Provincie nodigt kiezers uit John Lilipaly: Schone Schelde noodzaak Severn Will LAvooy Met de Faam/Vlissinger naar de Huishoudbeurs I—, s Middelburg krijgt indoor kartbaan VALENfTIJNI DAMES EN HEREN KORTING OP DE GEHELE WINTERCOLLECTIE WOENSDAG 10 FEBRUARI 1999 M JAARGANG 101 - NUMMER 6 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN NCHaLèTviNia opeN BaRe DageN bij NeHaLeNNia De Zwolse ondernemer Gawan Shawalli is druk doende om in Middelburg een groots in door kartcentrum te realiseren. In een voor malig bedrijfspand aan de Arnesteinweg op het gelijknamige industrieterrein is Shawalli druk doende om een kartbaan met een op pervlak van vierduizend vierkante meter en een bijbehorend restaurant te bouwen. Snelheid Met het oog op de naderende statenverkiezing houdt de provincie Zeeland zaterdag 20 febru ari een open dag in haar kantoren in de Abdij in Middelburg. „We laten het publiek dan zien wat de provincie allemaal doet", vertelt hoofd voorlichting Sjaak van der Linde. „Alle provin ciehuizen in Nederland zijn die dag geopend, zo ook het Zeeuwse". Niet alleen de fraaie huisvesting van het provinciaal bestuur in het Abdijcomplex in Middelburg kan worden beke ken. Om de Zeeuwse bevolking tegemoet te komen heeft de provincie met de ZWN afge- sprpken dat bezoekers gratis met de bus naar de Abdij toe kunnen komen. Borden PZC WEEKBLADEN I Zorrdag 14 februari uitgezonderd Bleu Willi's ^rfWWWJ MODE PLEIN 1940 NR 20 MIDDELBURG Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Zin in een dagje uit naar de aanstaande Huishoudbeurs in Amsterdam? Uw krant heeft al wat geregeld. In samenwerking met Holland International Reisburo Van Fraas- sen kunt u op de gemelde data snuffelen, proeven en meedoen aan de activiteiten in het Rai-complex. Bovendien wordt u op de hoogte gesteld van de nieuwste trends op het uiterst brede gebied van wonen. De vertrektijden: Extra bussen Boeken c_ ;>i# 15 en 16 februari Locatie's, Kruisweg 2 Sir Winston Churchilllaan 8 Middelburg Voor meer info: 0118 655755 Ondernemer Shawalli is al sinds 1996 in gesprek met de gemeente Middelburg om zijn kartcentrum te reali seren op het industrieterrein Arnestein. „Het bestem mingsplan moest ervoor ge wijzigd worden", weet Sha walli. „Daarom heeft het allemaal wat langer geduurd. Ik heb toen een ondernemersplan geschreven en ben op zoek gegaan naar een geschikte locatie. In Zeeland zijn nog niet veel kartbanen en zo ben ik op Middelburg geko men". De ondernemer be schikt over een groot be drijfspand dat momenteel geschikt wordt gemaakt voor de nieuwe taak. „Op de begane grond komen de kartbaan, de entree en de kantoren", blikt Shawalli vooruit. „Boven is ruimte voor een restaurant met uit zicht over de kartbaan". Als naam voor het nieuwe be drijf heeft Shawalli Indoor Karting Middelburg gekozen. Shawalli: „Het klinkt mis schien een beetje saai maar de naam dekt de lading pri ma. ledereen weet meteen waar het over gaat, vandaar dat we ons voorlopig in ie der geval zo blijven noe men". Indoor Kart Centrum Middel burg gaat naar verwachting omstreeks april open. „We beginnen met zo'n vijfen twintig karts. De karts heb ben een motor van ongeveer 6 pk en 200 cc motorinhoud. Op de rechte stukken in het parcours kan je toch al gauw zestig kilometer per uur. Dat lijkt misschien niet zo heel erg hard maar als je zo laag bij de grond zit dan is het toch een hele snelheid". Het karten is een sport voor vrij1 wel alle leeftijden. „Als je maar verantwoorde combi naties maakt", weet Shawal li. „Zo moet je geen volwas senen tegen jongeren laten rijden, dat houden we ge scheiden. De ene ronde is de baan voor volwassenen en de andere race voor jonge ren". Speciaal voor de jongste coureurs wil Shawalli in een later stadium ook nog juni- orkarts aanschaffen. Indoor Karting Middelburg is de eer ste overdekte kartbaan op Walcheren. Verder zijn er ba nen in Zierikzee, Goes en Sint Maartensdijk. Gawan Shawallitweede van links, en zijn medewerkers zijn druk bezig met dë bouw van Indoor