w°) Leren zweefvliegen op kosten van Luchtmacht Prijswinnaars Kerstpuzzel Op kraamvisite in de schaapskooi Goud zal er niet gevonden worden c ■WINTERJACKS ■JEANS ■OVERHEMDEN ■TRUIEN -SPORTSCHOENEN ■LEVI'S ■HELLY HANSEN ■NIKE -BOGART-JEANS ■FILA ■TRIPPER ENZ. ENZ. WOENSDAG 6 JANUARI 1999 JAARGANG 101 - NUMMER 1 liilifck WEKELIJKS HUIS AAN HUIS OP GEHEEL WALCHEREN het woningnieuws deze week in de Faam/Vlissinger en de Bevelander Dit jaar is het op nieuw mogelijk om bij de zweefvliegclub EZAC in Axel op kos ten van de Koninklij ke Luchtmacht een cursus zweefvliegen te volgen. De cursis ten zijn slechts een eigen bijdrage van 350 gulden verschul digd. De oplossing van de Kerstpuzzel die woensdag 16 december in de PZC-weekbladen heeft gestaan luidt: Vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Maar liefst 1763 lezers hebben de goede oplossing opgestuurd. Urt het overweldigen de aantal reacties zijn vijftien win naars getrokken die een VW-bon ter waarde van vijfentwintig gul den krijgen opgestuurd. PZC WEEKBLADEN faim/vl Hoewel de winter nauwelijks is begonnen, is 't in de Schaapskooi onder Nisse al volop voor jaar. Want er zijn de afgelopen weken vele tien tallen lammetjes geboren. Drie weekends lang kunnen belangstellenden daarom deze maand januari op kraamvisite komen. Drukke tijden dus in de Schaapskooi, waar een team van vrij willigers dag en nacht klaar staat om de beval lingen goed te laten verlopen. Suffolk Feestelijk De informatierubriek van de Provincie staat vanaf heden wekelijks op PAGINA 7 Informatie over de gemeente Middelburg vindt u op pagina 3 De Westerschelde wordt bevaren door steeds grotere schepen. Om de vaargeul op diepte te kunnen krijgen is Rijkswaterstaat bezig met het verwijderen van wrakken en andere obsta kels. Het ruimen van de scheepswrakken uit de periode van ongeveer 1850 tot 1960 wordt op de voet gevolgd door Cor Heijkoop uit Middel burg. De liefhebber van scheepvaart onder houdt nauw contact met de bergers en pro beert te achterhalen welke schepen er boven water komen en gaat op zoek naar het verhaal dat bij het wrak hoort. Onderzeeboten Museum I«il> Voor informatie kunt u bellen naar: 0118 - 484000 De Koninklijke Luchtmacht beoogt met de nagenoeg gratis cursus jongeren tus sen 14 en 19 jaar warm te maken voor de functie van officier-vlieger. Het mes snijdt aan twee kanten: de club die de cursus aanbiedt heeft er enkele jonge, en thousiaste zweefvliegers bij. De Luchtmacht en de afde ling Zweefvliegen van de KNVvL zijn overeengekomen dat 'jaarlijks 150 jongeren kunnen worden geselecteerd voor een zweefvliegoplei- ding van 40 lesvluchten. Het nationaal zweefvliegcen- trum Teriet leidt een kwart, 38 kandidaten, op. De overi ge cursusplaatsen worden verdeeld over de Nederland se zweefvliegclubs. De EZAC heeft in '99 weer vijf plaat sen beschikbaar. Vorige keer meldden zich vijftig belangstellende Zeeuws-Vlaamse jongeren bij de Axelse zweefvliegclub. Daarvan werden er uiteinde lijk vijf geselecteerd. Eén kandidaat stopte tijdens de opleiding, drie vlogen na hun opleiding solo. Kanidaten moeten aan de volgende eisen voldoen: geen bril of contactlenzen, lengte minimaal 1.63 meter, maximaal 1.93 meter. Voorts dienen de jongeren Engels en wiskunde in het vakken pakket te hebben. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het EZAC-se- cretariaat, Inghelosenberghe 72 in St. Jansteen, 0114- 320221. Voor meer informatie kan men tevens terecht bij C. Vermeulen, 0117-301506. De inschrijftermijn sluit 22 janu ari. De VVV-bonnen zijn gewonnen door: M. Appel uit Middelharnis, S.J.B. Barentsen uit Terneuzen, N. Beerepoot uit Kruinin- gen, K. Dingemanse uit Grijpskerke, M.C. Hoogstrate uit Noordgouwe, F. La- tusia uit Vlissingen, A. Meertens uit Ter- neuzen, H.J. Minnaar uit Heinkenszand, L. de Nooijer uit Oost-Souburg, H.H. van Renselaar uit Vogelwaarde, I.L. Sonne- vijlle uit Breskens, C. Verhage uit Krab- bendijke, J. van Westen uit