Kwijtschelding waterschapsbelasti mgen Het waterschap komt naar u toe Middelburg Muziek Korps zet jubilaris in het zonnetje PUZZEL rubriek De stand van zaken in waterschap Zeeuwse Eilanden DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG SNEL GEBOEKT ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG Cursus Allerlei Politiek Lezing Bijeenkomst Beurs Sport Woensdag 10 februari 1999 FAAM/VLISSINGER 19 Informatieavonden in maart Groenbeheerplan (de vertaling van het Groenstructuurplan voor uw regio) en het verkeersbeleidsplan Duurzaam Veilig, waarvan de invoering van 60 km/uur op sommige wegen een gevolg zal zijn. De avond wordt geleid door de voorzitter van de gebiedscommissie. Natuurlijk krijgt u ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige bestuurders en medewerkers van het waterschap. Wij re kenen op uw komst! De informatieavonden beginnen om 19.30 uur en zijn op vier plaatsen in het water- schapsgebied-. Schouwen-Duiveland 1 maart: Ons Dorpshuis. Poststraat 20, Nieuwerkerk; o.l.v. M. van der Wekken Zuid-Beveland 2 maart: Gebouw Apeldoorn. 2e Vlietweg 9. Oostdijk; o.l.v. M. Sinke Tholen en Sint Philipsland 4 maart: De Wellevaete, Hoenderweg 133, Sint Annaland; o.l.v. J.M. Aarnoudse Walcheren en Noord-Beveland 9 maart: Hotel Kamperduin. Patrijzenlaan IKamperland: o.l.v. D. Vos Een paar dagen geleden heeft u de jaarlijkse belastingaanslag van het waterschap per post ontvangen. Het gaat om de gecombineerde aanslag in- gezetenenomslag/verontreinigingshef- fing, die alle inwoners en andere belanghebbenden in Midden- en Noord-Zeeland krijgen. Mensen met een laag inkomen kunnen in bepaalde gevallen voor kwijtschelding in aan merking komen. Hiervoor moet u een apart verzoek indienen. Wanneer u al eerder kwijtschelding kreeg, hoeft dit niet. In dat geval krijgt u uw formulier automatisch toegestuurd. Eén loket Voor de lokale belastingen komt u in aan raking met twee overheidsinstanties, het waterschap en de gemeente. In het hele beheersgebied van het waterschap wer ken zij met elkaar samen als het om kwijt schelding gaat. Dat heeft nogal wat voor delen. U hoeft bijvoorbeeld maar één for mulier aan te vragen (dat kan zowel bij gemeente als bij waterschap), in te vullen en in te leveren wanneer u meent voor kwijtschelding van zowel de gemeente lijke als de waterschapsbelastingen in aanmerking te komen. Het formulier stuurt u óf naar het waterschap óf naar de gemeente. Afhankelijk in welke gemeen te u woont, wordt uw verzoek beoor deeld en afgehandeld door óf uw geme- nte óf het waterschap. Dat spaart tijd en kosten. Afhandeling zo snel mogelijk De zorgvuldige behandeling van het kwijtscheldingsverzoek vraagt tijd. Beide overheden streven ernaar om binnen drie maanden bekend te maken of de kwijt schelding geheel, gedeeltelijk of niet wordt toegekend. Dat geldt voor het hele waterschapsgebied. Alleen voor de ge meente Middelburg kan het dit jaar wat langer duren. Als gevolg van problemen van technische aard is daar achterstand ontstaan, waardoor nu pas de verzoeken van vorig jaar afgehandeld worden. Inwo ners van de gemeente Middelburg kun nen dus al een nieuwe aanslag binnen hebben, terwijl nog geen reactie op het kwijtscheldingsverzoek van 1998 ontvangen is. Voor die mensen hebben waterschap en gemeente afgesproken de bestaande regels en termijnen soepel te hanteren. Kwijtscheldingsnorm verhoogd De betalingscapaciteit