m Ontmoetingscentrum voor doven geopend Zeeuwse voorronde van De Kunstbende Zeeuws team loopt Roparun voor kankerpatiënten Picasso-lezing in Middelburg mm/ fdm MOEDERDAG WOENSDAG 5 MEI 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 18 DSFA DSFA CD SPECIAALZAAK STORMTROEPERS BL0F- BOVEN WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Vijftien jaar heeft het geduurd voordat het zo ver was, maar eindelijk heeft de ZSWD (Zeeuwse Stichting Welzijn Doven) het voor elkaar gekregen. Kort geleden werd hun ei gen dovenontmoetingscentrum geopend. Ze zitten samen met kinderen van asielzoekers in de oude school 'De Buitenhove' in Middel burg. Als het druk is in het ontmoetingscen trum, is het toch heel stil: dove mensen 'pra ten' in gebarentaal. Ruim tweehonderd jongeren uit heel Zeeland doen zaterdag 16 mei mee aan de Zeeuwse voorronde van De Kunstbende. De kandidaten presen teren in de Middelburgse Stadsschouwburg hun kunnen op het gebied van dans, muziek, theater, fotografie, video, (advertentie) taal, ontwerpen en in de vrije discipline 'alles mag'. De winnaars uit elke van deze catego rieën gaan door naar de landelijke finale in Mu ziekcentrum Vredenburg in Utrecht. PETEU CIIKIST SENSATIONELE VERBOUWINGS UITVERKOOP PZC WEEKBLADEN faam/if! üt] door Mieke Roelse Houten kont Ellende Calando In Rotterdam is mo menteel een grote Pi casso-tentoonstelling te bewonderen. Lief hebbers van de grote schilder hoeven echter niet helemaal naar Rotterdam om zijn werk te kunnen begrij pen. Woensdag 19 mei is er in de Zeeuwse Bi bliotheek in Middel burg een Picasso-le zing door kunsthistori cus drs. Bastiaan Voortman. Mooie verhalen 9 mei Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: /A r-U/VES RECORDS RECORDS gespecialiseerd in ALLES leveren HIPHOP single - Zomer in Zeeland vanaf nu overal verkrijgbaar BLIJFT BIJ ONS GEWOON 34.95 CD'S VAN DE ALBUM TOP 100 MAXIMAAL 37,50 (m.u.v. boxen en dubbel CD'S) GEGARANDEERD DE KLEINSTE EN GOEDKOOPSTE CD WINKEL VAN ZEELAND WALSTRAAT 20 (richting Arsenaal), Vlissingen Informatie: 0118 - 441 552 Mevrouw Joziasse is voor zitter van de ZSWD. Zij meent dat het ontmoetings centrum het de Stichting mogelijk maakt om contact te houden met haar dove achterban. „Het is de bedoe ling de dove mensen een ei gen ruimte te geven waar ze andere doven kunnen ont moeten en gezellige dingen samen doen. Het is voor doven namelijk erg vermoeiend om te com municeren met horenden, ze moeten goed opletten om te kunnen liplezen. Om te voorkomen dat doven geïsoleerd raken is het be langrijk dat ze een eigen ont moetingscentrum hebben waar ze zich thuisvoelen en ontspannen. Aan de andere kant is het dovenontmoetingscentrum ook een mogelijkheid voor horende mensen om in con tact te komen met dove mensen. Er worden namelijk gebarentaal-cursussen gege ven voor horende mensen, zodat zij kunnen communice ren met dove mensen. Het uiteindelijke doel is de dove mensen helpen te integreren in de wereld van de horende mensen. We hopen dat het ontmoetingscentrum daar een middel voor kan zijn". Het dovenontmoetingscen trum is een klein lokaal in een voormalige lagere school. Er is een zithoek, er staan groepjes met tafels, er is een bibliotheek en er is ook de mogelijkheid om televisie te kijken. Het kantoortje van de voorzitter zit in datzelfde lo kaal. Joziasse: „Andere do- venstichtingen in Nederland hebben een eigen clubhuis met een apart kantoortje. Wij moeten het wat primitiever doen. Het ontmoetingscentrum heeft wel een paar speciale aanpassingen zoals een lichtbel zodat we de bel op merken, een teksttelefoon en een fax, maar dat zijn op zich niet eens zo heel bijzondere dingen". Er zijn diverse werkgroepen voor oudere mensen, voor jongeren, maar ook voor de kinderen. Ze kunnen dan 'kletsen' of samen spelletjes doen. Doven hebben een eigen cul tuur. Joziasse vergelijkt de dovencultuur met die van Molukkers. „Om op te gaan in de maatschappij moet er eerst een cultuurbarrière worden doorbroken. Hier voor moet