m Eerste Zeeuwse taxateur numismatische voorwerpen SCAPIN0 MAAKT HEEL NEDERLAND GEK WSS Kerken richten noodfonds op Met de PZC Weekbladen naar Engeland Tiende Frapo's Boulevard City Run iiiiiiiifiiiiir ttt SALE NIKE STA-PREST 3^ e WOENSDAG 3 MAART 1999 4^po elbv)5£> JAARGANG 101 - NUMMER 9 DSFA CD SPECIAALZAAK DSFA WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREI In Vlissingen wordt zaterdag 20 maart voor de tiende keer de Frapo's Boulevard City Run gelopen. Het sportevenement is georgani seerd door Atletiek- en duursportvereniging Dynamica en het Vlissingse café Frapo's. In het tienjarig bestaan van de loop is het eve nement een begrip geworden in Zeeland. Vijf Middelburgse kerken maken een vuist voor de minder bedeelden in de Middelburgse samenleving. De kerken hebben hun krachten gebundeld in de Vereniging Noodfonds. De vereniging verstrekt zonder aanzien des per- soons incidentele financiële hulp aan mensen die geen helper hebben, ongeacht geloof, ras, huidskleur of geaardheid. Bijdrage KRANKZINNIG: Air Classic BW NB - model 1999! - Bij Scapino HONDERD GULDEN! voordeel. Als je 'm nu nog niet koopt... Aanbieding geldig t/m 1 7 maart 1999. Kijk voor adressen in de Gouden Gids. PZC WEEKBLADEN faam, Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 v.a. 99?5 JEANS Het arrangement GOEDKOPER WAS U NOOIT IN ENGELAND Stadhuisplein 14 4382 LG VLISSINGEN i reserveringsbon reserveringsbon reserveringsbon Hotel Westduin in Koudekerke is be zig met een groot scheepse moderni sering van het ho tel. De eerste fase van de 'upgrading' is zo goed als vol tooid. De kamers worden voorzien van een nieuwe badkamer, ISDN- aansluiting en nieu we televisie's. Op de Oude Markt in Vlissingen heb ben André en Ge- org Knuijt de deu ren geopend van The Firm Fashion. Scarpidoe aan de Nieuwe Burg in Middelburg heeft een nieuw interi eur. In de woning boven de winkel heeft een keuken brand gewoed waardoor de kle dingzaak nogal wat waterschade op liep. Verder deze week: handige van dag tot dag informatie en nuttige tips van de overheden. Als eerste in Zeeland is Wil van Moll uit Mid delburg beëdigd als taxateur munten, pennin gen en papiergeld. Al sinds zijn kindertijd is Van Moll in de ban van deze numismatische voorwerpen. „Het is begonnen met het verza melen van munten", vertelt Van Moll. „Op mijn twaalfde wist ik al van alle koninkrijk-munten sinds 1830 precies uit mijn hoofd hoeveel er van elke jaargang geslagen waren". Van Moll's hobby groeide uit tot een omvangrijke studie van geld in het algemeen en penningen uit de sociaal-economische geschiedenis. Studie Voor onze lezers organiseren wij een uniek ar rangement naar Engeland, in samenwerking met Thames Travel, de Zeeuwse Groot-Brittan- nië specialist. Al vanaf 125,00 per persoon kunt u genieten van het voorjaar in Engeland. Promoveren BEW. EX. faam vlis singer RECORDS gespecialiseerd in het leveren van alternatief, pop, rock, hip hop, hardcore, blues, country, metal en CD's die net iets minder voor de hand liggen. Wij leveren ALLES. RECORDS is het bij ons elke dag, met altijd de laagste prijzen CD'S VAN DE ALBUM TOP 100: maximaal 37,50 (m.u.v. boxen en dubbel CD's) Nieuwe CD's van: TXC, DIMMI BORGIR, THE BAND, PRODIGY, CREATURES, DMX, UNDERWORLD GEGARANDEERD DE KLEINSTE en GOEDKOOPSTE CD WINKEL VAN ZEELAND WALSTRAAT 20 (richting Arsenaal), Vlissingen informatie: 0118 - 441 552 Wat in 1990 is begonnen als een twintig kilometer wed strijd voor atleten, is in de loop van de jaren uitgebreid met een tien kilometer wed strijd, de Rabo Run, de tien kilometer Lips businessrun en in het afwachtingspro- gramma de 