van de aanvrager bepaalt of deze gehele, gedeeltelijke of geen kwijtschelding krijgt. Is er sprake van vermogen in de vorm van geld of goederen, dan krijgt hij geen kwijtschel ding. Dan wordt gekeken naar het inko men: loon of uitkering en vakantiegeld. De huur en de ziektekostenverzekering bepalen de vaste lasten. Die worden van het inkomen afgetrokken. Dat bedrag min de kwijtscheldingsnorm is de financiële ruimte van de aanvrager, de betalingsca paciteit. Waterschap en gemeenten hanteren ver schillende kwijtscheldingsnormen. Vorig jaar varieerden die van 92% tot 100%. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft in november besloten de kwijtschel dingsnorm van 92% te verhogen naar 93%. Bovendien heeft het bestuur de wens geuit nog dit jaar een beleidsstuk te kunnen behandelen, waarin de gevolgen voor de waterschapsinkomsten staan weergegeven wanneer er binnen drie jaar toegegroeid wordt naar een kwijt scheldingsnorm van 100%. Formulieren en vragen Verzoekformulieren voor kwijtschelding kunt u afhalen bij de balie van de afdeling Belastingen Invordering van het water schap, Piet Heinstraat 77 in Goes. U kunt het formulier ook telefonisch bij deze af deling aanvragen. Het telefoonnummer is (01 13)241 I 10. Voor vragen over dit onderwerp kunt u ook met dit nummer bellen. Bestuur en medewerkers van het water schap hechten er grote waarde aan om te weten wat er leeft in de regio. Om die re den heeft het algemeen bestuur gebieds- commissies ingesteld, waarin bestuurders, veelal zelf afkomstig uit de streek, zitten. Zaken die het gebied betreffen krijgen daar extra aandacht. Belangstellenden zijn er van harte welkom. Bovendien organiseren wij eens per jaar informatieavonden voor een breed publiek over alle zaken die actueel zijn binnen het waterschap. Dit jaar is dat begin maart. Dijkgraaf Gosselaar informeert u dan over de laatste stand van zaken met betrekking tot de evaluatie wateroverlast, het aterstand Waterschap Zeeuwse Eilanden Hoofdkantoor Postbus 114, 4460 AC Goes Plet Heinstraat 77, 4461 GL Goes telefoon (0113)24 lOOOtelefax (0113)227528 Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, koffie con tactochtend, 9.30 u. Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ontmoetingsmiddag voor 50-plussers, 14 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, kla verjassen, 19.30 u. Buurthuis De Schuur Oost- Souburg, line-dancing, 20 u. Wijkcentrum Schel- debuurt Vlissingen, klaverjassen, 19.30 u. FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 13-16 u., tel. 625655. Strandpaviljoen Panta Rhei Vlissingen, jamsessie, 20 u. Stichting In- en Uit loophuis Vlissingen, handenarbeidclub, 10 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, buurtcon- tact, 15 u. Hof Domburg, stoel schilderen, 10 u. Wijkcentrum De Zwaan Oost-Souburg, kindercarna val met raad van elf en dweilband, 13.30 u. Buurt huis Aldegonde Vlissingen, salsafeest, 20.30 u. De Parel Domburg, bowlingtoernooi, 16.30 u., aan melden voor 15 u. Hof Domburg, caps schilderen, 10 u. Stedelijk Museum Vlissingen, rondleiding door het museum met aandacht voor de maritieme collectie en objecten van de VOC, 14 u. Jongerencentrum Midgard Middelburg, groot beeldvideofilm, 20 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjassen, 13.15 u. Stichting Wel zijn Ouderen Middelburg, bingo-dansant, 14.30 u. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, lezing door L. de Broekert, 'Dirigenten en orkesten', 16.45 u. De Piek Vlissingen, jamsessie, 21 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, soosmid- dag, 13.30 u. Sporthal Baskenburg Vlissingen, aangepast sporten voor mensen met Cara, 15.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, sjoelen, 18.30 u. Speeltuinvereniging De Oude Stad Vlissingen, ta feltennissen, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, koffie contactochtend, 9.30 u. Stich ting In- en Uitloophuis Vlissingen, sjoelclub, 14 u. Bachten Reede Vlissingen, handwerkgroep voor 55 plussers, 14 u. Theo van Doesburgcentrum Vlis singen, ontmoetingsmiddag voor 50- plussers, 14 u. FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW-uit kering van 10-12 u., tel. 625655. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, koersbal, 13.30 u. Wijk centrum Scheldebuurt Vlissingen, Country Line- dansen, 18.30 u. Zeeuwse Bibliotheek Middel burg, lezing door Elsbeth Etty, 'Liefde is heel het le ven niet', 20 u. Café-Restaurant De Golfbaan Vlis singen, prijsklaverjassen, 20 u. Buurthuis Alde gonde Vlissingen, bingo, 20 u. De Karolingen- burcht Oost-Souburg, samenkomst Women's Aglow, 9.30 u. Wijkcentrum Open Hof Vlissingen, soosmiddag voor 50 plussers, 13.30 u. Dienstencentrum Ou deren Westkapelle, wekelijkse soos 55-plussers, 19 u. Midgard Middelburg, grootbeeldvideofilm, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sociaal spreekuur, 13.30-17 u. Sportfondsenbad Vlissin gen, aangepast zwemmen voor mensen met Cara, 12.30 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, kindermiddag, 14 u. Hof Domburg, tasje schilde ren, 10 u. De Parel Domburg, kinderbowlingtoer- nooi, 16.30 u., aanmelden voor 12 u. Bibliotheek Goes, voorlezen voor kinderen van 5 t/m 8 jaar, 14 u. De Drvkkery Middelburg, voorleesmiddag, 15 u. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, lezing door J.P. Armand, 'Une nouvelle création', 20 u. Arse naaltheater Vlissingen, debat 'Bruggen bouwen in de polder', 20 u. Els de Klerk ontvangt de herinneringsspeld uit handen van Kees Schout. tot 12 30 uur worden er onder meer handwerken, tweede hands boeken, cadeau-artikelen en speelgoed verkocht Kernkwaliteiten - Bij het bu reau voor vrouwenhulpverlening Artemis in Middelburg begint donderdag 11 februari de cur sus kernkwaliteiten. Deelne mers leren in de cursus hun ei gen kernkwaliteiten kennen, welk werk daarbij hoort en in wat voor soort organisatie dat zou passen. Inlichtingen en/of aanmelding, tel. 642979. Combi-magnetron - In samenwerking met de Stichting Educatief Toerisme Zeeland Oranjezon houdt de Stichting Welzijn Ouderen Platteland Wal cheren een combi-magnetron kookcursus voor vijfenvijftig plussers. De cursus is bedoeld voor mannen en vrouwen van het platteland van Walcheren die willen leren koken met de combi-magnetron. De lessen beginnen dinsdag 16 februari om 10 uur Inlichtingen en/of aanmelding, tel. 0118-583687. Plattelandsontwikkeling - Het COS Zeeland, SBI Centrum Platteland Zeeland, Zeeuws Platform Duurzame Ontwikke ling en de Zeeuwse Milieu Fe deratie houden 17 februari een debat over de regie van platte landsontwikkeling. Onder de noemer 'bruggen bouwen in de polder' gaan politici L.C. van Dlj- ke, fractieleider van de RPF, en gedeputeerde G.LC.M de Kok met een panel in discussie. Het debat wordt gehouden in het Arsenaal in