er moeite gedaan worden door zowel de dove als de horende mensen. Het is helemaal niet zo moeilijk rekening te houden met do ve mensen. Vaak kunnen ze liplezen, zo dat ze horende mensen kun nen begrijpen. Het is alleen zaak dat horenden erop let ten dat ze duidelijk articule ren, niet in het tegenlicht staan en gebruik maken van je non-verbale communica tie. Voor horenden kleine dingetjes, maar voor ons heel belangrijk". Het ontmoetingscentrum kan bestaan doordat diverse ge meenten in Zeeland subsidie geven. Tot nu toe bezochten alleen doven van Walcheren en Beveland het ontmoe tingscentrum. Het is de bedoeling dat er door meer publiciteit aan het bestaan van het ontmoe tingscentrum te geven er meer (dove) mensen op af komen. De volgende infor matieavond is op 18 mei in de Buitenhove 161 in Mid delburg met een demonstra tievideo van een cursus ge barentaal voor horende mensen. AUTHENTIC BASIC STORES MIDDELBURG Vanaf 19 april t/m 15 mei Langeviele 1 Langedelft 3 (Koninginnedag hele dag geopend) Oplage: 51.450 ex Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044) Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569) Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600) Redactie: Ellen de Dreu-Erkens (0118) 484276. (privé (0118) 641484). Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10 00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. In een non-stop programma op twee podia laten de jonge ren zien wat zij kunnen. Verder is er een expositie van de in zendingen in de categorie ont werpen, fotografie en video. Bovendien wordt een film ver toond die - onder begeleiding van cineast Pim van Kampen - gemaakt is door jongeren uit de Middelburgse Magistraat- wijk. De film geeft een beeld van het leven van deze jongeren en sluit daardoor goed aan bij het thema van dit jaar: 'ik'. Aan het slot van de Zeeuwse voorronde is er een optreden van het uit Zierikzee afkomsti ge koor Blaaat. Dit eigenwijze popkoor, vergezeld door een band, brengt een repertoire van ballads tot hardrock. Bijna elk nummer wordt vertolkt door een andere zanger of zangeres. De voorronde in de Middel burgse Stadsschouwburg be gint om 14 uur. De prijsuitrei king zal rond 21 uur plaatsvin den. De toegang is gratis. De presentatie van de Zeeuw se voorronde van de Kunst bende is in handen van Ramo- na van Zweden en Thomas Siahaya. De Kunstbende wordt in Zeeland georgani seerd door Scoop. Eén van de ontwerpen die ook te zien zal zijn bij de expositie in de Middelburgse Stadsschouwburg. foto Jaap Wolterbeek Paul Poland en teamgenote Rita Ohienroth bereiden zich voor op een run van 520 kilometer. foto Jaap Wolterbeek De Roparun Rotterdam-Parijs-run) is een non-stop estafette loop van ruim 520 kilometer. Die afstand wordt binnen twee dagen afgelegd. Op 12 mei klinkt het startschot in Rotterdam en dit jaar doen er zo'n 125 teams mee. Eén van die teams is het Zeeuwse Alstom-runningteam. Secretaris Paul Poland uit Oost-Souburg vertelt over het unieke evenement. „De Roparun wordt dit keer voor de achtste keer gelo pen", vertelt Poland. „Het doel is al die jaren hetzelfde geweest: het verbeteren van de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten en hun fami lie. En waar dat niet kan, hun leven in elk geval draaglijker te maken". Het geld daarvoor komt bin nen uit het inschrijfgeld dat elk team stort en daarnaast uit de inspanningen die elk team doet om zoveel mogelijk sponsors te vinden die zowel geldelijk als materieel een bij drage kunnen leveren. Poland: „Ons team, naar onze hoofd sponsor het Alstom-running team genoemd, doet pas voor de tweede keer mee. Het kost namelijk een enorm veel orga nisatie. Het samenstellen van een team, het trainen, het regelen van sponsors, de hele logis tiek van Rotterdam naar Pa rijs. En afgezien van profes sional John Vermeule die in ons team meeloopt, zijn we verder hardloop-amateurs met een baan en een gezin. Daar wordt ook de nodige in zet en souplesse van ge vraagd. Want met je acht lopers