ES de ploeg Mulder Leerlingen Nehalennia naar debatwedstrijd jSCAPINO MAAKT HEEL NEDERLAND GEK 1ST.IX Nieuwlandse ringlijders vieren feest Meer zomerritten voor stoomtram 'WaltAem KEflMX TIJD VOOR EEN FEESTJE Milieuwinkel hangt de was buiten binnenhuis 10 APRIL LIONS LENTEFEEST Wi WOENSDAG 10 MAART 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 10 32SgC WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN NIEUWE COLLECTIE Informeer naar het Ploeg Jubileum geschenk Zestien schoolteams strijden 12 maart in de achtste finale van de debatcompetitie 'Op weg naar het Lagerhuis'. Namens de provin cie Zeeland doet een team van Nehalennia Scholengemeenschap uit Middelburg mee. De teams, afkomstig uit alle provincies en de vier grote steden, verzamelen zich in de Rode Hoed in Amsterdam om de jury van hun de batkwaliteiten te overtuigen. In aansluiting op de landelijke campagne 'Met minder, net zo schoon' besteedt de Milieu winkel in Middelburg de komende weken aandacht aan het thema 'Wassen en Milieu'. In de Milieuwinkel aan de Reigerstraat is, naast de actiefolder, allerlei informatie ver krijgbaar met waardevolle tips over milieube wust wassen en de allernieuwste ontwikke lingen op dit gebied. JEANS BOOT Aanbieding geldig t/m 13 maart 1999. Kijk voor adressen in de Gouden Gids. PZC WEEKBLADEN Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: door Joep Bremmers De Ringrijders Vereniging Nieuwland bestaat deze maand honderdvijfenzeventig jaar. Het ju bileum wordt zaterdag 20 maart gevierd in het dorpshuis Nieuw en Sint Joosland met een re ceptie en de vertoning van een videofilm die is samengesteld uit oude filmbeelden van de Nieuwlandse ringstekers. Ook de traditionele ringrijderij die traditiegetrouw op derde Pink sterdag wordt gehouden, is dit jaar voorzien van een feestelijk tintje. Trekpaarden Film Beleren De antieke stoomtrein Goes-Borsele v.v. gaat komende zomer meer ritten maken. In de va kantieperiode wordt het aantal ritten vanuit Goes door de Zak van Zuid-Beveland opge voerd van twee naar drie per dag. Dat betekent ook dat er meer personeel moet komen in de vorm van vrijwilligers. Nostalgie Veerdienst Ritjes Opleidingen en nog wel hef laatste van deze eeuw! MET O.A. ROMEO KAARTVERKOOP START 27 MAART Kerstevangelie Een van de plezierigste brieven die ik in 1999 ontving was die van de organisatie van een Kerstzangdienst in Vlissingen, eind december. Ik werd erin bedankt voor mijn (heel beschei den) medewerking en de organisator schreef: „Over uw evangelielezing in het Walchers heb ik al veel positieve opmerkingen gehoord, zo als: Het brengt de bekende woorden dichter bij je als je het in je eigen spraak hoort." speciaalzaak in vloer- en vensterdecoratie Kromme Weele 21 -23 M'burg 0118-614077 De competitie is georgani- ste finale. Juryvoorzitters zijn seerd door de VARA, het In stituut voor Publiek en Poli tiek en het Ministerie van OCW. Uit de voorrondes die tijdens de maanden januari en februari in het hele land zijn gehouden, zijn zestien winnaars naar voren geko men. Via een knock-out sys teem zullen de teams tegen elkaar debatteren in de acht- kamerleden Joop Wijn (CDA), Atzo Nicolai (VVD), Judith Belinfante (PvdA) en Femke Halsema (Groen- Links). Op de dag zelf wordt geloot welke teams tegen el kaar moeten strijden. De stel lingen, waarover in de acht ste finale wordt gediscus sieerd, variëren van 'er ko men zo weinig mensen naar de stembus, dat de opkomst plicht weer moet worden in gevoerd' tot 'met abortus wordt in Nederland te licht zinnig omgesprongen'. Meer informatie over de competi tie en de stellingen voor de achtste finale is te vinden op internetpagina: www.vara.nl/opweg. De winnaars van deze ronde gaan door naar de kwartfina le op 30 maart, met als ge spreksleiders Paul Witteman en Marcel van Dam. Op die manier komt het project steeds dichterbij het