Rob van der Meule wordt dirigent nieuw Zeeuws koor Walcherse boeren maken toekomstplan Zeeuwse ruilbeurs loopt als 'n trein GOES euze *W<ztchen& filmt 32SCJ C WOENSDAG 24 FEBRUARI 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 8 Vanaf 3 maart het huuraanbod Midden-Zeeland óók op Internet. WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN Er is goed nieuws voor de liefhebbers van koorzang in Zeeland. Binnenkort wordt er een heel nieuw koor opgericht onder leiding van niemand minder dan Rob van der Meule, de musical-ster uit Oost-Souburg die onder meer furore maakte in de musical Les Miserable. Het nieuwe koor gaat zich richten op populai re muziek. Naar verwachting wordt 19 mei de eerste repetitie gehouden in Rilland. Dirigent Walcheren is van oudsher een agrarisch ge bied. De laatste jaren wordt het de boeren ech ter niet makkelijk gemaakt. Enerzijds worden de agrariërs steeds meer geconfronteerd met landelijke en Europese regelgeving waar het milieu en natuur betreft, anderzijds lonken ook provinciale en gemeentelijke bestuurders naar het platteland. In navolging van de Walcherse gemeenten en de provincie Zeeland hebben de boeren nu zelf een toekomstplan voor het Wal cherse platteland gemaakt. In het Landbouw ontwikkelingsplan (LOP) geeft het Agrarisch Platform Walcheren haar toekomstvisie weer. Nieuwe rol Aanpak Diny en Jan van 't Veen uit Goes hebben begin maart een feestje te vieren. Hun Zeeuwse Trein Mo del Ruilbeurs bestaat tien jaar. De eerste Zeeuwse beurs voor liefhebbers van modelspoorbouw werd Jong en Olld gehouden in maart 1989 in 's-Heer Hendrikskin- PZC WEEKBLADEN deren bij Goes. De beurs is na tien jaar uitge groeid tot een begip in heel Zuidwestelijk Ne derland. Alleen dit jaar al zijn er vijf beurzen, drie in Kapelle en twee in Roosendaal. Testbaan Gegroeid Frans-Vlaams (2) Frans-Vlaams, het oorspronkelijke dialect van de streek tussen Duinkerke en Rijssel, lijkt op veel manieren op het Walchers. Niet alleen zui ver taalkundig (zie vorige week), maar ook op het gebied van taalgebruik zijn er opvallende overeenkomsten. Zo is er in Frans-Vlaanderen op dit moment dezelfde ontwikkeling bezig als in grote delen van Walcheren: er vindt een 'lan- guage-shift', een taalwisseling plaats. Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Ayv A R RT -r ZEELANDHALLEN Bernard de Swart (links) en Leendert Boender. foto Jaap Wolterbeek Het nieuwe koor is een initia tief van Bernard de Swart, Anton Schuit en Leendert Boender. De drie zangers zongen voorheen bij het Vlis- singse koor Coastline Cho rus. „Dat was ooit één van de beste barbershop-koren van Nederland", vertelt Leendert Boender. „Maar we kwamen met een tekort aan leden te zitten en zijn uiteindelijk opgeheven". Het idee voor een nieuw koor kreeg Boender toen hij in november van het vorig jaar het Vocal Group Festival »in Tilburg bezocht. „Daar tra den koren op die populaire muziek en close-harmony zongen. Ik heb er enorm van genoten en ben toen op zoek gegaan naar zo'n koor, om me bij aan te sluiten", vertelt Boender. „Maar in heel Zee land is niet zo'n koor te vin den". Boender vond in Bernard de Swart en Anton Schuit me teen twee medestanders en het idee was gauw geboren: een populair koor voor Zee land en West-Brabant. „We hebben al meteen besloten dat het een koor voor popu laire muziek moest worden", doet Bernard de Swart uit de doeken. „Barbershop is een soort Amerikaanse folklore met een vaste stijl en vaste regels. Daar moet je ook in de samenstelling van je koor rekening mee houden. Bij populaire muziek heb je dat niet. Bij het nieuwe koor kan echt iedereen die kan zingen terecht". Nadat de eerste plannen wa ren gesmeed moest er een dirigent voor het nieuwe koor worden gevonden. „Dat viel nog niet zo mee", weet Boender. „We zijn een Belgi sche dirigent met ervaring op het spoor gekomen maar die woont in Brussel. Logis tiek gezien bleek het niet echt haalbaar". Een goede kandidaat werd bij toeval ontdekt. Boender: „Ik was in Antwerpen naar een voorstelling van Les Mi serable geweest en probeer