Dag van het Waterschap Noodplannen millenniumovergang gereed INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN V E UB Woensdag 5 mei 1999 FAAM/VLISSINGER 19 Werk moet doorgaan Proef op de som eind mei Veiligheid prioriteit één Hoofdkantoor De stand van zaken in waterschap Zeeuwse Eilanden Tochten, kinderen en buitenwerk Volle dag Cadeautje Vergaderingen algemeen bestuur MIDDELBURG VLISSINGEN I VEERE Waterschap Zeeuwse Eilanden altijd weikt. Bovendien is in de noodplan Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft nen nauwkeurig geregeld op welke wijze inmiddels aan de Unie van Waterschappen de overkoepelende instantie van alle ling naar de verantwoordelijke personen waterschappen in Nederland - het bericht geschiedt. gestuurd dat de noodplannen klaar zijn. De Unie rapporteert dit vervolgens weer aan de Minister van Verkeer Waterstaat. De plannen worden volgende week aan Niet direct van levensbelang maar wel het dagelijks bestuur van het waterschap belangrijk voor de bedrijfsvoering van het voorgelegd. Voor een aantal medewerkers waterschap is, dat er zo min mogelijk sto is het eind mei even 1 januari 2000, ringen zullen optreden aan de rioolgema 01.00 uur. Ze gaan de noodplannen dan len. de rioolwaterzuiveringsinstallaties, de bij donker in de praktijk testen. waterschap zijn dit de poldergemalen, de keersluizen, de dijkbewaking en de glad heidbestrijding op de aangewezen platte landswegen Mocht er met het intreden van het jaar 2000 iets misgaan met de stroomvoorziening of mochten de installa ües niet werken door miltenniumstoringen in de software, dan moet het waterschap toch in staat zijn de vitale taken uit te voe ren. Daarom zijn er noodplannen gemaakt. Voor de poldergemalen en de keersluizen is daarin bijvoorbeeld geregeld hoe ze handmatig kunnen worden bediend en wie dan dat zal doen, In alle gevallen is in het noodpian opgenomen hoe en door wie er gehandeld moet worden als er Voor deze intern-vitale objecten zijn even geen stroom en/of geen telefoon is. eens noodplannen gemaakt, waarin op Overigens heeft het waterschap dezelfde manier als voor de vitale objec ook een telefoonaansluiting op ten is geregeld hoe die werkzaamheden hét Nationale Noodnet, een kunnen doordraaien. Waterstand Is de informatierubriek van waterschap Zeeuwse Eilanden. Elke maand kunt u deze rubriek in dit blad vinden. Voor vragen over de beschreven onderwerpen kunt u terecht bi) afdeling Communicatie: Mariette van Gorkum (eindred.) (0113-241209) of Karen Kroese (0113-241368). De voorbereidingen voor de millennium overgang liggen goed op schema. De computerprogrammatuur Is getest en grotendeels mHlenniumproof bevonden. Voor de onderdelen waarbij dit niet het geval was, wordt aan oplossingen gewerkt. De inventarisatieronde van de hard- en software In de besturingssys temen van onze installaties en appara tuur is gedaan. Hier ligt de zaak wat ingewikkelder, omdat bedoelde syste men vaak uit hard- en software van ver schillende leveranciers bestaan. Vaak bleek niet meer te achterhalen of een bepaald onderdeel millenniumbestendig Is. Om toch te garanderen dat deze categorie het bij de start van de volgen de eeuw niét af laat weten, zijn nood plannen bedacht. Een aantal zaken moet altijd kunnen wer ken. omdat bij niet functioneren de veilig heid van de burgers in gevaar komt. Die zaken noemen We vitale objecten. Bij het Postbus 114, 4460 AC Goes Piet Heinstraat 77, 4461 GL Goes telefoon (0113)241000 telefax (0113)227528 aterstand apart telefooncircuit voor