«SifilMVÉ llmilaiAi GEMEENTE M HiuAlhMlL DDELBURG Paspoort of rijbewijs verlopen? Kom nu! Rooivergunningen Statenfracties bezoeken Middelburg Workshop over Vrij williger s werk Middelburg Kleverskerkseweg opgesierd Met het oog op de verkiezingen M Rondleiding bibliotheek Commissievergaderingen Cliëntenraad Week 6 MAXIMAAL TEXT VANAF PAG. 830 Indien uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs binnenkort aan vervanging toe is, is het aan te raden de aanvraag hiervoor buiten de maan-den juni, juli en augustus te doen. Inspraak bestemmingsplan Veersepoort Tafeltje Dekje uw Om de toekomstplannen van Middelburg te promo ten ontvangt het college van Burgemeester en Wet houders van de gemeente Middelburg begin februari de fracties van de Provinciale Staten van Zeeland. Woensdag 10 februari 1999 FAAM/VLISSINGER 3 Deze informatiepagina van de Gemeente Middelburg wordt samengesteld door de sectie Communicatie. Reacties zijn van harte welkom! Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u bij Communicatie terecht: Stadhuisstraat 2, telefoon 675450, iedere werkdag open van 8.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur, donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. internet site: www.middelburg.nl info middelburg, nl Door de vele aanvragen in deze maanden, zijn de wachttijden aan de balie van de sectie Burgerzaken aanzienlijk langer dan buiten deze maanden. Met name bij de avond opening zijn de wachttijden in de genoemde maanden langer dan ge woonlijk. Op 16 maart om 19.00 uur en op 18 maart om 10.15 uur worden in de Zeeuwse Bibliotheek rondlei dingen gegeven. Tijdens de rond leidingen worden inlichtingen ge geven over het gebruik van stu diecabines, internet, reserverin gen, magazijnaanvragen en der gelijke. Bezoekers worden ook in de gele genheid gesteld om een kijkje te nemen achter de schermen. Bijvoor beeld in het magazijn, waar twee derde van de boeken is opgeslagen. Bij de balie Klantenservice kan met een kaart voor de rondleidingen worden ingeschreven. De eerste herziening van het be stemmingsplan Veersepoort ligt met ingang van maandag 15 fe bruari 1999 gedurende vier we ken voor inwoners van de gemeen te en andere belanghebbenden ter inzage bij de sectie Communica tie, Stadhuisstraat 2 en de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingse- straat 21. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voorouderen, ge handicapten en diegenen, die (tijdelijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maandag tussen 8.45 en 9.30 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 0118-638570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dag. Menu van 15 februari tot en met 21 februari Maandag Hamburger, bloemkool, aardappelpuree Dinsdag Rundvlees hachee met hutspot Woensdag Kleurrijke pasta met gorgon zola en kalkoenblokjes Donderdag Kalkoenragout, broccoli, bloemkool, aardappelen Vrijdag Gepaneerde visfilet, gemeng de groente, bechamelsaus, aardappelen Zaterdag Pannenkoeken Zondag Wat de pot schaft Openingstijden Burgerzaken is geopend maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 13.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. In Arnemuiden is het bijkantoor ge opend op maandag, woensdag en vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur. Reisdocumenten Voor reisdocumenten kan gekozen worden uit en paspoort of een Eu ropese identiteitskaart. Hieronder staan de kenmerken van beide reis documenten. Een paspoort is vijfjaar geldig en wereldwijd te gebruiken. Kinderen tot 16 jaar kunnen worden bijge schreven. Voor kinderen tot 18 jaar die een paspoort willen aanvragen is toestemming van de gezaghou ders) nodig. De kosten zijn 107,- (tot 16 jaar: 89.