Goes, I. v.d. Wielen uit Hulst en I. Zegers uit Axel. Opirqe: 51.450 ex. Uitgave: Uitgeverij Provinciale Zetawse Courant b.v. Exploitatie: Cl-van den Oosterkamp (0: )8) 484399 Privé (0118)417802 Administratie: PZC Ocstsouburgseweg 10, pestbus 18, 1580 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: Jerry Tupanwel (0118) 484316 (privé (0118) 615044) Lisetta de Witte (0118) 484313 (privé (0118) 471876) Linda Heikoop (0118 484312 (privé (0118) 641569). Redaitie: Joep tremmers (a i.), (0118) 484276. Chef-edacteur: AdHaneman, (0118) 484275 ot 06-14267115 Redaöe-adres: Postbus 18, 4380 A Vlissingen tax. nr :0118) 472404 Bezorgig: 0800-0231231 Druk: \egener Nieuwsdruk Zeeland, te Vlissyen Druktecmiek: offsetrotatie. Sluitingtijd redactie: maandaiio.00 uur Adverteries: maandagi2.00 uur FaamA/liisinger maakt deel uit van de Zeelard Combinatie huis-aan- huisbladen. Totale oplage: 165.775ex. door Hans Meijer Een enkele keer gaat dat niet van een leien dakje. Dat was bijvoorbeeld vorige week een keer het geval toen we een kijkje namen in De Schaaps kooi. Een zware bevalling. Dat was het. De dierenarts moest er aan te pas komen, want het komt niet zo vaak voor dat een lammetje per stuit het levens licht ziet. En als de band met je moeder dan ook al verbro ken is en je kopje zit nog veilig binnen, dan heb je als bore ling echt een probleem. Meer dood dan levend ligt de scha penbaby dan ook in het stro. Maar de kundig masserende handen van vaste medewerker Stefan Poel zorgen ervoor dat na enkele minuten de eerste stuiptrekkinkjes waar te ne men zijn. Het is een kleintje, nauwelijks vier kilo. "Laatst hadden we er een van zeven kilo. Die moest dan ook met de keizersnee gehaald wor den", vertelt Stefan Poel."Maar deze haalt het wel". Opluchting alom bij de om standers. Zéker bij stagiaire Sacha Thoen, studente aan het Holland College te Maas land, waar zij de opleiding die- renverzorging doet. Ook zij is een van de vijf medewerkers die in deze drukke tijd, waarin de ooien aflammeren continu dienst draaien. Want net als bij mensen vinden geboorten natuurlijk ook 's nachts plaats. Annemarie Evers, naast Ste fan Poel, ook vaste medewer ker in de Schaapskooi, vertelt: „De kudde bestaat nu uit zo'n 195 schapen. Alle van het ras Suffolk. Dit ras lammert erg vroeg en brengt niet zoveel nakomelingen voort. Een ge middelde van zo'n anderhalf per ooi. Rond 12 december werd het eerste lam geboren". Een deel van de kudde blijft in de kooi en een deel loopt bui ten. Zeker: de schaapskudde die onder begeleiding van her der (in) en herdershond de dij ken in de Zak van Zuid-Beve land afgraast, is niet meer weg te denken uit het landschap. Van de ooilammetjes blijft on geveer een derde in de kooi. Een deel wordt verkocht aan particulieren, als daar belang stelling voor bestaat. De rest wordt geslacht. Zonde? „Ach, daar moeten we niet senti menteel over doen. Dat vertel ik ook eerlijk aan de bezoe kers", aldus Annemarie Evers. „Over het algemeen heerst er een rustige sfeer in de kooi met wat geblaat en gemekker. Maar als we de ram loslaten, heerst er paniek. De ooien drommen dicht opeen, zijn hun kinderen kwijt en de lam meren hun moeder. Dan is het een herrie van jewelste." Ter versteviging van de moeder band worden moeder en kind samen na de geboorte in apar te hokken gezet. Zo kunnen de lammetjes ook rustig drinken. In een van de hokken is voor de kleine een extra klein hokje gemaakt. Daarin zit een adop- tielam. „De adoptiemoeder ac cepteert haar niet zo erg. Door in het hok een apart afdelinkje te maken, kan de kleine voor haar vluchten als ze agressief wordt." De lammertijd is voor de Stichting Zeeuwse Schaaps kudde altijd een feestelijke tijd. Reden om jong en oud uit te Stefan Poel en stagiaire Sascha Thoen verlenen kraamhulp bij de komst van een lammetje (Foto Beppy Everaers nodigen voor een kraamvisite. Drie weken lang houdt de Schaapskooi aan de Nieuwka- merseweg 3 open huis. Her