m ROTTERDAM MBZEKERIMfiEN GOES E ÏJS cm van de Zeeuw' Kunst gehandicapten grensoverschrijdend via De Kaai Oranjeliefde in 'Eeuw Van Vossen opent Wereldwinkel 80% AA A R ~T ZEELANDHALLEN WOENSDAG 3 FEBBU JAARGANG 101 - NUMMER 5 M 0 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN De Zeeuwse sterspeler Peter van Vossen sig neert zaterdag 6 februari 'eerlijke' voetballen in de Wereldwinkel aan de Beestenmarkt in Goes. De voetballen zijn, zoals de Wereldwin kel betaamt, vervaardigd zonder dat daar kin derarbeid aan te pas is gekomen. De Goese Wereldwinkel heropent nadat de zaak is ver bouwd. NOG 3 DAGEN BALANSOPRUIMING De laatste restanten KORTING HARD- SOFTWARE Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Het is tientallen jaren geleden vastgesteld bij de opsomming van de goede eigenschappen van de ingezetenen van deze provincie: als er iets is dat het Zeeuwse hart in beroering kan brengen, dan is het wel de Oranje-liefde, de verering van het Koninklijk Huis. Sporen daar van zijn duidelijk terug te vinden in deel I van de uitgave 'De eeuw van de Zeeuw'. Onwelvoeglijk Oudste Zeeuwse DSFA CD SPECIAALZAAK DSFA SALE Hakvoort Horeca Zeeland heeft een nieuw pand op het Vlissingse industrieterrein Vrijburg en steunt De Zeeuwse Muzikanten. De Citadel in Middelburg maakt zich op voor de zomer. Kapsalon Maison Christian in Middelburg bestaat vijfendertig jaar. Eigenares H.M. Klompé vertelt over het kappersvak. Verder deze week: handige van dag tot dag informatie en nuttige tips van de overheden. Als Vincent van Gogh nu had geleefd, dan had hij" geen wanhoopsdaden te hoeven stellen om zijn werk aan de man te brengen. Hij had zelfs met beide oren kunnen horen hoe er over z'n werk wordt gedacht. En armoede? Ach, hij zou niet hebben geweten wat dat was. Het enige wat hem te doen zou staan was zich aan te sluiten bij Galerie-Atelier 'De Kaai' in Goes, het project van kunstenaars met een verstandelijke handicap. PZC WEEKBLADEN f aam/tMiilÉger Excursies Aan 't water Poëzie Over de grens Artotheek faam/ De Wereldwinkel staat voor eerlijke handel. De produc ten worden rechtstreeks ge ïmporteerd uit ontwikke lingslanden zonder tussen handel. Zo krijgt de producent een eerlijke prijs voor zijn pro duct en kan zo zijn levensom standigheden verbeteren. De Wereldwinkel in Goes is on- Aanvaller Peter van Vossen signeert 'eerlijke' voetbal len in de Wereldwinkel Goes. langs grondig verbouwd, de zaak is twee keer zo groot geworden. Om de herope ning luister bij te zetten heeft de winkel Feyenoor- der Peter van Vossen uitge nodigd om voetballen te signeren. De 'eerlijke' voet ballen zijn 6 februari te koop voor 39,50. Om het publiek kennis te laten ma ken met de vernieuwde winkel wordt er van 10 tot 16 uur een open dag gehou den. Iedere bezoeker krijgt een kleine attentie en een kopje koffie. Twee dagen voor de heropening, don derdag 4 februari, brengen twee producenten van glas werk uit Bolivia een bezoek aan Goes. Op uitnodiging van de Wereldwinkel geven de glasproducenten vanaf 14 uur uitleg over hun werk in de Balletschool aan de Thorbeckelaan 8 in Goes. Het bezoek van de produ centen maakt deel uit van de promotie van milieu vriendelijke producten die in de maanden februari en maart wordt gehouden. De promotie-actie is onderdeel van de campagne 'Wereld winkel, eerlijk is eerlijk', die onder meer als doel heeft de omzet van milieuvrien delijke producten te vergro ten en de eerlijke handel van de Wereldwinkels meer duurzaam te maken. De Wereldwinkel Goes ver koopt glaswerk uit Bolivia, afkomstig van een klein fa miliebedrijf. In de glasfabriek werken tachtig mannen en vrou wen, die van verzameld glas uit verschillende wijken van de stad Cochabamba en dorpen van het platte land weer nieuwe produc ten maken. (advertentie) mm PE GEZELLIGSTE ROWWELMARIZT VAN NEDERLAND (advertentie) I.ibris. B IJK K E R BO)E KEN Libris. Walstraat 94, Vlissingen, (0118) 412483 (advertentie) DE COMPUTER-KOOPJES-BEURS TEGEN DUMPPRIJZEN ZATERDAG 6 FEBR 10-16 uur ZEELANDHALLEN-GOES f5,- INTEREXPO MEDIA 070-35889291 INFO EN REDUKTIEBON MET VOORDEEL VERDER IN DIT BLAD (advertentie) Deze