'De Ruiter Run' voor scholieren. Het is niet de bedoeling van de organi satie om wereldtoppers aan de start te krijgen. De Frapo's Boulevard City Run is meer bedoeld als een leuke en mooie wedstrijd voor Zeeuwse atleten. Er worden geen startgelden betaald maar er zijn wel premie's be schikbaar voor de eerste en tweede renners. Verder zijn er prijzen in natura en is er een verloting met als hoofd prijzen een dames en heren mountainbike. Zowel de start als finish is gesitueerd aan de westzijde van het Bel- lamypark. De eerste start vindt plaats om 15.30 uur. Deelnemers kunnen zich tot 10 maart inschrijven bij Dy namica. Na 10 maart moeten inschrijvers het dubbele in schrijfgeld betalen. Sluimerende armoede neemt toe in de Nederlandse samenleving, zo ook in Mid delburg. Terwijl het veel bur gers voor de wind gaat, ra ken mensen aan de onder kant van de samenleving in de financiële problemen. Van oudsher was het de sociale dienst die de laatste stro halm vormde voor de min der bedeelden. Omdat ook de sociale dienst in veel ge vallen niet meer kan helpen hebben vijf Middelburgse kerken de Vereniging Nood fonds opgericht. De Centrale Diakonie Middel burg, de Doopsgezinde Ge meente, de Evangelisch Lut herse gemeente, de Rooms Katholieke Kerk Caritas en de Christelijk Gereformeerde Kerk Middelburg vormen sa men de nieuwe vereniging. De kerken komen steeds va ker tegen dat mensen geen geld hebben voor essentiële levensbehoeften. Er is bijvoorbeeld een was machine kapot die niet ver vangen kan worden, mensen hebben geen geld meer om eten te kopen, de kapotte verwarming kan door geld gebrek niet gerepareerd wor den of ze hebben genees kundige hulp nodig maar kunnen de eigen bijdrage niet betalen. De Vereniging Noodfonds wil deze groep mensen gaan helpen met in cidentele financiële onder steuning. „Om niemand in de kou te laten staan. Op deze wijze kunnen we een lichtje zijn zoals Christus ons bedoeld heeft te zijn", meldt de kers verse Vereniging Noodfonds. Volgens de vereniging be hoort de hulp tot de kernta ken van de diakonie en over schrijdt deze taak de kerkelij ke grenzen. Daarom werken de diakonieën samen in de vereniging om financiële hulp te geven aan mensen die niet behoren tot de eigen kerkelijke gemeente. Om te helpen is veel geld nodig. Jaarlijks geven de diako nieën duizenden guldens uit aan deze hulp. Naast deze gelden kunnen ook particu lieren een gift aan het Nood fonds geven. Het gironum mer is 7996854, ten name van de Vereniging Nood fonds in Middelburg. (advertentie) Mf. AIR CLASSIC BW NB Geheel van nubuck leer. Met air-zool' units in hiel en voorvoet. Maten 40-46. §®ÉM N 1 (advertentie) Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0.118) 484399 Privé (0118) 417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: •Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484315 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876) Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600) Redactie: Joep Bremmers (a.i(0118) 484276. Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.. (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur FaamA/lissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. Deze week: Op weg naar een uitdagende toekomst Groen Links fractie-voorzitter Paul Rosemöller bezoekt Middelburg (advertentie) 501 JEANS 501 COLORS 119.95 de nieuwe kleuren de verrassend nieuwe Geniet van de lente in Kent, de 'garden of England', wan del tussen de 'bluebells' in Sussex, ontdek de 'moors' in Devon, het ruige Cornwall of de groene weelde van Wales. Het arrangement is gebaseerd op reizen met eigen vervoer in de periode