Ode aan gospeldiva Koken met Zeeuws bier en streekvis Valentijnsactie om iemand extra te verrassen SSSNN E BALANS OPRUIMING ROYALE KORTINGEN KORTING 50% r WOENSDAG 20 JANUARI 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 3 WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN In de Vlissingse Sint Jacobskerk wordt zater dag 23 januari het theaterconcert Mahalia, Sing Sister Sing opgevoerd. De voorstelling gaat over het leven en werk van Mahalia Jackson, één van de grootste zangeressen uit de Amerikaanse gospel en jazz traditie. Het concert van Stardust Theatre begint om 20.15 uur. Voorstelling Stardust Theatre Gedreven vrouw Tony Award Creativiteit Spannend Mannenwereld Heeft u iemand die u bijzonder aardig vindt en die u eens uitgebreid in het zonnetje zou willen zetten? Dat kan. Zeker met het oog op Valen tijnsdag. Uw weekblad de Faam/Vlissinger geeft u ook dit jaar weer de mogelijkheid om in de zonnestralen van de Valentijnsgedachte een an der te bedanken. Stuur daarom de hierbij afgedrukte bon in en uw wens om die ander te bedanken wordt minimaal geplaatst in de krant. De twintig meest in het oog springende wensen voor een ander worden uitgenodigd om in het restaurant van het PZC-gebouw in Vlissingen een leuke attentie in ontvangst te nemen. Een jury beoordeelt de inzendin gen. Onze adverteerders geven de cadeaus. PZC WEEKBLADEN faam/\rïfe^^Mger GRANDIOZE BALANSOPRUIMING Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 C cs> faam A M Juwelier \AN DERjMADEN KLEINE MARKT 1 4381 EJ VLISSINGËN Tel. 0118-412605 (Walst raat promenade) Vrijdag koopavond alleen ontroerend maar voor al ook opzwepend is. Tony Award winnares Mabel Ro binson zwaait de scepter over deze productie zoals zij dat ook deed bij The Glory of Gospel. Mahalia Jackson, geboren in 1911 in New Orleans, de ba kermat van de jazz, zong de lofzang aan de heer gedu rende haar hele leven. Het is evident dat zij, na de onver gelijkbare Bessie Smith, de grootste jazzstem ooit bezat. Ondanks het feit dat zij re gelmatig fantastische aan biedingen kreeg, weigerde zij standvastig jazz of blues te zingen. De voorstelling Mahalia, Sing Sister Sing van het Stardust Theatre is de opvol ger van de succesvolle voor stelling The Glory of Gospel die maar liefst drie seizoe nen volle zalen trok. In de zelfde stijl als The Glory of Gospel brengt het Stardust Theatre in deze show een ode aan de legendarische gospelzangeres Mahalia Jackson die vijfentwintig jaar geleden overleed, maar wier stem nog altijd doorleeft op de miljoenen cd's die er van haar zijn verkocht. In Mahalia werpt men een in dringende blik achter de schermen van haar boeien de leven vol verdriet en tegenslagen. Men leert een gedreven vrouw kennen die als gospel koningin een levende legen de werd, maar hoge offers bracht voor haar roem. De voorstelling opent met haar begrafenis in New Orleans, die in de traditie van die stad en de gospel een grote mu zikale happening werd. Tijdens de show worden grote sterren als Bessie Smith en Billy Holiday in het voetlicht gezet, beiden had den een grote invloed op Mahalia's leven en carrière. Naast het wereldrepertoire van Mahalia Jackson en de gospel zal er uitvoerig aan dacht worden besteed aan de songs van vernoemde sterren. Het middelpunt van de show blijft de gospel, muziek die in de negentiger jaren een ware revival beleeft en niet Het hele creatieve team van deze voorstelling ontfermt zich ook over Mahalia, Sing Sister Sing. Daarnaast zijn ook topster- ren uit The Glory of Gospel als Rhetta Hughes, Jean Cheek, Michelle Davids en andere Amerikaanse talen ten in Mahalia te zien. Al met al is Mahalia, Sing Sister Sing meer dan zo maar een theateravond. Het is een belevenis die je ondergaat, je raakt en ont roert. Jean Cheek als Mahalia Jackson. door Hans Meijer In 't algemeen houden veel koks hun keukengeheimen liefst voor zichzelf. Ook de Zeeuwse koks. Toch vindt er binnen het vak