GOES 'Afscheid brandweer doet heel veel pijn' faam/vlissinger BL0F Extra concert Blof in Vlissingen VERVROEGDE AFSLUITING c aaAr zeelandhallen WOENSDAG 24 MAART 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 12 M WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN DSFA DSFA CD SPECIAALZAAK PZC WEEKBLADEN faam er In situaties waar een ander in paniek raakt is hij op zijn best. „Ik blijf altijd rustig zodat ik maatregelen kan nemen om het zaakje op te knappen". Een eigenschap die hem de afgelo pen 35 jaar goed van pas kwam tijdens zijn werkzaamheden voor de Brandweer Vlissin gen. Maar die tijd is voorbij. David Murre krijgt de leiding over de nieuwe 'Zeeuwse Ambulan cedienst boven de Westerschelde'. Hoewel hij zich volledig gaat inzetten, beschouwt hij zijn nieuwe baan als een 'troostprijs'. „Ik leg mijn functie als brandweercommandant niet vrijwil lig neer. Ik ben diep teleurgesteld omdat voor mij geen plaats is in de nieuwe stadsgeweste lijke brandweer Vlissingen-Middelburg. Ik had heel graag door willen werken voor de brand weer". Trainingscentrum Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Sollicitatie Zorgenkindje faam/ RECORDS RECORDS Wij leveren alles DE NIEUWE CD BOVEN VAN VANAF VRIJDAG 26 MAART Bij ons altijd 34,95 Naakt onder de hemel 34,95 Helder/live 34,95 XXL 29,95 Nieuwe CD van Skunk Anansie (37,50) GEGARANDEERD DE KLEINSTE EN GOEDKOOPSTE CD WINKEL VAN ZEELAND WALSTRAAT 20 (richting Arsenaal), Vlissingen Informatie: 0118 - 441 552 De nieuwe cd 'Boven' van de Zeeuwse popgroep Blof ligt vanaf begin april in de winkels. Blof presenteert de zilveren schijf in het Vlissingse Arsenaaltheater. Beide concerten, op 2 en 4 april, zijn inmiddels uitverkocht. Blof geeft een extra der de concert op 6 april. Tegelijk met de cd verschijnt het boek 'Rijden door de Nacht Onderweg met Blof' van de hand van Ernst Jan Rozendaal en fotograaf Lex de Meester. Het boek van Ernst Jan Ro zendaal en Lex de Meester wordt 2 april om 16.30 uur uitgereikt een de leden van Blpf. Rozendaal en De Mees ter volgden Bl0f de afgelo pen maanden tijdens en na concerten, in kleedkamers, bij televisieopnamen, in de oefenruimte en tijdens de opname van de nieuwe cd in de ICP-studio's in Brussel. Het vierkante boek, groter dan een cd en kleiner dan een elpee, gaat niet alleen over een muziekgroep, het heeft zelf iets van een ge luidsdrager. 'Rijden door de Nacht' beschrijft in elf hoofd stukken het verhaal van Bl0f en bevat meer dan tachtig fo to's. Zowel in tekst als in fo to's vertelt het boek het an dere verhaal over een pop groep: wat gebeurt er als de spotlights zijn gedoofd, wel ke positie nemen de bandle den in tussen kunst en com mercie, waarvoor valt het pu bliek? De foto's tonen behal ve de sfeer op de podia dat wat vrijwel niemand ooit ziet: de soundcheck in een lege hal, het reizen en het wach ten, de band aan het werk in de studio en de vermoeid heid na afloop van optre dens. In het verhaal, waarin de bandleden Chris Götte, Paskal Jakobsen, Bas Kennis en Peter Slager veelvuldig aan het woord komen, wordt eveneens aandacht besteed aan deze aspecten. Verder wordt uitgebreid ingegaan op de geschiedenis van de in 1992 opgerichte Zeeuwse popgroep. De inleiding van het boek is geschreven door Frits Spits De Zeeuwse popgroep Blpf. foto Ron Kruit (advertentie) Kijk voor adressen in de Gouden Gids Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118) 417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Joep Bremmers (a.i.), (0118) 484276. Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 Of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur FaamA/lissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. advertentie SffUFKL KRAAMVERHUUR0164-257521 PE GEZELLIGSTE ROfMAELMARKT VAN NEPERLANP (advertentie) zie ook: www.uitsite.nl door Marijke Vael Die wens komt voort uit het feit dat Murre een brandweer man in hart en nieren is. Dat merkte hij voor het eerst toen in de zestiger jaren een vlieg tuig neerstortte op een open vlakte in de omgeving van Oost-Souburg. „Ik ging kijken en was helemaal gefascineerd door de vlammenzee. Het bleek slechts om een oefening te gaan, maar ik vond het heel indrukwekkend hoe de brand weer een pop uit het branden de toestel haalde. Ik had direct het gevoel dat ik ook zulk werk wilde