Walcheren viert verjaardag Beatrix uitbundig faam/ SWUFFU GOES VERVROEGDE AFSLUITING Waarschuwing voor nep-verkopers Ml WOENSDAG 28 APRIL 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 17 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Kijk voor meer info naar de pagina elders in dit blad!! Het is onwaarschijnijk dat iemand zich verveelt op Koninginnedag. In elke plaats of dorp zijn gezellige activiteiten om de verjaardag van on ze vorstin te vieren. De Walchenaren houden van Beatrix en dat laten ze op deze manier zien. Een overzicht van de activiteiten. Aagtekerke Arnemuiden Biggekerke PZC WEEKBLADEN faam/vüSSïHger Domburg Gapinge Grijpskerke Nieuw- en St. Joosland Koudekerke l'ETEll CHRIST SENSATIONELE VERBOUWINGS UITVERKOOP Sint Laurens Meliskerke Oostkapelle Middelburg Oost-Souburg Ritthem Serooskerke Veere Vlissingen Vrouwenpolder Westkapelle GROEP Zoutelande AA A R »^T ZEELANDHALLEN pt gezelligste rowwelaaarkt van neperlanp Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 MIDDELBURG - VLISSINGEN - GOES BlBun door Evelien van Wijk Aagtekerke begint Koningin nedag met een optocht' met muziek om 10.10 uur. Vanaf 11 uur beginnen de kinderspelen in het dorp. Om 12.30 uur is er een gezamenlijke lunch en de prijsuitreiking van de kinder spelen. Een uurtje later begint er een meerkamp. Het avond programma start om 19.30 uur in Amicitia met een play- backshow en karaoke voor de lagere school jeugd met daar na een karaoke voor volwas senen. Vanaf 22.30 uur wordt er gedanst in Aagtekerke. Evenals vorig jaar is Arnemui den ook dit jaar weer omgeto verd in Oranjemuiden. Het feest begint al vroeg om 7 uur met een actieve skeelertocht vanaf het clubgebouw van 'Matchpoint'. Om 7.45 uur be gint een reveille met enkele blazers van Arne's Genoegen vanaf de kerktoren en ruim een half uur later spelen de Julianakorpsen. De 'Versierde Optocht' van alle versierde fietsen, karren en feestkleding begint om 8.55 uur. Tegelijk met de traditionele duivenlos- sing worden ook de ballonnen van de kinderen losgelaten om 9.50 uur. Vanaf 11 uur zijn er verschillende activiteiten. Bezoekers kunnen bijvoor beeld kanovaren in het kanaal, pendelen over het kanaal en abseilen op het havenplein, maar het is ook mogelijk om het museum en de oudheids kamer van Arnemuiden te be zichtigen. Verder zijn er diver se activiteiten op het Haven plein en vanaf 13 uur kinder spelen op de Burgemeester Hachstraat. Het avondpro gramma begint om 20 uur op het Havenplein met een optre den van Het Westkappels Kwartet. Daarna zal de square dansgroep de 'Delta Swin gers' de voetjes van het pu bliek laten bewegen met echte country- en westernmuziek. De avond wordt met vuurwerk afgesloten. Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Joep Bremmers (a.i.), (0118) 484276. Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. Daarna is er feest in café Ju liana. Domburg viert het feest op het strand. Om 9.30 uur verza melen op het oude voetbal veld, waarna het de bedoeling is dat iedereen naar het strand gaat. Daar beginnen de kin derspelen, met schatgraven, de knock-out show en zand- dieren maken, 's Middags zijn er ook kinderspelen, tevens voor ouderen met onder an dere kipgooien en overall-han gen. Om 16.30 uur begint de playbackshow en om 21 uur begint het avondprogramma met de band "Metal Bats". In Gapinge wordt iedereen om 8 uur gewekt met klokgelui. Een uurtje later verzamelen de kinderen zich op het school plein. Koninginnedag heeft hier het thema 'kermis'. Om 10.30 uur begint de muzikale rondgang door Veere's Ge noegen, gevolgd door het op laten van de ballonnen. Vanaf 11 uur zijn er weer kinderspe len. Om 13.30 begint de zes kamp. Wie geen zin heeft in koken kan gaan eten in vereni gingsgebouw De Spil. 