noodsituaties dat de berichtgeving van en de terugkoppe kantoorautomatisering en de gebouwen. De fietstocht voert langs het poldergemaal Duiveland, de aalgoot, jam boerderij Stelle- hoeve, het scheepvaartmuseum en awzi Mastgat. De wandeltocht loopt rond de kreek. Op de kreek kunnen bezoekers een kanotochtje maken. In de speciale speel- en doe-tent op het feestterrein kunnen kinderen hun eigen buttons maken. Er staat een waterspel met stuwen en sluizen. Samen met deskundi gen waterbeestjes bekijken die je zelf gevist hebt, is ook leuk. In een andere, verduisterde tent tonen video's het waterschapswerk in uitvoering. Na al dit leerzaams kunnen de kinderen zich lekker uit leven op het springkus sen, met op elke wang een Droppie Water in schmink. De tractoren, kranen en bedrijfsauto's van het water schap staan opgesteld. Kantonnlers demonstreren het ver snipperen van hout, het asfalteren van wegen, het verstevigen van een dijk met basalt en het aanleggen van een natuur vriendelijke oever. Muskusrattenvangers laten zien hoe vallen en klemmen werken en analisten van het Laboratorium Zeeuwse Waterschappen bewijzen de waarde van het STERLABcertificaat. Hef lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is het 19 juni: de Dag van het Waterschap. Hoogste tijd u te laten meedelen in de voorpret. Wat zai er 'zaterdag 19 juni allemaal te doen zijn op het terrein naast de kreek bi) Ouwerkerk op Schouwen-Dulveiand? Waterschap Zeeuwse Eilanden pakt uit. Met het poldergemaal Duiveland en zijn aalgoot, een fraaie zeedijk met de cais- bonnen inleveren tegen een cadeautje en een kop koffie of een glas fris. In de tent zijn ook de vier kunstwerken opgesteld, die leerlingen van basisscholen maakten over water. Cartografen helpen met het zoeken op digitale kaarten naar uw huis. Aan de informatiestand zijn de fiets- en wandelroutes te krij gen. Wat er die dag verder waar en wanneer gebeurt, is te zien bij de informa tiestand in de Grote Tent. Het feestterrein is om 10.00 uur geopend voor publiek. Wij sluiten de deuren pas weer tegen 16.00 uur. Zes uur is eigenlijk te kort om alles te doen en te zien op deze volle Dag van het Waterschap. Wij dagen u uit het te proberen. sons van '53 en de zuivering Mastgat binnen handbereik is de uitgekozen locatie een goede plek om het water schap te presenteren als de veelzijdige organisatie die het is. In de Grote Tent, centrale post op het feestterrein, kunnen bezoekers hun 8 juni 1999, aanvang 17.00 uur: commissie Waterbeheer 9 juni 1999, aanvang 19.30 uur: commissie Waterkeringen Wegen commissie Middelen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken Alle bijeenkomsten zijn voor het publiek toegankelijk en vinden plaats in het hoofd kantoor van het waterschap, Piet Heinstraat 77 in Goes. INFORMATGE OVERHEID GEMEENT E POSTBUS I TEL. 0118 -555 444 4370 AA KOUDEKERKE FAX 0118 -553 025 OPENINGSTIJDEN: maandag tlm vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur (behalve vrij dagmiddag). De afd. Burgerzaken is donderdag tot 19.00 uur geo pend. TER INZAGE Stukken die op de gebruikelijke wijze ter inzage liggen kunt u tij dens openingstijden inzien bij Voorlichting, Dorpsplein 28 te Koudekerke en op de locaties: Me- liskerke, Dorpsstraat 3; Domburg, Markt ISerooskerke, Gapingse- weg I a en Westkapelle, Markt 95. Voor sommige stukken, zoals b.v. bestemmingsplannen, bouw- aanvragen, sloopvergunningen en milieuvergunningen geldt een aparte regeling die steeds vermeld wordt. BEZWAAR/BEROEP/VOOR LOPIGE VOORZIENING Volgens deAlg.Wet Bestuursrecht kan iedereen bezwaar maken te gen overheidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord bevonden meldingen en vrijstellin gen). Dat moet schriftelijk, gemoti veerd, ondertekend en binnen 6 weken gebeuren. U moet uw be zwaren richten aan het bestuurs orgaan dat de beslissing heeft ge nomen: het college van B&W, de burgemeester of de gemeente raad. Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u de Presi dent van de arrondisementsrecht- bank ook verzoeken om, tegen vergoeding, een voorlopige voor ziening te treffen. Info: 0118- 597569. VOORBEREIDINGS- BESLUITEN Door de raad is in zijn vergade ring van 22 april 1999 verklaard dat met toepassing van het be paalde in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening dat een herziening wordt voorbereid van: 1het bestemmingsplan "Buiten gebied voor het perceel Ra penburg te Meliskerke, t.b.v. het bouwen van bedrijfsgebou wen: 2. het bestemmingsplan "Kom Domburg" voor het perceel Kanonweistraat 12 te Dom burg, t.b.v. het uitbreiden van een woning: één en ander zoals deze gebieden op de bij deze besluiten behoren de en als zodanig gewaarmerkte tekeningen zijn aangegeven. Raadsbesluit genoemd onder I treedt op 26 juni 1999 in werking en raadsbesluit genoemd onder 2 treedt op 9 mei 1999 in werking en liggen met de bijbehorende stukken vanaf de datum van in werking treding gedurende de openingstijden (zie openingstij den). ART 19 Wet RO Er is een aanvraag binnengeko men om vergunning ingevolge de Woningwet voor het uitbreiden van de woning Kanonweistraat 12 te Domburg. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestem mingsplan. Door de gemeenteraad is ver klaard, dat voor desbetreffend be stemmingsplan een herziening wordt voorbereid. Het bouwplan is in overeenstem ming met de in voorbereiding zijn de herziening. Wij zijn voornemens door toepas sing van de artikelen 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 50 lid 6 van de Woningwet de vergunning te verlenen nadat van Gedeputeerde Staten van Zee land de verklaringen van geen be zwaar zijn ontvangen. In verband hiermee ligt het bouw plan met ingang van 6 tlm 19 mei 1999 gedurende de opening stijden ter inzage op de afdeling Bouwen en Wonen, locatie Ga- pingseweg I a te Serooskerke. Gedurende deze periode bestaat voor u de gelegenheid schriftelijke bedenkingen tegen het bouwplan bij het college in te dienen. VRIJSTELLINGS PROCEDURE Er is een aanvraag om bouwver gunning binnengekomen voor het bouwen van een zomerwoning aan de Herenstraat 6 te Dom burg. Het bouwplan voldoet niet geheel aan het ter plaatse geldende be stemmingsplan. Wij zijn van plan om met ge bruikmaking van de in het be treffende bestemmingsplan opge nomen mogelijkheid vrijstelling te verlenen. In verband hiermee lig gen de bouw- en situatietekening van 6 mei tlm 2 juni 1999 tij dens de openingstijden voor ie dereen ter inzage op de afdeling Bouwen en Wonen, locatie Ga- pingseweg I a te Serooskerke. Gedurende deze periode bestaat voor u de mogelijkheid schriftelijke bedenkingen tegen het bouwplan bij het college in te dienen. Aanwijzing beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988 De burgemeester van Veere maakt bekend dat de Staatssecre taris van Onderwijs, Guituur en Wetenschappen bij besluit d.d. 15 april 1999 het koetshuis bij het huis "Moesbosch"aan deVlis- singsestraat 28 te Koudekerke heeft aangewezen als beschermd monument als bedoeld in de Mo numentenwet 1988. Bedoeld besluit ligt vanaf heden gedurende vier weken