de daar Rob van der Meule te spreken te krijgen. Ik wilde gewoon eens een praatje met hem maken, gewoon als zangliefhebbers onder el kaar. Maar het is me niet ge lukt hem daar te spreken dus heb ik hem later nog eens opgebeld. Toen raakten we aan de praat en ik vertelde van het plan dat wij hadden. Tot mijn stomme verbazing bleek hij eenzelfde idee te hebben. Binnenkort stopt Les Miserable en komt hij terug naar Oost-Souburg". De twee ideeën bleken zoveel overeenkomsten te hebben dat Rob van der Meule diri gent van het koor wil wor den. „Dus nu zijn we druk bezig met het werven van leden", vervolgt Bernard de Swart. „We hebben inmiddels al honderd aanmeldingen en kunnen er nog meer gebrui ken. Er zullen er nog wel wat van afvallen maar een hoge drempel hebben we niet. In principe moet iedereen die kan zingen met ons mee kun nen doen". In mei gaat het koor voor het eerst repeteren en worden er stemtesten ge houden. „Het gaat er niet om of ie mand koorervaring heeft", legt De Swart uit. „Rob van der Meule kijkt niet naar er varing maar naar potentie. Als een stem kwalitatief goed is gaat hij er verder mee aan de slag, want hij is van huis uit zang-peda goog". Het repertoire van het nieu we koor is nog niet bekend. „Dat hangt af van de samen stelling van het koor", weet Boender. Maar ambities zijn er al wel: het koor wil gaan repeteren in periodes van een half jaar. „We gaan steeds in een half jaar een repertoire instuderen en dan een aantal optredens doen. Dus de eerste optredens zou den in principe zo rond kerst 1999 kunnen worden gege ven. We willen ook mee gaan doen aan festivals zoals in Tilburg". Zangers en zange ressen die interesse hebben in het nieuwe koor kunnen zich aanmelden bij Leendert Boender, tel. 0113-232543, of Bernard de Swart, tel. 0118- 628504. door Joep Bremmers „Recreatie en natuur hebben de landbouw ingehaald", sprak C. Kloet-Eversdijk, voor zitter van de projectgroep Landbouwontwikkelingsplan Walcheren vorige week tij dens de presentatie van het LOR „Maar de rol van de land bouw is nog niet uitge speeld", voegde ze er aan toe. Haar uitspraak geeft precies weer waar het de boeren om gaat. De wil tot veranderingen is er, maar bestuurders moeten het de landbouwers niet onmoge lijk maken. Daarom heeft het Agrarisch Platform Walche ren, onderdeel van de Zuidelij ke Land- en Tuinbouworgani satie (ZLTO), besloten om zelf een visie over het platteland te ontwikkelen om zo actief deel te kunnen nemen aan de discussie over de invulling van het Walcherse platteland. „De aanleiding voor het LOP zijn de bestemmingsplannen van de gemeente Veere, het Herstructureringsproject re creatie van de provincie Zee land, de expansie van stedelij ke gemeente zoals in de toe komstplannen van Middel burg en de ontwikkelingen met betrekking tot de intensie ve veehouderij", legt C. Kloet- Eversdijk uit. Voor de totstandkoming van het LOP is het Agrarisch Plat form Walcheren begonnen met het enquêteren van de Walcherse landbouwers. Een van de belangrijkste conclu sies uit dit onderzoek is dat zo'n vijfenzeventig procent van de ondervraagden ver wacht het bedrijf de komende vijf jaar voort te kunnen zet ten. „De bedrijven zullen ech ter wel veranderen", voorspel de voorzitter Kloet-Eversdijk. „Het landelijk gebied krijgt een gemengde functie. Niet langer hoofdzakelijk agrari sche bedrijven maar ook na tuurgebieden en toerisme. De agrariërs zullen daarop moe ten inspelen. Ik denk dan bij voorbeeld aan het beheren van natuurgebieden, ecologi sche bedrijven en recreatie. Willen de boeren het hoofd boven water houden dan moet er gezocht worden naar een nieuwe rol". De nieuwe taken van de agra riërs brengen echter op voor hand ook weer nieuwe proble men met zich mee. „Als er nieuwe natuurgebieden wor den aangelegd krijgen de boe ren te maken met wildscha- de", meldt ir. C. Michielsen van de ZLTO. „Zo zijn er nog meer knelpunten. De gemeen te Middelburg slokt in haar toekomstplannen van steden bouwkundige Riek Bakker ook nogal wat landbouwgronden op. In hetzelfde plan wordt dan wel compensatie