's Avonds is er een optreden van "The Corner Cats", met tus sendoor het Rad van Avon tuur. In Biggekerke begint Koning innedag met een lawaaiop- tocht om 9.15 uur. Om 10 uur wordt het feest geopend en zijn er spelen voor de kinde ren op het kerkplein. De mid- dagspelen beginnen om 14 uur voor de oudere jeugd. Het slotspel, de Knock-Outshow, begint om 19.30 uur. Grijpskerke viert Koninginne dag met als thema 'de boer derij'. Om 8 uur wordt het dorp gewekt met klokgelui. Daarna begint om 9 uur de optocht van verklede kinderen met hun versierde fietsen. Vervolgens worden de ballon nen van de kinderen losgela ten. De kinderspelen starten om 10 uur, deze spelen staan in het teken van de boerderij, 's Middags om 13 uur begint de traditionele vierkamp, en om 16 uur is er een optreden van de Walcherse dans-en folkloregroep 'Walacra'. De play-backwedstrijd ontbreekt ook dit jaar niet, die begint om 19 uur en is voor jong en oud. De band Borderline treedt vanaf 21 uur in de tent op. In Nieuw- en St. Joosland be gint het feest eigenlijk al de avond tevoren waarbij de kin deren om 19.30 hun fietsen kunnen gaan versieren bij de muziektent. De festiviteiten beginnen om 8 uur met klok gelui. Om 8.45 uur begint het opstellen van de versierde fietsen met ONDA en om 9 uur opent de voorzitter van Oranjevereniging de Koning innedag officieel. De rond gang van de fietsen met ONDA start een kwartiertje lat er. Ook zijn er kinderspelen, die beginnen om 10.15 rond om de kerk. Aan het begin van de middag, om 13.30 uur, is er een zeskamp voor de jeugd vanaf 14 jaar. De kinder bingo start om 19 uur in het Dorpshuis, om 20.30 uur is de prijsuitreiking. Het Oranjebal met verloting begint om 21 uur. Als afsluiting van de avond geven de New Energy Country Dancers een demon stratie van Country Line Dan ce. Koudekerke begint om 8 uur met een reveille te paard en klokgelui. Vanaf het Dorps plein is er om 9 uur een op tocht naar Der Boede en er zijn verschillende kinderspel letjes. Het voetbaltoernooi be gint om 8.30 uur op het VCK terrein. Om 9.45 uur is er een fotopuzzeltocht voor de kinde- (amertentie) AUTHENTIC BASIC STORES MIDDELBURG Vanaf 1!) april t/m 15 mei Langeviele 1 Langedelft 3 (Koninginnedag hele dag geopend) ren vanaf het Dorpsplein. De 'Middag van Oranje' begint om 14 uur, met onder meer een mini playbackshow, een knock-out show, een draaimo len en gezellige eet- en drink- kraampjes. Om 14 uur is er gelegenheid om de fototen toonstelling bij garage Van de Velde te bezichtigen. Het spec taculaire trucktrekken begint om 19 uur op het Dorpsplein. Vanaf 20 uur is er een Oranje bal in de feesttent met de band G-String. Het thema voor de Koningin nedag in Sint Laurens is 'cir cus'. Alle spelletjes voor de kinderen en de volwassenen staan in dit teken. De Warande de Markt voor de leerlingen van het basisonderwijs. De ringrijderij vindt plaats op de Dam en begint eveneens om 10 uur. De ringrijdersvereni- gingen van Middelburg, Nieuw- en Sint Joosland en Kapelle doen mee. Er zijn 's morgens diverse acti viteiten in de wijken en kernen van de gemeente Middelburg. Om 11.30 uur geeft stadsbei- aardier H.G. van Putten een carillonconcert met vaderland se liederen in de Lange Jan. Er zijn verschillende City-Con certen op de Markt van 13.30 tot 15.30 uur, met medewer king van onder meer het Mid delburgs Muziekkorps en ON DA. Springgroep MTV'69/Turn- school Zeeland geeft een spectaculaire show: vorig jaar De verjaardag van Koningin Beatrix wordt op Walcheren mas saal gevierd. foto Ruben Oreel in Sint Laurens wordt omgeto verd tot een heuse circuspiste. Zoals gebruikelijk in Sint Lau rens wordt de dag om 8 uur geopend met een lawaaiop- tocht. Om 9 uur is er een sa menzang. Het jongste jongetje en het jongste meisje uit groep 3 van de PWA-school hijsen de vlag om 9.15 uur. De kleuter- en kinderspelen be ginnen om 9.45 uur, de prijs uitreiking ervan is