'We gaan niet met tomaten gooien' Zangvereniging uit Aagtekerke geeft film uit Computers voor stakende leraren m NU NOG LAGERE PRIJZEN lARBELLl SALE 32*rgC WOENSDAG 27 JANUARI 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 4 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN DSFA CD SPECIAALZAAK DSFA Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 Deze week: Soms kom je van die uitdrukkingen tegen die maar in een bepaald deel van een streek ge bruikt worden, of zelfs in nog beperktere kring bekend zijn. Het zijn vaak de leukste uitdruk kingen omdat ze een zekere originaliteit heb ben voor wie ze nog niet kent. Zo hoorde ik ie mand uit Souburg eens zeggen: Ik bin noe eên- mael nie zö bevroze Daarmee bedoelde hij: ik ben niet zo verlegen, ik kan mijn zegje wel zeg gen. Ondanks de onderwijsstaking hebben tien Vlissingse basisscholen vorige week woens dag een computer in ontvangst genomen bij de Vereniging tot Verbetering van de Volks huisvesting in Vlissingen. Woningcorporatie VVV ruimde zijn oude computers op. De sta kende leraren namen speciaal voor dit buiten kansje toch nog even hun werk ter hand. „We staken niet alleen voor een beetje meer sala ris", merkte onderwijzer Wim Meulmeester op. „Er moeten nog meer zaken in het onder wijs verbeterd worden, waaronder bijvoor beeld het aantal computers op school". investering door Joep Bremmers Verschillende Vlissingse instanties hebben de handen ineen geslagen om deze zomer vakan ties te organiseren voor minder bedeelde jon geren. De Vlissingse afdeling van de Socialisti sche Partij, het In- en Uitloophuis aan de Vin cent van Goghlaan en de YMCA maakten hun plannen onlangs bekend. „Het leuke is dat we organisaties met een verschillende ideologie zijn", vertelt Peter de Jonge, fractievoorzitter van de raadsfractie van de SP in Vlissingen. „Maar we hebben allemaal hetzelfde doel, dus dan moet er toch ook samengewerkt kunnen worden". Sporten spel verzit me mè Stomme film Auto's PZC WEEKBLADEN door Joep Bremmers Zangvereniging Nut en Genoegen uit Aagteker ke heeft een videoband op de markt gebracht met oude beelden van het dorp. De videofilm is een compilatie van twee zwart-wit films die Nut en Genoegen in 1956 en 1962 heeft laten maken. In de films wordt een beeld gegeven van hoe de bewoners van Aagtekerke in de ja ren vijftig en zestig woonde en werkte. Opval lend zijn de verschillen in de films van 1956 en 1962. Was er in 1956 slechts één tractor in het dorp te bewonderen, in 1962 maakte het land bouwwerktuig deel uit van een heuse stoet machines. RECORDS gespecialiseerd in het leveren van alternatief, pop, rock, hip hop, hardcore, blues, country, metal en CD's die net iets minder voor de hand liggen, Wij leveren ALLES. RECORDS is het bij ons elke dag, met altijd de laagste prijzen CD'S VAN DE ALBUM TOP 100: maximaal 37,50 (m.u.v. boxen en dubbel CD's) Nieuwe CD's van Black Crowes, Timbaland, Grof Geschut, Nevermore, Skik 37,50 GEGARANDEERD DE KLEINSTE CD WINKEL VAN ZEELAND WALSTRAAT 20 (richting Arsenaal), Vlissingen informatie: 0118 - 441 552 Middelburg voldoet aan Feestelijke rechtzetting Vinex-taakstelling Seismolen Eindelijk een duidelijke Aanpak illegaal visie voor Middelburg geplaatste voertuigen Rijwielcentrale Dauwendaele is begonnen met de Scooter Direct Service. De verhuurafdeling van Recreatiewerk Zeeland is zelfstandig geworden en heet voortaan Qui Vive. De Middelburgse vestiging van Hans Anders is van een nieuw interieur voorzien en La Vaca Creatief heeft de prijzen van de kerstkaartenwedstrijd uitgereikt. Verder deze week: handige van dag tot dag informatie en nuttige tips van de overheden. Vervolgens deed hij een ver haal over zijn gewoonte om in elk gezelschap dialect te pra ten. Hij eindigde met de slag zin: As ze me nie verstae, dan verzitte ze me mè Dat was een door hem zelf bedachte woorspeling naar aanleiding van 'verstae'. Het woord 'ver zitte' bestaat natuurlijk eigen lijk niet. Daarom veroorzaakt het zinnetje verwarring bij de één (bij wie het er niet mee eens is) en hilariteit bij de an der (bij wie instemt