Nehalennia brengt Brueghei tot leven DEZi WEEK EXCLUSIEF IN PARTY EINDELIJK: DE EERSTE FOTO'S VAN MERLIJN... VOOR 20,- Club zonder bestuur en contributie Voor aanpassingen in de auto... OP ZOCK NAAR EIN LEUK CADEAU? NEEM DAN SNEL HET SUPERVOORDELIGE GESCHENKABONNEMENT Allerlei De Stedelijke Scholengemeenschap Nehalen nia uit Middelburg speelt van 9 tot en met 12 december de musical Brueghel in de Stads schouwburg in Middelburg. De scholenge meenschap maakt om de twee jaar een grote theaterproductie. De voorstelling Brueghel handelt over het leven van de Vlaamse schilder Pieter Brueghel en is geschreven door Jan Burggraaf. Geloof Christen-vrouwen Bijeenkomst Wijk Gevonden Y DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG SNEL GEBOEKT ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG Sport Wet Voorzieningen Gehandicapten Politiek Verkoping Volleybalvereniging Surf Inn Scharendijke Hoewel het twee jaar geleden minder goed ging met volleybalvereniging Surf Inn beleeft deze Scharendijkse club nu weer betere tijden. Volgens Anne Jan Veenhof doet het volleybal team het niet slecht in de recreatie volleybal competitie, die wordt gehouden op initiatief van MEVO 80. „Wij zijn daar momenteel een goede middenmoter". Nieuwe leden Wisselende bijdrage In opkomst Woensdag 9 december 1998 FAAM/VLISSINGER 17 Kookcafé - Het Vlissingse buurthuis Het Wolterhuis aan de Hogeweg houdt donderdag 17 december een intercultureel kookcafé in kerstsfeer. Er zal een lopend buffet bestaande uit Nederlandse en buitenlandse hapjes worden bereid. Het kookcafé begint om 18 uur. In lichtingen en/of aanmelding, tel. 0118-414660. Duiven - De Vlissingse post duivenvereniging De Posthoorn houdt zaterdag 12 december een duivententoonstelling in het clubgebouw aan de Inslaan 206 in Vlissmgen De tentoonstelling is geopend vanaf 14.30 uur. Juliana Korpsen - De mu ziekverenigingen Juliana en Blue Spirit uit Middelburg heb ben besloten om gezamenlijk verder te gaan. Begin 1999 wor den de verenigingen samenge voegd onder de naam Juliana Korpsen Middelburg. De kennis en vaardigheden van de instruc tieteams en leden worden ge bundeld, waarmee een van Ne derlands grootste en krachtigste muziekverenigingen op het ge bied van show- en drumcorps ontstaat De gecombineerde re petities zijn inmiddels al van start gegaan. Taxatiedagen - Omroep Zee land begint in januari 1999 met een nieuw programma waarin kunst, antiek, curiosa en snuis terijen worden getaxeerd Het programma heet 'Alles van waarde...'. Het wordt op ver schillende locaties in de provin cie opgenomen en op woens dagavond uitgezonden. De eer ste aflevering wordt zaterdag 19 december 1998 opgenomen in het monumentale stadhuis in Veere Mensen met bijzondere voorwerpen kunnen deze van 11 tot 17 uur laten taxeren. Minima - De afdeling Walche ren van de FNV houdt dinsdag 15 december een thema-avond met als onderwerp 'wat hebben de gemeentes en het water schap in 1998 gedaan voor de minima, en welke lastenverlich tende maatregelen zijn er voor 1999 te verwachten' De bijeen komst wordt gehouden in Cam pus de Ruyter aan de Van Ho- gendorpweg in Vlissingen en begint om 19.30 uur Er worden inleidingen gehouden door on- Zo'n honderd leerlingen van Nehallenia werken mee aan de musical Brueghel. „Niet al lemaal op het podium", ver duidelijkt Jan Burggraaf. „Daaronder zijn ook bijvoor beeld de decorbouwers, gri meurs en couturiers". Jan Burggraaf heeft de musical niet alleen geschreven maar neemt ook de regie voor zijn rekening. „Ik ben eigenlijk op Brueghel gekomen omdat het zo'n bijzondere schilder is", vertelt Burggraaf. „Veel schil ders uit die tijd hebben zich toegelegd op het schilderen van bijbelse taferelen. In de schilderijen van Brueghel is het bijbelse aspect veel meer op de achtergrond. Hij schil derde