Karting Middelburg. foto Jaap Wolterbeek door Joep Bremmers De open dag van de provincie Zeeland .wordt voor de. twe- de keer gehouden. „We heb ben het vier jaar geleden voor het eerst gedaan", vertelt voor lichter Van der Linde. „De sta tenverkiezingen waren niet de meest populaire verkiezingen bij de Nederlandse kiezers. Daarom willen we op deze manier laten zien dat het pro vinciebestuur toch ook veel beslist in de directe woonom geving van de burgers. Het provinciebestuur is eigenlijk een middenbestuur, tussen de gemeente en het rijk. Na de verkiezingen voor het water schap en het Europees Parle ment is de opkomst bij de ver kiezingen van de Provinciale Staten het laagst. Onder meer door het houden de deze open dag, spotjes op de tele visie en promotie via het internet willen we de verkie zingen meer onder de aan dacht brengen". in gericht en bezoekers kun nen er koffie of thee drinken en zien wat er allemaal te doen is tijdens de open dag. En dat is eigenlijk teveel om op te noemen. Er wordt een bezwarenprocedure nage speeld, er is een werkend schaalmodel van de boor van de tunnel onder de Wester- schelde, de fotozetterij kan worden bekeken, verschillen de diensten laten hun zware materiaal zien, de kamer van de Commissaris van de Ko ningin is geopend voor pu bliek, bezoekers kunnen zelf een begroting voor de provin cie maken bij de afdeling fi nanciële zaken en er kan een toekomstplan voor de provin cie in 3-d worden gemaakt". Driehonderd medewerkers van de provincie Zeeland zet ten zich geheel vrijwillig in om de open dag tot een succes te maken. „De organisatie van de open dag komt naast de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers te staan. We hebben onze handen er dan ook aan vol". Sjaak van der Linde, hoofd voorlichting van de provincie Zeeland: „De hele Abdij is voor publiek toegankelijk". foto Jaap Wolterbeek De provincie Zeeland haalt za terdag 20 februari alles uit de kast. Op het Abdijplein komt Stemwijzer een grote tent te staan waar de bezoekers uit alle hoeken van de provincie worden op gevangen. „De afdeling voor lichting heeft daar een stand Naast een blik in de keuken van de provincie presenteren de politieke partijen zich in de Statenzaal. „De politieke par tijen brengen daar hun verkie zingsprogramma aan de man. Daarnaast staan er computers opgesteld waar bezoekers een stemwijzer kunnen invullen. De computer geeft aan de hand van een aantal vragen een vrijblijvend stemadvies", vertelt Van der Linde. „Er is ei genlijk zoveel te doen dat we bezoekers adviseren om thuis alvast te bedenken wat ze alle maal willen zien. Er is gewoon teveel om op één dag te kun nen bekijken en te doen. Ook de Wandelkerk en de Kloostergangen worden ge bruikt als expositieruimte. Daarnaast ontvangen bezoe kers ook een gratis toegangs kaartje voor het Zeeuws Mu seum". Vanuit de hele provin cie kunnen bezoekers zater dag 20 februari gratis met de bus naar de Zeeuwse hoofd stad reizen. „Er hangen nu al speciale folders in de bussen van de ZWN", weet Van der Linde. „Voor de terugreis moeten bezoekers ook wel echt in de Abdij geweest zijn om weer gratis naar huis te kunnen". In het Abdijcomplex hangen overal wegwijzers die soelaas moeten bieden in het doolhof van kloostergangen, kamers en kamertjes. „Het is eigenlijk al interessant om gewoon het hele gebouw eens te bekijken. Anders is het nooit helemaal voor publiek toegankelijk maar de Staten zaal en de GS-zaal zijn echt schitterende ruimtes die veel Zeeuwen nog nooit van binnen hebben gezien". Vorig jaar trok de open dag van de provincie zo'n zesduizend be zoekers. Van der Linde: „Het was echt ontzettend druk en daar hopen we dit jaar natuurlijk ook weer op. Echt meetbaar is het niet maar volgens ons is dit een goede manier om de bevolking bij het bestuur, de politiek en de verkiezingen te betrekken". De open dag wordt gehouden van 10 tot 18 uur. door Jan Kabus De Schelde (dus ook de Westerschelde) moet schoner. H. Sa- eijs, tot voor kort directeur van