Jazzfestival in Middelburg Pinksteren: feest van de heilige geest Annie M.G. Schmidt is van alle (leef)tijden KOEPEL TENTEN Zweefvliegclub houdt open huis Juwelier \AN DERJMADEN ssmmmmm Nü extra TMIFMW 3,1 §0 mm 13@,~ m&er N WOENSDAG 19 MEI 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 20 M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Gc<r>eS De Zweefvliegclub Midden-Zeeland is op zoek naar nieuwe leden. Het hele Pinksterweekend (van 22 tot en met 24 mei) is het daarom open huis. Voor de liefhebber is er de moge lijkheid om een daglidmaatschap te nemen en een introductievlucht te maken. Pinksteren is van alie christelijke feestdagen misschien wel de moeilijkste om te be grijpen. Voor Rudolf G. Deug, voorganger van de Pinksterge meenschap Shalom uit Oost-Souburg, is het feest van de Heili ge Geest misschien wel één van de hoog tepunten van het jaar. Hij legt uit waarom. Donderdag 20 mei is het voor de vierde keer Annie M.G. Schmidt dag. Wat in 1996 als een grapje begonnen is, groeide uit tot een lande lijk feest. De geboortedag van Annie wordt zo in ere gehouden door iedereen die van haar werk geniet. Leeftijd speelt daarbij geen rol. In middels leert alweer een nieuwe generatie kin deren Dikkertje Dap en de Giraf kennen. P2C WEEKBLADEN faam/1 Zeeuwsche aard Jeugdbibliotheek Kaapse Raasdonders Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 TWEE TOPMERKEN IN TROUWRINGEN ZOWEL GLADDE MODELLEN ALS EXCLUSIEVE DESIGNS KLEINE MARKT 1 Walstraaipromenade 4381 EJ VUSSINGEN Tel 0118-412605 Vrijdag koopavond Zweefvliegen is een betaalbare sport, claimt de Zweefvliegclub Midden-Zeeland. Zweefvliegen is een fascine rende sport voor iedereen vanaf veertien jaar. Door gebruik te maken van warme, opstijgende lucht (thermiek) is het mogelijk af standen van honderden kilo meters of meer af te leggen. In Nederland komen de meeste zweefvliegtuigen niet hoger dan een kilometer van de grond af, maar in de Al pen kunnen zelfs hoogtes van meer dan 5000 meter bereikt worden, waardoor de vluchten aanzienlijk verlengd worden. De Zweefvliegclub Midden- Zeeland biedt tijdens het open huis echte 'die-hards' de kans om een kunstvlucht te maken (bijvoorbeeld met een looping). Wie tijdens de open dagen lid wordt, krijgt een korting van honderd gulden op het lidmaatschap. De club huist is een hangaar op Vliegveld Midden-Zeeland. Liefhebbers van jazz, en dan met name van de oude stijl, kunnen dit weekend hun hart opha len in de Middelburgse binnenstad. Daar wordt, alweer voor de 22e keer, het Jazzfesti val gehouden. Op het programma ook dit jaar grote namen. De zondagse jazz-kerkdienst, dit keer te houden in de HH Petrus en Paulus kerk in Middelburg, wordt opgeluisterd door vedette Sydney Ellis, vergezeld door haar Yes Mama Band. Zater dagavond zijn er zes orkesten van formaat in de Stadsschouwburg. Maar het jazzfestival houdt niet op in de schouwburg en kerk. Ook het centrum staat bol van de activiteiten. Vrijdagavond is er traditie getrouw de kroegentocht, zaterdagmiddag de Streetparade. Lees er alles over op onze speciale Jazz-festival pagina, verderop in deze krant. door Ellen de Dreu „Het leven van Jezus is in gro te lijnen bekend? Nou, dan weet je dat Hij op Hemel vaartsdag terug ging naar zijn vader in de hemel", verhaalt de voorganger. „Hij stierf als zoenoffer, maar God liet de mensen niet als weeskinderen achter op de aarde. Daarom zond Hij met Pinkste ren de Heilige Geest over de wereld uit. Om de mensen kracht te geven". De Heilige Geest. Nog zo'n moeilijk begrip. Deug heeft er gelukkig een makkelijker han teerbaar vergelijking voor: „Het is met de Heilige Geest eigenlijk net als met de wind. Als je naar buiten kijkt, zie je de wind