ders en vrijwilligers geven tekst en uitleg in de stal. En zoals bi) elke geboorte zijn er natuurlijk beschuit met muis jes voor de kinderen. Een ideale gelegenheid dus om met de (klein)kinderen eens in de Schaapskooi te komen kij ken. Naast de Kooi is het infor matiecentrum. Het werd twee en een half jaar geleden ge bouwd. En op 30 maart 1996 officieel geopend door de commissaris van de koningin dr. W.T.van Gelder. Daar krij gen de kinderen tijdens de open dagen hun beschuit met muisjes. Ook is er koffie, thee en souvenirs te koop, alsmede streekeigen producten uit Zee land. In het informatiecentrum is tijdens de open dagen een prachtige foto-tentoonstelling te zien over paddestoelen. De foto's zijn gemaakt door vier leden van de Koninklijke Ne derlandse Natuurhistorische Vereniging. De schitterende kleurenfoto's zijn alle gemaakt in de Zeeuwse natuur. De Schaapskooi is te vinden aan de Nieuwkamerseweg 3 te Heinkenszand. Deze weg heeft tijdens de open dagen één richtingsverkeer. Het eenvou digst komt men via de Oudka- mersweg (in het verlengde van de Dorpsstraat in Hein kenszand). Volg dan vanaf de Heinkenszandseweg de bor den. Tijdens de open dagen is de Schaapskooi open op zaterdag 9 en zondag 10 januari, zater dag 16 en zondag 17 januari en zaterdag 23 en zondag 24 januari. Alle dagen van 13.00 tot 16.00 uur. Voor meer inlich tingen kunt u terecht op de te lefoonnummers 0113-655267 en 0113-655890. Abdij (advertentie) MEDEDELING Provincie Zeeland Nieuws (advertentie) Deze week: Kwaliteitsatlas: een duide- Controle hondenbelasting lijke visie voor Middelburg De kwaliteitsatlas in in- Opruimen vuurwerk spraak (advertentie) AAIDDELBURO VLISSINGEN GOES Jfl breed UT In ons overzichtelijke uitkatern BREEDUIT weer heel veel informatie over uitgaan in Midden-Zeeland en natuurlijk handige ladders met films, podiumkun sten en exposities. Deze week onder meer aandacht voor Enemy of the State, een film van Top Gun-regisséur Tony Scott. De Limburgse groep Rowwen Hèze heeft een bezoek aan de Verenigde Staten gebracht, Dubliner-zanger Sean Cannon geeft bin nenkort een solo-concert in Rilland-Bath en in 't Beest is er pop van Nederlandse bodem met Supersub, Skik en Ra coon. De Sint Jacobskerk in Vlissingen ontvangt zaterdag 20 januari mr. Pieter van Vollenhoven en Louis van Dijk. De twee pianisten geven onder de naam Gevleugelde Vrien den een concert waarvan de opbrengst is bestemd voor Slachtofferhulp. Cor Heijkoop uit Middelburg toont een schaalmodel van een Duitse Seehund, een mini-onder zeeër die aan het eind van de oorlog zijn verwoestende sporen op de Westerschelde achterliet. (Foto Jaap Wolterbeek) door Joep Bremmers In vijf jaar tijd moeten er zo'n veertig tot vijftig scheepswrak ken en andere obstakels wor den opgeruimd in de Wester schelde. Heijkoop: „Het zijn niet alleen scheepswrakkei,. Hier en daar gaat het om ber gen puin die op de zeebodem liggen of andere obstakels. De schepen die op de Wester schelde varen worden steeds groter en een diepere vaargeul is om die reden nodig". Inmid dels zijn de eerste zes wrakken geruimd. Ondanks de informatie die in de archieven van Rijkswater staat en de marine is te vinden, is het vaak een verrassing welk schip er boven water komt. ,-,De wrakkenkaarten zijn niet altijd even nauwkeurig", weet Heijkoop. „Vaak is de naam van een schip wel bekend maar die gegevens kloppen lang niet altijd. Daarnaast ver andert er ontzettend veel op de bodem van de Westerschelde. Het is een getijderivier met een bodem die echt leeft. Wrakken die op een bepaalde plaats te recht zijn gekomen kunnen uit eindelijk heel ergens anders worden terug gevonden. Het is dus toch vaak een verrassing". De laatste twee schepen die uit de Westerschelde zijn opge diept waren van die verrassin gen. Aanvankelijk dachten de bergers dat ze te maken had den met twee binnenvaart schepen. Nader onderzoek bracht echter aan het licht dat het twee Duitse oorlogssche pen