ben je er nog niet. Er moet verplicht op iedere loper een fietser mee. Die is dan kaartlezer, begelei der en lichtpunt tegelijk. Let terlijk 'lichtpunt', want de run gaat 's nachts gewoon door. Dus met lopers, fietsers, kaart lezers, chauffeurs, fysiothera peuten en kwartiermakers be staat de groep in totaal uit 28 personen. Daarbij is elke per soon even belangrijk voor het welslagen van de run". Tussen de start in Rotterdam en de aankomst in Parijs legt elk team ongeveer 520 kilome ter af. Individueel betekent dat, dat elke loper volgens een rouleersysteem tachtig kilo meter voor zijn rekening neemt. „De proloog is echt een fan tastisch gezicht, dan doen alle lopers mee", vertelt Poland epthousiast. „Als je dan met z'n allen langs de Dr. Daniël de Hoedkliniek loopt, dan heeft dat iets heel speciaals. Na de proloog is de eigenlijke start en dan mag er de eerste dertien kilometer niet gewis seld worden. Elk team zet daar z'n snelste loper is. Wij dus John Vermeule". Het Zeeuwse team is echter niet van plan gelijk na de eer ste dertien kilometer te wisse len: „Je kunt je voorstellen wat een puinhoop het wordt als alle teams op dezelfde plek gaan wisselen. We hebben twee pendelbusjes met elk vier lopers. Er loopt er telkens eentje, zodat de andere drie kunnen uitrusten. Stukken van drie kilometer werkt het beste, hebben we gemerkt. Dan kun je een leuk tempo aanhouden en op die afstand krijg je geen last van verzuring. Na zo'n tachtig kilometer begint het tweede busje met een verse groep lopers. En elke keer weer een fietser die meegaat. Dat is zwaar werk hoor. Je zit wel op de fiets, maar je fietst in het tempo van de loper en bij bergop, berg af kun je niet voluit gaan. Die jongens hebben aan het eind echt een houten kont. En dan is er de basisbus ook nog. Een achttien meter lange bus van het AMZ volgestouwd met matrassen, een keukentje en ander noodzakelijk materi aal. Een massage-tafel is heel prettig om in de buurt te heb ben. De maaltijden die we meene men zijn diepgevroren en kooldhydraatrijk. Verzorgd door het Deltacollege, dat is dus zo'n voorbeeld van mate riële sponsoring". Sportief ge zien is er van tevoren veel ge traind en zelfs aan teambuil ding gedaan. Het benaderen van sponsors is een heel an dere prestatie. „Hoewel je ook daar wel veel uithoudingsver mogen voor moet hebben", erkent Poland. „De reacties zijn erg wisselend. Het ene be drijf trekt zo de knip of regelt van alles gratis te gebruiken en bij het andere bedrijf moet je drie dagen bedelen voor vijfentwintig gulden. Wat scheelt is dat we nu al toezeg gingen hebben van de Stich ting Roparun voor doelen en projecten in en bij Zeeland. Dat trekt natuurlijk meer aan. Een heel aansprekend voor beeld is de aanschaf van een 'surgical probe'. Er wordt al mee gewerkt in het streekzie kenhuis Walcheren en Goes en Terneuzen volgen binnen kort". Een 'surgical probe' is een apparaat dat gebruikt wordt bij borstkankeronder zoek en dan speciaal bij de operatie. In het kort werkt het als volgt. Bij het constateren van borstkanker worden de tu mor en eventuele uitzaaiingen verwijderd. Meestal worden preventief ook alle lymfeklie ren uit de oksel weggenomen. Met behulp van de 'surgical probe' is het mogelijk vast te stellen waar problemen kun nen komen. Blijken die er bij de operatie niet te zijn, dan is de ingreep aanmerkelijk klei ner. Dat scheelt een hoop el lende voor de patiënten en het scheelt werk en dus geld voor de ziekenhuizen. „En dat is dan voor een be trekkelijk kleine groep", vult Poland aan. „Op de Banjaard heeft de Stichting Roparun twee bungalows in beheer die beschikbaar zijn voor kanker patiënten en hun familie. Vooral voor gezinnen waar een van de kinderen patiënt is, kan dat fantastisch werken. Vooral voor de andere kinde ren, die hebben vakantie zon der dat alles om het broertje of zusje draait. En waar we echt, letterlijk en figuurlijk warm voor lopen is Tijdens de lezing wordt uitge breid ingegaan op het leven van Picasso. Als geen