met de spreker). In elk geval: mooi gevonden Van een spreker van het echte Middelburgs (dat van de am bachtslui en werklui wiens voorouders van het platteland kwamen, maar die zelf in of rond de stad geboren zijn) hoorde ik ook zo'n schitterend eigen verzinsel. Wanneer de man het had over de brutale mentaliteit van de jeugd, zei hij heel humoristisch: D'r is geên vreêze mi, ze staon op as glaozewassers tegen de ra- omen De letterlijke en de fi guurlijke zin van 'opstaan te gen' werden hier dus meester lijk door elkaar gehaald. Een uitdrukking die alleen in Westkapelle en omgeving ge bruikt wordt is 'over de kop weze'. Het betekent: door en door nat regenen. In andere delen van Walcheren wordt gezegd: 'deur weze'. Een Westkappelaar legde me uit wanneer je dat zei: "Amine vroeger ni 't Zuun (het Zuider- strand) gieng, ao je gin regen- goed bie je. At er dan een klit te (regenwolk) kwam, kon je dat er vee waeter uut kwam. Kon je nerregens schuule, dan was je over de kop. Mè ree je op een fiets en di vloog een pesse (bonestaak) in je wiel, dan kon je zeie: 'k gieng over de kop." Op Westkappel was er dus een verschil tussen over de kop wizze en over de kop gaan. Het eerste was natrege- nen, het tweede deed je met een fiets. Had je allebei, aldus de zegsman, "dan was 't ge woon dobbel pech." Jan Zwemer advertentie GOES. MIDDELBURG VLISSINGEN advertentie Wim Meulmeester (links) neemt namens de Vlissingse basisscholen de oude computers van de VVV in ontvangst uit banden van directeur Jan van Beekhuizen van de woningcorporatie. Woningcorporatie VVV uit Vlissingen heeft een nieuw computernetwerk laten in stalleren. De oude pe's zijn geschonken aan tien Vlis singse basisscholen. „Dat leek ons de beste oplos sing", vertelt directeur Jan van Beekhuizen van de VVV. „De computers zijn nog maar drie jaar oud en doen het nog prima. Alleen voor ons waren ze niet meer mo dern genoeg. Voor het ge bruik op de scholen zijn de machines echter nog prima geschikt". Om de computers onder de basisscholen te verdelen heeft de VVV con tact gezocht met de gemeen te Vlissingen. Van Beekhui zen: „Via de gemeente ben ik in contact gekomen met Wim Meulmeester die de computers heeft verdeeld. Er zijn zeventien basisscholen in Vlissingen en we hadden maar tien computers". Wim Meulmeester is directeur van twee Vlissingse scholen: Theo Thijssen-Paauwenburg en De Vlieger. „Alle scholen komen pe's te kort", weet Meulmeester. „Dat alle Vlis singse scholen een compu ter wilde hebben was dan ook al gauw duidelijk. We hebben er toen voor gekozen om alleen die scholen een computer te geven, die in een wijk staan waar de VVV huizen heeft staan". De ver deelsleutel had wel tot ge volg dat Meulmeesters eigen scholen niet in de prijzen vie len. Ook onder de onderwijzers van de Vlissingse basisscho len was de bereidheid om te staken groot. „Meer als de helft van de scholen liggen plat", vertelt Meulmeester. „Maar gelukkig is toch ieder een gekomen om een com puter in ontvangst te ne men". De scholen hebben ei genlijk per tien leerlingen een computer nodig. „Maar dat is slechts op een enkele school het geval", weet Meulmeester. „Van het mi nisterie moeten wij op de scholen netwerken aanleg gen en op het internet gaan maar dan moeten we wel pe's hebben. De meeste ma chines die we hebben zijn zwaar verouderd en bijvoor beeld niet geschikt voor het internet. Ook daar heeft het ministerie een norm voor ge steld. Maar van computers die aan die norm voldoen staan er misschien maar twee per school. We zijn dan ook blij dat de VVV dit ge baar maakt en we toch weer redelijk moderne computers in huis hebben". De scholen die een computer kregen zijn Het Vlot, de Sint Jozef school, De Houtuyn, De Wissel, De Tweemaster, 't Mozaïek, Ravenstein, De Burcht-Rietheim, Het Kom pas en De Branding. Met de vervanging van het computernetwerk van wo ningcorporatie VVV is een bedrag van honderdnegen tigduizend gulden gemoeid. „We hebben besloten om al les in één keer te vervan gen", vertelt Van Beekhui zen. „We hebben meer capa citeit nodig maar dat vraagt wel een