Veel betalen voor een mooi verhaal GEMEENTE VUSSINGEN INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN GEMEENTE MIDDELBURG MIDDELBURG I VLISSINGEN I VEERE Door Anita Hoekman Wie koopt er voor een belachelijke prijs stroop wafels aan de deur terwijl ze in de winkel wel zes keer zo goedkoop zijn? Om hun waar te kunnen slijten, moeten venters die van deur tot deur hun waar verkopen wel mooie en fanta sierijke verhalen ophangen. Want wie koopt er een pakje stroopwafels of een paar ansicht kaarten als ze aan worden geboden met 'Stroopwafels kopen mevrouwtje. Zes gulden voor een pakje. Vriendenprijsje, vindt u niet?'. 18 FAAM/VLISSINGER Woensdag 5 mei 1999 INFORMATIE OVERHEID INSPRAAKPROCEDURE HERINRICHTING OPENBARE RUIMTE KERNWINKELGEBIED MIDDELBURG Burgemeester en wethouders ma ken bekend dat de gemeente Mid delburg voornemens is de openba re ruimte binnen het kernwinkel gebied her in te richten. Daartoe heeft zij een 'Masterplan Openba re Ruimte Kernwinkelgebied Mid delburg' laten ontwikkelen. Na vaststelling van het Masterplan door de gemeenteraad zal de uit voering worden voorbereid, terwijl het geheel in 2003 voltooid moet zijn. Ten behoeve van de uitvoerings mogelijkheid van het Masterplan moeten besluiten worden geno men over het verkeersregime in de Korte Delft, het omdraaien van de rijrichting in de Nieuwstraat, en de afsluitmiddelen van het gebied. 1. Herinrichting De plannen van herinrichting om vatten de volgende straten: Achter de Houttuinen, Graven straat, Herenstraat, Koorkerk straat, Korte Delft, Korte Geere, Krommeweele, Lammerensteeg, Lange Delft, Lange Geere, Lange Noordstraat, Langeviele, Nieuwe Burg, Nieuwe Kerkgang, Onder den Toren, Pottenmarkt, Segeers- straapVlasmarkt. De volgorde van uitvoering moet nog worden bepaald. 2. Korte Delft Om de structuur en het dagelijks beheer vanuit de Lange Delft te kunnen doortrekken naar de Kor te Delft, is het noodzakelijk dat het verkeersregime en de uitstra- ling gelijkluidend worden gemaakt een winkelstraat die gesloten is voor het verkeer. 3. Nieuwstraat Nu de Korte Delft een ander regi me krijgt en geslotenverklaard wordt voor het verkeer, is het noodzakelijk om: - de rijrichting van het verkeer in de Nieuwstraat tussen de Sint Barbaragang en de Rouaanse- kaai om te draaien; - het deel van de Nieuwstraat tussen de Sint Barbaragang en de Korte Delft toe te voegen aan het regime van het kern winkelgebied. 4. Afsluitmiddelen Op enkele plaatsen in het kern- winkelgebied zijn reeds afsluitmid delen geplaatst in de vorm van beweegbare palen. Deze constructies zullen ook op diverse andere plaatsen worden toegepast om daarmee te be werkstelligen dat het totale gebied kan worden afgesloten voor auto verkeer. Inspraak Het herinrichtingsplan en een te kening met lokaties van afsluit middelen liggen van 6 mei tot en met 2 juni ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling aan de Vlissing- sestraat 21. Gedurende deze pe riode kunnen inwoners en overige belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke reac ties kunnen worden gericht aan Gemeente Middelburg, dienst Stadsontwikkeling, afdeling Nieu we Werken en Verkeer, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. U kunt hier bij gebruikmaken van speciale in spraakformulieren die bij de dienst verkrijgbaar zijn. Voor mondelinge reacties en overi ge vragen kunt u contact opne men met de heer H. Houtekamer op telefoonnummer 675211. VERKEERSMAATREGEL KORTE GEERE Burgemeester en wethouders ma ken bekend het gedeelte van de Korte Geere tussen de Kalver- straat en Plein 19401Gortstraat in beide richtingen wordt gesloten- verklaard. Fietsers en bromfietsers zijn in beide richtingen toege staan. Bedienend verkeer is toege staan tot 12.00 uur in de richting van de Kalverstraat. Het volledige besluit ligt