origine le VARA-programma Het La gerhuis. De halve finale wordt 14 april gehouden en 15 april uitgezonden. Zater dag 24 april is de finale live te zien in een speciale uitzen ding van Het Lagerhuis. In de meeste huishoudens wordt de wasmachine regel matig, soms zelfs dagelijks, gebruikt. Ook een wasdroger is tegenwoordig in veel huis houdens te vinden. De hoe veelheid wasgoed is de afge lopen jaren sterk gegroeid. Dit brengt een enorme toe name van het gebruik van water, elektriciteit en was middelen met zich mee, hoe wel de huidige wasmachines steeds minder energie en wasmiddelen verbruiken dan vroeger het geval was. De hoeveelheid wasgoed en de wijze van wassen zijn be palend voor de milieugevol gen. Doel van de campagne 'Met minder, net zo schoon' is de vermindering van het wasmiddelen- en energiever bruik per wasbeurt. In de ac tiefolder van de Milieuwinkel worden vier tips gegeven om deze besparing tot stand te brengen. Zo wordt gewezen op het wassen op de laagst aanbevolen temperatuur, het minder gebruiken van ver pakkingsmateriaal, het niet wassen met een halfvolle trommel en doseren volgens de vuilgraad en de water hardheid. Tevens zijn er in de Milieu winkel, in samenwerking met natuurvoedingswinkel 'De Tuin', proefzakjes ECO-was- middel te koop. De Milieu winkel is van dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17 uur geopend. Op donderdag is de winkel open van 10 tot 17 uur. (ach TOPKWALITEIT JEANSBOOT In blauw leder. Maten 36-42. <ECHT> <UË?5> KRANKZINNIG: Dé vrijetijdsschoen waar je mee naar buiten kunt! Slijtvast, robuust, stoer, casual en comfortabel. Als je 'm nu nog niet koopt... Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Joep Bremmers (a i (0118) 484276 Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen tax nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. (advertentie) ZMF positief over 'Middelburg aan water' Voorlichtingsavond Ruimtelijk plan Walcheren 2010 Bedrijvenloket Zeeland geopend „Met toestemming van den Edelachtbaren heer Burge meester van Nieuw en Sint Joosland zal er op den 3en pinksterdag te Nieuw en Sint Joosland naar den ring gere den worden...". Zo begint het eerste artikel van de regle ment van de ringrijders van Nieuw en Sint Joosland uit het stichtingsjaar 1824. En ei genlijk gaat het er nog steeds zo aan toe op derde Pinkster dag. „Het spelletje is niet zo veel veranderd, alleen de aan kleding er omheen", verklaart Rens Hoebeke, voorzitter van de vereniging en zelf ook fer vent ringrijder. Naast de tradi tionele wedstrijd op derde Pinksterdag houden de vijftig leden sinds enkele jaren ook nog een wedstrijd in augus tus. „Dan rijden we bij de stal van De Kroo, de manege van het dorp. De laatste twee jaar hebben we ook nog een in- door-wedstrijd gehouden, dat is nog later in het jaar". Hoebeke gaat er prat op dat binnen zijn vereniging nog veel wordt gereden met het traditionele Zeeuwse trek paard. „Vroeger werd er al leen op trekpaarden gereden", weet Hoebeke. „Het evene ment was vooral bedoeld voor boerenknechten. Die kregen speciaal voor het ringsteken een dag verlof van de boer en mochten dan meestal één van de werkpaarden lenen voor de wedstrijd. In Nieuwland wordt nog veel met trekpaarden ge reden, in andere dorpen is dat veel minder. Ook niet vreemd als je bedenkt dat er niet veel boerenknechten meer zijn en nog veel minder trekpaar den". Zelf rijdt Hoebeke ook op een trekpaard, zonder zadel. „Dat is een van de re gels bij het ringsteken: er wordt gereden zonder zadel. Dat is niet alleen bij de trek paarden zo maar ook bij de 'luxe' paarden. Daarnaast moet het paard galopperen en niet draven". De Zeeuwse trekpaarden trekken veel be kijks bij het ringrijden in Nieuwland. „Er is vijf jaar ach tereen een man uit Den Haag komen kijken met Pinksteren. Hij kwam speciaal om de trek paarden te fotograferen". De