behoorlijke investe ring". Het nieuwe netwerk van de woningcorporatie is verge lijkbaar met de netwerken die op de basisscholen moe ten worden aangelegd. „Een investering van honderdne gentigduizend gulden", ver zucht Meulmeester. „En zo'n netwerk zouden wij ook op school moeten hebben, maar daar ontbreken ons de middelen voor". breed De vakantieweken worden ge houden op het terrein van het Buitencentrum aan de oever van het Veerse Meer. Het Bui tencentrum is eigendom van de YMCA, een organisatie die zich over de hele wereld voor jongeren inzet. De drie organi serende instanties presente ren zich onder de naam 'Va kantiewerk Vlissingen'. Het initiatief is genomen door de Socialistische Partij. „We heb ben de ervaring dat er veel Vlissingse jongeren zijn die niet het geld hebben om op vakantie te kunnen gaan", ver telt Peter de Jonge. „Ik ben toen naar het In- en Uitloop huis gestapt met de medede ling 'We moeten iets gaan doen'. En dat vonden ze daar ook en het balletje is gaan rol len". De eerste vakantie die Vakantiewerk Vlissingen in het Buitencentrum organiseert vindt van 14 tot 18 juni plaats. „Dan houden we een week speciaal voor éénoudergezin nen en hun kinderen", vertelt De Jonge. Later in het seizoen worden er vakantieweken voor jongeren van 8 tot 10 jaar, 10 tot 12 jaar, 13 tot 15 jaar en zestien jaar en ouder gehouden. De jonge ren worden bezig gehouden met verschillende sport- en spelactiviteiten. „We kunnen hier gebruik maken van een terrein met verschillende blok hutten waarin geslapen en ge kookt kan worden", doet Peter de Jonge uit de doeken. „Daarnaast is er nog een groot terrein waar we ver schillende activiteiten kunnen houden. We organiseren ver schillende survival-achtige ac tiviteiten, spannende spelen en natuurlijk een kampvuur". Volgens de organisatoren Cine City in Vlissingen heeft een filmpanel in het leven geroepen. Doel van dit panel is het bekritiseren en becommentariëren van toekomstige bioscoopfilms. Verder aandacht voor het nieuwe poppodium in Tilburg '013' en natuurlijk veel optredens op de podia op Walcheren en Be veland. hoeven hun verschillende ide ologische achtergronden el kaar niet te bijten. „Het gaat erom dat de kinderen een leu ke week hebben", vertelt Trix de Roos. „We gaan hier niet met de bijbel of het handvest van de SP in de hand staan en we gaan ook niet met tomaten gooien. Het is volgens ons een goede zaak dat verschillende instan ties samenwerken aan hun ge zamenlijk doel, ook al doen wij dat vanuit een politieke overtuiging en het In- en Uit loophuis meer met een christelijke gedachte". De jongeren worden op de va kantieweken gewezen door het In- en Uitloophuis en de Sociale Dienst van de gemeen te Vlissingen. „We hebben bij de Sociale Dienst bedongen dat gezinnen die in aanmer king komen een brief ontvan gen", meldt Peter de Jonge. „De Sociale Dienst, Jantje Be ton, de Socialistische Partij, het In- en Uitloophuis en de YMCA leveren allemaal een fi nanciële bijdrage voor de va kanties". De deelnemende jongeren kunnen voor een laag bedrag van een vakantie genieten. Jongeren uit een gezin met een uitkering betalen slechts vijfentwintig gulden voor een week en bij een minimum loon wordt een bedrag van vijftig gulden gerekend. Peter de Jonge: „Alleen gezinnen met een modaal inkomen be talen het volle bedrag van driehonderd gulden". De va kantieweken worden gehou den in de maanden juli en au gustus. In ons overzichtelijke uit- katern BREEDUIT weer heel veel informatie over uitgaan in Midden-Zee land en natuurlijk handige ladders met films, podi umkunsten en exposities. Deze week onder meer aandacht voor Meet Joe Black, een film met in de hoofdrollen Anthony Hop kins en Brad Pitt. De film is een must voor liefheb bers van Hopkins, de ac teur kondigde immers aan te willen stoppen met ac teren. Elly Mol van het In- en Uitloophuis, Peter de Jonge en Trix de Roos van de Socialistische Partij en Johan Wielemaker van het In- en Uitloophuis op het vakantieterrein in Veere. foto Jaap Wolterbeek waard, want zeker voor inwo ners van Aagtekerke is het leuk om de