tussen 1 april en 30 juni. Omdat het een arran gement op individuele basis is heeft U maximale vrijheid in de keuze van Uw data en is het doorgaan dus gegaran deerd. Telefonisch, of door insturen van onderstaande reserve ringsbon kunt u een boeking maken voor een 5-daags re tour naar Engeland voor een auto met maximaal vier inzit tenden. U heeft hierbij de keuze tus sen een passage per super snelle veerboot van Oostende naar Dover en een 'onder- doortje' per Eurotunnel van Calais naar Folkestone. Bij uw reservering ontvangt U het Europass hotelboek, waar in U ruim 150 hotels vindt in geheel Britain. Met de bijbe horende hotelvoucher kunt U dan 3 nachten gratis verblij ven in het hotel van Uw keu ze. De hotels, welke in de gids vermeld staan variëren van eenvoudige herbergen tot luxe klassehotels. U dient ove rigens wel de maaltijden (ont bijt en diner) in het hotel van Uw keuze te gebruiken. De re servering van het hotel kunt U ofwel zelf doen of (gratis) la ten verzorgen door Thames Travel. Benut deze kans voor een welkome voorjaarsvakantie en Engeland voor een wel zeer bijzondere lenteprijs... Arrangementsprijzen per persoon auto met 4 inzittenden 125,00 auto met 3 inzittenden 150,00 auto met 2 inzittenden 175,00 Reserveren telefonisch bij reisorganisatie Thames Travel (0118-440 444) schriftelijk, door de reserveringsbon op te sturen naar Thames Travel U.K. Naam: 0 Adres: D Postcode en Woonplaats: Telefoonnummer: Gewenste route: Oostende - Dover (ferry Hoverspeed)* Calais - Folkestone (Eurotunnel)** J Datum heenreis: Tijd: j Datum terugreis: Tijd: I Merk auto:Kenteken:Aantal deelnemers: I vertrektijden Oostende t.m. 13/5 08.00 13 00 16.00 en 20.00 I* vertrektijden Oostende v.a. 14/5 08.00 11.45 14.30 18.15 en 21.00 I* vertrektijden Dover t.m. 13/5 07.30 10.30 15.30 en 18.30 I vertrektijden Dover v.a. 13/5 07.30 10 30 14.00 17.00 en 20.30 1 per Eurotunnel kunt U ca. 3 x per uur vertrekken in beide richtingen en U kunt zelf de gewenste vertrektijd invullen. Deze week in de Woningkrant: de PZC Weekbladen en de woningcor poraties op Walcheren en Noord- en Znid-Beveland presenteren vanaf woensdag 3 maart hel aanbod huurwoningen op Walcheren en Beve land op internet. Via http:llzeeland.woonkenze.nl kannen woningzoe kenden een actueel overzicht krijgen van het aanbod. De watertoren van Goes wordt omgebouwd tot high-tech monument. !n de oude wa tertank wordt een kantorencomplex gerealiseerd. In Vlissingen is be gonnen met de aanleg van de nieuwe wijk Lammerenburg. De wijk is ruim opgezet met vee! groen en water. In totaal worden er tweehon derd woningen gebouwd en zijn er zesenvijftig kavels voor de bouw van particuliere vrijstaande woningen. breed door Joep Bremmers „Ais kind spaarde ik alles", herinnert Van Moll zich. „Post zegels, muntjes, sigarenband jes: noem maar op. Maar ik ben me al vrij snel gaan spe cialiseren in geld. Doordat ik goede literatuur en deskundi ge mensen tegenkwam wist ik er al vrij snel veel van. Toen dacht ik natuurlijk dat ik alles wist, maar dat viel achteraf nogal mee". Van Moll raakte in de ban van zijn hobby. Van de munten en vooral ook de penningen probeerde hij nauwkeurig de herkomst te achterhalen en vooral ook het verhaal achter het voorwerp. „Dat is één van de interessan te dingen van deze liefhebbe rij", legt Van Moll uit. „Je moet niet alleen veel van de munten en penningen weten maar ook een flinke kennis van de geschiedenis hebben". Als voorbeeld laat Van Moll een aantal op zijde gedrukte Duitse bankbiljetten zien. „De bedragen op die biljetten zijn erg hoog. Dat komt door de geldontwaarding in Duitsland in de