Rijkswaterstaat Zeeland, was vorig jaar in zijn nieuwjaarsrede heel duidelijk. „Het econo misch gebruik van de Westerschelde leidt op een gegeven mo ment tot een ecologische ramp." De Schelde moet beschermd worden, dat is ook de stellige overtuiging van John Lilipaly, per 1 januari de nieuwe voorzitter van de Internationale Com missie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS). Het ICBS bestaat sinds 1994 en is op regeringsniveau tot stand gekomen. Alle Schelde- 'partners' - Frankrijk, Wallonië, Brussel, Vlaanderen en Neder- Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (01181 484399 Pnvé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10. postbus 18. 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876) Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Joep Bremmers (a i (0118) 484276 Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 ot 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen (ax, nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland. te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12 00 uur Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. land - nemen aan het overleg deel. Het verdrag inzake de bescherming van de Schelde werd op 26 april van dat jaar ondertekend in de Franse stad Charlesvilles-Mezieres (het Vlaamse gewest tekende een jaar later). Opzet van de diver se regeringen was 'zich in te spannen verdere verontreini ging van de Schelde te voor komen en de huidige toestand te verbeteren'. In 1997 werd het eerste rap port van het ICBS gepresen teerd, onder de noemer 'De kwaliteit van de Schelde in 1994'. Waaruit bleek dat de Schelde een unieke rivier is, maar tegelijkertijd ook één van de meest vervuilde. de Schelde ook de economie gediend zijn. Denk aan de vis serij. De Schelde is de kraam kamer van vele vissoorten. En ook is het beter recreëren in en op een schone rivier." Lilipaly heeft inmiddels met staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat afspra ken gemaakt om 'samen op stap te gaan'. „Gewoon kijken hoe de vlag er bij hangt. Ik heb er zin in, zeker omdat het ook bij wijze van spreken mijn achtertuin is. Ik heb altijd in de Schelde gezwommen, dat is een extra stimulans om er tegenaan te gaan. We moeten de Schelde voor de toekomst zien te behouden. Of zoals een bekend Duits schrijver ooit zei: 'We hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, we hebben haar geleend van onze kinderen'. breed In ons overzichtelijke uitka- tern BREEDUIT weer heel veel informatie over uitgaan in Midden-Zeeland en natuur lijk handige ladders met films, podiumkunsten en ex posities. Deze week onder meer aandacht voor Ever After: een romantische film tegen de achtergrond van de zestiende eeuw in Frankrijk. A Bug's Life is de nieuwste speel film uit de beroemde studio's van Walt Disney. Op de diverse Zeeuwse podia is het komende weekend weer veel te doen. Zo is er zaterdagavond Klezmermuziek in het Goese Lyceum, bluesvete raan Keith Dunn speelt zondag in café De Pompe aan de Grote Markt in Goes, zes saxofoons zorgen voor een swingende avond in het Arsenaaltheater in Vlissingen en de Nederlandse vedette Mar griet Eshuijs viert haar vijfentwintigjarig jubileum vrijdag in de Stadsschouwburg in Middelburg. (advertentie) Verras uw geliefde met iets speciaals... OPRIL OROTE MARKT 13. OOES - LANOEVIELE 11-13, MIDDELBURG „Je kunt niet doorgaan met vervuilen", vindt Lilipaly. Het voormalige Kamerlid van de PvdA (met toendertijd al 'wa- (cidvertentie) 50% (advertentie) Deze week: Statenfracties bezoeken Middelburg Kleverskerkseweg opgesierd Workshop vrijwilligerswerk ter' als specialisme in zijn por tefeuille) is zich ten volle be wust van de problemen rond de rivier. „Vergeet niet dat de Schelde een rivier is waar langs tien miljoen mensen wonen. Je hebt te maken met een hoge bevolkingsdicht heid, veel industrie en inten sieve landbouw. Vanouds wordt de Schelde beschouwd als een afvoerkanaal. Vroeger werd geen rekening gehou den met de nadelige effecten op