van 6 mei tot en met 16 juni 1999 ter inza ge bij de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 te Middelburg. Bezwaar Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u ingevolge de be palingen van de Algemene wet be stuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bij ons bezwaar maken door het indienen van een be zwaarschrift. Het bezwaarschrift moet onderte kend zijn en ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het be sluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. VERKEERSMAATREGELEN NIEUWE OOSTERSESTRAAT Burgemeester en wethouders ma ken bekend dat tegen het ver keersbesluit van 21 juli 1998 tot invoering van een parkeerverbod ter hoogte van Nieuwe Oosterse- straat 30, door een aantal omwo nenden bezwaar is gemaakt. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten het verkeersbesluit in te trekken. Het volledige verkeersbesluit lig van 6 mei tot en met 16 juni 1999 ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling,Vlissingsestraat 21 te Middelburg. Beroep Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u ingevolge de be palingen van de Algemene wet be stuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij de Ar rondissementsrechtbank te Mid delburg. U kunt uw beroepschrift richten aan: Arrondissementsrechtbank Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middel burg. Het beroepschrift dient onderte kend te zijn en ten minste het vol gende te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het be sluit waartegen het beroep is gericht; d. de gronden van het beroep. Voor het behandelen van het be roepschrift bent u griffierecht ver schuldigd. Het griffierecht be draagt 225,- voor natuurlijke personen en 450,- voor andere dan natuurlijke personen. Indien u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de President van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien u van mening bent dat de onverwijlde spoed, gelet op de be trokken belangen, dat vereist. Voor het behandelen van een der gelijk verzoek wordt eveneens griffierecht geheven. Dit recht is ook 225,- respectievelijk 450,-. WET MILIEUBEHEER Ter inzage legging beschikking Beschikking Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend, dat zij een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer hebben ver leend aan Coöperatieve Jachtha ven Oranjeplaat u.a. te Middel burg voor het oprichten en in wer king hebben van een jachthaven. De inrichting is gelegen aan de Muidenweg 4 te Middelburg, ka dastraal bekend gemeente Mid delburg, sectie I, nr. 476. Inzage De beschikking en alle relevante stukken liggen tot 3 juni 1999 el ke werkdag tijdens kantooruren en op donderdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur ter inzage op de afdeling Milieuzaken van de dienst Stadsontwikkeling, Vlissing sestraat 21 te Middelburg. Inzage op donderdagavond dient van te voren telefonisch bij de afdeling Milieuzaken te worden aange vraagd (tel. nr. (0118) 67 52 41). Desgewenst wordt er door de af deling Milieuzaken een mondelin ge toelichting gegeven op de voor noemde stukken. Beroep Van 6 mei tot 17 juni 1999 kan beroep worden ingesteld door de gene die bedenkingen hebben in gebracht tegen het ontwerp van het besluit, de adviseurs die ge bruik hebben gemaakt van de ge legenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ont werp van het besluit. De beschik king wordt na aftoop van de be roepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is inge steld en tevens op grond van arti kel 8.81 van de Algemene wet be stuursrecht een verzoek wordt ge daan tot het treffen van een voor lopige voorziening. Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling be- stuursrsrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA Den Haag. