Historisch Landgoed Ter Hooge richt blik op de toekomst Nationaal Jeugdfestivai viert vijfjarig jubileum Nieuwe hit voor Soixante Neuf Dagboek van een gek KAROLINGENMARKT Oost-Souburg zaterdag 29 mei a.s. ^z rzP WOENSDAG 26 mei 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 21 M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN kijk voor de aanbiedingen elders in deze krant! Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Wat bijna een Jaar geleden begon ais een grapje achter een biertje in de kroeg, resulteert voor de zes Deden van Soixante Neuf in een tweede cd- single. Opnieuw doen de Walchernaren een gooi naar de hitlijsten naar aanleiding van de voetbal actualiteit. Dit keer is het kampioenschap van Feyenoord onderwerp. Vorig jaar had het zestal een bescheiden regionaal hitje met Holland, Hol land (over de wereldkampioenschappen voetbal). Aan de rand van Middelburg ligt het landgoed Ter Hooge: een mooi, ouderwets landgoed, compleet met slotbos en kasteel. Het kent een rijke historie, maar de blik is vooral gericht op de toekomst. De stichtingen Lynden Ter Hooge en Het Zeeuwse Landschap, de beheerders van het landgoed, zijn van plan het landgoed om te toveren tot een 'Tuin van Zeeland'. Middeleeuwen Biologisch De Middelburgse amateur-toneelspeler Jos de Jonge speelt vrijdag 28 mei het stuk 'Dag boek van een Gek' in het Minitheater in Mid delburg. De regie van het solo-stuk is in han den van Johan Bodrij. Wandelen Er wordt - landelijk en internationaal, sportief en muzikaal - heel wat afgestreden tussen har monie-orkesten, fanfares, brass-, drum- en showbands. Doel is de prestatie, de eer en de continue verbetering van spel en show. Sinds enige jaren is Vlissingen het vaste decor voor het enige Nationale Showfestival dat Neder land rijk is. Daar strijden de jeugdkorpsen van harmonie, fanfare, brass-, drum- en showbands om de landelijke titel. Zaterdag 29 mei is het weer zover. PZC WEEKBLADEN faam/iMÉÉ^ er hage, Drum- en Showfanfare Jong Advendo uit Sneek. Voorafgegaan door een street- parade vanuit verschillende punten in de stad wordt het Nationaal Jeugdfestivai 's avonds om 20.00 uur feestelijk afgesloten met een gratis tap toe op dit plein. Naast de win naar van het Nationaal Jeugd festivai 1998 presenteren zich maar liefst drie landelijke top pers op deze taptoe: Drumfan fare en Showorkest Deltaband uit Vlissingen, Drum- en Showfanfare Door Vriend schap Sterk uit Katwijk en de wereldkampioen Marsparade Advendo uit Sneek. Aansluitend vindt omstreeks 22.00 uur de finale plaats waaraan door alle korpsen wordt deelgenomen. Dankzij bijdragen van de hoofdsponsor ING bank en de co-sponsors Proverko Wo ningbouw b.v., N.V. Haven van Vlissingen de materiaal sponsor Pink Panther Steigers en subsidies van het Fonds voor de Amateurkunst, Stich ting Moerman Promotie Vlis singen, de Provincie Zeeland en de Raad voor Kunst en Cul tuur Vlissingen kan de organi satie de activiteit dit jaar ge heel gratis aanbieden op het Stadhuisplein in Vlissingen. Ook dit jaar kan worden voor zien in een gratis toegankelij ke tribune en een festivalkrant die voorafgaand aan het festi val huis-aan-huis wordt ver spreid in Midden-Zeeland. (advertentie) Openheid van listige zaken www.fraudeur.net Deze week: Leefbaarheidsonderzoek Jeugddebatten Open dag begraafplaats breed - Deze week in de Wóuingkraut: Goes blijft tn rap tempo doorgroeien Begin met wordt de eerste paal geslagen voor bet Klaverblad Goes. De woningen moeten dit jaar nog opgeleverd worden De verkoop van de stadswoningen en appartementen die aan het Molenwater m Middelburg zullen worden gebouwd is