- plus eventuele kosten van 10.75 voor uitschrijven uit het pas poort van de ouders). Een Europese identiteitskaart is ook voor de duur van vijfjaar, maar is slechts in een beperkt aantal landen geldig, namelijk Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk. Griekenland, Groot-Brit- tannië en Noord-lerland, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Noor wegen, Oostenrijk, Portugal (inclu sief de Azoren en Madeira), San Marino. Spanje (inclusief de Cana- rische eilanden), Turkije, Zweden en Zwitserland. Het bijschrijven van kinderen is niet mogelijk. Kin deren tot 12 jaar hebben toestem ming van gezaghouder(s) nodig. De kosten zijn 37,25. Benodigdheden Bij het aanvragen van reisdocumen ten is het volgende nodig: - twee gelijke, recente pasfoto's (kleur of zwart/wit); - het oude reisdocument; - schriftelijke toestemming van een ouder bij bijschrijving. Aanvragen moeten altijd persoon lijk worden gedaan. Zowel een paspoort als een Europese identi teitskaart worden direct klaarge maakt. tenzij er sprake is van ver missing van het oude reisdocument. Overige kosten Het aanvragen van een rijbewijs kost 52,50. Bij vermissing van een reisdocument moet 52,50 worden betaald en bij vermissing van een rijbewijs 21,50. In de komende periode vergaderen de commissies op de volgende da gen: Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Finan ciën op dinsdag 16 februari om 19.30 uur. Secretaris mevrouw Ver mast, telefoon 675289. Commissie Welzijn, Personeels zaken en Milieu op woensdag 17 februari om 19.30 uur. Secretaris is mevrouw De Nooijer, telefoon 675531 Commissie Onderwijs, Sport en Infrastructuur op donderdag 18 februari om 19.30 uur. Secretaris in de heer De Wolf, telefoon 675304. Commissie Sociale Zaken, Econo mische Zaken en Cultuur op maan dag 22 februari om 19.30 uur. Se cretaris mevrouw Dc Nooijer, tele foon 675531. Commissie Algemene en Bestuur lijke Zaken op dinsdag 23 februari om 19.30 uur. Secretaris is me vrouw Bcije, telefoon 675434. De cliëntenraad is bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Het bezoekadres is Molstraat 13, ingang via Spuistraat, in Middel burg. De raad is te bereiken op telefoon nummer 0118-614299. Op donderdag 11 maart (in plaats van 9 maart) is er om 19.30 uur een extra vergadering van de commis sie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Financiën. Tijdens deze vergadering worden de in spraakreacties behandeld in het ka der van dc Kwaliteitsatlas Middel burg 2030. Bovenstaande vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de Raadzaal van het Middelburgse Stadhuis, tenzij anders vermeld. De agenda cn andere stukken zijn van af vier dagen vóór de vergadering in te zien bij de sectie Communica tie, Stadhuisstraat 2, en bij de com missiesecretaris. Dc gemeenteraad vergadert op maandag I maart om 19.30 uur. In het algemeen is voor het rooien van bomen een vergunning nodig. Deze vergunning is niet nodig voor populieren en wilgen langs wegen, vruchtbomen, kweekgoed en uit dunning van groenvoorzieningen en een boom met een stamdiameter van maximaal 25 cm (gemeten op l.30m boven het maaiveld, maxi maal 3 bomen per lokatic). Een aanvraag is ontvangen voor: één kers en één esdoorn aan de Bri and laan 40 coniferen, twee elzen en vier essen op het sportcomplex de Kruitmolen Voor nadere informatie kunt u te recht bij de heer H. ten Klooster van de afdeling Groenbeheer, 0118- 675312 De statenfracties kregen uitleg over de toekomstplannen. Op dinsdag 6 februari 1999 kwa men de fracties van de AOV, dc RPF/GPV. de SGP. De Zeeuwsch Vlaamse Volkspartij, Delta Anders. Groen Links en Partij Stoffels als eerste op bezoek. Op maandag 8 fe bruari en dinsdag 9 februari zijn de fracties van D'66 en van de PvdA Op zaterdagochtend 20 februari organiseren de Rabobank Middelburg-Veere en de gemeen te Middelburg samen de work shop "Werving en behoud vrij willigers" in de Zeeuwse Biblio theek. De gemeenteraad van Middelburg heeft in de.nota "Op vrijwillige ba sis" duidelijk uitgesproken dat zij het vrijwilligerswerk in Middelburg wil ondersteunen. Investeren in de kwaliteit van het vrijwilligerswerk is één van de aandachtspunten van het beleid. Het organiseren van een workshop past hier goed in. Workshop De