ook de nodige uitwisseling plaats. De Vereniging van Zeeuse koks is daarvan een voorbeeld. Veertig koks zijn er bij aange sloten. Eens per jaar houden de keukenprofs uit Zeeland een wedstrijd om aan elkaar te laten zien en proeven wat ze in hun mars hebben. Dezer dagen was er weer zo'n wedstrijd. Deze keer in de ambachtelijke Scheldebrouwerij te 's-Gravenpolder, waar ze met elkaar in competitie waren met als thema „Koken met Zeeuws bier en streekvis". Hoewel van oudsher het ko ken thuis veelal een vrouwe lijke aangelegenheid is, ligt dat in de wereld van de profs anders. In de meeste, en ook vaak de beste, keukens hante ren de mannen de pollepel. Maar er zijn uitzonderingen. Hele goede zelfs. Tijdens de jongste meeting van de koks in 's-Gravenpolder, bleek 't een vrouwelijke collega van de H.H. koks te zijn die met de eerste prijs aan de haal ging. Manon van Westen van Vis restaurant de Stationsrestau ratie uit Vlissingen won. Naar het oordeel van de deskundi ge jury gaf zij de smakelijkste interpretatie aan het thema „Koken met Zeeuws bier en streekvis". Ze verraste colle ga's en jury met een uitermate mooi gebalanceerd gerecht van Noordzee-zalm, Zeezui per-bier (gebrouwen in 's-Gra- venpolder) en Hollandse groente. De jury kwam tot de conclusie dat de kwaliteit van de verschillende competitie gerechten dicht bij elkaar kwam, maar dat juist de een voud en de smaak van Manon's gerecht eruit sprong. In 's-Gravenpolder was te zien en te proeven dat de Zeeuwse koks heel creatief kunnen om gaan met de streekproducten. Wim van Dalen bijvoorbeeld, van Hotel Bom in Burgh-Haam- stede. Hij liet dè aanwezigen proeven van epn gerecht van gegrilde en gestoomde ze- baars op een bedje van groen ten met een Zeezuiper-bier- saus. Hij won er de tweede prijs mee, juist vóór Jeroen Strijb van De Nieuwe Doelen in Middelburg. Zijn creatie be stond uit een torentje van poon met een duxelle van oesterzwam, shii-take en to maat, gegaard in Zeezuiper bier met een saus van hetzelf de natuurbier van de Beve- landse Scheldebrouwerij. De jury die de verrichtingen van de heren en dame kok beoor deelde, bestond uit de brou wers Kees van Loenhout en Peter van den Eijnden, alsme de Barend Midavaine van Braai-tapperij De Mug in Middelburg. Kookwedstrijd van Zeeuwse koks onder elkaar. Dit jaar werd de jaarlijkse themawedstrijd gewonnen door Manon van Westen. Hoewel de koks gewend zijn om met de nodige flair in hun keuken te staan, blijkt een onderlinge wedstrijd toch weer even iets anders te zijn. Zelfs onder collega's uit de zelfde provincie. Bij de aan vang van de wedstrijd, wan neer de schotels worden ge presenteerd, is het in het „proeflokaal" van de Schelde brouwerij erg rustig, er wordt weinig gezegd. Zijn ze dan tóch een beetje nerveus? Per slot van rekening heeft ieder z'n uiterste best gedaan de voorgeschreven schotels zo mooi mogelijk te maken. Sommige deelnemers leggen nog een laatste hand aan hun kunstwerk. Voorzitter Corjan Hoogerheide van de Vereni ging van Zeeuwse Koks ver telt: „leder jaar kiezen we een bepaald product dat als hoofd bestanddeel dient voor de wedstrijd. Zo hadden we on der andere 'Knoflook'. De voor zitter van de knoflookvereni- ging 'De Stinkende Roos' ver telde na de wedrVijd leuke wetenswaardigheden over de knoflook. Ook hadden we ais thema 'Winter', een vegetari sche schotel en 'Dessert'. Steeds vertelt een expert na de wedstrijd een en ander over het verwerkte product. Nu dus 'Bier en Streekvis'. De Vereniging van Zeeuwse Koks, oftewel VZK, werd op gericht in 1994 uit onvrede. Verschillende Zeeuwse koks die lid waren van de Neder landse Club van Koks (NCK), vonden dat ze in de praktijk weinig plezier hadden van dat lidmaatschap. Er moest zoveel contributie worden afgedra gen, dat er nauwelijks geld overbleef voor activiteiten in Zeeland zelf. Meestal waren die gericht op de rest van Nederland. Penningmeester Wim van Dalen: „Nu we zelf standig