voor een ie der ter inzage bij Voorlichting, lo catie Dorpsplein 28 te Koudeker ke en op de locatie Serooskerke, Gapingseweg la. BOUWISLOOPAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge artikel 41 Woningwet) Aanvragen om bouw-l'sloopver gunning zijn ingekomen voor: Aagtekerke - het bouwen van een overkap ping Zuidweg 2; Meliskerke - het bouwen van een woning Molenwerf; Oostkapelle - het bouwen van een garage/berging Duinweg 111; Vrouwenpolder - het plaatsen van een dakop- bouw Pelgrimstraat 19; Westkapelle - het bouwen van een garage/berging Molenweg 7a; Wij wijzen u erop dat tegen deze aanvraag om een bouw-lsloop- vergunning géén bezwaarschrift ingediend kan worden. Een be zwaarschrift kan pas worden in gediend nadat op de aanvraag is beslist (in principe binnen 13 we ken). VERLEENDE (BOUW)VER- GUNNINGENIMELDINGEN De volgende vergunningen zijn verleend en/of met de volgende meldingen is ingestemd: (tussen haakjes staat de datum van verzending) Grijspkerke - het uitbreiden van een woning Loodhol 11(2114); - het uitbreiden van een garage Nieuw Erve 8(2114); Koudekerke - het uitbreiden van een dakka pel Cithershillsingel 24(2114); Serooskerke - het uitbreiden van een woning Poortstraat 17(21/4); Westkapelle - het plaatsen van een tuinhuisje Joossesweg 132(21/4); VERORDENING MARKTGELDEN 1999 De gemeenteraad heeft op 22 april 1999 de Verordening markt- gelden 1999 vastgesteld. De Verordening marktgelden 1999 bepaalt welke marktgelden verschuldigd zijn voor het inne men van een standplaats op de seizoenmarkten in de gemeente Veere. Tevens bepaalt deze een ta rief voor het gebruik van stroom. De Verordening marktgelden 1999 treedt in werking op de eer ste dag na deze bekendmaking en treedt in de plaats van de Ver ordening marktgelden 1998. De Verordening marktgelden 1999 ligt ter inzage(zie inzage en openingstijden) BELEIDSNOTITIE EN BRANCHELIJSTVOOR DE SEIZOENMARKTEN 1999 Wij maken bekend dat wij de Be leidsnotitie seizoenmarkten 1999 en de daarbij behorende branche- lijst seizoenmarkten 1999 hebben vastgesteld. De beleidsnotitie bepaalt onder meer de periode en tijd waarop de seizoenmarkten gehouden worden, het aantal standplaatsen per artikelengroep, het toewij zingsbeleid en het strafbeleid. De branchelijst bepaalt het aantal standplaatsen per artikelengroep. De beleidsnotitie en branchelijst 1999 treden in werking op de eerste dag na deze bekendma king en treden in de plaats van de beleidsnotitie en branchelijst 1998. De beleidsnotitie en branchelijst 1999 liggen ter inzage (zie inza ge en openingstijden) BELEIDSNOTITIE SNUFFELMARKTEN GEMEENTE VEERE 1999 Wij maken bekend dat de Be leidsnotitie snuffelmarkten ge meente Veere 1999 is vastgesteld. De beleidsnotitie geeft een nadere invulling van bevoegdheid van de burgemeester tot verlenen van vergunning tot het houden van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.2.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening. De beleidsnotitie treedt in werking op de eerste dag na deze bekend making en ligt ter inzage (zie in zage en openingstijden) OPENBARE VERKOPING GEMEENTE GEBOUWEN Gemeentehuizen voormalige gemeenten Dorpsplein 28, Koudekerke Dorpsstraat 3, Meliskerke Markt 95, Westkapelle Gapingseweg I a, Serooskerke Markt I, Domburg Deze gebouwen komen begin vol gend jaar leeg. Voormalige brandweergarages Mariekerkseweg 48 Grijpskerke (gedeeltelijk) Schuitvlotstraat 6 Biggekerke Belangstellenden worden uitgeno digd dit vóór I juli a.s. schriftelijk te melden waarbij tevens de voor