week: Leefbaarheidsonderzoek Middelburg-Zuid Verkiezingen Provinciale Staten Interview over Kwaliteitsatlas Journalist-publicist Jacques Cats zet daarin een groot aan tal feiten en spraakmakende gebeurtenissen sinds 1900 op een rijtje. Bij elke heuglijke ge beurtenis in de koninklijke fa milie troeven Zeeuwse steden en dorpen elkaar af in het bouwen van erepoorten, het uithangen van guirlandes en het verlichten van openbare gebouwen met vetpotjes. De aanhankelijkheid van de Zeeuwe bevolking wordt zelfs zeer vorstelijk beloond als het koninklijk gezin er in de jaren twintig wel vier dagen voor uittrekt om in dit gewest rond te kijken. De koninklijke trein doet dienst als logeeradres. En het volk raakt helemaal week om het hart als prinses Juliana, zij is dan nog een bakvis, zich voor de gelegen heid de Zuid-Bevelandse hoe rendracht laat aanmeten. Tegen de achtergrond van die warme gevoelens wekt het geen verbazing dat er hevig protest klinkt wanneer de waarnemend burgemeester van Krabbendijke om principi ële redenen een Oranjefeest afgelast. Ontroering voert de boven toon als koningin Wilhelmina op 13 maart 1945 in Eede voor het eerst na vijf jaar weer Nederlands grondgebied be treedt. De confrontatie zou ook een beetje een tegenval ler worden voor de Rode Kruis vrijwilligster die bij die gelegenheid aan de vorstin werd voorgesteld: „Een konin gin. Dan verwacht je toch min stens een kroontje. Maar nee, ze was sober, vierkant en droeg laarzen". De journalistieke terugblik op Zeeuwse zaken haalt niet ah leen een aantal gebeurtenis sen uit het stof van de verge telheid, de sfeerbeelden ge ven ook een indruk hoe er vroeger werd gedacht en ge leefd. Rika Gijsen, de latere samen stelster van het woordenboek der Zeeuwse dialecten heeft in het begin van deze eeuw nog meegemaakt dat de meis jes een paar minuten eerder dan de jongens op school moesten zijn. 'Gemengd binnentreden' werd in die tijd onwelvoeglijk geacht. Veel ar tikelen en berichten in 'De Eeuw van de Zeeuw' hebben, nog los van de informatie over de twee Wereldoorlogen, een hoog rampgehalte; woe dende stormen, zorgwekken de watervloeden, felle bran den. Een van de calamiteiten legt genadeloos, bloot dat de weinig hartelijke verhoudin gen tussen Vlissingen en Middelburg niet alleen van vandaag maar ook van giste ren zijn. Ten tijde van de grote brand van Middelburg, in 1929, wil de burgemeester aanvankelijk geen hulp van elders en zeker niet van Vlis singen. „Dat kunnen we zelf wel aan". De beschrijvingen in De eeuw van de Zeeuw laten, Cats eigen, ook ruimte voor amusante details, zoals bij de introductie van de radio, de historische eindstand bij een voetbalwedstrijd (59-0) en enig krakeel vanwege de heer sende badmode. Het is gebruikelijk provincie bestuurder of burgemeesters uit te nodigen om eerste exemplaren van nieuwe uitga ven in ontvangst te nemen. Auteur Cats heeft gekozen voor een uitreiking aan de oudste Zeeuwse, de bijna 106- jarige mevrouw C. Schijve- Eekhout uit Terneuzen. Daar mee heeft hij een eresaluut willen brengen aan de aller- sterksten, die, als ze nog even volhouden, straks het bijzon dere genoegen mogen bele ven in drie eeuwen te leven. Op de eerste pagina van het boekje worden de geheimen van het bereiken van een uit zonderlijk hoge ouderdom ontsluierd. Het rijk geïllustreerde magazi ne, op luxe papier gedrukte deel I van De Eeuw van de Zeeuw is voor vijftien gulden in de Zeeuwse boekhandel te koop. Deel II komt deze zomer uit. RECORDS gespecialiseerd in het leveren van alternatief, pop, rock, hip hop, hardcore, blues, country, metal en CD's die net iets minder voor de hand liggen. Wij leveren ALLES. RECORDS is het bij ons elke dag, met altijd de laagste prijzen CD'S VAN DE ALBUM TOP 100: maximaal 37,50 (m.u.v. boxen en dubbel CD's) Nieuwe CD's van Black Crowes, Timbaland, Grof Geschut, Nevermore, Skik 37,50 GEGARANDEERD DE KLEINSTE CD WINKEL VAN ZEELAND WALSTRAAT 20 (richting Arsenaal), Vlissingen informatie: 0118 - 441 552 Auteur Jacques Cats leest in zijn boek met de 106-jarige mevrouw C. Schijve-Eekhout uit Terneuzen. foto Charles Strijd breed U IT