kennen. Ik wil graag zoveel mogelijk mensen zien". De deelnemers lopen over het strand naar Dishoek en gaan via het fietspad onder aan de duinen weer terug naar het vertrekpunt. De op die manier afgelegde afstand bedraagt acht kilometer. Voor wie dat toch echt te ver is, bestaat er de mogelijkheid om de helft van de afstand af te leggen. Scheffer: „iedere deelnemer krijgt een medaille en het lulli ge gevoel dat hij niet de snel ste was. Want ook al is het bij een prestatieloop niet de be doeling om de snelste te zijn, je probeert het altijd toch". ster drie is een typisch Zeeuws verschijnsel en hoe wel iedereen hier vrij heeft, moesten onze kinderen ge woon naar school". Ambachtsheren waren in feite grafelijke ambtenaren die het overheidsgezag vertegen woordigden. De graven van Holland en Zeeland wisten zich op die manier verzekerd van lokale bestuurders. De ambachtsheren spraken recht, maar alleen civiele zaken. De zogenoemde halszaken vielen daar buiten. Ze inden belas ting waarvan een deel, 't vrije, niet afgedragen hoefde te worden. Later werden de dor pen bestuurd door schout en schepenen, maar die werden wel door de koning benoemd op voordracht van de am bachtsheer. Hoewel in het geval van Jonk heer van Kinschot de familie naam aan de functie gekop peld bleef, hoeft dat niet altijd. „!k kan de ambachtsheerlijk heid verkopen als ik dat zou willen", legt Van Kinschot uit. „Maar ik vind het veel te leuk Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276 (privé (0118) 641484). Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 Of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. zo, dus dat doe ik niet. Hoewel het wel enorm moeilijk uit te leggen is aan buitenstaanders; zelfs goede vrienden begrij pen niet waar je het over hebt". De rechten van de am bachtsheer zijn divers van aard en niet altijd meer van deze tijd. Van Kinschot somt ze op: „Voor St. Joosland geldt het nauwelijks, maar voor Nieuwland zijn dat: het visrecht voor de watergangen, het recht op de vogelarij en daarbij moet je dan aan de valkenjacht denken. Dan is er in de kerk een herenbank die indien nodig voor ons gere serveerd is, maar daar maken we eigenlijk geen gebruik van. Het recht om Nieuwland ach ter mijn naa'm te plakken is er ook een, waar ik niets mee doe. Dat geldt alleen voor de ambachtsheer, dus niet voor mijn vrouw en kinderen. Ter wijl juist mijn vrouw vanaf het begin net zo nauw betrokken is bij Nieuwland als ik. En bo vendien, wat een rompslomp zou dat niet geven. De burger lijke stand, de bank en allerlei instanties laten weten dat je ineens Van Kinschot van Nieuwland heet Nee, dat doen we maar niet". Als het laatste recht ter sprake komt, de grond die groten deels bebouwd in eigendom is van de ambachtsheer, moet mevrouw Van Kinschot al een beetje lachen. Haar man ver klaart waarom: „Dat laatste recht is dus de erfpacht die ik kom innen. Maar die bedra gen zijn twee eeuwen geleden vastgesteld. Vaak met eeuwig heidswaarde dus dat blijft al tijd hetzelfde bedrag. Waar dat niet zo was heb ik redelij kerwijs het wat aangepast. Toch is het hoogste bedrag niet meer dan vierhonderd Niets glijdt zo lekker naar binnen als een ver se nieuwe haring. Sinds vorige week woensdag is de culinaire lekkernij weer volop verkrijgbaar. De Konmar in Middel burg maakte gebruik van de opening van het ha ringseizoen om de klan ten eens lekker te ver wennen: de hele middag konden die gratis proe ven hoe de vis dit jaar smaakt. door Mieke Roelse Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur FaanWIissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. Jonkheer drs. Gaspard L.F. van Kinschot, ambachtsheer van Nieuw- en Sint Joosland. gulden per jaar. Het laagste bedrag is vijfenveertig cent en de groenstrook rond de kerk en wat parkeerplaatsen er bij kost de gemeente Middelburg nog geen vijf gulden per jaar". Wat vroeger een groot deel van de inkomsten voor de am bachtsheer uitmaakte, geldt met deze bedragen uiteraard niet meer. „Maar daar gaat het ook niet om", benadrukt Van Kinschot. „Het gaat om Nieuwland en de band die we met het dorp en de ringrij- dersvereniging hebben. Tij dens hun receptie in maart in verband met het 175-jarig be staan van de vereniging, kreeg ik een prachtig cadeau waar mijn vrouw en ik erg door ontroerd waren. Dat te kent de verbondenheid die we hebben met Nieuwland en blijkbaar Nieuwland ook met ons". De winnende tekening van Annabel Joziasse staat nu op de schoolmuur. Annabel Joziasse uit Oost-Souburg won vorig jaar een teken wedstrijd van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zee land. Haar tekening werd in een kalender verwerkt en de school die zij bezoekt, 't Kompas, kreeg de beschikking over een geldbedrag. Daarmee is de tekening van Annabel nu als muurschilde ring op het schoolplein afge beeld. Graffitikunstenaar Mar- tijn Prins, die al eerder muur schilderingen maakte voor 't Kompas, maakte de kinder tekening na. Martijn Prins zet te met spuitbussen de kinder tekeningen op de schoolmuur. Bewust is gekozen voor veel kleurschakeringen omdat ook de schoolpopulatie veelkleu rig genoemd mag worden, zo laat Anja Andriessen van de ouderraad weten. Niet alleen de tekening van Annabel Jo ziasse is nagemaakt. Op diver se muren rond het schoolplein zijn tekeningen aangebracht. De andere muurschilderingen zijn geselecteerd uit tekenin gen die andere kinderen van school maakten. Jonkheer drs. Gaspard L.F. van Kinschot is ambachtsheer van Nieuwland en St. Joos land en in die functie al vijfen twintig jaar op derde pinkster dag in Nieuwland te vinden. Na het ringrijden reikt hij de bekers uit. In elk geval de eer ste; die is van de ambachts heer. Daarna volgen pas de bekers van de gemeente Mid delburg en anderen. Zowel de functie als de prijs uitreiking zijn in dit geval erfe lijk. „Mijn oom Gaspard, naar wie ik ben vernoemd, had geen kinderen", vertelt Van Kinschot. „Ook hij was op pinkster drie in Nieuwland. En niet alleen de rechten die ho ren bij zo'n ambtsheerlijkheid, maar ook de plichten heeft hij aan mij overgedragen. Hoe wel dit zeker geen plicht is hoor; het is ieder jaar weer een feest. Je ontmoet oude bekenden en doordat ik dit nu al zo'n kwart eeuw doe, zijn er 'de kinderen van' die je als peuter gekend hebt". De familie Van Kinschot woont zelf in Rozendaal, in Gelderland. „Dat was vroeger wel eens lastig, toen onze kin deren nog klein waren", zegt mevrouw Van Kinschot. „Pink-

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1