betrof. „Door de Duitsers waren ook veel civiele schepen gevorderd", weet Heijkoop. „Die zijn bijvoorbeeld ingezet bij de terugtrekking van het 15de Leger via de Westerschel de. Een aantal van die schepen heeft de overkant nooit ge haald en liggen nu nog op de zeebodem". Een groot deel van de wrakken in de Westerschel de is afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van voorwerpen en bijvoor beeld een plaatje van de reder kan Heijkoop achterhalen om welk schip het gaat. Soms heb ik al een vermoeden om welk schip het gaat en dan zoek ik zoveel mogelijk infor matie bijeen. In naslagwerken en Duitse documenten wordt vaak wel het één en ander ge noemd maar om het verhaal helemaal compleet te krijgen is meer nodig". In de laatste twee wrakken die zijn geborgen wer den knopen van Duitse unifor men gevonden en kwamen nog meer voorwerpen als fles sen, gebruiksvoorwerpen en munitie naar boven. „Dan weet je in elk geval zeker dat het om een Duits schip gaat. Aan de hand van gegevens die op de motor te vinden zijn is dan een heel eind te achterhalen om welk schip het precies gaat". Gm zijn werkwijze te illustreren geeft Heijkoop een voorbeeld. „Ik kreeg laatst een tip van een man die met een Duitser op een camping had gestaan. Die had hem verteld dat hij aan het einde van de oorlog met zijn schip op de rede van Vlissin gen werd aangevallen door een Engelse jachtbommenwer per. Het schip is daarbij gezon ken. Ik heb die Duitse camping- gast terug gevonden en die heeft z'n verhaal voor me op papier gezet. Een van de sche pen die bij de eerste bergingen boven water is gehaald is waarschijnlijk het schip waar deze man op heeft gevaren. Voor hem is het ook leuk om te weten wat er precies met het schip gebeurd is". Behalve Duitse schepen uit de Tweede Wereldoorlog zijn er ook een groot aantal geallieer de vrachtschepen gezonken op de Westerschelde. „Tijdens het laatste jaar heeft de Duitse ma rine de konvooien naar Ant werpen aangevallen met zoge naamde Kleinkampfmittel. Dat waren bijvoorbeeld kleine on derzeeërs zoals de Biber, die door één man werd gevaren, en de Seehund, een iets grote re onderzeeboot waar plaats was voor twee militairen. Zee land was toen al bevrijd maar de rest van Nederland nog niet. De onderzeeboten vertrokken uit IJmuiden en Hellevoetsluis. Echt heel erg effectief waren de met torpedo's en mijnen uitge ruste boten niet. Maar het psy chologisch effect was enorm, men wist nooit wanneer er zo'n boot in de buurt was, het gevaar lag altijd op de loer". Alle gegevens die Heijkoop over de scheepswrakken kan achterhalen worden zorgvuldig gedocumenteerd. In het verle den schreef Heijkoop al vijf boeken over scheepvaart op de Westerschelde. Het laatste boek dat van zijn hand ver scheen is 'Sleepvaart en ber ging om de Zuid'. „Ik fotogra feer alles wat er nu boven wa ter komt en hou het precies bij. Wellicht kan ik er in de toe komst nog eens een boek over maken, als het project klaar is bijvoorbeeld". De voorwerpen die in de scheepswrakken wor den gevonden worden be waard door het Stedelijk Muse um in Vlissingen. „Die worden over een tijdje maritiem muse um", doet Heijkoop uit de doe ken. „Voor hen zijn de vond sten interessant en in februari wordt er al een eerste expositie over de bergingen ingericht". Heijkoop kijkt inmiddels uit naar het vervolg van de bergin gen op de Westerschelde. „Ze gaan nu op de rede van Vlissin gen beginnen", weet de Mid delburger. „Ik denk dat er nog best wel wat verrassingen naar boven zullen komen. Zelf zou ik het bijvoorbeeld leuk vinden als er een wrak uit de vorige eeuw wordt gevon den. Zeg maar uit de periode dat er nog gezeild werd. En dan is het natuurlijk ook nog afwachten wat er in de wrak ken wordt gevonden. Echt kostbare zaken zoals in het Vliegend Hert verwacht ik niet. Dat soort wrakken liggen hier niet meer. Goud zal er dus niet gevonden worden".

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1999 | | pagina 1