In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT weer heel veel informa tie over uitgaan in Midden-Zeeland en na tuurlijk handige ladders met films, podiumkun sten en exposities. Deze week onder meer aandacht voor The Siege, een explosieve thriller en een must voor iedereen die Armageddon nog op het netvlies heeft staan. In Cine City in Vlissingen gaat de film Star Trek: In surrection in première. Op The Siege. de diverse podia op Wal cheren en Zuid-Beveland is dit weekend weer heel veel te doen. Zo speelt het Middelburgs Muziek Korps in de Con cert- en Gehoorzaal, Ambras speelt oude liedjes tijdens de Zeeuwse Avond in Rilland en jeugdtheater Het Filiaal speelt de voorstelling Blauw Bloed in de Stadsschouwburg in Middelburg. Deze week in de Woning- krant: Adrie Raas, de di recteur van woningcorpo ratie Basco uit Vlissingen, neemt afscheid als direc teur en krijgt de leiding over Basco/Opus: een dochteronderneming van de Basco. Bert Dingeman- se Makelaardij in Middel burg is verhuisd naar de Seisdam. In Kapelle is men van plan om een pla quette te plaatsen op de gevel van het geboorte huis van schrijfster Annie M.G. Schmidt. En verder een ruim aanbod aan huunvoningen op Walche ren en Beveland. m door Hans Meijer Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (Verkoopleider) (0118) 484316 (privé (0118) 615044), Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Enrico Joziasse (0118) 484308 (privé (0118) 614600). Redactie: Joep Bremmers (a.i.), (0118) 484276. Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/Vtissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. Galerie-Atelier 'De Kaai' is niet zó maar galerie. Mensen met een verstandelijke handicap tonen er hun kunstwerken op het gebied van tekenen en schilderen. In het atelier wordt ook gewerkt. En hard ook. Niet alleen praktisch, maar ook tij dens de lessen kunstbeschou wing. Ze worden onder het niet-aflatende enthousiasme van docente Phia Verstraete verzorgd. Al ruim tien jaar werkt zij met deze mensen. Ze is bovendien de stuwende kracht achter de vele kunstpro jecten waar de mensen van De Kaai aan meedoen. En dat zijn er niet weinig. Afgezien van de exposities in de eigen galerie, werden on der andere ook werken tentoongesteld tijdens de Kunstmanifestatie in Breda, in Heerenplaats te Rotterdam, gemeentehuis in Kapelle, enz. Ook waren ze van de partij op de Goese Kadefeesten, waar samen met Vlaamse deelne mers gewerkt werd aan een gezamenlijk schilderij. Het werk werd de laatste dag van de feesten geveild én ver kocht. Dat galerie-atelier De Kaai niet alleen een centrum is om zo maar een beetje lekker creatief bezig te zijn, wordt wel bewezen door de educa tieve kant van het project. Het verder ontwikkelen van me thodieken op het gebied van kunstbeschouwing, geschie denis en technieken, staat hoog in het vaandel geschre ven. Zo wordt er op dinsdag avond cursus gegeven door docent-begeleider llona Naay- kens. Vorig jaar werden er dan ook educatieve excursies ge organiseerd, o.a. naar het Zeeuws museum, het Blikken museum in Renesse en het Rijksmuseum in Amsterdam. Phia Verstraete: „Als we op excursie gaan krijgen de deel nemers altijd een dummy mee waarin ze hun reacties kunnen noteren op wat ze zien. Daar zitten soms heel ge voelige stukjes in. Niet alleen tekst, maar ook schetsen. Je staat versteld van hun opmer kingsgave. Wij hebben het al lemaal zo vreselijk druk en doen per dag zo ontzettend veel indrukken op, dat we vaak aan dingen voorbij gaan. Maar zij beleven alles heel gecon centreerd en emotioneel. Die emotie zie je ook altijd terug in hun schilderijen en gedichten. Dat is wellicht de reden dat de ze kunst zo aanslaat bij de be zoekers van de galerie. De kunstwerken worden namelijk goed verkocht en sinds we een uitleencentrum hebben, ook heel veel uitgeleend." Galerie-Atelier De Kaai was een project van Huize Den Berg en de stichting Dagver blijven Oosterschelde. In het kader van beide fusies is De Kaai overgegaan naar stich ting Het Gors. „Momenteel hebben we nu ongeveer 25 deelnemers, in leeftijd varië rend tussen de 20 en 50 jaar. Een aantal van deze mensen volgt tevens