gebo den in de vorm van locaties voor glastuinbouw, maar wat heeft een landbouwer die er gens anders moet verdwijnen aan een glastuinbouwlocatie? De agrarische sector onder scheidt zich van andere onder nemers door het grondge bruik. Daar wordt bij het ma ken van plannen lang niet al tijd rekening mee gehouden". De agrariërs willen met het LOP bereiken dat ze samen met de Walcherse overheden en andere maatschappelijke organisaties kunnen werken aan een gezond leefklimaat op Walcheren. Daartoe is in het LOP een plan van aanpak op genomen. Zo wil het agrarisch platform de mogelijkheden voor biologische landbouw onderzoeken, kijken of er nieu- Eén van de problemen waar Walcherse agrariërs mee te maken hebben is de oprukkende verste delijking. foto Jaap Wolterbeek door Hans Meijer beurs te gaan houden. We vonden een geschikte ruimte aan de Kade, in zaal De Distel, net als in Kapelle op loopaf stand van 't station". y** Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118) 417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Joep Bremmers (ai), (0118) 484276. Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.:'(0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. Zaterdag 27 februari is er weer een ruilbeurs in Kapelle. De stichting Treinmodelruil- beurzen huurt daar al. jaren lang centrum de Vroone af. ,,'n Goeie locatie", aldus Jan van 't Veen. Want er is makke lijk te komen met de auto en bovendien niet al te ver van het NS-station". De ruilbeur zen van Diny en Jan van 't Veen lopen als 'n trein. Diny: „We hebben in De Vroone ruimte voor 84 tafels. Die zijn zaterdag aanstaande ook alle maal bezet. Als je weet dat er op één zo'n tafel tientallen wa gons en locs uitgestald kun nen worden, kun je nagaan hoe groot 't totale aanbod is". Volgens fabrikanten komen speelgoedtreinen en model bouw weer flink in de belang stelling. Veel vaders en opa's die in de jaren vijftig een mo delbaan op zolder hadden staan, hebben hun jeugdliefde weer van stal gehaald. Een jeugdliefde die je eindeloos kan laten doorgroeien. Maar ook de jeugd van 1999 wil graag op HO-schaal „sporen". Diny van 't Veen vertelt: „Ik zit vaak aan de kassa wanneer we een beurs hebben. Je ziet dan ook veel jeugd binnenko men. Je staat er versteld van met hoeveel materiaal jonge lui soms vertrekken. Wat dat allemaal kost? Dat valt soms reuze mee. Op onze beurzen is 't nog mogelijk om voor een tientje een hele aardige mo delloc op de kop te tikken. Dat is ook de kracht van de beurs. Want je hoeft niet per se veel geld te hebben om leuke aan kopen te doen. Van de andere kant is er vaak een grote keu ze, waardoor verzamelaars er goed kunnen slagen en juist dat model vinden, waar ze al lang naar zochten". De beurzen van de afgelopen jaren hebben totaal duizenden bezoekers getrokken. Jan van 't Veen schat het aantal per beurs op vijfhonderd. „Al weet je dat nooit precies. Iede re beurs is eigenlijk verras send. Je zou denken dat onze ruilbeurzen in 't najaar de meeste bezoekers trekken. Maar in de praktijk krijgen we juist in het voorjaar de meeste mensen". Overigens is de beurs ook ontmoetingsplaats voor degenen die informatie willen uitwisselen over hun treinhobby. En de laatste tijd kunnen de liefhebbers er tus sen de vele treinen ook mo delauto's in de schaal 1 op 87 vinden. Altijd leuk om een modelbaan mee aan te kle den. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere schaalmo dellen, zoals huisjes, boom pjes, beestjes. De organisatie zorgt verder op iedere beurs voor interessante video's voor spoorliefhebbers. Ook is er steeds een testtafel aanwezig. Daarop kunnen wagons en lo comotieven gratis worden ge test. Want stel je voor dat je een leuke loc ziet die niet wil lopen. Dan zou ruilen tóch nog huilen worden. Voor bezoekers van de ko mende lustrumruilbeurs in Ka pelle heeft de stichting Zeeuwse Treinmodel Ruil beurs een leuke attentie ach ter de hand. Wat precies, wil len Diny en Jan van 't Veen nog niet kwijt. „Een aardig heidje dat bij de hobby goed van pas komt". De beurs van a.s. zaterdag is geopend