zijn, kunnen we met ons geld bijvoorbeeld deze thema-wedstrijd organiseren. Een jaarlijks terugkerend eve nement. Ook gaan we eens per jaar samen met onze part ners op excursie naar een be drijf dat met het restaurantwe zen verband houdt met daar na een exclusief etentje." Voorzitter Corjan Hoogerheide uit Veere tijdens de avond in 's-Gravenpolder: „Onze ver eniging telt momenteel veer tig leden. Aan deze wedstrijd doen dit jaar vijftien koks mee. Dat zouden er veel meer kun nen zijn, maar lang niet ieder een voelt ervoor om zich te la ten beoordelen. Jammer, want het is gewoon leuk ken nis en ervaring uit te wisselen over iets wat je met elkaar meen hebt. Het is ieder weer moeilijk om ze bij elkaar te krijgen. We missen eigenlijk best deelname uit Zeeuws- Vlaanderen". Winnares Manon van Westen van Visrestaurant Stations restauratie Vlissingen kan te vreden zijn dat ze deze avond wél van de partij is. Zij is een van de drie vrouwelijke koks die de vereniging telt. Manon vertelt: „Hoewel koken toch vaak aan de vrouw wordt toegewezen, is de kokswereld eèn echte mannenwereld. Als vrouwelijke kok in een restau rant heb je het niet altijd even gemakkelijk. Zeker niet als je zo klein bent als ik. Dan moet je nogal eens op je strepen staan, wil je je opdracht uitge voerd hebben". Zoals gezegd was de opdracht dit jaar: maak een warm tus sengerecht van een 'streek'vis in combinatie met bier van 'de Scheldebrouwerij' uit 's-Gra venpolder. Er moesten twee schotels ingeleverd worden, een voor de showtafel en een voor de jury. De gerechten werden beoordeeld op portio- nering, kostprijs, smaak, pre sentatie en originaliteit. De wedstrijd heeft onder andere als doel wat wedstrijdvrees weg te nemen en ervaring op te doen voor grotere lande lijke wedstrijden. De winnaar van deze avond kon naar huis gaan met de felbegeerde wisselbeker en natuurlijk de eeuwige roem. De schotels waren grotendeels op het thuisfront bereid. Ter plaatse werd nog aan de finishing touch gewerkt. Zo pronkte een van de schotels met twee ech te bloemetjes. „Bij een eerde re wedstrijd had iemand een rode roos ter garnering aan gebracht. Maar die schotel werd door de jury afgekeurd, want alles moet eetbaar zijn." Op de opmerking dat dat nu ook wel het geval zou zijn, vertelt voorzitter Corjan Hoo gerheide: „Nee, want dit zijn primula's, of op z'n Zeeuws gezegd bakruutjes, en die kun je eten..." Oplage: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Exploitatie: Ch. van den Oosterkamp (0118) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Oostsouburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044). Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876). Linda Heikoop (0118) 484312 (privé (0118) 641569). Redactie: Joep Bremmers (a.i.), (0118) 484276. Chef-redacteur: Ad Hanneman, (0118) 484275 of 06-54267115 Redactie-adres: Postbus 18, 4380 AA Vlissingen fax. nr.: (0118) 472404 Bezorging: 0800-0231231 Druk: Wegener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissingen. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd redactie: maandag 10.00 uur Advertenties: maandag 12.00 uur Faam/Vlissinger maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. In voorgaande jaren werd de redactie overstelpt met brie ven. Eén van de redacteuren werd er gewoon vrolijk van. „Er zijn dus ook nog echte leu ke dingen in het leven", stelde hij glimlachend vast. En een lach op zijn gezicht is op de meeste dagen een wonder te noemen. Maar hij meende ook dat kennelijk veel mensen een voornemen hebben om iets vriendelijks aan een ander te zeggen, maar dat ze dat steeds voor zich uitschuiven. Dat blijkt inderdaad uit een aantal reacties. Mensen willen wel, maar „ik heb het zo druk dat ik er niet aan toe kom", excuse ren ze zich. Valentijnsdag is van oudsher een feest dat iemand de gele genheid geeft de ander er aan Verrassen met bloemen kan, maar bijgevoegde bon invullen en kans maken één van