langere termijn". Lilipaly is aangesteld voor een termijn van twee jaar (het voorzitters schap rouleert tussen de ver schillende staten) en is de op volger van Frank van Seven- coten. Lilipaly is zelf geen de legatielid en voelt zich als zo danig een onafhankelijk voor zitter. „In die twee jaar gaat er wat mij betreft veel gebeuren", stelt Lilipaly. „De fase van in ventarisatie van de problemen ligt nu achter ons. Het gaat er nu om elkaar te overtuigen dat de Schelde van iedereen is, en dat ieder, dus zowel Frankrijk, Wallonië, Brussel, Vlaanderen als Nederland, medeverantwoordelijk is voor de toekomst van de rivier. Dat vergt overleg, maar ook finan ciële inspanningen. Niet alle stateb zien dit als prioriteit. Wij in Nederland wonen aan de monding van de rivier. Langs de gehele route, vanaf de bron, lozen fabrieken en steden er hun afval in. Alle vervuiling komt automatisch onze kant op". Lilipaly gelooft in deze in diplomatie. De Scheldecommissie komt één tot twee keer per jaar bijeen. De diverse delegatieleiders ontmoeten elkaar regelmati ger. De commissie heeft ver schillende werkgroepen - zo als Waterkwaliteit, Emissies en Grensoverschrijdende Samenwerking - die onderling overleggen. Eerste wapenfeit was het Schelde actieprogramma, dat op 9 maart van het vorig jaar door de commissie werd goedgekeurd. De meetlat is daarbij overigens niet al te hoog gelegd ('Het is niet erg waarschijnlijk dat het Schelde- water ooit nog zijn oorspron kelijke zuiverheid terugvindt, omdat menselijke bedrijvig heid te veel heeft veranderd'). Lilipaly ziet ook andere posi tieve signalen, zoals het Ver drag van Saeftinge, waarbij milieu- en natuurorganisaties (ongeveer 25 in totaal) de krachten hebben gebundeld. „Ons aller doel is bescher ming van de Schelde. Daarbij moeten de belangen van vaar- wegbeheer, veiligheid, natuur waarden, recreatie en visserij voortdurend tegen elkaar wor den afgewogen. Kortom, het gaat erom de balans te vinden tussen economie en ecologie, waarbij je discussies krijgt over zaken als ontpoldering en uitdieping. Overigens zal met het schoner maken yan "<i met 18 april. De bussen van Van Fraasen en de PZC Weekbladen de Be velander en de Faam/Vlissinger rijden naar de Huishoudbeurs op 9, 10, 13, 14, 15, 16 en 17 april. 08.00 uur Vlissingen Stad huisplein, 08.10 uur Souburg bushalte brug, 8.15 uur Middelburg station, 08.20 uur Nieuwland Rode Leeuw, 08.25 uur Arnemuiden bus halte, 08.30 Lewedorp Van de Dries, 08.45 uur Goes station, 08.55 Kapelle Caisson, 09.00 uur Kruiningen Zeeuwse Pa rel, 09.10 uur Krabbendijke Koophandel en 09.15 uur Ril land bushalte dorp. Van Fraassen zorgt er voor dat u zo dicht mogelijk bij huis wordt afgehaald. Directeur Adri van Fraassen heeft bovendien voor iedere reiziger een verrassing in petto. Overigens is de Huishoud beurs dit jaar op een geheel nieuwe leest geschoeid. De Huishoudbeurs Huis Inte rieur 99 garandeert de be zoeker een informatieve, ac tieve en gezellige dag. Nieuw zijn de trendpleinen waar alle noviteiten per the ma aan de beurt komen. Ook wordt er een verras sende blik op de volgende eeuw gegund. De huishoudbeurs wordt gehouden van 9 tot en Woensdag 14 april: 07.30 uur Domburg bushalte dorp, 07.40 Westkapelle bushalte dorp, 07.50 Zoutelande bus halte dorp, 08.00 uur Koude- kerke Shell tankstation en 08.30 Heinkenszand Rabo bank. Vrijdag 9 en vrijdag 16 april: 07.30 uur 's Heeren- hoek bushalte dorp, 08.00 uur 's Gravenpolder bushalte dorp, 8.15 Kapelle Kerkring, 08.30 uur Yerseke Kerkring. De dagtocht per luxe touringcar kost f 55,-, in clusief koffie met cake in de bus, entree Huis houdbeurs en een tas met verrassingen van di recteur Adri van Fraas sen. U kunt boeken bij Holland International Reisburo Van Fraassen aan de Kreukel- markt in Goes (0113-231131), aan de Londensekaai in Middelburg (0118-627758), aan het Scheldeplein in Vlis singen (0118-417600) en aan de Paul Krugerstraat in Vlis singen (0118-417710).

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1