liever de gewone mens". Over het leven van Pieter Brueghel die leefde van 1528 tot 1568 is niet zo heel erg veel bekend. Een aantal raadsels rondom zijn persoon maken de schilder extra boei end voor een theaterproduc tie. „Er zijn verschillende myste ries rondom de persoon Brueghel", weet Burggraaf. „Dat maakte hem een dank baar onderwerp voor de musi cal. Zo is het vreemd dat hij geen Spaanse soldaten in huis hoefde te nemen terwijl zijn vakbroeders dat wel moesten". Burggraaf heeft bij het schrijven van de voorstel ling in grote lijnen de geschie denis gevolgd maar heeft hier en daar ook zijn fantasie de vrije loop gelaten. Bij de voor stelling is een cd verschenen met de liedjes uit de voorstel ling. der meer wethouders sociale za ken Henk de Haas, Tjeu Strous en Jaap Gelok en J.B J Immink en M. de Klerk van het Water schap De Zeeuwse Eilanden Creatief-markt - In brasserie De Karolingenburcht aan de Vlis- singsestraat in Oost-Souburg wordt zondag 13 december een poppen, hobby en creatief- markt gehouden in kerstsfeer. Er zijn onder meer demonstra ties van hobbymaterialen, fimo klei, pergamano, brooddeeg, droogbloemen en glasschilde ren. De markt wordt gehouden van 11 tot 16 30 uur. i De leerlingen van Nehalennia in de musical Brueghel. (Foto Jaap Wolterbeek) Oud-katholieken - De oud- katholieke gemeenschap in Zee land, deel van de oud-katholieke kerk van Nederland, houdt zater dag 12 december een kerk dienst in de kapel naast de Ma ria Magdalenakerk' aan de Sin gelstraat in Goes. De dienst be gint om 10.30 uur, de ingang van de kapel bevindt zich naast de hoofdingang van de kerk. Pastoor K J Homan uit Den Haag, belast met de pastorale zorg voor de oud-katholieke dia spora in de provincie Zeeland, zal in deze eucharistieviering- voorgaan. Vlissingen zingt - In de Pe- truskerk in Vlissingen wordt zondag 13 oktober de interker kelijke samenzangavond 'Vliss ingen zingt' gehouden Het the ma is deze keer 'Op weg naar...' en staat in het teken van ad vent. Medewerking wordt ver leend door het koor Exaudi uit Westkapelle. De samenzang wordt begeleid door organist Tim Bouwsma en brassband Walcheren van het Leger des Heils De samenzangavond be gint om 19 uur Kapasi - Vriendenkring Kapasi houdt zaterdag 12 december een dans- en ontmoetingsavond voor alleenstaanden vanaf vijf entwintig jaar in wijkcentrum De Spinne in Goes. De bijeenkomst begint om 21.30 uur. Inlichtin gen, tel 0113-230616. Arsenaal - Jan van de Veen van de afdeling Walcheren van de Koninklijke Nederlandse Na tuurhistorische Vereniging ver zorgd donderdag 10 december een excursie naar het Arsenaal in Vlissingen. Deelnemers wor den in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van alle mooie onderwater-natuur in het zee aquarium. De excursie begint om 19.30 uur bij de ingang van het Arsenaal. Schilderbuurt - Het comité Schildersbuurt-Noord uit Vlissin gen vergadert woensdag 9 de cember om 19.30 uur in het Welzijnscentrum Vlissingen aan de Ardiaen Coortelaan. Er wordt onder meer gesproken over de uitvoering van het werkplan 1998, de speelvoorzieningen in het Middengebied en het werk plan voor het volgende jaar. Bivakmuts - Bij de politie in Middelburg zijn in de periode van 24 november tot en met 3 december de volgende gevon den voorwerpen aangegeven. Een ABN-Amro pas, leesbril in blauwe hoes, bruine portefeuil- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Omschrijving: In de eerste kolom moeten woorden worden ingevuld van drie letters en in de laatste kolom van vier letters. De woorden van de middelste kolom worden gevormd door de letters van de woorden in de eerste en de laatste kolom plus een door uzelf toe te voegen letter, de omschrijving van deze woorden staat door elkaar. Na juiste oplossing leest u in de aangegeven verti cale kolom een