twee uur later. De meerkampspelen starten om 13.30 uur en om 14 uur begint de kleedjesmarkt. De hele middag is er voor ie dereen spijkersslaan en pot- raden. Voor de kleintjes onder de bezoekers is er touwtje trekken. Het avondprogramma begint om 18.30 uur met een mini playbackshow. Daarna, om 20 uur, is er een disco voor de kinderen van de ba sisschool, de disco voor de oudere jeugd begint om 21.30 uur. De avond sluit af met een Oranjebal en een rad van avontuur vanaf 20.30 uur. De kinderen zingen in Melis kerke een aubade ter ere van de koningin om 9 uur. Het kin derprogramma begint om 9.30 uur met een puzzeltocht in het dorp. 's Middags is er om 13.30 uur een zeskamp. Om 17 uur begint het touw trekken, met als prijs de eer en een wisselbeker. Ook in Melis kerke wordt Koninginnedag afgesloten met een Oranjebal, met een optreden van de band Take a break, 's Avonds is ook de prijsuitreiking van de zeskamp en het touwtrekken. sprongen zij over een levend paard, nu over een bestelauto. Om 19 uur begint de ballonop tocht met Johan Friso en Ju liana Drum Corps. De Zeeuwse Muzikanten van de stichting Arduin geven om 18.45 uur een optreden op de Markt met aansluitend een taptoe. Vanaf 20 uur is er een Oranjebal in Café Hart van Middelburg met Combo Top 10. Rond 22 uur is de film 'The Game' met Micha el Douglas te bezichtigen op een groot openluchtscherm. De film gaat over een steenrij ke zakenman die mee gaat doen aan een spel, dat belooft zijn leven avontuurlijker te ma ken. Wijkvereniging Zuid heeft een apart programma, daar wordt Koninginnedag om 9 uur be gonnen met een versierde fiet sen wedstrijd. De start is bij tuincentrum Adriaanse. De prijsuitreiking is rond 9.45 uur op het schoolplein van Cypres- senhof, Prinsenhove. Om 10 uur zijn er diverse kinderspe len op hetzelfde schoolplein. Scouting Middelburg opent Koninginnedag met het hijsen van de vlag op de Markt van de Zeeuwse hoofdstad. Het jeugdorkest van de Christelij ke Brassband ONDA zal na het welkomstwoord een felicitatie een Aubade zingen op de Markt. Vervolgens is er een concert door het jeugdorkest van de Christelijke Brassband ONDA in het verzorgingste huis Sint Willibrord, om 10.15 uur. Om 10 uur beginnen on dertussen de kinderspelen op De inwoners van Oostkapelle worden om 8 uur gewekt met klokgelui. Daarna is er een re veille vanaf de toren door 'Crescendo'. Om 9 uur is het verzamelen op het plein voor het ontmoetingscentrum voor de optocht, die als thema 'toe komst' heeft. Om 10.40 uur be ginnen de mini-zeskamp voor de kinderen en de kinderspe len voor de jongere kinderen. Om 14 uur is er ook een zes kamp, nu voor de jeugd vanaf 16 jaar. Er is ook een kinder- poppenkast. De avond belooft een Oranjefeest met medewer king van de discoboys 'De Ju ke Box'. Ook in Oost-Souburg begint Koninginnedag om 8 uur met klokgelui. Daarna om 9 uur een lawaaioptocht, kinderspe len, playbackshow en een skeelerwedstrijd. Om 12 uur is er een rommelmarkt en om 13 uur een demonstratie van de jeugdbrandweer en diverse andere verenigingen. Om 16 uur is de uitreiking van de in verband met Hemelvaartsdag dient kopij voor de editie van woensdag 12 mei vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is woensdag 5 mei 17.00 uur advertenties is donderdag 6 mei 12.00 uur in verband met Koninginnedag is ons kantoor vrijdag 30 april a.s. GESLOTEN! prijzen en de optocht van de versierde fietsen. Buurtvereni ging 'Duyvenvoorde' begint om 10.30 uur met muziek en spelen. Om 14 uur is er een kindercircus en om 19 uur een lampionoptocht. Ritthem luidt Koninginnedag in met een reveille vanaf de kerktoren om 9 uur. Daarna verzamelen de kinderen met hun versierde fietsen voor een rondgang door het dorp. Om 9.30 uur is er een vierkamp voor kinderen, 's Middags om 13 uur zijn er volksspelen in de Dorpsstraat. Om 19.30 