jaren voor de oorlog. Nu is dit een redelijk bekent voor beeld maar je komt toch ook veel vreemde dingen tegen. Je kan eigenlijk de geschiede nis bestuderen aan de hand van objecten". De studiekeuze van Wil van Moll werd mede bepaald door zijn hobby. „Door het verza melen ben ik eigenlijk op mijn studiekeuze gekomen: econo mie en sociologie. Nu ben ik docent in deze vakken". Van Moll bleef doorgaan met ver zamelen en bouwde zo niet al leen een omvangrijke collectie op maar ook een enorme hoe veelheid kennis. „De verzame ling heb ik niet in huis", ver telt de Middelburger. „Dat is wel jammer maar het zijn na tuurlijk waardevolle voorwer pen. Die liggen veilig bij de bank in de kluis en thuis heb ik alleen alles op foto's". Tijdens zijn zoektochten naar In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT weer heel veel infor matie over uitgaan in Midden-Zeeland en natuurlijk handige ladders met films, po diumkunsten en expo sities. „Het was een behoorlijk pittig examen. Een commissie be staande uit de directeur van het Koninklijk Penningkabinet in Leiden en de directeur van veilinghuis Laurens en Schul- man hebben mij zwaar onder vraagd over dertig objecten. En dat waren voorwerpen van zeg maar zevenhonderd jaar voor Christus tot nu van over de hele wereld. Het was een heel erg zwaar examen, daar om ben ik extra blij dat ik het gehaald heb". Van Moll mag zich nu de eerste taxateur nu mismatische voorwerpen in Nederland noemen, daarmee is hij de zesde in Nederland. „Maar ik ben nog niet hele maal klaar", verklaart de Mid delburger. „Ik ben ook nog be zig met een onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van de circulatie van vreemd geld in de Nederlandse grens streek in de negentiende eeuw. Daar hoop ik in 2000 mee te promoveren aan de Katholieke Universiteit Bra- Wil van Moll, de eerste taxateur munten, penningen en papiergeld in Zeeland. foto Jaap Wolterbeek Deze week onder meer aandacht voor de nieuwe speelfilm Stepmom met in de hoofdrol Julia Roberts. Payback is een harde thriller waarin alleen haat telt. In de Middelburgse Stadsschouwburg is dit weekend een optreden van 'oude rot' Boudewijn de Groot. In De Piek in Vlissingen treedt jong talent aan onder de naam The Kids are Allright. In het Arsenaaltheater in Vlissingen zet Fiesta Flamenca een zi geunerbruiloft op de planken en in 't Beest wordt woens dag 3 maart de voorstelling 'Kikker, er zijn schone dagen' van Theater Anna's Steen gespeeld. In het Middelburgse Minitheater gaat zaterdag de voorstelling Verf van het Mid delburgs Theater in première. de verhalen achter zijn mun ten, penningen en papiergeld kwam Van Moll in aanraking met andere deskundigen op het gebied van numismatiek. „Toen kwam ik op het idee om taxateur te worden". Van Moll is onlangs geslaagd voor het examen taxateur numismati sche voorwerpen van de Fe deratie Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roeren de Goederen. Afgelopen maandag is hij door ir. L.A. van Gelder, voorzitter van de Kamer van Koophandel Zee land, officieel beëdigd. bant". Van Moll blijft voorlo pig werkzaam als docent, al hoewel hij graag van zijn hob by zijn beroep wil maken. „Ik ga naast mijn werk op school in ieder geval aan de slag als taxateur. En dan moet ik maar zien hoe het loopt". Van Moll verwacht zijn werkzaamheden niet alleen voor particulieren uit te voeren maar ook voor verzekeringsmaatschappijen, notarissen en deurwaarders. „Met de komst van de Euro zullen er veel mensen munten gaan sparen, dus wat dat be treft zit ik in elk geval goed", besluit Van Moll.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1