m banden van Sinke-Komejan. liet proj ect bad niet zo'tl goede start, maar Sinke beeft er alle vertrouwen in dat de wo ningen gewoon gebouwd gaan worden. Verder deze week.: huisdieren zijn leuk. maar denk. even na voor u een bond aanschaft. Zo'n troeteldier kan name!'ijk ook een hoop problemen met zich meebrengen. Soixante Neuf, hier nog in het oranje outfit. Het nummer Feyenoord Kampioen werd net als Hol land Holland geschreven door Peter Tetteroo en Lois Louwerse. Het werd opgeno men in de studio van John Elshof in Rotterdam. Een man die, zo laat de zang groep weten, weet hoe je de commercie in een lied kunt verweven en het nummer zo nog aantrekkelijker wist te maken. Het nummer is niet al te ingewikkeld en ligt lek ker in het gehoor. Soixante Neuf bestaat uit John de Bruyn, Edwin Joos- se, Stefan Hillebrand, Sander Meyers, Louis Louwerse en Sascha Labruyere. In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT veel in formatie over uitgaan in Midden-Zeeland en handi ge van dag tot dag overzichten met het uitgaans- aanbod op het gebied van film, muziek, theater en exposities. Deze week onder meer aandacht voor de films Letters fr om a Killer (met Patrick Swayze), Hurly Burly (met Sean Penn) en At first Sight (met Val Kilmer). Verder aandacht voor een Portugese avond en een optreden van de Dolly- birds in De Piek. (advertentie) door Ellen de Dreu Het kasteel is vanaf de Koude- kerkseweg in Middelburg goed te zien. Het werd - zoals het er nu staat - halverwege de achttiende eeuw gebouwd in opdracht van de eigenaar, Jan van Borssele. Maar de ge schiedenis van Ter Hooge gaat verder terug dan die achttien de eeuw. Jan van Borssele bouwde zijn slot op de resten van het oor spronkelijke Kasteel Ter Hooge. Dit oude kasteel was sterk in verval geraakt en dringend aan vervanging toe. Veel is er niet bewaard gebleven van dit monument uit de middeleeu wen. Waarschijnlijk stamde het kas teel uit de veertiende eeuw, omdat in die tijd de naam Van der Hooge herhaaldelijk voor kwam. Wel zeker is dat het slot in de tweede helft van de veertien de eeuw in handen kwam van de familie Van Borssele van der Veere. De laatste bewoner/eigenaar van Ter Hooge was R.W. Graaf van Lynden. Nu is het beheer van het mo numentale pand in handen van de stichting Lynden Ter Hooge, terwijl Het Zeeuwse Landschap voor het grasland en slotbos tekent. Bij de plannen voor de Tuin van Zeeland wordt het kasteel niet betrokken. Dat concen treert zich meer op de omge ving. Gert-Jan Buth van Het Zeeuwse Landschap heeft de leiding over het project. Hij beschrijft de Tuin zoals die er in zijn ogen uit komt te zien: „Graslanden, omzoomd door meidoornhagen. Dat is de be doeling. Want zo zag Zeeland er vroeger, voor de ruilverka veling, eigenlijk voor een groot gedeelte uit". Naar ver wachting wordt het veertig hectare grote gebied een be langrijke broedplaats voor zang- en weidevogels. Ook de huidige bewoners van het slotbos - reigers, roofvogels en reeën - zullen zich in de nieuwe opzet thuis voelen, verwacht Het Zeeuwse Land schap. Onderdeel van de Tuin van Zeeland wordt de ecologische kaasboerderij Pitteperk. Dit bedrijf is nu nog gevestigd in Serooskerke, maar de familie Dreessen (eigenaars van Pitte perk) ziet het plan helemaal zitten. De huidige boerderij staat te koop en zodra de koop rond is, zal de hele boel verhuizen naar Ter Hooge. Het melkveebedrijf annex kaasmakerij wil op biologi sche basis het beheer van het parklandschap voeren. Kaasmakerij Pitteperk is nu al in trek bij toeristen. In hun be drijf in Serooskerke heeft de Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. Drum- en