genomen bestemming aangege ven dient te worden. Postadres Postbus 1,4370 AA Koudekerke. Deze inventarisatie heeft tot doel vooraf te beoordelen aan welke planopstellingen medewerking (bestemmingsplanmatig) verleend zal kunnen worden. Vervolgens zullen deze objecten op een nader te bepalen wijze openbaar worden verkocht Nadere inlichtingen kunnen ver kregen worden bij de heer L Jas- perse, tel. 0118-565572 COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING VOLKSHUISVESTING MONUMENTENZORG EN MILIEU Op donderdag 6 mei 1999 om 19.30 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum te Koudekerke. - Voorstel vaststellen van een voorbereidingsbesluit uitbreiding van de "Meermarkt" met par keervoorziening aan de Dorps straat te Oostkapelle. - Voorstel afwijzen verzoek van mevrouw E.A.C. van Maris-Ter- woert om schadevergoeding als bedoeld in art. 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. - Voorstel actualiseren van het gemeentelijk huursubsidiebe- leid. COMMISSIE OPENBARE WERKEN Op maandag 10 mei om 16.00 uur in de raadzaal van het be stuurscentrum te Koudekerke - Beleids-Zbeheerplan Openbare Verlichting. - Telecommunicatieverordening COMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN en RECREATIE TOERISME (EZ) Op dinsdag 11 mei 1999 om 16.00 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum te Koudeker ke - Voorstel tot wijziging van de Al gemene plaatselijke verordening (verruiming sluitingstijden ter rassen). COMMISSIE WELZIJN, SOCIALE ZAKEN, ONDER WIJS, SPORT/VOLKS GEZONDHEID EN CULTUUR Op dinsdag, 11 mei 1999, om 19.30 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum te Koudeker ke - Voorstel beschikbaarstellen voorschot op de overschrijdings uitkering 1996-1999. - Voorstel vaststelling van de I- ste wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Vee re - Voorstel op dinsdag, 11 mei 1999, om 19.30 uur in de be schikking over reserves t.b.v. in vesteringen materiele instand houding openbare scholen. - Voorstel schoolzwemmen gedu rende het schooljaar 1999/2000 te continueren. - Voorstel tot het afgeven van een garantie tot een bedrag van 15.000 voor het mede- organiseren van het Zeeuwse Sportgala in 2000. - Voorstel beschikbaar stellen van een krediet van 61.750 voor de kosten van verbouwing/aan passing verenigingsgebouw "Ons Huis"te Meliskerke tb.v. het consultatiebureau. - Voorstel instemmen met de ont- werp-jaarrekening 1998 GGD Zeeland. - Voorstel instemming ontwerp begroting 2000 van de Zeeuw se Muziekschool. - Voorstel vervanging peuter speelzaal in Serooskerke. COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR en FINANCIEN Op woensdag 12 mei 1999 om 19.30 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum te Kou dekerke. - Aanschaf apparatuur en pro grammatuur t.b.v. het werken met digitaal kaartmateriaal (CAD/GIS). - Schoolzwemmen en gym- en zwemvervoer. - Begroting 2000 en jaarrekening 1998 Woonwagenschap. - Voorschot overschrijding jaren 1996 t/m 1999 basisonderwijs. - Garanderen rente en aflossing van een geldlening t.b.v. de Stichting Gemeenschapsbelan gen Domburg/Oostkapelle. - Telecommunicatieverordening - Verordeningen interne klachten regeling - Begroting 2000 Zeeuwse Mu ziekschool - Krediet ten behoeve van bouw nieuwe peuterspeelzaal Seroos- kerke. J Jaarrekening 1998 GGD Zee land. - Kredieten tb.v. investeringen materiële instandhouding open bare scholen. Koudekerke 5 mei 1999 Burgemeester en Wethouders van Veere i

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 19