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van deze afde ling. Informatie Nadere informatie over de be roepsprocedure en de daaraan verbonden kosten kunnen bij de afdeling Milieuzaken verkregen worden. OPENBARE BEKEND MAKING VESTIGING VOORKEURSRECHT (artikel 6 Wvg Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken op grond van artikel 4 lid I van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dpt zij de Raad van de gemeente Middelburg op 29 april 1999 hebben voorgesteld om met toepassing van de artike len 2 en 2a Wvg, gronden die ge legen zijn in het gebied dat wordt omsloten door de Stromenweg, de Koudekerk- seweg, Park Toorenvliedt en de Vlissingsche Watergang aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 t/m 24,26 en 27 Wvg van toepassing zijn. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders aan de Raad ligt te zamen met de bijbehorende ka dastrale kaart en lijst met daarop de aangewezen percelen, de na men van de eigenaren c.q. recht hebbenden, alsmede overige rele vante gegevens, met ingang van 6 mei 1999 voor een ieder koste loos ter inzage van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur bij de sectie Communi catie van de dienst Middelen, Stadhuisstraat 2 te Middelburg. Wie overdag niet in de gelegen heid is het voorstel c.a. in te zien, kan op donderdagavond terecht. Daarvoor moet dan wel tenmin ste twee dagen tevoren een af spraak worden gemaakt via tele foonnummer 0118- 6754491675450. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders heeft op 30 april 1999 de in de artikelen 10 t/m 24,26 en 27 Wvg genoemde rechtsgevolgen verkregen. Bezwaar en beroep Op grond van artikel 9a Wvg wordt het voorstel aangemerkt als een besluit, zodat daartegen inge volge de Algemene wet bestuurs recht (Awb) bezwaar en beroep openstaat Ingevolge de Awb kun nen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, in gaande 6 mei 1999, een be zwaarschrift indienen bij het Col lege van Burgemeester en Wet houders, Postbus 6000,4330 LA Middelburg. Degene(n) die bij Burgemeester en Wethouders een bezwaar schrift heeft/hebben ingediend, kan/kunnen tevens op grond van artikel 8:81 van de Awb aan de President van de Arrondissements rechtbank te Middelburg (sector Bestuursrecht, Postbus 5012, 4330 KA Middelburg) verzoeken een voorlopige voorziening te tref fen, indien de betrokken belangen dit met onverwijlde spoed verei sen. Zienswijzen In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de Raad te nemen besluit tot aanwij zing van de gronden worden be langhebbenden gelet op artikel 4:8 van de Awb, in de gelegenheid gesteld om binnen 4 weken, met ingang van 6 mei 1999, schrifte lijk dan wel mondeling hun ziens wijzen ten aanzien van het raads voorstel naar voren te brengen. De zienswijze kan schriftelijk ge richt worden aan de Gemeente raad van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen is het ge wenst telefonisch een afspraak te maken met de Dienst Stadsont wikkeling (telefoonnummer 0118- 675205). OPENBARE BEKEND MAKING VESTIGING VOORKEURSRECHT (artikel 6 Wvg) Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg maken op grond van artikel 4 lid I van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij de Raad van de gemeente Middelburg op 29 april 1999 hebben voorgesteld om met toepassing van de artike len 2 en 2 a Wvg, gronden die ge legen zijn in het bestemmings plan "Buitengebied", in het gebied, dat wordt omsloten door de Nieuwlandseweg (NS7), Rijksweg AS8, de Schroeweg en de Torenweg alsmede het gebied dat wordt omsloten door de To renweg, de Reijerssprink, de Zuidersluiswatergang en de Schroeweg (begrensd door de gemeentegrenzen), aan te wij zen als gronden waarop de artike len 10 t/m 24,26 en 27 Wvg van toepassing zijn. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders aan de Raad ligt te zamen met de bijbehorende ka dastrale kaarten en lijst met daar op de aangewezen percelen, de namen van de eigenaren c.q. rechthebbenden, alsmede overige relevante gegevens, met ingang van 6 mei 1999 voor een ieder kosteloos ter inzage van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur bij de sectie Communi catie van de dienst Middelen, Stadhuisstraat 2 te Middelburg. Wie overdag niet in de gelegen heid is het voorstel c.a. in te zien, kan op donderdagavond terecht Daarvoor moet dan wel tenmin ste twee dagen tevoren een af spraak worden gemaakt via tele foonnummer 0118-675449 675450. -Het voorstel van Burgemeester en Wethouders heeft op 30 april 1999 de in de artikelen 10 t/m 24,26 en 27 Wvg genoemde rechtsgevolgen verkregen. Bezwaar en beroep Op grond van artikel 9a Wvg wordt het voorstel aangemerkt als een besluit, zodat daartegen inge volge de Algemene wet bestuurs recht (Awb) bezwaar en beroep openstaat Ingevolge de Awb kun nen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, in gaande 6 mei 1999, een be zwaarschrift indienen bij het Col lege van Burgemeester en Wet houders, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Degene(n) die bij Burgemeester en Wethouders een bezwaar schrift heeft/hebben ingediend, kan/kunnen tevens op grond van artikel 8:81 van de Awb aan de President van de Arrondissements rechtbank te Middelburg (sector Bestuursrecht, Postbus 5012, 4330 KA Middelburg) verzoeken een voorlopige voorziening te tref fen, indien de betrokken belangen dit met onverwijlde spoed verei sen. Zienswijzen In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de Raad te nemen besluit tot aanwij zing van de gronden worden be langhebbenden gelet op artikel 4:8 van de Awb, in de gelegenheid gesteld om binnen 4 weken, met ingang van 6 mei 1999, schrifte lijk dan wel mondeling hun ziens wijzen ten aanzien van het raads voorstel naar voren te brengen. De zienswijze kan schriftelijk ge richt worden aan de Gemeente raad van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen is het ge wenst telefonisch een afspraak te maken met de Dienst Stadsont wikkeling (telefoonnummer 0118- 675205). WARENMARKT Burgemeester en wethouders ma ken bekend dat de warenmarkt van donderdag 13 mei 1999 wordt verplaatst naar woensdag 12 mei 1999 in verband met He melvaartsdag. De warenmarkt wordt gehouden op de Markt BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art. 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen voor: - het bouwen van een woning op het perceel J. Brasserstraat 11; - het uitbouwen van de achterge vel op het perceel Veerseweg 143; - het uitbreiden van de woning op het perceel Wachttoren 26; - het plaatsen van twee schuur tjes op de percelen Pinkster bloemlaan 19 en 21; - het plaatsen van een tuin- schuurtje op het volkstuincom plex aan het Griffioenpad; - het plaatsen van een dakkapel op het perceel Klaverakker 69 te Arnemuiden; - het wijzigen van de achtergevel en het overdekken van de bui tenberging op het perceel Laan van Nieuwenhove 26; - het plaatsen van een dakkapel op het perceel Schuitvlotstraat 13; - het bouwen van een serre op het perceel Prinsenlaan 30; - het plaatsen van een dakkapel op het perceel Noordweg 393. N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen, waarop bij een positieve beslissing de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. VERLEENDE VERGUNNINGEN In de week van 19 april tot en met 23 april 1999 zijn de volgen de vergunningen verleend en/of is met de volgende meldingen inge stemd: - het plaatsen van een raam in de zijgevel op het perceel Van Kleffenslaan 213; - het bouwen van een tuin- schuurtje/berging op een per ceel aan het Baaijenompad op het volkstuincomplex "Na dorst"; - het verwijderen van asbesthou dende vloerbedekking op het perceel Zusterstraat 53 F; - het aanbouwen