ringrijdersvereniging viert zaterdag 20 maart haar jubi leum met een receptie in het Dorpshuis aan de Veerstraat in Nieuw en Sint Joosland. Van 16 tot 19 uur schudden le den, oud-leden en andere be langstellenden elkaar de hand en wordt er een tweedelige vi deofilm vertoond. „De video band is uit oude filmbeelden samengesteld door David Bliek en Piet Meijer. Op het eerste deel wordt het belang van het ringrijden in vroeger tijden duidelijk. Er zijn beelden te zien van de intocht van bur gemeester Graaf van Rand wijk bij zijn aantreden in mei 1940. De vereniging was toen zo belangrijk in het dorp dat ze de burgemeester feestelijk mocht binnen halen". Het tweede deel van de film gaat minder in op de historie van het ringrijden en geeft een in druk van hoe het er tegen woordig aan toe gaat. Ook is in de film te zien hoe men vroeger een onbeleerd Voorzitter Rens Hoebeke van de Ringrijders Vereniging Nieuwland. foto Jaap Wolterbeek paard ging beleren. „Dat heb ik zelf ook nog wel gedaan", vertelt voorzitter Hoebeke. „Dan gingen we met een paar jongens uit het dorp naar een boer toe en moest het onbe- leerde paard eerst nog gevan gen worden. Dat gaf natuurlijk het nodige spektakel. Zo'n knol vloog alle kanten op en gooide er ook nog wel eens iemand van af". In het jubileumjaar wordt ook het ringrijden op derde Pink steren iets anders aangepakt. „Ter gelegenheid van het jubi leum worden de wedstrijden dit jaar in Walcherse dracht gereden", meldt Hoebeke. „We proberen zoveel mogelijk kostuums te regelen. Van ken nissen en van het kleder drachtmuseum van Piet Melis uit Zoutelande". De baan waar de wedstrijden worden gehouden, bij de kerk van Nieuw en Sint Joosland, is vorig jaar helemaal ver nieuwd. Hoebeke: „De ge meente Middelburg heeft nieuwe bestrating aange bracht. Gelukkig is daarbij pri ma rekening gehouden met de baan. We konden gewoon recht streeks met de aannemer overleggen over hoe we het precies wilden hebben. Dat is perfect verlopen en ik kijk dan ook nu al uit naar de komende wedstrijden". Stoomtrein Goes-Borsele wil uitbreiden en zoekt daarom mensen die willen worden opgeleid tot conducteur, machinist of stoker. Buffetmedewerkers zijn eveneens welkom. die het gecombineerde trein en bootreisje maakten, ook veel mensen uit Midden-Zee land zelf en uit Zeeuws-Vlaan- deren wilden mee. Om de aansluiting beter te laten wer ken, moet er komende zomer vaker worden gereden. van nabij zien wat voor werk de mensen aan boord en rond de trein doen. Er zijn die dag ook instructeurs aanwezig die informatie kunnen geven over de opleidingen. Wie de open dag niet kan bezoeken, kan ook telefonisch informatie krij gen en wel via tel. 0113- 270705. Wie er in zijn jeugd ooit van droomde om conducteur, sto ker of machinist op de trein te mogen worden, krijgt dus nu de kans! Zaterdag 20 maart houdt de Stoomtram Goes- Borsele afgekort SGB) open huis. Belangstellenden kunnen dan gaan zien wat er zoal voor no dig is om de oude treinen rij dend te houden. De stoomtrein wil komende zomer meer ritten gaan rijden, omdat vorig jaar gebleken is dat er veel belangstelling is om een oversteekje vanuit Hoedekenskerke naar Terneu- zen te maken. De stoomtrein heeft een station in Hoede kenskerke. Passagiers die daar uitstappen, kunnen aan de an dere kant van de dijk de veer boot op. Vorig jaar is de historische verbinding tussen Goes -en Terneuzen nieuw leven inge blazen. De veerdienst sluit aan op de dienstregeling van de stoom tram, zoals dat in de jaren der tig het geval was. In die jaren werden zowel de markten in Goes als die in Terneuzen druk bezocht en daarbij werd ge bruik gemaakt van dezelfde verbinding die nu weer in het leven wordt geroepen. Nostalgie dus. En vorig jaar waren het niet alleen toeristt*! Zoals gezegd zijn daar men sen voor nodig, met name vrijwilligers. Daarom zoekt de SGB mensen die