beelden nog eens te zien". Enkele jaren geleden werden de films al op video gezet ten behoeve van het ge meentearchief van de toenma lige gemeente Mariekerke. Kodde: „Die wilde de films graag hebben voor het ar chief. Wij hebben ze toen een kopie laten maken onder de voorwaarde dat wij ook een kopie op video kregen". Het bestuur van zangvereni ging Nut en Genoegen kreeg in 1994 het idee om de oude films op video uit te geven. „Toen bestond de vereniging honderd jaar", verklaart Chris Kodde. „Het is toen alleen bij een plan gebleven maar nu is het dan eindelijk zover. En we moesten er ook geen tien of twintig jaar meer mee wach ten, dan kent niemand meer de mensen die op de films te zien zijn". De film over Aagte kerke is zonder het bijbeho rende geluid. „Je kan het een stomme film noemen", vertelt Dekker. „We hebben wel ge probeerd om de films van commentaar te voorzien maar dat was nog niet zo eenvou dig. We zijn er een paar jaar mee bezig geweest maar uit eindelijk hebben we er maar een muziekje achter gezet. Dat was voor ons toch het meest haalbaar". Vrijwel alle verenigingen en notabelen uit Aagtekerke zijn op de film te zien. „Natuurlijk onze eigen vereniging", vertelt voorzitter Kodde. „Maar ook andere ver enigingen, oefeningen van de brandweer en de BB". Zelf komen de secretaris en de voorzitter van Nut en Genoe gen ook voor op de films. „Ik ben heel eventjes te zien als timmerman", vertelt Joost Dekker. „De voorzitter komt in beeld als lid van de zangver eniging". Op de oude films van Aagte kerke zijn veel kleurrijke figu ren te zien die vroeger een be grip in het dorp waren. „De toenmalige burgemeester Geuze, politieman Verhage, Kees de Visser, een boer hier in de buurt en Floor Maljers", somt Kodde op. „Floor Mal jers was gemeentewerker en luidde ook de klokken van de kerk. Dat heeft hij jarenlang gedaan en iedereen in het dorp kende hem". Opvallend zijn de verschillen op de twee films. „De film van 1956 was blijkbaar nogal een succes ge weest want zes jaar later heeft de vereniging opnieuw een film laten maken", aldus Dek ker. Wellicht maakte de vereni ging deze keus omdat er in die zes jaar tijd nogal wat veran derd is in het dorp. Zo rijdt in de film van 1956 een glim mende tractor mee in een stoet door het dorp. In 1962 maakt de eenzame trekker van weleer deel uit van een kleine karavaan landbouwwerktui gen. Ook het gemotoriseerde wegverkeer is in de korte peri ode sterk toegenomen. Perso nenauto's zijn er in 1956 nog niet te zien, alleen de vracht wagens die de melk ophalen en van de groenteman. In 1962 zijn ook de eerste perso nenauto's in Aagtekerke te zien. Zangvereniging Nut en Ge noegen brengt de videofilm aan de man via raambiljetten in het dorp.„De films kunnen worden besteld bij de voorzit ter Chris Kodde of Piet Lieven- se en kost dertig gulden", meldt secretaris Dekker tot slot. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Liselta'de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Redactie: Joep Bremmers (a L), (0118) 484276. Chef-redacteur: Ad Hanneman. (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.'(0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur f aam/^Éilittger Oplage: 51 450 ex Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b v. Zangvereniging Nut en Ge noegen heeft de films laten maken door een bedrijf uit Overijssel. „Waarom ze die films precies hebben laten maken is niet meer te achter halen", vertelt Chris Kodde, voorzitter van de zangvereni ging. „We hebben in oude notulen gezocht maar het hoe en waarom is niet meer pre cies te achterhalen. Maar het gebeurde wel meer in die tijd. Ik weet dat ook van Oostkapel- le een film is gemaakt". Nadat de films zijn gemaakt zijn ze in het dorp vertoond. „Later heb ben we ze ook nog wel eens laten zien", meldt secretaris Joost Dekker. „Gelukkig heb ben we de films al die tijd be Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. Secretaris Joost Dekker en voorzitter Chris Kodde van zangvereniging Nut en Genoegen. foto Jaap Wolterbeek

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1