Wij adviseren u graag! De belastingdienst kan het niet, maar... sccon CB LEGEMAATE PEKAAR CARNAVAL IN VHEERENHOEK GROTE CARNAVALSOPTOCHT Aan het einde van deze pagina zijn de meeste ME-patiënten al doodop. Partners BEDRIJF5ADVIEZEN ADMINISTRATIEKANTOOR ACCOUNTANTS BELASTINGADVISEURS CASTENMILLER Wij nodigen u van harte uit Moot een bezoek aan de OPTOCHT Zwemer en Co. ADMINISTRATIES BELASTINGAANGIFTEN In februari en maart is ons kantoor op dinsdag- en donderdagavond geopend van 19.00-21.00 uur. Officiële Mededelingen provincie Zeeland mm ACCOUNTANTS ADVISEURS A Administratiekantoor Het adres voor adviezen en deskundige verzorging van uw: BOUTERSE Torenstraat 43a - 4353 AE5 Serooskerke tel.: (0110) 593159 Fax: (0110) 593244 Stadhuisplein 8 - Vlissingen Telefoon 0118 - 412129 en 412115 Wij verzorgen uw belastingaangifte en zorgen desgewenst voor 'taxplanning'op maat. Profiteer tegen redelijke tarieven van de mogelijkheden die de wet u biedt. Seissingel 10-12 Postbus 95 4330 AB Middelburg Telefoon 0118-612774/627519 Fax 0118-639774 boekhoud- BELASTINGADVIESBUREAU Badhuisstraat 71Vlissingen Tel. 0118-419192 Zondag 14 februari om 14.00 uur met vele grote praalwagens, kleine wagentjes, loopgroepen, muziekkorpsen, majorettes, dweilbands enz. enz. Carnavalsstichting Do Koenkelpot Ruimtelijke Ordening Begrenzingsvoorstel Natuurcompensatie project Rammekenshoek Verkeer en Vervoer Ontheffing voor aan sluiting wegen Westerscheldetunnel Milieu Bodemverontreiniging Oude Rijksweg 27 Nieuw- en Sint Joosland mm mmm mé 11 6 FAAM/VLISSINGER Woensdag 10 februari 1999 UW BELASTINGAANGIFTE EEN PROBLEEM? Niets zo boeiend als het invullen van uw aangifte? Bij het lezen van de kop van dit artikel zullen u wellicht andere gevoelens bekruipen dan die van enthousiasme voor liet invullen van uw aangifte. In diezelfde denktrant wordt ons wel eens gevraagd wat ons vak als be lastingadviseur nu eigenlijk zo boeiend maakt. Voorde uitdagingen in onze dagelijkse praktijk staan de vele ver anderingen in de wetgeving op korte en lange termijn garant. Het lijkt er bijna op dat niets zo veranderlijk is ais het weer en de fiscale wetgeving, leder jaar worden wij gooi de minister en staatssecretaris van Financiën 'ge trakteerd' op de nodige veranderingen in de belastingwetgeving. Naast wijzigingen; in de belastingwetgeving hebben ook wijzigingen op breder vlak, zoals de introductie van de euro, consequenties voor de dagelijks prak tijk. Een greep uit de aandachtspunten voor het invullen van de aangifte 1998 zetten wij voor u uiteen.; De Euro Het kan niemand ontgaan zijn dat er 1 januari 1999 de wereld een nieuw betaalmiddel kent; de Euro. Vanaf die datum komt u het euro-teken tegen op bankafschriften, loonstroken en belastingaanslagen. De euro-over gangsperiode loopt van 1999 tot en met 2001, De aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekering 1993 valt niet binnen de overgangsperiode en moetin guldens worden ingediend. Ook de aangifte vermogensbe lasting 1999, met als uitgangsdatum 1999, dient m guldens te worden ingevuld. Voor betaling van de eventuele aanslag kunt u vanaf 1 januari 1999 wel kiezen voor guldens of euro's. Stijging arbeidskostenforfait Het arbeidskostenforfait is in 1998 gestegen van 10% naar 12% van de arbeidsinkomsten met een maximum van 3.108. In 1997 bedroeg het maximum van de forfaitaire aftrek 2.598. De forfaitaire aftrek voor kosten in verband met inkomsten uit vroegere arbeid is gestegen naar 1.033, dit was in 1997 606. Indien u in werke lijkheid meer kosten heeft gemaakt in verband met uw inkomsten uit (vroegere) arbeid en u kunt dit aantonen door middel van (betalings)bewijzen dan kunt u deze kosten in aftrek brengen. Verlaging ziektekostendrempel voor ongehuwden Ziektekosten zijn aftrekbaar boven een minimumdrempel: Deze drempel is afhankelijk van de hoogte van het (onzuiver) inkomen, (vlet ingang van 1998 is de minimumdreinpe! voor ongehuwde belastingplichtigen (all- enstaanden en ongehuwd samenwonenden) gehalveerd Tot maximaal een (onzuiver) inkomen van 12.131 bedraagt de mimmumdrempei 1.480. Dit maakt het bijvoorbeeld voor ongehuwd samenwonende ou deren met ieder hun eigen AOW-uitkering eerder mogelijk om ziekte kosten in afbekte brengen. Tariefgroepen in 1993 is de belastingvrije som verhoogd met de zogenaamde bovenba- sisaflrek van 410. In tariefgroep 2 bedraagt de belastingvrije som in to taal 8.61 7, 8.207 vermeerderd: met de bovenbasisaftrek van 410. De bovenbasisaftrek is in tegenstelling tot de gewone basisaftrek niet overdraagbaar aan de meestverdienende echtgenoot/partner. Door de in- voenng van de bovenbasisaftrek ontstaat de nieuwe failefgroej) 0. In deze tariefgroep is de belastingvrije som nihil net. als in de vroegere tarief groep 1. Tariefgroep 0 ziet op werknemers met een dubbele dienstbetrek king In één van de dienstbetrekkingen heeft hij/zij recht op de normale belastingvrije som, afgestemd op persoonlijke omstandigheden, en in de andere dienstbetrekking heeft hij/zij geen recht op de belastingvrije som In de nieuwe tariefgroep 1 bedraagt de belastingvrije som ƒ410. Deze ta riefgroep ziet op diegene die in 1998 minder inkomen heeft dan 8 207 en zijn/haar belastingvrije som overdraagt aan zijn/haar partner. De part ner aan wie de belastingvrije som is overgedragen wordt ingedeeld in ta riefgroep .3:'met een belastingvrije som van 16.824 2 keer 8.207) ƒ410). Als u een dienstbetrekking aanvaardt of voor andere doeleinden een zo genaamde loonbelastingverklaring in moet vullen dient u met bovensla- nde rekening te houden, Het is van groot belang voor de inhouding van loonbelasting en premie volksverzekering door uw werkgever. Aftrek consumptieve rente Rente op leningen voor de financiering van een auto caravan of boot is consumptief. Dit in tegenstelling tot de lening aangegaan voor de aankoop van de eigen woning. Consumptieve rente is in 1998 aftrekbaar tot maximaal 7.500 per persoon 15.000 voor gehuwden). In 1997 was dit nog 10.000 per persoon. De maxi male aftrek zal naar alle waarschijnlijkheid in 1999 worden terug gebracht tot 5.000 per persoon. Houdt u bij het aangaan van een consumptieve lening hier rekening mee. Aandachtspunten van de belastingdienst voor 1998 Bij de behandeling van uw aangifte zal de belastingdienst extra a- ndacht besteden aan de rubriek 'eigen woning'. De zogenaamde Woz-taxatie, op grond van de wet Waardering Onroerende Zaken, uitgevoerd door de gemeenten en de gegevens van uw hypothe caire lening zullen vaker dan normaal door de belastingdienst van u ter inzage worden gevraagd. Als 'vaste cliënt' bij de belastingdienst bent u waarschijnlijk al voorzien van een aangiftebiljet inkomstenbelasting/premie volks verzekeringen 1998. Het (laten) invullen, van uw aangiftebiljet kan aanleiding zijn om eens wat beter te kijken naar uw totale financië le situatie en de fiscale aspecten hiervan. Ook de geplande wets wijzigingen in de toekomst, waaronder het ingrijpende belasting plan voor de 21ste.eeuw. kunnen belangrijk zijn bij uw financiële en/of successieplanning. Het is nuttig om li bij uw financiële en/of successieplanning te laten bijstaan door een goede (belastingad viseur. Wij zijn u uiteraard graag van dienst. Deloitte Touche Belastingadviseurs Middelburg, drs, Liesbeth van Drie-Mol mr. Anja Zandee-Dingemanse wilgenstraat 4 postbus 98 4460 ab goes tel: 0113-21 43 10 vrijlandstraat 33 postbus 7012 4330 ga middelburg tel: 0118-63 76 80 torenstraat 15 postbus 6 4353 zg serooskerke tel: 0118-59 26 10 F&P Kil AN 1 IN «ADVISEURS goes middelburg stellendam serooskerke MIDDELBURG Roozenburglaan 10 4337 JH Middelburg telefoon (0118) 611 451 VOOR EEN DOORSLAGGEVEND ADVIES NIBA-lid Postadres Bezoekadres: Postbus 50 Brouwerijweg 27a 4357 ZH Domburg 4357 CD Domburg Telefoon 0118-581993/581880 Fox 0118-581963 boekhouding belastingzaken automatisering financiering financiële begeleiding vermogensbeheer College beustingsaoviseurs prö/s in Fi,lllrtCC ADMINISTRATIEKANTOOR 1 «■■y JOOSSE tel.: 0118-612761 - fax: 0118-624640 Voor het verzorgen van - BEDRIJFSADMINISTRATIES - LOONADMINISTRATIES - BELASTINGAANGIFTEN Wagenaarstraat 6. Postbus 37 - 4330 AA Middelburg Ventevogel Dekker b.v. Administratieve en Fiscale Dienstverlening WIJ KUNNEN HET WEL LEUKER MAKEN Het begrenzingsvoorstel voor het natuurcompensatieproject Ram mekenshoek bij Ritthem ligt sa men met een globale inrichtings- schets met ingang van 11 febru ari 1999 gedurende 4 weken ter inzage op het provinciehuis, afdeling voorlichting alsmede bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1, Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kan tooruren (na telefonische af spraak drs.R.M. Mooij, tel 0118- 631987), bij de gemeente Vlissingen, Sector Stadsont wikkeling, Stadhuisplein 2 te Vlissingen van 8-17 uur en bij de bibliotheek Oost-Souburg tij dens de openingsuren en tot slot op het kantoor van Zeeland Seaports aan de Engelandweg, Havennummer 1199 te Vlissin- gen-Oost, van 8-17 uur. Een ieder kan tot uiterlijk 25 maart 1999, bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg, zijn/ haar zienswijze ten aanzien van het begrenzingsvoorstel naar voren brengen. Het begrenzingsvoorstel en de globale inrichtingsschets zijn ver krijgbaar bij de Dienst Landelijk Gebied te Goes (mw. ir, W. Dekker, tel. 0113-237348). Gedeputeerde staten van Zeeland hebben aan de NV Westerschel detunnel te Goes een ontheffing Wegenverordening verleend voor het aansluiten van toeleiden- de wegen naar de Westerschel detunnel op bestaande provincia le wegen in de gemeente Bor- sele, alsmede voor het in dat kader uitvoeren van werken ter plaatse van die wegen. Het be treft de provinciale wegen Kapelle-Nieuwdorp (N666) en Goes-Middelburg (N254). De ont heffing is verleend met voor schriften ter bescherming van de veiligheid van weggebruikers, ter voorkoming van onnodige beper king van de vrijheid van het ver keer en ter verzekering van de kwaliteit van de te maken weg- aansluitingen. De ontheffing ligt van 12 februari tot en met 26 maart 1999 ter inzage bij de Directie Infra structuur en Vervoer te Mid delburg, Abdij 6, kamer Dl.03, op werkdagen van 8 -17 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantoor uren, een mondelinge toelich ting of kopieën van ter inzage gelegde stukken, kunt u zich wenden tot de heer F.C. Mol, tel. 0118-631554. Tegen de ontwerp-ontheffing, die van 17 december 1998 tot en met 22 januari 1999 bij voor noemde directie ter inzage heeft gelegen, zijn geen bedenkingen ingebracht. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkin gen te hebben ingebracht tegen de ontwerp-ontheffing kunnen tot en met 26 maart 1999 tegen de ontheffing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gede puteerde Staten van Zeeland, Directie Infrastructuur en Ver voer, Postbus 524, 4330 AM Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens bij de president van de Arrondis sementsrechtbank te Middelburg om een voorlopige voorziening vragen. Gedeputeerde Staten van Zee land hebben vastgesteld dat de bodemverontreiniging op de loca tie Oude Rijksweg 27 te Nieuw en Sint Joosland een ernstig geval van bodemverontreiniging betreft. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met isolatie van deze verontreiniging. De beschikking ligt van 10 febru ari tot en met 24 maart 1999 ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1 te Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en in het gemeentehuis van Middelburg, dienst stadsont wikkeling, afd. milieuzaken, op werkdagen van 8-12 en 13- 16 en (na telefonische afspraak 0118 675241) op donderdag avond van 18-21 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 24 maart 1999 een be zwaarschrift tegen de beschik king indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 165, 4330 AD Middelburg. Voor het inzien buiten kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wen den tot de heer G. Schrage (tel. 0118-631736). Mè msmamssssmsmss Si* Help zoeken naar de oorzaak. Giro 3731 1 1 t.a.v. te Amsterdam

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 6