uur een optreden van ONDA en daarna de touwtrekwedstrijden. De rondwandeling met lampion optocht begint om 21 uur. Als afsluiting een drive-in show en het rad van avontuur in 'Ons Dorpsleven'. In Serooskerke luiden om 8 uur 's morgens de klokken en is er een reveille vanaf de kerk toren. Er zijn verschillende programma's voor de kinde ren. Zo kunnen de allerklein sten vanaf 10 uur genieten van een ritje in een paardentram en is er om 11 uur een spring kussen voor hen. De iets oude re kinderen kunnen vanaf 10 uur een voorstelling van het Joop en Doestheater bijwo nen. Voor de groepen 6, 7 en 8 is er om 10 uur levend ganzen bord. Daarna een Knock-Out spel. De rondgang door het dorp begint om 13.30 en om 14.15 begint er een driekamp. Daarna zijn er op het veld nog verschillende kinderspelen, 's Avonds is er een gezellige fa miliebingo. De avond wordt afgesloten met een optreden van de band Duo Twice. Veere begint met een aubade vanaf de Grote Kerk. Daarna zijn er verschillende kinder spelletjes rondom het thema van dit jaar: Veere Piratenstad. Om 9.45 uur is er een piraten kindervoorstelling en om 11.15 uur de start van de pira- tenzeskamp. Om 14 uur heeft Veere een puzzelvossenjacht op het programma staan. 'Het Akkoord' aan de Oudestraat opent om 19.30 uur haar deu ren en om 20 uur is er een Oranjebal met Passepartout. Vlissingen start om 9 uur met klokgelui, daarna volgt een muzikale rondwandeling van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen door Vlissingen. Om 10 uur wordt de vlag ge hesen op het Stadhuisplein. Een kwartier later is er daar kanonschieten door de kanon niers van schietsportvereni ging de Fles. Daarna volgt de muzikale rondwandeling door Vlissingen. Na het torenblazen vanaf 14.40 uur is er een sa menzang in de Sint Jacobs- kerk met organist Jos Vogel. In Rosenburg begint om 9 uur het versieren van de fietsen, een uurtje later is er een op tocht met die fietsen, en om 13.30 uur begint 'de Sinaasap pelshow'. Buurtcomité Tuin stad-Oost begint om 13 uur met een lawaaioptocht. Om 15.30 uur is er een vrijmarkt en om 18.30 uur een speur tocht. In de wijk Paauwenburg is er 's morgens om 9.30 uur een heldentocht bij de Open Hof. 's Middags een skeeler wedstrijd om 13.30 uur en 's avonds een lampionnenop- tocht met dweilband. Ali-Ali en Suleika geven om 14.30 uur een optreden in Buurthuis 'Aldegonde'. Papegaai.enburg heeft vanaf 10 uur een optocht met muziek en versierde fiet sen. Op het Bellamypark gaat het er iets avontuurlijker aan toe, daar kan je namelijk Scad- diven. Het principe hiervan lijkt op bungee-jumpen, alleen springt de deelnemer bij Scad-diving de vrije val in zonder vast te zitten aan een koord, zonder parachute en zonder airbag. Vanaf een vijf tig meter hoge kraan. Geluk kig hangt er na twintig meter wel een vangnet dat de val van de deelnemers vertraagt, zodat je wel zachtjes op de grond terecht komt. Om 8 uur 's ochtends wordt in Vrouwenpolder de vlag uitge stoken en is er klokgelui. Van af 9.30 uur zijn er kinderspelen en zeskampspelen op het par keerterrein aan de Monniken- dijk. Om 11.30 uur is er een optocht en om 13.30 uur kun nen de kleine kinderen lol be leven met Clown NoNo. De hele middag kan de jeugd springen op een springkus sen. Om 14.30 uur is er een zeskamp en om 15 uur een sjoel-toernooi. Het avondpro gramma begint om 20.30 uur met dansmuziek. Ook in Westkapelle staat Ko ninginnedag dit jaar in het te ken van 'circus'. Alle activitei- advertentie) In een aantal plaatsen in Zeeland heb ben oplichters zich ten onrechte uitge geven als verzekeringsadviseur van CZ groep Zorgverzekeringen. Zij zeggen een soort servicepakket te verkopen, waarvoor dan een papier moet worden ondertekend. Het gaat hier duidelijk om nep-verkopers. Een tiental mensen dat bezocht is door deze oplichters kreeg argwaan. Ze