de avondcursus. Dat is best een grote groep, maar gelukkig beschikken we over voldoende vrijwilligers om alles in goede banen te lei den. In dit pand aan de kade zitten we nu zo'n twee jaar. Het is een fantastische locatie voor de deelnemers. Niet al leen vanwege de toegankelijk heid voor bezoekers van de galerie, maar ook voor de mensen zelf. Als ze even geen zin hebben om te werken, dan kunnen ze gewoon lekker bui ten zitten aan het water. Vaak ook maken voorbijgangers dan een praatje met ze, vooral de mensen van de jachtjes die in de haven liggen. Die kennen ze heel goed. Ik hoop maar dat we deze locatie nog lang mo gen houden", aldus Phia Ver straete. Ook op poëtisch gebied zijn de deelnemers van De Kaai actief. Zo werd vorig jaar een middag in Amsterdam bijgewoond van "zonder bril kan ik niet zien", waar Bart Hofstra een gedichtenbundel in ontvangst mocht nemen. Tevens was dat het startsein van een lande lijke gedichtenwedstrijd voor mensen met een verstan delijke handi cap. Galerie- Atelier De Kaai deed daar on middellijk aan mee. Drie deelnemers vielen daarbij in de prijzen: Nelleke Ha- rinck, Rob Bakker en Bart Hofstra. De gedichten van deze drie deelnemers zullen worden opgenomen in een lande lijke gedich tenbundel. Op 29 januari gingen alle drie de prijs winnaars met begeleiders, ouders en vrien den naar Utrecht, waar in mu ziekcentrum Vredenburg de prijsuitreiking was. Ook de lan delijke pers, radio en t.v. wa ren daar aanwezig. Tot grote verrassing werd bekend ge maakt dat Nelleke Harinck met haar gedicht 'Afscheid' de lan delijke vijfde prijs had gewon nen. Ook voor Rob Bakker was er een grote verrassing: zijn gedicht was op muziek gezet en werd die middag gezongen door niemand minder dan Ro bert Long. Na de prijsuitrei king was er een persconferen tie waarbij ook Nelleke, Rob en Bart aanwezig waren. Het winnende gedicht van Nelleke Harinck met als titel 'Afscheid', klonk als volgt: 'Van binnen doet pijn - afscheid nemen - Pijn doet het van binnen - En het gebak - is ook niet lekker.' Hoewel al eerder uitwisse lingsexposities hebben plaats gevonden met Artotheek Fenix in het Belgische Avelgem heeft Galerie-Atelier De Kaai vorig jaar subsidie aange vraagd bij de provincie om te komen tot een grensover schrijdend project met Het Molenhuis in Vlaanderen. Als de uitslag daarvan bekend is, zal dit project tot en met juni 2000 lopen. Het programma zal onder andere bestaan uit gezamenlijke exposities, werk weken, de uitleen van beide artotheken en het organiseren van een symposium. Het beel dend werk en de ervaringen van dit grensoverschrijdend project zal worden uitgegeven in een catalogus of boek. In middels zijn er al enige afspra ken gemaakt. Phia Verstraete vertelt: „We gaan met een a- ntal deelnemers van De Kaai naar het Belgische leperen. Van een tot en met vier maart krijgen ze daar onder andere les in grafiek. Ook brengen ze onder begeleiding van twee mensen van de kunstacade mie een bezoek aan een cir cus. Daar mogen ze alles bekij ken wat er achter de schermen gebeurt. De opbouw, de die ren, de manier van leven van circusmensen, kortom, ze mo gen overal komen. Ik ben be nieuwd welke kunstzinnige re sultaten dit alles zal opleve ren." Galerie-Atelier De Kaai heeft inmiddels ook een eigen Arto theek. Deze biedt mensen de mogelijkheid tegen betaling één of meerdere kunstwerken in huis of bedrijf te hebben. Het lidmaatschap van de Arto theek duurt een jaar en wordt •automatisch verlengd. Per werkstuk kost dit 50,-; groot werk 75,- per jaar. Bij eventu ele aankoop na een jaar, wordt 50,- in mindering gebracht. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur, in de zomer ook op donderdag avond van 19.00 tot 21.00 uur. in de galerie is verder een uitgebreide collectie ansicht kaarten te koop van de kunst werken. Onder de noemer "Mille-Art", een term uit de kunstwereld van de zestiger ja ren, vindt er een ansichtkaar ten-uitwisseling plaats met ga lerie Het Molenhuis te Avel- Nelleke Harinck die afgelopen vrijdag in Utrecht een prijs won in de landelijke gedichtenwedstrijd.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1