van 10 tot 15.30 uur. Entree volwassenen 3,-, kin deren I Jan van 't Veen, zelf model treinfanaat, kondigde tien jaar geleden op bescheiden wijze zijn eerste ruilbeurs aan. Hij dacht dat er in Zeeland wel eens behoefte kon zijn aan een beurs, waar modeltrein liefhebbers materiaal konden ruilen. De eerste beurs werd een succes. Na enkele jaren moest worden uitgezien naar een grotere zaal en die werd gevonden in Kapelle. Diny van 't Veen: „Op een gegeven ogenblik merkten we dat er ook veel bezoekers uit Brabant op af kwamen. Zoveel zelfs, dat we in 1992 besloten om ook daar halfjaarlijks een Treinmodelbouw: hobby voor alle leeftijden. we teelten verbouwd kunnen worden, inventarisatie onder de landbouwers naar de inte resse voor agrarisch natuur beheer, intensief meedenken met de overheden over de aanleg van de N 57 en nieuwe recreatiemogelijkheden op de boerenbedrijven. „Het komt erop neer dat er in de land bouw naar andere economi sche dragers moet worden ge zocht", weet C. Michielsen van de ZLTO. „Want", vertelt C. Kloet-Eversdijk tot besluit. „Er moet een boterham ver diend worden door de boeren, alle plannen moeten niet al leen leuk zijn voor het land schap". In ons overzichte lijke uitkatern BREEDUIT weer heel veel informa tie over uitgaan in Midden-Zeeland en natuurlijk handige ladders met films, podiumkunsten en exposities. Deze week onder meer aandacht voor de Zeeuwse pop groep Bl0f. De band geeft binnenkort een eenmalig concert in de Piek. Dit keer spelen de muzikanten niet hun eigen hits, maar die van de roemruchte band Doe Maar. Shakespeare in Love is een geestige en sexy verfilming van Romeo en Julia. De film gaat deze week in première in Cine City. In de Stads schouwburg in Middelburg wordt zaterdag 27 februari de Zeeuwse Jazzdag gehouden en in het Vlissingse Arsenaal theater geeft Stef Bos een voorstelling. Bij een taalwisseling kiezen vooral jonge generaties voor de standaardtaal (of dat nou Frans of ABN is) als om gangstaal voor zichzelf of op- voedtaal voor hun kinderen. In Frans-Vlaanderen is dat proces bijna voltooid, op Wal cheren is een belangrijk punt gepasseerd: op het platteland spreekt minder dan de helft van jonge ouders thuis nog dialect en van de kinderen is hooguit een kwart nog min of meer 'Zeeuwstalig'. In het proefschrift van Hugo Ryckeboer lezen we dat on dertussen meer dan 60 pro cent van de Frans-Vlamingen ééntalig Frans is, zo'n 20 pro cent is tweetalig en nog 's 20 procent kan het Vlaams alleen begrijpen. Op het platteland van Walcheren zijn er onge veer 65 procent dialectspre kers en zo'n 35 procent Neder- landstaligen. In Frans-Vlaan deren zijn er amper mensen onder de twintig te vinden die nog Vlaams kunnen spreken of zelfs maar verstaan. Op ons platteland spreekt nog bijna een kwart van de jongeren on der de twintig dialect. Wat ook frappant is, is de overeenkomst tussen Frans- Vlaanderen en Walcheren als het gaat om de belangstelling voor de eigen taal. In Frans- Vlaanderen worden in bijna alle dorpen taalcursussen ge geven, er zijn muziekgroepen, Vlaamse herbergen en je ziet er steeds meer Vlaamse op schriften. Vooral jongeren blij ken fanatieke 'flaminganten'. Hier op Walcheren is die be langstelling in het dagelijks le ven niet zo merkbaar, maar Zeeuwse avonden trekken steevast volle zalen, jongeren zijn gek op bands als Surren der (nu n8chtwerk), steeds meer mensen lezen én schrij ven Zeeuws ('dienk an 't Zeêuws(t)e tiedschrift Noe) en 'aol an' hoor je van mensen die bewust Zeeuws als op- voedtaal zijn gaan gebruiken. Dat laatste kan totaal geen kwaad voor je 'guus' en is ook nog eens heel natuurlijk. Waarom zou je tegen je kinde ren een andere taal(-variant) spreken dan tegen je vrouw of je ouders? Jammer dat ze daar in Frankrijk niet eerder achter gekomen zijn. Marco Evenhuis advertentie Deze week: Statenfracties unaniem positief Veldzigt krijgt steeds meer gestalte; bewoners aan het woord (advertentie) SmiFftL KRAAMVERHUUR 0164-257521 PE GEZELLIGSTE R0NAMELAMRKT VAM NEPERLANP

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1