bel den CZ die kon bevestigen dat het hier niet gaat om medewerkers van ons be drijf. CZ heeft daarna meteen de Zeeuwse media benaderd om mensen voor de oplichters te waarschuwen. Naar aanleiding van deze berichten hebben zich inmiddels ook mensen ge meld die al langere tijd geleden door nep-verkopers bezocht zijn. CZ wil u daarom met deze advertentie waarschuwen: onze adviseurs hebben een CZ legitimatiepas met foto. Vraag hen dit persoonsbewijs te tonen. Kunnen ze dit niet, laat ze dan niet binnen. Wij verzoeken mensen die benaderd zijn door betreffende nep-verkopers, contact met ons op te nemen op telefoonnum mer 0113-274400. ZORGVERZEKERINGEN ten vinden plaats op en rond het A. Calandplein, waar ook de feesttent staat opgesteld. Om 9.40 uur is er een ballon nenwedstrijd. Om 10 uur is er een rondgang met de O.K.K. en de kinderen die zich versierd hebben in het kader van het thema. De Truus- je Trap Race begint om 10.45 uur voor de leerlingen van de basisscholen. Een half uurtje later treedt Clown Frenkel op in de feesttent. 's Middags om 13 uur begint de Oranjemarkt, met om 13.30 uur levend tafelvoetbal voor de jeugd. Om 14 uur zijn er kinderspelen in de tent en een griezel-zes kamp. Aan het eind van de middag een playbackshow. De avond wordt muzikaal afgesloten met een optreden van Hard to Handle in de feesttent. Zouteiande kijkt op deze Ko ninginnedag aan het eind van de eeuw terug naar de roerige jaren zestig en zeventig. Het feest start om 9 uur met een optocht, begeleid door Mu ziekvereniging 'Luctor et Emergo' uit Zoutelande vanaf de Willibrordusschool. De kin derspelen starten om 10 uur in de feesttent. Om 13 uur is er een rommelmarkt en een grote loterijshow in de Langstraat. Om 14 uur begint een ouderwets gezellige zes kamp. Om 16.30 uur begint de playbackshow, met hits uit de jaren zestig en zeventig. We gens succes geprolongeerd: de kinderdisco in de feesttent voor kinderen tot 12 jaar, om 19 uur. Vanaf 21 uur een Oran jebal met medewerking van de band This Play. In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT weer heel veel informatie over uitgaan in Midden-Zeeland en natuurlijk handige ladders met films, podiumkunsten en exposities. Deze week onder meer aandacht voor A Civil Action. De nieuwe film van John Travolta. De film vertelt het waarge beurde verhaal over de kruistocht van advocaat Jan Schlichtmann. In het Vlissingse Arsenaaltheater wordt zater dag 1 mei een benefietconcert voor Ambon gehouden. Kwa- dendamme staat in het weekend van 7 en 8 mei in het teken van blues als het zevende Bluesfestival wordt gehouden. Traditioneel wordt op 5 mei in Vlissingen het Bevrijdingsfes tival gehouden. Ook dit jaar treedt er weer een keur aan ar tiesten op met als klapper de Amerikaanse folk en blues-zan geres Rory Block. Wiuiinqbwt W W ff MOMSEEBBSSESmmm Deze week in (le Woningkrant: O/) Noord- en 7.uicl-Beveland zijn bet afgelopen weekend de winnaars van de verkiezing van de Beste Buur bekend ge maakt. De verkiezing was georganiseerd door de woningcorpo raties en Humanitas. De Woningstichting Borsele maakte on- langs haar plannen bekend voor de bouw van vijftien koopap partementen in woonzorgcentrum Dijkstede in Heinkenszand. In slechts veertien dagen waren alle woningen verkocht. Woongoed Middelburg introduceert een voor Zeeland uniek project: Woongoed Garant-plan. Woon goed springt hiermee in op cle wens van de consument om te ko pen in plaats van te huren. (advertentie) vpaaMVERHUUR 0164-257521 (advertentie) Deze week: Bezoek Amerikaanse ambassadeur Monumentenbeheer restaureert panden Bogard- straat (advertentie) r LOCOMOTIOIXI JEAIXIS 33, T ,95 2 stuks voor 63, 95 CAR JE AIMS al vanaf 63, ,95 Life Line OUTDOOR 79, ,95 WRANGLER JE AIMS Texas 33, LEE JE AIMS Brooklyn 99. 95

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1