van een bijkeu ken op het perceel Benenson- straat I 7; - het uitbreiden van de garage en het bouwen van een bijkeuken op het perceel Vluchtenburg- straat I 7; - het bouwen van een schuur/ berging op het perceel Platte- weg I te Arnemuiden; - het plaatsen van een berging op het perceel Woudriksland '7; - het uitbreiden van de woning op het perceel Molendijk 27 te Nieuw- en Sint Joosland; - het verbouwen van de dakop- bouw en winkelruimte op het perceel Lange Delft 13-15; - het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Seispark 2; - het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Pr. Margriet straat 14; - het plaatsen van een reclame op het perceel Lange Noord straat 26; - het plaatsen van een dakkapel op het perceel Klaverakker 62 te Arnemuiden; - het verbouwen van een raam kozijn tot deurkozijn op het perceel Schweitzerstraat I; - het plaatsen van een noodlo- kaal op het perceel Merwede- straat I; - het herstellen van een trappen huis op het perceel Zuidsingel 92. Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de verzending be zwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wet houders, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. BOUWPLANNEN - vrijstellingsprocedure De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat er bouwplan nen zijn ontvangen die niet in overeenstemming zijn met de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Het gaat om: - het bouwen van een manege op het perceel Geersesweg 10; - het bouwen van een woning op het perceel Nieuwenhovense- weg 20 B; - het bouwen van een garage te gen de zijgevel van de woning op het perceel Van Kleffenslaan 103. Burgemeester en wethouders wil len op deze aanvragen positief beslissen. Artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of artikel 50, lid 5 van de Woningwet maken dit mogelijk. Voordat zij dat doen, liggen de bouw- en situatie tekeningen met ingang van 7 mei 1999 twee weken (tot en met 21 mei 1999) ter inzage bij de dienst Stadsontwikkeling, sectie Bouwen en Wonen, aan de Vlissingsestraat 21. In die periode kan een ieder schriftelijk zijn/haar bedenkingen bij hen indienen. VOORBEREIDINGS- BESLUITEN De burgemeester van Middelburg maakt ter voldoening aan het be paalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 april 1999 heeft verklaard dat wordt voorbe reid een herziening van de be stemmingsplannen: - "Beschermd Stadsgezicht" (Hofplein 9, Beddewijkstraat 23/25) - "Veersepoort" (Nieuwenhoven- seweg 20B) - "Griffioen II" (Van Kleffenslaan 103) - "Buitengebied Middelburg" (Geersesweg 10) - "Buitengebied" van de voormali ge gemeente Arnemuiden (be treffen de agrarische percelen gelegen in de I e herziening van het plan); - "Buitengebied" van de voormali ge gemeente Veere (betreffen percelen in het buitengebied van Veere die als gevolg van de gemeentelijke herindeling per l-l-1997 behoren tot het grondgebied van de gemeente Middelburg). Tevens heeft de raad besloten dat een bestemmingsplan wordt voor bereid voor het gebied bekend als "Nieuw-Middelburg" en voor het gebied gelegen tussen de bestem mingsplannen "Beschermd Stads gezicht" en "Ramsburg". De voorbereidingsbesluiten liggen met bijbehorende tekeningen, waarop de gebieden zijn aangege ven waarvoor de betreffende be sluiten gelden, met ingang van 7 mei 1999 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingse straat 21. De besluiten treden in werking op 7 mei 1999. AANVRAAG OM MONU MENTENVERGUNNING Van 7 mei tot en met 21 mei 1999 ligt op de sectie Bouwen en Wonen van de dienst Stadsont wikkeling de aanvraag om een vergunning op grond van de Mo numentenwet 1988 ter inzage voor het plaatsen van een dakka pel op het perceel Schuitvlotstraat 13. Gedurende bovengenoemde perio de kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Middelburg, Post