niet. Maar je ziet wel het effect dat de wind teweeg brengt. De bomen waaten, bladeren vliegen een stukje mee. Zo is het ook met de Hei lige Geest. Je ziet die niet, maar je voelt dat hij aanwezig is om je te steunen en te zal ven". Na het uitstorten van de Heili ge Geest over de wereld ver haalt de Bijbel over een leef gemeenschap die ontstond. Een ideale leefgemeenschap, gesteund door de kracht van het geloof en de Heilige Geest. De verschillende Pink stergemeenschappen probe ren die eerste gemeente zo veel mogelijk te benaderen. De leden van de talloze Pink- Rudolf G. Deug: „Het is met de Heilige Geest eigenlijk net zoals met de wind: je ziet hem niet, maar je weet dat hij er is door het ef fect dat hij teweegbrengt". (foto Jaap Wolterbeek) stergemeentes in Nederland putten dan ook dagelijks, niet alleen tijdens Pinksteren, kracht uit de Heilige Geest. Verder doen zij zoveel moge lijk hun best om te leven in navolging van Jezus Christus. Evangeliseren is voor hen dan ook een soort tweede natuur geworden. Deug: „We willen iedereen kennis laten maken met God als hemelse vader. Kijk, het begrip 'God' is ver weg. Dat zegt niet zoveel. Maar als je weet dat er in de hemel een vader is die voor je wil zorgen alsof je zijn eigen zoon of dochter bent, dan be grijp je misschien al een stuk beter waar het over gaat. En dat proberen we zoveel moge lijk mensen uitte leggen". Belangrijke diensten binnen de Pinkstergemeentes zijn de zogenaamde doop-diensten. „Jezus werd gedoopt als vol wassene", vertelt Deug. „En omdat we zoveel mogelijk in Zijn voetsporen willen tre den, doen wij ook niet aan kin derdoop. Wel wordt een pas geborene door voorganger en kerkbestuur gezegend. Het daadwerkelijke dopen dient pas te gebeuren als iemand zelf in staat is te beslissen dat hij of zij toe wil treden tot de gemeente. Bij ons is dat als de kinderen een jaar of twaalf, dertien zijn. Je ziet in de maat schappij ook dat kinderen op die leeftijd belangrijke besliss ingen moeten nemen: naar welke school ze gaan, welk beroep ze zullen kiezen. Het aannemen van Jezus als ver losser van de mens is ook zo'n beslissing". Zo'n doopdienst is een waar feest. Er wordt ge doopt op de manier zoals die in de Bijbel beschreven wordt: een totale onderdompeling die het afleggen van het oude, zondige leven symboliseert. Kleine kinderen komen aan de rand van het doopbassin staan en ieder is blij met het nieuwe lid in de gemeente. De leden van Pinkstergemeen schap Shalom spreken elkaar aan met 'broeder' en 'zuster'. „Wij zijn één grote familie, we hebben allemaal dezelfde he melse vader". En dat geldt ook voor de leden van kerken van andere gezindten. Deug: „Want belangrijk is dat wij al lemaal christenen zijn. Uitein delijk komen we toch allemaal in dezelfde hemel. Ik zou dan ook liever de overeenkomsten tussen ons en de andere ker ken willen benadrukken dan de verschillen. Kerken die on derling ruzie maken, daar stap je als niet-gelovige toch niet op af? Ik vind het fijn als ik 's zondagsmiddags veel mensen in mijn kerk heb. Maar het is niet leuk als daardoor de an dere kerken leegstromen. Ik zie graag alle kerken vol". Samenwerking tussen kerken staat hoog op het lijstje van Deug. In Oost-Souburg ge beurt het al. Daar zingen alle Souburgse kerken en gemeenten samen in de openlucht op de Eerste Pinksterdag. Aanvang daarvan is 19 uur. Wie meer wil weten over Pinkstergemeenschap Shalom, kan 's zondags om 14.30 uur eens een dienst meemaken in Zaal Irene in Oost-Souburg. door Mieke Roelse Initiatiefneemster van de dag is Rietje Nivard van de Kinder boekwinkel in Amsterdam. Ze legt uit hoe dat kwam: „Een Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118) 417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276. (privé (0118) 641484). Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/VUssinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. klant wilde wat meer informa tie over de Annie M.G. Sch midt dag. Waarop meteen een andere klant vroeg: wat is dat dan? Als grapje zei ik toen dat we dan de verjaardag van An nie gingen vieren en dat er liedjes gespeeld zouden wor den op het carillon. Later zijn we er serieus op doorgegaan en hebben we een persbericht opgesteld. Toen we eenmaal in de mid dageditie van een radiopro gramma zaten was er geen houden meer aan. Het idee werd vrij snel opgepikt door andere kinderboekwinkels en door het sneeuwbal-effect is er nu in het hele land wat te doen. Het leuke is dat er inder tijd echt een uur lang Dikkertje Dap van de Westertoren ge klonken heeft. Die bewuste klant kwam later nog terug; hij bedoelde eigenlijk het Annie M.G. Schmidt huis. Dat is er uiteindelijk niet gekomen, maar de dag wel en hoe!". Van Amsterdam naar Vlissin gen is een overgang die Annie M.G. Schmidt zelf ook ge maakt heeft. In november 1941 solliciteerde ze naar de functie van directrice aan de Openbare Leeszaal en Biblio theek, destijds gevestigd in de Badhuisstraat. In haar sollicitatiebrief staat onder meer: „Tot mijn 23' jaar heb ik in Zeeland gewoond; (mijn vader is predikant in Ka- pelle, bij Goes). Mijn practijk jaar aan de Middelburgsche leeszaal behoort tot mijn pret tigste herinneringen, vooral omdat de Zeeuwsche aard mij zoo vertrouwd is en alles wat Zeeland betreft, mij bijzonder veel zegt". Een lijst met refe rentieadressen is bijgesloten en één van de aangeschreven personen is Mejuffrouw I. Schuiringa, directrice filiaal Meidoornplein van de O.L.B. in Amsterdam. In haar ant Annie M.G. Schmidt leest voor in de bibliotheek van Vlissingen van de naar haar genoemde jeugdbibliotheek in 1987. (foto John woord schrijft Mejuffrouw Schuiringa: „Zij heeft niet al leen de vereischte vakkennis, maar ook een levendige be langstelling in menschen en boeken, hart voor haar werk en zin voor humor. Zij bezit de gave te kunnen vertellen en heeft ook nadat zij hier werkte onze jonge lezers, daarmee menig genotvol uurtje bereid". Mede door dit soort positieve aanbevelingen én het feit dat Annie M. G. Schmidt als geboren Zeeuwse een inreisvergunning voor de provincie heeft (noodzakelijk in oorlogstijd) krijgt ze de baan. Geen makkelijke perio de, die oorlogsjaren. Het ge bouw in de Badhuisstraat wordt gevorderd door de Wehrmacht en de bibliotheek wordt ondergebracht in het Militair Tehuis aan het Bella- mypark dat veel kleiner is. Bovendien blijken er op Duits gezag steeds meer boeken op een zwarte lijst te staan en moeten er juist NSB-tijdschrif- ten prominent in de leeszaal aanwezig zijn. Schaarste aan bindmateriaal noopte Annie M.G. Schmidt tot het schrijven van de vol gende hartenkreet, gericht aan het Rijksbureau voor Grafi sche Industrie in 's Hertogen bosch: Onze stijfsel positie is echter op dit moment zoo door en door hopeloos dat ik mij nog eens tot U wend met het verzoek ons zoo enigszins mogelijk een weg te wijzen waarlangs wij dit artikel kun nen betrekken". Haar directieperiode in Vlis singen eindigde in begin 1946. In 1987 is Annie M.G. Schmidt weer even terug in Vlissingen om de naar haar genoemde jeugdbibliotheek te openen. Dat gebeurde op uitnodiging van de toenmalig directeur de heer N.L. Buitinga, uit wiens archief ook de geciteerde brie ven komen. Het is dus logisch dat de Openbare Bibliotheek in Vlissingen flink uitpakt op 20 mei. Van kwart over vier tot kwart over vijf zal in de Lange Zelke voor de bibliotheek het kinder koor van de Zeeuwse Muziek school (afdeling Middelburg) een