Vlissingen en begint om 20 uur. Operette vereniging - De Goese Operette Vereniging houdt woensdag 10 februari open huis. Het gezelschap kan nog leden gebruiken voor de operette 'Orpheus in de onder wereld' van Jacques Offenbach die in het najaar in verschillende theaters in Zeeland wordt opge voerd. Het open huis wordt ge houden van 19.30 tot 22 uur in het Sint Willibrordcollege aan de Fruitlaan in Goes. Inlichtingen en/of aanmelding, tel. 0113- 222233 Zelfontplooiing - Zaterdag 13 februari houdt boekhandel Fa- noy een dag van de zelfont plooiing. Het programma loopt van 13 tot 17 uur op het binnen plein van de Drukkerij aan de Markt in Middelburg Vijf au teurs van uitgeverij Andromeda, W J. van de Wetering, Monique Hagemeijer, Rob van der Wilk, Marianne van der Wilk en Tijn van Ewijk, vertellen over hun werk. Charlie Chaplin - De Stich ting Evenementen Middelburg geeft zaterdag 13 febuari vast een voorproefje op Valentijns dag. Held van het witte doek, Charlie Chaplin, zal in de winkel straten van het centrum een te ken van genegenheid en waardering uitreiken aan de vrouwelijke bezoekers van de binnenstad. Tussen 10 30 en 11.30 uur is Chaplin te vinden op de Burgpromenade, van 11.30 tot 12 30 uur in de Se- geerstraat, van 13 tot 14 uur in de Lange en Korte Delft en van 15 tot 16 uur in het Geerege- bied en de Langeviele Politiek forum - Het Platform Zeeuwse Vrouwenraad houdt dinsdag 16 februari in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten een politiek forum. Het forum wordt gehou den in de Scoopera, Achter de Houttuinen 8 in Middelburg en begint om 15 30 uur. Aan het fo rum nemen deel: Lukkie Neder- hoed (CDA), Marjan de Koster (PvdA), Henme Polderman (VVD), Patricia van Veen (D 66) en Charitalle Dupont (Groen Links). De belangrijkste vraag zal zijn wat de politieke partijen de komende vier jaar voor vrou wen in Zeeland kunnen beteke nen. Henriette Roland Holst - Op uitnodiging van de werkgroep Aula van de Zeeuwse Biblio theek geeft Elsbeth Etty dins dag 16 febiuari om 20 uur een lezing met als onderwerp 'Lief de is heel het leven niet - Hen riette Roland Holst 1869-1952' In haar lezing zal Etty vertellen hoe Henriette Roland Holst hon derd jaar geleden naar Middel burg reisde om daar als propa gandiste van de SDAP een le zing te geven over de Boeren oorlog in Zuid-Afrika en daaraan voorafgaande ging dineren bij haar partijgenoot Wibaut die in Middelburg woonde. Vanaf dit vertrekpunt zal zij ingaan op het leven van Henriette Roland Holst als dichteres, politica en echtgenote van kunstenaar Rik Roland Holst ANBO - De bond van vijftig plussers ANBO houdt dinsdag 16 februari een bijeenkomst voor leden en belangstellenden in de bovenzaal van Bachten- poorte in Oost-Souburg. De bij eenkomst begint om 14.30 uur Er wordt een inleiding verzorgd over de activiteiten van de Stichting Huisvesting en Verzor ging voor Ouderen Verkoping - Vrouwenvereni ging Hadassa, onderdeel van de gereformeerde gemeente Mid delburg, houdt zaterdag 13 fe bruari haar jaarlijkse verkoping in de Zuiderkerk aan de Schout straat in Middelburg. Van 9.30 Astrow - Zaterdag 13 februari geeft sportvereniging Astrow een dans- en demoshow in de Van Duyvenvoordesportzaal in Oost-Souburg. Verschillende groepen vanaf 4 jaar zullen een afwisselend en swingend pro gramma verzorgen. De demon stratie begint om 19 30 uur, de zaal is open vanaf 19 uur. Het