beroep. Omschrijving van de woorden in de eerste en de derde kolom: 1.opperwezen - eten 2.watering - grondsoort 3.openbaar ver voermiddel - eer 4.ton - woning 5.bejaard - luxe brood 6.straf werktuig - bloedvat 7.opperwezen - knaagdier 8.lofdicht - hen del 9.honingdrank - stilstaand water 10.zoogdier - tweehoevig zoogdier 11.durf - kruisbloemig plantengeslacht 12.precies - zacht 13.kippenloop - afwas 14.alcoholische drank - Europeaan 15.hoofddeksel - stuurinrichting. Omschrijving van de middelste woorden: aanbidden - beambte (vr.) - gehuwd stel - betaling bij ontvangst - aangename streek - schelm - besluiten - verslaggever - beroep - een gelijk aantal - volkskunde - definitief - bestanddeel van buskruit - laag in prijs - sprookjesfiguur. De oplossing van de puzzel van vorige week luidt: tabakshande laar. Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ontmoetingsmiddag voor 50-plussers, 14 u. FNV Zeeland: telefonisch spreek uur ABW-uitkering van 13-16 u., tel. 625655. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, klaverjassen, 19.30 u. Buurthuis De Schuur Oost-Souburg, Line dancing, 20 u. Midgard Middelburg, grootbeeldvideo film, 20 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, klaverjassen, 13.15 u. Stichting Welzijn Ouderen Middelburg, bingo-dansant, 14.30 u. Stichting Ma joraat Vlissingen, kerstmodeshow, 14 u. De Parel Domburg, kinderbowlingtoer- nooi, 16.30 u., aanmelden voor 15 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, buurtcontact, 15 u. St. Jacobskerk Vlissingen, Marnixherdenking, 9 u. Marnixplein West-Souburg, Marnixher- denking, 14.45 u. Buurthuis Aldegon- de, Salsa feest, 20.30 u. De Parel Domburg, bowlingtoernooi, 16.30 u., aanmelden voor 15 u. Petrus- kerk Vlissingen, Interkerkelijke samen zangavond 'Vlissingen zingt', 19 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sociaal spreekuur 9.30-12 u. Wijkcen trum Scheldebuurt Vlissingen, soosmid- dag, 13.30 u. Wijkcentrum Schelde buurt Vlissingen, sjoelen, 18.30 u. Speeltuinvereniging De Oude Stad Vlis singen, tafeltennissen, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sjoelclub, 14 u. Bachten Reede Vlissingen, hand werkgroep voor 55 plussers, 14 u. Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ontmoetingsmiddag voor 50- plussers, 14 u. FNV Zeeland: telefonisch spreek uur ABW-uitkering van 10-12 u., tel. 625655. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, koersbal, 13.30 u. Wijkcen trum Scheldebuurt Vlissingen, Country Line-dansen, beginners 18.30 u., gevor derden 19.30 u. Bachten Poort Oost- Souburg, kerstbingo, 14 u. Buurthuis Aldegonde Vlissingen, kerstbingo, 20 u. Café-Restaurant De Golfbaan Vlissin gen, prijsklaverjassen, 20 u. Wijkcentrum Open Hof Vlissingen, soosmiddag voor 50 plussers, 13.30 u. Dienstencentrum Ouderen Westkapelle, wekelijkse soos 55-plussers, 19 u. Wijkcentrum Scheldebuurt Vlissingen, kinderclub 6 t/m 12 jaar, 14 u. Midgard Middelburg, grootbeeldvideofilm, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissin gen, sociaal spreekuur, 13.30-17 u. Bi bliotheek Goes, voorlezen voor kinde ren van 5 t/m 8 jaar, 14 u. Wijkcentrum De Zwaan Oost-Souburg, dansmiddag voor ouderen, 13 u. Ie, bankbiljet, zwarte wollen bi vakmuts, goudkleurig dames horloge met zwart leren bandje, zwarte kat, zwarte kat met blauw halsbandje, zwarte porte monnee met Belgische identi teitskaart, zwarte portemonnee met diverse pasjes, bruine da meshandschoen, damesjas met tijgerprint, bruine rok, bruine panty, witte kunststof tuinbank, kentekenplaat, bromfiets, diver se fietsen, sleutels en sleutel bossen, autoradio en een gou den damesring ingezet met steentjes. De voorwerpen wor den drie maanden bewaard en kunnen worden afgehaald tij dens kantooruren. Zaalvoetbal - Zaalvoetbalver eniging Emergo uit Vlissingen houdt