bus 61,4330 AB Middelburg. Zie voor andere gemeentelij ke informatie de pagina van de gemeente Middelburg in de Faam/Vlissinger van van daagMaximaal Text pagina 830 of www.middelburg.nl BOUWAANVRAGEN (bekendmaking ingevolge art. 41 Woningwet) Aanvragen om bouwvergunning zijn ingekomen tb.v.: - het bouwen van een kadecon structie Bijleveldhaven Kade Noord; - het bouwen van een woning Lu net I; - het bouwen van een dakkapel Wie de straat op wil om iets te kunnen verkopen, moet eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente. Voor enkele gul dens koop je een zogenaamde 'ventvergunning' waar op staat wanneer je van deur tot deur mag gaan en wat je mag verkopen, ledereen kan zo'n vergunning aanvragen. Aan de hoge prijzen die de venters vragen en aan hun twijfelach tige verkooppraatjes kunnen de gemeenten helaas niets doen. „Het is een onmogelij ke taak om te controleren of venters geen zelfverzonnen verhalen ophangen", zeggen de gemeenten. „We kunnen niet met elke venter meelopen als een soort controledienst." Bij de gemeente Goes hebben ze wel eens klachten binnen gekregen van mensen die zich 'beetgenomen' voelden. Er komen niet veel klachten bin nen, want veel aanvragen voor ventvergunningen ko Dorpsstraat 13; - het herbouwen van 2 garages Gerbrandystraat 28; - het bouwen van een woning met garage schans 11; - het bouwen van een dakkapel Spaarnestraat 68; - het bouwen van een bedrijfs ruimte Ritthemsestraat 104; - het plaatsen van een dakkapel Kleiweg I; men er ook niet binnen. „Mis schien vijf op een jaar" zegt mevrouw A. Jacobs. „Maar voor zover ik mij kan herinne ren is er nooit veel animo voor geweest. Heel af en toe krijgen we klachten over ven ters. Deur aan deurverkopers sug gereren wel eens dat hun koopwaar een goed doel steunt. Ze zeggen bijvoor beeld: "Vindt u het niet goed dat we voor het behoud van de walvis strijden'. Ze sugge reren dan dat de ansichten die ze bij zich hebben die doelen steunt. Mensen denken goed te doen en zien als de deur weer dicht is en de verkoper gevlogen dat er op de achter kant staat 'voor commercieel gebruik'. Daar hebben we wel - het plaatsen van een dakkapel Dijkstraat 15; - het verbouwen van de garage Dongestraat 42; - het bouwen van een loods met een kantoor Loodweg I; - het wijzigen van de voorgevelin deling Bouwen Ewoutstraat 17; - het uitbreiden van een woning Van Hogendorpweg 154; - het plaatsen tuinhuis Anna Bla- manlaan 9; - het bouwen van een dakkapel en het plaatsen van een vaste trap naar de tweede verdieping Paul Krugerstraat 304; eens klachten over gehad." Het kan dus voorkomen dat je denkt Greenpeace te onder steunen terwijl je gewoon de venter zelf hebt gesteund. Omdat mensen er een 'nare smaak' aan over houden ver pesten de venters het voor de echte goede doelen. Het mis verstand is simpel te voorko men door te vragen naar hun vergunning. Een venter verkoopt zijn waar om winst te maken. Hij krijgt van de gemeente een ventver gunning. De goede doelen krijgen een vergunning om geld in te zamelen voor het goede doel. Zonder eigen be lang. Zij kunnen ook spullen verkopen, maar ze hebben een andere verguning dan venters. Marian uit Goes wil - het verbouwen en vergroten van de woning Badhuisstraat 70; - het plaatsen van een dakkapel Anna Blamamlaan 64; - het plaatsen van een mast met zonnecellen en een straatkast nabij Veerhavenweg; - het aanbrengen van een garage en plaatsen van een tuinhuis Donker Curtiusstraat 19; - het bouwen van een erfafschei- ding in de zijtuin Johan Melchior Kemperstraat I. Eventuele bedenkingen tegen deze bouwaanvragen kunnen pas wor den ingediend nadat op de aan- niet met haar achternaam in de krant. „Dan weten venters me gelijk te vinden en dan staat mijn huis zo propvol", lacht ze. „Ik koop alles waar vragen is beslist. N.B.: Het is mogelijk dat de teke ningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend, afwijken van die welke ter inzage liggen. VERLEENDE VERGUNNINGEN In de afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend: - het uitbreiden en verbouwen van een tandartspraktijk Door nenburg 31 en 33; - het veranderen van kozijnen en een dakkapel achtergevel Jacob mensen mee voor mijn deur staan. Het gebeurt niet al te vaak, maar als ze aanbellen, is het meteen bingo. Ik heb vaak medelijden met ze. 