Showfanfare DVS uit Katwijk. De tekst van Dagboek van een Gek is een toneelaanpas sing uit 1972 van Kees van lersel en Henk van Ulsen, naar het stuk waarmee Nico- lay Gogols grote faam ver wierf. Inmiddels is acteur Henk van Ulsen ook weer met hetzelfde stuk op toer- nee. De voorstelling in het Mini- theater begint om 20.3Q uur. Kaarten zijn voor ƒ10, ver krijgbaar aan de zaal. Jos de Jonge speelt de ambtenaar Iwanowitch in Dagboe van een Gek. Het landgoed Ter Hooge, hier in winterse sneeuw gehuld, vanuit de lucht gezien. (foto Peter Buteijn) familie een klein informatie centrum van waaruit bezoe kers informatie ontvangen. Dat wordt in de Tuin van Zee land uitgebreid. Zo kunnen toeristen en dag jesmensen een bezoek aan de kaasmakerij en het heggen- landschp combineren en het hele proces 'van gras tot kaas' volgen in een uiterst natuurlij ke omgeving. Gert-Jan Buth verwacht met deze opzet een „ettelijke dui zenden bezoekers per jaar" te kunnen trekken. „Niet al te veel, want je moet er ook rustig kunnen blijven wandelen. Maar op termijn, stel dat alles heel goed loopt, zou er een echt bezoekerscen trum kunnen ontstaan. En misschien zelfs uitbreiding richting Koudekerke". bij elkaar een wervelende per fectie in klank en show. Dank zij het succesvolle verloop in de afgelopen jaren en de vele enthousiaste reacties uit het land valt er elk jaar te genie ten van een sprankelend showfestijn waaraan maar liefst vijftien tot twintig mu ziekkorpsen uit het hele land deelnemen. De optredens worden in de vorm van een showcase aan het publiek aangeboden. Een landelijke jury bepaalt wie aan het eind van de dag met de hoogste nationale eer gaat strijken. Het Nationaal Jeugdfestivai start om 12 uur met een optre den van Jeugdkorps Wilhel mus uit Sliedrecht. Achtereen volgens treden dan op: Jeugd Van Limburg Stirum Band uit Wezep, Jeugdkorps Confetti uit Goes, Die Tambourijnen van die stadt Eyndhoven, Jeugdkorps Excelsior Delft, Jeugdkorps Sternse Slotlan- ders uit Franeker. Om 15 uur wordt opnieuw gestart met een bij zonder optreden van de senior en van K&G uit Leiden: We reldkampioen Show en mars wedstrijden van het Wereld Muziek Concours Kerkrade. Ter opluistering van het jubi leum van het NJF presenteert dit korps de Nederlandse pre mière van hun allernieuwste (advertentie) De leiding en de leden van al deze korpsen zijn voor de be lasting geen professionals, maar vanuit muzikaal oogpunt is de top (en juist die ontmoet elkaar in Vlissingen) het ama teurisme allang voorbij. In uniformering, muziek-keuze en choreografie zijn ze voor uitstrevend en vernieuwend. Dus prachtige gala-uniformen in stijl, uitwaaierend en sa menkomend in een ruimtelijk ritme. Door bewust gebruik te ma ken van de locatie waar men optreedt, ontstaat steeds op nieuw een kleurrijke, visuele dynamiek die de professiona liteit bewust. Met muziek van vele bekende binnen- en buitenlandse com ponisten, populair en klassiek werk en ook eigen arrange menten en composities. Alles De winnaar van het Nationaal Jeugdfestivai van vorig jaar: Drum- en showfanfare Jong Advendo uit Sneek. show op muziek van TOTO. In het tweede deel van het Natio naal Jeugdfestivai treden daarna vervolgens op: Jong D.A.P. uit Apeldoorn, Junioren Door Vriendschap Sterk uit Katwijk, Chr. Jeugd Show band Irene uit Ede, Jong Fede ratie Band CJV uit 's-Graven- Oplage: 51.450 ex Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118) 417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276. (privé (0118) 641484). Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 Of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1