zondag 27 december het grootste Zeeuwse zaalvoetbal toernooi in twee sporthallen van Baskensburg in Vlissingen. Het toernooi duurt van 9.30 tot 16.30 uur. Het toernooi wordt voor de vijfde keer gehouden, dit jaar voor het eerst met een internationaal tintje door deelna me van een team uit Italië. Veldo - De Christelijke gym nastiekvereniging Veldo in Mid delburg houdt zaterdag 12 de cember haar jaarlijkse clubkam pioenschappen voor leden vanaf tien jaar. De wedstrijden wor den gehouden in de gymzaal aan de Bachtensteene in Mid delburg. De clubkampioen schappen beginnen om 10 uur en om ongeveer 15 uur zijn de kampioenen bekend Gymnastiek - Christelijke gymnastiekvereniging Oranje Nassau uit Vlissingen is op zoek naar leiding voor haar kleuters en jeugd Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via tele foonnummer 0118-412130 Winterwandeltocht - Wan delsportvereniging 'Willen is kunnen' uit Vlissingen houdt de ze winter een aantal winterwan- deltochten. De eerste wandel tocht wordt gehouden op 12 de cember over afstanden van 5, 10, 15 en 30 kilometer. De start van de tocht van 30 kilometer is tussen 9 en 10 uur De overige tochten vertrekken tussen 10.30 en 13.30 uur. Inlichtingen maatschappelijke zorg walcheren Voor informatie, bel (0118) 670800 maandag t/m vrijdag Tk van 8.30 tot 9.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur en/of aanmelding, 418236 tel 0118- trokken wordt bij het raadswerk van de SP-fractie in de gemeen teraad Socialistische Partij - Door middel van een folder vraagt de Socialistische Partij afdeling Vlis singen de mening van Vlissm- gers over de vraag 'hoe geven we Vlissingen een goede start in de volgende eeuw?'. De fol der wordt deze week huis-aan- huis verspreid Van alle opmer kingen wordt door de SP een verslag gemaakt, dat ook be- Rommelmarkt - Tafeltennis vereniging 't Zand uit Middel burg houdt zaterdag 12 decem ber haar jaarlijkse rommelmarkt. In de eigen accommodatie De Zandkuil aan de Breeweg in Middelburg worden tussen 9 en 14 uur tal van spullen te koop aangeboden. De opbrengst is bestemd voor de club. (advertentie) ISA HOES: 'DIT IS ONZE BABY1 ^Vul in wio u gelukkig goot maken en stuur de bon noar^"^^ Weekblad Party, Postbus 1860, 1110 CD Diemen De gulle gever is: Naam: Adres: Vfoonplaats DU IIN KWARTAAL»ABONNEMENT GAAT GIV1N AAN: Naam: Adres: Wjonplaats: Q Ik betaal met de acceptgirokaart die me wordt toegezonden De nieuwe abonnee ontvangt Party vanaf 1 januari 1999 thuis. Door Pierre Pourquié Bestuurslid is Anne Jan Veen- hof niet. „Een bestuur hebben we eigenlijk niet meer, maar binnen de vereniging ben ik min of meer de organiserende kracht", legt hij uit. De ge schiedenis van Surf Inn ver liep niet altijd even voorspoe dig. De vereniging ontstond in 1976 onder de naam 'De Putters' omdat een aantal en thousiaste mensen het leuk vond om een ge-mengde vol leybalclub op te richten. De vereniging groeide snel en in 1978 nam zij de naam aan van haar nieuwe sponsor 'De Zeeuwse Stromen'. „Dat was een fantastische sponsor die veel voor de ver eniging organiseerde en niet schroomde om bijvoorbeeld een sterk Nederlands volley balteam naar Schouwen te halen voor demonstratiewed strijden. Toch daalde de be langstelling langzaam en in 1990 heetten we weer De Put ters". Twee jaar geleden kreeg de Scharendijkse vereniging een nieuwe impuls toen de sponsoring werd overgeno men door de lokale horecage legenheid Surf Inn. „Dank zij deze sponsor hebben we nu weer een prachtig volleybalte nue en een nieuwe naam". Bedroeg het ledenaantal tij dens de hoogtijdagen van de volleybalvereniging zo'n 25 personen, op dit moment zijn het er tien, waaronder één vrouw. Verder zijn er drie ex tra reservespelers waarop An ne Jan bij wedstrijden kan re kenen. „Hoewel het in de re creatiecompetitie