Middelburg Muziek Korps heeft zaterdag tijdens haar concert in de Concert- en Ge hoorzaal in Middelburg klari- nettiste Els de Klerk in het zonnetje gezet. De Klerk is vijfentwintig jaar lid van het muziekkorps en heeft uit handen van Kees Schout, voorzitter van de Ko ninklijke Nederlandse Federa tie van Muziekverenigingen een herinneringsspeld ontvan gen. Het Middelburgs Muziek Korps is één van de oudste korpsen van Nederland, opge richt op 27 februari 1815. Els de Klerk is sinds 1974 lid van het korps. In 1976 speelde zij niet langer alleen de klarinet maar liet zij ook haar stem gelden in het bestuur van het korps. Daarnaast geeft zij al jaren wekelijks les aan de blokfluitgroep, de jongste groep van het Middelburgs Muziek Korps. f Omschrijving horizontaal: l.vaststellen 6.traditionele drank 1 l.vlaktemaat 12.soort pape gaai 14.tijdmaat 15.tantalium (afk.) 17.begin 19.klein kind 20.bergweide 21.mannetjeshond 22.lokmiddel 23.veeg 24.Chi nese maat 26.fier 29.Frans lidwoord 30.deel van het hoofd 32.gegroet 33.afval van graan 35.schroefdop 38.verslag 40.mu zieknoot 41.weersgesteldheid 42.gewicht (afk.) 43.wapenuitrus- ting (hist.) 45.soort stof 48.bloeiwijze 49.vruchtennat 51.voorbij 52.soort vaartuig (afk.) 54.deftig huis 56.sportwedstrijden (afk.) 57.dikke boterham 58.afgelegen 59.berg 60.snijwerktuig 61. persoonlijk voornaamwoord 63.zoogdier 66.voorzetsel 67.nood sein (afk.) 69.Noach 70.groot water 72.beroep 73.tijdelijke maat regel van de overheid Omschrijving verticaal: 1.afrekenen 2.familielid 3.ledemaat 4.Fra'ns lidwoord 5.in pro ducten (betalen) 6.Japanse vechtkunst 7.op dit moment 8.vloei baar 9.bijwoord 10.snoepgoed 13.soort 16.sprookjesfiguur 17.stel 18.buidel 19.nachtvogel 25.afsluiter 27.onvoorziene aan val 28.deel van een gebouw 30.toneelstuk met muziek 31.plage rij 33.potige vrouw 34.houten blaasinstrument 36.Ierse politieke organisatie (afk.) 37.soort onderwijs (afk.) 38.elasticiteit 39.vlak temaat 43.kostjuffrouw 44.grappenmaker 46.aanwijzing 47.waardeloos persoon 49.alarmtoestel 50.vlak blad (mv.) 53.kinhaar 54.hejdemeertje 55.bijwoord 56.grasveld 62.duw 64.regionale omroep (afk.) 65.slaapplaats 67.heilige (afk.) 68.muzieknoot 70.op die manier 71.eerwaarde (afk.) Er ontstaat de naam van een toetsinstrument wanneer u de let ters uit de hokjes met de volgende nummers in de juiste volgor de plaatst: 9.10.14.37.42.54.71. De oplossing van de puzzel vah vorige week luidt: pianola. f Waterstand is de informatierubriek van waterschap Zeeuwse Eilanden. Elke maand kunt u deze rubriek in dit blad vinden. Voor vragen over de beschreven onderwerpen kunt u te recht bij afdeling Communicatie: Arend van der Wel (0113-241203). Foto's Rudy Visser Regelmatig benaderen scholen, vereni gingen en andere gezelschappen ons met het verzoek eens wat over liet werk van het waterschap té komen vertellen. Dat doen wij graag, evenals een rondlei ding verzorgen op een van de grotere afvalwaterzuiveringsinstallaties. Ter ondersteuning van deze activiteiten heb ben we een videofilm laten maken. 'Een droom van een waterschap' is speciaal bedoeld voor de jeugd tussen 10 en 16 jaar. maar ook volwassenen zullen hem appreciëren. Heeft u belangstelling voor een gastles, rondleiding of een presenta tie over ons werk? Neem dan contact op met de-afdeling Communicatie van het waterschap, (013)241295.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 19