andere kunstenaar is zijn leven vervlochten met zijn werk. Zijn maïtresses, vrien den, ateliers, huis; alles wis selde bij voortduring. Dat is terug te vinden in zijn werk. Zelf zei hij daarover ooit: „Mijn werk is als een dag boek". Al op zeer jonge leeftijd is het grote talent van Pablo Picasso zichtbaar. Hij beheerst de re gels van de schilderkunst op zijn veertiende jaar al zo goed dat zijn vader, eveneens schil der, zijn penseel zou hebben overgedragen aan zijn zoon om er zelf mee te stoppen en zijn leven in dienst te stellen van het talent van zijn zoon. De lezing in de Zeeuwse Bibli otheek begint om 14.30 uur en is georganiseerd door de Stichting Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs in samenwerking met De Kunst hal Rotterdam, waar de grote Picasso-tentoonstelling te be wonderen is. het hospice Calando. Dat staat in Dirksland en bestaat uit twee woningen waar kanker patiënten in een huiselijke omgeving kunnen sterven. De faciliteiten zijn er net als in een ziekenhuis: specialisten, verpleging, verzorging en ap paratuur. Maar de sfeer is die van thuis: je eigen spullen, be zoek van wie en wanneer je maar wilt. Geen uniformen en met z'n allen om zeven uur 's morgens gewassen worden. De Stichting Roparun gaat dit hospice kopen en neemt de exploitatiekosten voor z'n re kening. De al bestaande stich ting Calando kan op deze ma nier weer minimaal tien jaar vooruit met een vorm van zorg waar regulier geen tijd, ruimte en geld voor is. Calan do is trouwens een muziek term en het betekent afne mend, zowel in tempo als in sterkte. Dat is treffend om schreven voor sterven, vind ik". Over wat er al gebeurd is met het geld van de Roparun en wat er nog gaat gebeuren, kan Poland uren vertellen. Het en thousiasme is aanstekelijk, maar hij en zijn team lopen natuurlijk niet voor mooie ver halen alleen. Gevraagd naar een prijs moet hij even naden ken. „Nee, niet echt in de vorm van goud, zilver en brons als je dat bedoelt", be denkt hij. „Het is de sportieve uitdaging gekoppeld aan de inzet voor kankerpatiënten. O ja, ik geloof dat het team dat het meeste geld ophaalt de volgende keer met nummer 1 mag starten. En eerlijk gezegd is het natuurlijk leuk als je niet als laatste team binnenkomt in Parijs. Maar ons gironum mer blijft belangrijker dan on ze plaats in het klassement". Wie het Zeeuwse team wil steunen kan dat doen via reke- ningnr. 8079790 van het Als tom-runningteam in Oost- Souburg. (advertentie) FILMPROGRAMMA CINE CITY DONDERDAG 6 MEI T/M 11 MEI MESSAGE IN A BOTTLE 12 JR Dagelijks 1900,2145 PAYBACK 16 JR Dagelijks 2145 1 STILL KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER 16 JR Dagelijks 1900, 2145 RUSH HOUR 12 JR Dagelijks 1615,1900 ASTERIX& 0BEUX AL Dagelijks 1345,1615,1900 BLAST FROM THE PAST AL Dagelijks 1345,1615 MADELINE AL Vanaf vrijdag dagelijks 1345 TRUE CRIME 12 JR Dagelijks 1345,1615,1900, 2145 LUIZENLEVEN AL Dagelijks 1345 CIVIL ACTION AL Dagelijks 2145 JUST THE TICKET 12 JR Dagelijks 1345, 1615,1990,2145 ARLINGTON ROAD 12 JR Dagelijks 2145 BABE IN DE GROTE STAD AL Dagelijks 1345,1615 BRIDGE OF CHUCKY 16 JR Donderdag 1900 vanaf vrijdag dagelijks 1615,1900 RESERVERINGEN EN FILM INFORMATIE 0900 - 9363 Kunsthistoricus Voortman. Bastiaan breed In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT de ze week veel informatie over uitgaan in Mid den-Zeeland en natuurlijk handige ladders met films, podiumkunsten en exposities. Deze week onder meer aandacht voor Herman van Veen, die zaterdag optreedt in Kruinin- gen. Verder de liefde voor muziek van Ray mond van het Groenewoud en de muzikale reis van het Middelburgs Muziek- en Operette gezelschap Papillon. (advertentie) "Verras moeder met iets speciaals. OPRIL GROTE MARKT 13, GOES - LANGEVIELE 11-13, MIDDELBURG (advertentie) Hoogste punt Villapark Nadorst Niet een met de huurverhoging? (advertentie) Viffl Ük M £jjj gfeircjffri-riir-) yan js ma MIDDELBURG - VLISSINGEN - COES

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1