van MEVO 80 goed gaat en de stemming er bij het team goed inzit, ho pen we op een aantal nieuwe leden. Als gevolg van ziekte en vakanties lukt het soms maar net om voldoende men sen bijeen te krijgen voor een wedstrijd. Het is erg vervelend om een wedstrijd te moeten afbellen". Surf Inn stelt geen hoge eisen aan potentiële le den. „Spor-tiviteit en gezellig heid komen bij ons op de eer ste plaats, maar nieuwkomers dienen wel een beetje fanatiek te zijn en ze moeten natuurlijk binnen het bestaande groepje passen. Het moet klikken. Op dit moment weet iedereen heel goed wat men aan elkaar heeft. Het is aan de ene kant een kwestie van lol maken en na de wedstrijd gezamenlijk wat drinken. Maar aan de an dere kant moet men ook kun nen of willen volleyballen, le dereen vanaf 15 a 16 jaar is welkom en kan altijd een paar keer vrijblijvend meedraaien of gewoon komen kijken". Als gevolg van het slinken van de vereniging, heeft Surf Inn op dit moment geen speciale trainingsavond meer. „Gedu rende het seizoen, dat duurt van september tot en met mei, komen wij iedere vrijdag avond bij elkaar in het Zierik- zeese sportcentrum On-der- dak. Daar worden van 19.00 tot ongeveer 22.00 uur wed strijden gehouden in de com petitie". Het ontbreken van een eigen clubaccommodatie blijkt ook een prettige, finan ciële consequentie te hebben. „Onze leden betalen geen vaste contributie meer. Deel name aan de MEVO-competi- tie kost ongeveer 350 gulden. Dat bedrag wordt gewoon door het aantal leden ge deeld". Dat principe geldt ook voor andere kosten die de leden van Surf Inn samen maken. „Daardoor zijn de leden voor een seizoenslidmaatschap slechts enkele tientjes kwijt", legt Anne Jan Veenhof uit. Hij denkt dat bij voldoende be langstelling en voldoende le den weer een eigen, vaste verenigingsdag gehouden zou kunnen worden. „Maar het vinden van een geschikte ruimte en een eigen trainer zal nog behoorlijk moeilijk zijn". Volleybal is een sport, die sinds de Tweede Wereldoor log sterk in opkomst is. Bij het spel wordt een veld van ne gen bij achttien meter in twee helften verdeeld door een net, dat tien meter lang is en ne gentig centimeter breed. De bovenkant van het net hangt bij herenwedstrijden op 2.43 meter hoogte en bij dames wedstrijden op 2.24 meter. Bij een wedstrijd mogen zich, tot zeven meter boven de grond en drie meter buiten de grens lijnen, geen obstakels bevin den. De teams aan beide zijden van het net omvatten elk zes spe lers. De wedstrijd begint met een 'opslag'. Die is geldig wanneer de bal binnen het speelveld over het net gaat zonder het net te raken. De te genpartij moet de bal, vóór deze door drie spelers is aan geraakt, terugspelen. Lukt dat niet, krijgt het team dat de op slag verricht een punt en mag ook de volgende opslag doen. ~Wordt er géén punt ge scoord dan gaat de opslag naar de tegenpartij, waarvan de spelers dan één spelpositie opschuiven (roteren). „Deze spelregels worden waar schijnlijk volgend jaar aange past. Om het spel dynami scher te maken bestaan plan nen om een punt toe te ken nen wanneer een bal de grond raakt, ook al komt deze bal bij de opslag op de eigen speelhelft terecht", aldus An ne Jan Veenhof. „Het leuke van volleybal vind ik de gezonde teamgeest en de sportieve manier waarop men omgaat met elkaar. Daar bij leren mensen elkaar ook op een andere manier kennen. Hoe fanatieker je bezig bent, des te lekkerder en ontspan- nender je terugkomt. Weg stress, weg spanning, gewoon heerlijk". Belangstellenden die meer in formatie willen over volleybal of over Surf Inn kunnen con tact opnemen via telefoon nummer 671912. (Foto: Marijke Folkertsma) Leden van volleybalvereniging Surf Inn tijdens een competitiewedstrijd in sportcentrum Onderdak.

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1998 | | pagina 17