de twintig uit verkorene te zijn die een ander in het zonnetje, zet is zeker de moeite van het proberen waard. foto Bloembureau Holland te herinneren dat er ook nog zoiets als liefde, erkenning, respect en vertrouwen is in het gewone leven. De honderden reacties vorige jaren getuigen van de behoef te aan een dergelijke herden kingsdag of feestdag, zoals u wil. Een paar voorbeelden uit de met een cadeautje bezegel de inzenders vorige jaren. Een mevrouw hielp al tientallen ja ren op de boerderij mee en een andere mevrouw kende in haar vrije tijd niets anders dan zich inzetten voor goede doe len. Ook de vrijwilligers uit het verenigingsleven zonder wie een club absoluut niet kan be staan, werd opgeroepen voor de bijzonder gezellige bijeen komst in het restaurant van het PZC-gebouw in Vlissingen. Op Valentijnsdag een jaar er voor was een Middelburger letterlijk doodziek. Hij knokte zich er weer bovenop. En dat moest worden betekend met respect voor de knoklust. Voor die Vlissingse vuilnisman was eveneens een erkenning. Deze keer van een vrouwelijke ondernemer in de Schelde- stad. Verder zei een man uit Veere al dagelijks dat hij vreselijk veel van haar houdt, maar hij wilde dat nog eens extra doen via de Valentijnsactie van de krant. Allerlei ellende kwamen ze te boven. Daarom vond die Vlissingse dat haar vrienden iets extra's verdienden, aldus geschiedde. En zo zijn er nog tientallen voorbeelden te noemen. Ze werden nagenoeg allemaal in de krant afgedrukt. Als u ook vindt dat iemand in uw omge ving extra aandacht verdient, laat het dan weten door onderstaande bon in te vullen. En wie weet, staat u samen met de man, vrouw of kind een paar dagen later in de krant en komt u meegenieten van de gezellige bijeenkomt in het personeelsrestaurant van de PZC in Vlissingen. Op de afgedrukte bon schrijft u zo kort mogelijk waarom u ie mand een cadeau wil geven ter ere van Valentijnsdag 14 februari. Een jury buigt zich over de inzendingen en haalt er de twintig meest in het oog springende wensen uit voor de bijeenkomst. Een deel van onze adverteerders werkt ove rigens mee aan het welslagen van deze actie. (advertentie) B IJK K E R BO)E KEN Labris. Walstraat 94, Vlissingen, (0118) 412483 breed In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT weer heel vele informatie over uitgaan in Midden-Zeeland en natuurlijk handige ladders met films, podiumkunsten en exposities. Deze week onder meer aandacht voor Practical Magie, een magische speelfilm met in de hoofdrollen Sandra Bullock en Nicole Kidman. Het International Film Festival Rotterdam be gint over enkele weken voor de achtentwintigste keer. Het Wintemircus Martin Hanson komt naar de Stadsschouwburg in Middelburg, de Vliegende Panters gaan in het Vlissingse Arsenaaltheater op zoek naar de hype en toneelvereniging Heer Hendrik speelt de komedie Tussen Ons in het Middel burgs Minitheater. Deze week in de Woningkrant: een ruim aanbod aan huurwoningen. De Vlissingse woningcorporatie VW heeft het mo numentale Zeemanserve in de Scheldestad opge knapt en Dick Mik, regiodirecteur Zeeland van Me elis Makelaardij vertelt over het nieuwe kantoor van de Meeiis Groep in Middelburg. (advertentie) Deze week: Delta tour Duurzaam Veilig ook in Middelburg Archeologisch onderzoek Van de Perrehuis Maandagavond gemeenteraad STUUR DEZE BON IN EN MAAK KANS OM ÉÉN VAN DE TWINTIG PRACHTIGE CADEAUS WEG TE GEVEN Naam: \_C\T p< Adres:Woonplaats: Telefoon overdag: Telefoon 's avonds: S3 Naam: WIL GRAAG EEN VALENTIJNSCADEAU GEVEN AAN: Adres:Woonplaats: Telefoon overdag: Telefoon 's avonds: omdat (schrijf in een paar zinnen de reden op. Als u geen reden heeft hoeft u natuurlijk niks op te schrijven) YlMf Deze bon versturen naar redactie PZC Weekbladen Postbus 18, 4380 AA Vlissingen LET OP: UITERLIJK 31 JANUARI MOET DEZE BON IN ONS BEZIT ZIJN. Vermeld op enveloppe: "Valentijnsdag".

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1