doen". Na een brand in een bungalow in zijn woon plaats Vlissingen, waarbij hij ook als toeschouwer aanwezig was, hakte Murre de knoop door en meldde zich aan bij de commandant van de vrij willige brandweer Oost-Sou burg, Janse. De activiteiten als brandweerman bleken in de praktijk net zo spannend als hij zich had voorgesteld. „Ik vond het fascinerend om me in te zetten voor het redden van have en goed, het gevecht met de vlammen aan te gaan om de schade te beperken. Het werk is ook heel spannend omdat je nooit weet w^t je te gen zult komen". Murre leerde 'het vak' via cursussen en in de praktijk. Hij was er zd bij betrokken dat hij niet aarzelde toen hij in 1970 de kans kreeg 'beroepsbrandweerman' te worden. Hij ruilde zijn drukke baan als bedrijfsleider bij een motor-, bromfiets- en rijwiel zaak in voor de functie van brandweerman/administrateur bij het Vlissingse beroeps brandweerkorps, dat tien mensen omvatte. Murre was inmiddels ge schoold in technische hulpver lening en kreeg ook de taak op de ambulance te rijden. „Ik herinner me nog mijn eerste rit. Ik kon niet tegen bloed en we moesten een jongen opha len wiens been was afgerukt omdat hij ermee in de lus van een stalen kabel van een vis sersschip stond, die werd aan getrokken. Mijn collega zei: 'Pak dat been, pak dat ver band en niet over die verwon ding nadenken, want je moet daadwerkelijk optreden'. Toen was het gelijk over. Er ging bij mij een knop om en ik heb er nooit meer moeite mee gehad". Desondanks staan de vele slachtoffers die hij in de loop van de tijd aanschouwde nog altijd in Murres geheugen gegrift. „Ik lag er achteraf wakker van. Ik denk dat ik het kon verwerken doordat ik ge lovig ben". Murre doorliep bij de brandweer alle rangen. In 1978 werd hij ondercomman dant van de Beroepsbrand weer Vlissingen en in 1995 commandant. Vanaf 1980 was hij tevens actief als directeur van de Ambulancedienst Wal cheren, een organisatie die was gekoppeld aan de be roepsbrandweer. Het enthou siasme voor zijn werk was zo groot dat hij naast deze func ties het Trainingscentrum Brandweer Vlissingen opzette. Een drie hectare groot gebied waar brandweermensen on der zeer realistische omstan digheden kunnen trainen. Het is onder meer voorzien van een stuk verkeersweg, trein- rails, heiikopterveld en flatge bouw. Het trainingscentrum trekt brandweerkorpsen uit heel Nederland en het buiten land. „Ik heb alles uit de kast gehaald om het te realiseren binnen de brandweerbegro- (advertentie) Deze week: Toekomstige Veersepoorters nemen kijkje op bouwterrein Boomfeestdag 1999 Middelburg; lichtend voorbeeld (advertentie) In verband met Pasen dient kopij voor de editie van woensdag 7 april vervroegd aangeleverd te worden. Uiterste inlevertijd van materiaal voor: redactie is woensdag 31 maart 12.00 uur. advertenties is woensdag 31 maart 15.00 uur. (advertentie) David Murre: „Ik kan niet begrijpen dat mijn werkzaamheden voor de Brandweer Vlissingen nu ineens ten einde zijn. foto Jaap Wolterbeek. KQUMar ting. Dat is gelukt en nu levert het geld op". Toen eind vorig jaar duidelijk werd dat de beroepsbrand weer Vlissingen op zou gaan in de stadsgewestelijke brand weer Vlissingen-Middelburg deed Murre mee aan de open sollicitatieprocedure. „Ik ver wachtte zeker dat er een func tie voor mij zou zijn, op basis van mijn ervaring, enthousias me en inzet". Het feit dat hij werd gepasseerd is voor Mur re een zware dobber. „Ik kan niet begrijpen dat mijn werk zaamheden voor de brand weer nu ineens worden afge kapt, dat alle energie die ik er in heb gestopt ten einde is. Het is alsof iemand een hart stilstand krijgt. Alleen, zo'n mens weet het niet meer. Ik blijf achter terwijl ik nog zo veel had willen doen. Bijvoor beeld het opzetten van een hulpverleningsdienst Walche ren, waarin ambulance, brandweer en technische hulpverlening zijn verenigd". De Walcherse gemeentebestu ren bepaalden echter dat brandweer en ambulancedien sten gescheiden moesten worden. „Dat gaat in tegen mijn gevoel, maar je moet zo'n beslissing respecteren". Murre richt zich nu op zijn nieuwe baan. Een klus die ook de nodige inzet vraagt, want volgens de nieuwe operatio neel leider is het somber ge steld met het ambulancever voer in Zeeland. „Door de uit gestrektheid van het gebied, de spreiding van de ambulan celocaties en