optreden verzorgen. Het koor staat onder leiding van Lenie Stokman de Graaf. „Het initiatief kwam van de biblio theek", vertelt ze. „Maar de in vulling hebben we verder zelf gedaan. Al vanaf eind januari repeteren we wekelijks met het koor. Omdat we er een mi ni-musical van gemaakt heb ben, zingen de kinderen niet alleen maar spelen ze ook to- ter gelegenheid van de opening van Ftossum) neel. Dat vereist kleding die bij hun rol past en decorstuk ken. Het moet er toch ook leuk uitzien. Centraal in de voor stelling, met als titel 'Een fluit je van een cent', staat een schillenboer met paard en ook de schillenschuit speelt een rol. Het verhaal al helemaal vertellen is niet leuk, maar het idee lijkt wat op De Rattenvan ger van Hameien". Tijdens het optreden, dat alleen bij goed weer plaatsvindt, zullen in elk geval de volgende liedjes te horen zijn: M'n Opa, Drie apo- thekertjes (uit Goes!), Juf frouw Boggemog, De kippe tjes van de koning, Trap is weggewaaid en natuurlijk Wil u een stekkie? (van de fuch sia). Toepasselijk, want in de bibliotheek in Vlissingen en in Oost-Souburg worden name lijk fuchsiastekjes uitgedeeld tussen half twee en half vijf. En ook al is volgens de tekst van Annie M.G. Schmidt de fuchsia „een makkelijke plant, hij eet als 't ware uit de hand", toch zullen er in de uitdeelpe riode deskundigen aanwezig zijn met tips voor de verzor ging. Voor de stekjes geldt wel op op. Al schreef Annie dat zij zo'n prettige tijd in Middelburg heeft gehad; de Zeeuwse Bi bliotheek ziet daar toch geen aanleiding in 20 mei extra ac tiviteiten te ontplooien. Er worden wel Jip en Janneke kleurplaten uitgedeeld op de kinderafdeling maar daar blijft het bij. Wél veel aandacht be steden Boekhandel Fanoy en de Brasserie in De Drukkerij in Middelburg aan de Annie M.G. Schmidt dag. Iedere jeugdige bezoeker krijgt een presentje op 20 mei. Een klas van de Middelburgse Ceder- hofschool is te gast en liedjes en gedichten van Annie zullen als een rode draad door dat bezoek lopen. Omdat in deze periode ook Kaapse Raasdon ders uitkomt; een boek met re cepten van gerechten die in Otje, Pluk van de Petteflet en andere bekende boeken van Annie M.G. Schmidt genoemd worden, zal de Brasserie daar zeker iets leuks mee gaan doen. Of het Hasselbramen- jam, Fletse Flenzen of Holletje staart wordt is nog niet be kend. Annie M.G. Schmidt is overleden op 21 mei 1995, één dag na haar vierentachtigste verjaardag. Die toevallige opeenvolging van dagen was volgens Rietje Nivard (Kinderboekwinkel A'- dam) het gesprek van de dag: „Meteen na het bericht dat Annie overleden was, stroom den de kinderen massaal naar de winkel. Allemaal waren ze wel ver drietig, maar ook blij dat ze tóch haar verjaardag nog had kunnen vieren". (advertentie) Deze week: Delta Prof ronde van start in Middelburg Verkiezingen Europees Parlement In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT veel informatie over uitgaan in Midden-Zeeland en handige van-dag-tot-dag overzichten met het uitgaansaanbod op het gebied van film, mu ziek, theater en exposities. Deze week aandacht voor de film Entrapment, die deze week in première gaat bij Cine City in Vlissingen. WA Het kappersduo Hans en Anneke uit Veere is voor zichzelf begonnen. In een monumentaal pand aan de Kaai in Veere drijven zij nu hun eigen zaak: Partners in Hair. The Flying Dutchman, het overbekende café in Vlissingen, is overgenomen door Middelburgers. Verder deze week: tien jaar Ruud de Bree sleutel en schoenmakerij, kleurenanalyse bij Studio In tense, handige van dag tot dag overzichten en nuttige informatie van de overheid. (advertentie) roordehU MIDDELBURG - VLISSINGEN - GOES

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1