deelnemers aan de workshop kunnen zich verdiepen in vragen als wat beweegt mensen om vrijwilli gerswerk te doen en hoe kan een organisatie aantrekkelijk worden gehouden voor de vrijwilligers? De workshop gaat verder in op de oor zaken van verloop en succesvolle wervingsmethodes. Wanneer iemand zich op wil geven, kan hij of zij contact opnemen met Jo-Ella Verbeek van de sectie WVC. telefoonnummer 675676. Aan de deelname aan de workshop zijn geen kosten verbonden. De reacties op de Middelburgse toekomstplannen worden in de ver gadering van de commissie VROF op I maart 1999 behandeld. foto: Photographies en VVD gekomen. Op 11 en 16 fe bruari volgen de andere fracties. De partijen worden op de hoogte ge bracht van de stedenbouwkundige toekomstplannen van Middelburg. Rondrit Aan het begin van het programma presenteerde de gemeente de plan nen. zoals die beschreven staan in de Kwaliteitsatlas Middelburg 2030. Daarna gingen de fracties op toer door de stad. Tijdens de rondrit hebben zij zich op de hoogte kun nen stellen van dc plannen voor het Stationsgebied en Mortiere. Ook bezochten de fracties het bedrijf Hercules. De kleinere fracties die op 2 februa ri waren uitgenodigd hebben posi tief cn enthousiast gereageerd op de Kwaliteitsatlas Middelburg 2030. Koesteren Unaniem waren de statenleden van mening dat de Kwaliteitsatlas een duidelijke visie is die goed aansluit bij de ambitie die de hoofdstad hoort te koesteren. De heer W. Wiersma en de heer F. van Kollum (Groen Links en Delta Anders) zeiden in een reactie dat de ambities slechts realiteit kunnen worden als cr wordt samengewerkt met de buur gemeenten en de provincie. En: "De uitbreidingsplannen moeten gepaard gaan met de herstructure ring van de bestaande voorraad wo ningen of het versterken van een di vers aanbod in woningen." Mortierepolder Positieve geluiden gingen onder an dere uil naar het aandachtspunt voor een goed landschappelijke in passing van de Mortierepolder. Bij de heer W. Colijn van de SGP leeft echter de vrees dat Walcheren te maken zal krijgen met brak of zout water uit hel Veerse Meer wanneer dal wordt uitgebreid. Partij Stoffels, Groen Links, Delta Anders en de SGP vinden dat Arnemuiden, Nieuw en Sint Joosland en Sint foto: Ruben Oreel Laurens in de Kwaliteitsatlas wat onderbelicht zijn. Charme Met name de heer Stoffels toonde zich bijzonder positief over de Kwaliteitsatlas. Stoffels: "Een pri ma visie en als Middelburg die weg inslaat is zij op de goede weg. Na tuurlijk kun je nooit zeggen hoe al les er precies uit zal zien, maar deze weg is een goede. Niet alleen voor Middelburg, maar ook voor Wal cheren en uiteindelijk zal heel Zee land ervan kunnen profiteren. Na tuurlijk zijn en blijven er wat vraag tekens. Sommige zaken zijn nog wat onderbelicht, maar die worden ongetwijfeld later op een goede ma nier ingevuld." Daarnaast oordeel de de heer Stoffels dat er scherp moet worden gekeken naar het leef klimaat. "Dorpen hebben allemaal hun charmes en het is er plezierig wonen. Het zou zonde zijn als die stukjes Zeeuwse charme zouden verdwijnen." De heringerichte Kleverskerkseweg wordt binnenkort geheel aangekleed. foto: Ruben Oreel Op donderdag 10 december 1998 werd de heringerichte Klevers kerkseweg officieel in gebruik ge nomen. De afbouw van de weg moet echter nog worden uitge voerd. De verkeersveiligheid voor fietsers op de Kleverskerkseweg is sterk verbeterd. De aparte fietsstrook zorgt ervoor dat de verbinding tus sen Arnemuiden en Middelburg veiliger is geworden. Beplanting Om het plaatje compleet te maken moet er nog hel één en ander ge beuren. Binnenkort wordt hel asfalt geprofileerd en wordt er een top laag aangebracht. In- cn uitritten worden aangepast en goten, kolken en trottoirbanden worden geplaatst. Tenslotte wordt hel geheel opge sierd door het aanbrengen van be planting. Binnenkort wordt ook de afbouw van de Uyterschootweg langs het Arnekanaal voltooid. v

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 3