'Die zullen Isaac Sandersestraat 2 7; - het uitbreiden van opslagloods f Duitslandweg 2; - het bouwen van een keuken en bijkeuken Oosterbaan 32; - het wijzigen kap van de woning Van De Spiegelstraat 57; - het afsluiten van de loggia Paul Krugerstraat 68 flat 600; - het vervangen van een kozijn in de achtergevel Zuiderbaan 35; - het uitbreiden van een produk- tieruimte Frankrijkweg 9; - het herinrichten van de speel tuin Zuidbeekseweg 4A; - het bouwen van een blokhut Su- het wel niet breed hebben' denk ik dan. Het zijn vaak stu denten die wat bij willen ver dienen. Tenminste dat zeggen ze. Ik heb al eens tekeningen gekocht, kaarten, eten en nog veel meer." De heer J. Goense uit Oudelande vindt venten eigenlijk wel een goede uitvin ding. Want zo kom je vlak voor de verjaardag van je vrouw nog eens aan iets leuks. De laatste keer was het een messenset in een koffer. Lek ker gemakkelijk. Je hoeft er de deur niet voor uit en je kan nog afdingen ook. Niet elke venter liegt om te kunnen verkopen, maar als het helpt om meer geld om te zetten... waarom zou je het dan laten. Heinkenszand en 's- ze Groeneweglaan 56; - het uitbreiden van een sorteer- loods Oostsouburgseweg 10; - het aanbrengen van lichtrecla me Bedrijfsweg 4; - het aanbrengen van lichtrecla me Handelsweg 19; Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na de verzending bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wet houders. EERSTVOLGENDE VERGADERINGEN VAN DE WELSTANDSCOMMISSIE: Gravenpolder werden onlangs nog bezocht door een zeer creatieve venter. Zonder enige schaamte stak hij zijn verhaal af over hoe hij pakjes stroop wafels verkocht om een baan te kunnen krijgen. Een nieuw initiatief van het arbeidsbu reau en een handelsorganisa tie uit Tilburg. Degene die de meeste stroop wafels verkocht, zou de baan krijgen. 'Ja mevrouw... dat is inderdaad vernederend. Maar ik doe alles om een baan te krijgen'. Het arbeidsbureau blijkt bij navraag van niets te weten en moet er zelfs koste lijk om lachen. „Zo werken wij niet". De handelsorganisatie in Tilburg is onvindbaar en de vrouw die nu trotse bezitter is van een duur pakje stroopwa 9 mei en 10 juni 1999 Uw plan moet tenminste 2 dagen voor de vergaderdatum bij bouw en woningtoezicht ingediend zijn. Vlissingen, 5 mei 1999 Burgemeester en wethouders van Vlissingen, Stadhuisplein 2,4382 LG Vlissin gen Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen de in formatiepagina 'In den blauw geruiten kiel' elders in blad en teletekstpagina 810 e.v. van Maximaal TV. fels koopt nooit meer aan de deur. Mevrouw Hartoog uit Heinkenszand: „Ik vond het al een raar verhaal, maar hij had een ventvergunning bij zich van de gemeente Borsele dus ik dacht dat het wel klopte'." „Vervelend", vinden ze bij de verschillende gemeenten. „Jammer dat mensen de re gels van het venten niet goed kennen. Het is allemaal com mercieel." Bij de gemeente Borsele vin den ze het verhaal van de stroopwafels en de baan wèl goed gevonden. „Dat is pas een echte verkoper. Hoeveel een pakje stroopwafels kost in de supermarkt? Dat weet ik niet. Een rijksdaalder misschien. Ik doe nooit boodschappen. Maar zes gulden zou ik er nooit voor betalen. Ook niet aan de deur. Dan moeten ze wel met een erg sterk verhaal aankomen."

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 18