gebrek aan per soneel komt het regelmatig voor dat ambulance niet bin nen 15 minuten na een op roep ter plaatse zijn. Er kan niet genoeg paraatheid wor den geleverd". Het grootste- zorgenkind vindt Murre het noordelijke deel van zijn ge bied: Schouwen-Duiveland. Daar zijn twee ambulances be schikbaar, die overdag uitruk ken vanaf het ziekenhuis in Zierikzee, maar 's avonds en 's nachts vanaf de woning van het dienstdoende personeels lid. In de zomerperiode staat een derde ambulance gereed op Neeltje Jans. „Door de grote afstanden die moeten worden afgelegd en de drukte op de wegen in de zomer is het vaak niet moge lijk om binnen 15 minuten met breed In ons overzichtelijke uit- katern BREEDUIT weer heel veel informatie over uitgaan in Midden-Zee land en natuurlijk handi ge ladders met films, po diumkunsten en exposi ties. Deze week onder meer aan dacht voor de première van de film 'Asterix en Obelix te gen Caesar', een verfilming van de strips van Asterix en Obelix met in de hoofdrol len Gérard Depardieu (Obe lix) en Christian Clavier (As- Liesbeth List terix). In de Stadsschouw burg in Middelburg speelt zaterdag 27 maart het theater duo De Dulle Roeckers de voorstelling 'Water bij de Vis'. De Gebroeders Flint komen naar het Arsenaaltheater in Vlissingen met de voorstelling 'Het orgaan van Corti'. In theater Mondragon in Zierikzee treedt dit weekend Lies beth List op. de ambulance ter plaatse te zijn. Daar komt bij dat het plan om een aantal specialismen vanuit het ziekenhuis in Zierik zee over te hevelen naar Goes, inhoudt dat ambulances vaker van het eiland moeten om patiënten naar Goes te brengen". Murre heeft al na gedacht over mogelijke oplos singen van de problemen. „Ik wil de ambulance van Neeltje Jans verplaatsen naar een standplaats in de Kop van Schouwen. Wanneer die am bulance in actie moet komen, kan een van de twee zieken wagens uit Zierikzee naar de Kop van Schouwen rijden om zijn plaats in te nemen als 'back-up'". Verder vindt Murre dat in Zierikzee een wagen 24 uur per dag 'paraat' moet staan, dus met personeel. En dat vanuit het ziekenhuis in Goes een vervangende ambu lance naar Schouwen-Duive land moet worden gestuurd, wanneer een Schouwse zie kenauto een patiënt naar Goes brengt. Hoewel Walcheren minder advertentie) MIDDELBURG - VLISSINGEN - GOES een 'zorgenkindje' is, wordt ook daar de verplichte aanrijd tijd van 15 minuten af en toe overschreden. „Vooral in de zomer in het gebied tussen Westkapelle en Vrouwenpol der. Dat komt door de ver keersdrukte, de verkeersdrem pels en het feit dat ambulan ces niet het strand op kunnen rijden. Daarom wil ik een van de vijf ambulances waarover Wal cheren beschikt in Domburg stationeren". De andere vier ambulances staan in Middel burg en Vlissingen. In Beve land, spitsen de problemen zich toe in de punten van de 'Zak van Zuid-Beveland'. De eilanden beschikken over vier ambulances, waarvan er drie in Goes en een in Reimers- waal staat. Vanuit die locaties is het niet mogelijk om binnen 15 minu ten aan de randen van het ge bied te zijn. Maar daar is mee te leven omdat het slechts om een minimaal aantal patiënten gaat". Wanneer de Wester- scheldetunnel gereed is wil Murre graag een derde ambu lancepost realiseren bij de brandweerkazerne die op het plein voor de nieuwe tunnel komt. „Dat is nodig vanwege de verkeerstoename". Een onzekere factor bij het uit voeren van al deze plannen is de medewerking van minister Borst. „Er is zeker 3 a 4 mil joen extra voor nodig. Eerst zag het ernaar uit dat we die kregen, maar nu blijkt weer dat de minister de hand op de beurs houdt". Murre zal er alles aan doen om van de Ambulancedienst boven de Westerschelde een volwaardige voorziening te maken. Aanstaande vrijdag, 26 maart, is de bijeenkomst waarbij hij afscheid neemt als comman dant van de Brandweer Vliss ingen. Op de uitnodigingen staat ver meld dat hij daarbij geen bloe men of cadeaus wil ontvan gen. „Ik ben altijd heel enthousiast met de brandweer bezig ge weest. Wanneer ik afscheid moet nemen omdat mijn werk als het ware met een bijl wordt afgekapt heb ik abso luut geen behoefte aan bloe men en cadeaus. Het geld daarvoor kan men beter aan de mensen in Brazi lië geven die onder erbarme lijke omstandigheden moeten leven".

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1