op rijdagen mee willen als buffetmedewerker of die wil len worden opgeleid tot con ducteur, stoker of machinist. Om te laten zien hoe een en ander in zijn werk gaat, zal de stoomtram zaterdag 20 maart tussen 10 en 17 uur doorlo pend korte ritjes maken tus sen het SGB-station aan de Van Doornestraat en het em placement aan de Stephen- sonstraat, beide te Goes. Belangstellenden kunnen dan (advertentie) breed In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT weer heel veel infor matie over uitgaan in Midden- Zeeland en natuurlijk handige ladders met films, podiumkun sten en exposities. Deze week onder meer aandacht voor de verkiezing van de beste bioscoopfilm van 1998 en gepro longeerde topfilms. Verder aan dacht voor de voorstelling De Hek sen die Duinart, de theatergroep van de Stichting Arduin, zaterdag 13 en zondag 14 maart op de plan ken van de Middelburgse Stadsschouwburg brengt. De Be- velandse blues-band The Juke Joints spelen zondag 14 maart samen met blues-held Willie Foster in De Pompe in Goes. Rick Engelkes en Vera Mann spelen in de Stads schouwburg de voorstelling Twee op de Wip van de Ameri kaanse toneelschrijver William Gibson. Kapsalon Duck uit Nieuw en Sint Joosland is verhuist naar het Middelburgse winkelcentrum Dauwendaele. Visüüs de Bakkêête aan de Markt in Middelburg heeft een nieuw interieur en John Gerritsen, de nieuwe eigenaar van Grando Keukens, vertelt over zijn nieuwe showroom. In het Stedelijk Museum in Vlissingen is de expositie Schatten uit de Schelde, over het bergen van scheepswrakken op de Westerschelde, geopend. Verder deze week: handige van dag tot dag informatie en nuttige tips van de overheden. Ik had niet meer gedaan dan she brought forth. Ik vond dat het Kerstevangelie uit Lucas 2 (de eerste twintig verzen) in het Walchers overgezet en die voorgelezen. Inderdaad heel bekende woorden. Heel fijn dat daaraan dan toch weer iets toegevoegd kan worden door ze in het dialect naar vo ren te brengen. Zo komt het soms ook voor dat bij begrafe nissen mensen hun eigen thuistaal durven spreken in de afscheidswoorden voor de overledene. Het is de taal waarin ook met hem of haar altijd gepraat is. Dat geeft toch meer mogelijkheden om het diepste gevoel uit te drukken. Bij mijn vertaling gebruikte ik om me te oriënteren de Sta tenvertaling, de NBG-Bijbel- vertaling uit 1951 en het Bij beltje dat mijn vader tijdens zijn diensttijd in 1945 van het Engelse leger kreeg (National Bible Society of Scotland). De grondtaal, het Grieks, beheers ik niet en het is bekend dat el ke vertaling maar een benade ring is van de oorspronkelijke tekst. Uit het Engels nam ik bijvoor beeld het woord over uit vers 7, waar in het Nederlands staat dat Maria een zoon baar de. Hoe zeg je dat in het Zeeuws? In het Engels staat: dat heel mooi de moeite van het baren weergaf en vertaal de dus: „En ze brocht voort een joenge zeune, 'eur eer sten, en ze draoide 'N in stik ken goed en leide 'N in de voerbak, want plekke was t'r vor ulder nie geweest in 't lo gement." De doeken, de krib be en de herberg kregen dus een vertrouwde Zeeuwse naam. Zo veranderde ik ook het wat plechtige 'inschrijven' (NBG) en 'beschrijven' (Sta tenvertaling) uit het eerste en derde vers in 'opschrijven'. De Engelse vertaling had name lijk 'be taxed', dat is aangesla gen voor belasting. Dat lijkt me helemaal niet zo plechtig en ik vertaalde dus: „En 't viel zo uut in die daegen, dat den keizer Augustus liet anzeie, dat 'eêl de wereld opgeschre- ve moch 'oore. En aolle- man goeng van pad, om z'n eige te laete opschrieven in z'n eigen plekke." Voor wie dit mooi vindt, een goed bericht. Mogelijk dit jaar nog verschijnt er een bunde ling van de door Wim Joosse in het Nieuwlands vertaalde psalmen. Die bundel komt dus gewoon in de winkel te liggen. •,Jan Zwemer

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1