Donderdag 24 september 9.00 uur MIRO CENTER (aan de Gildeweg in Vlissingen) Bij inlevering van onderstaande waardebonnen: 1,69 KAPOT STOPLICHT EIST MENSENLEVENS. M a w J WAARDEBON Venal 40 caps. j voor 12,95 j WAARDEBON Anaïs Anaïs 30 ml Edt. spray WAARDEBON WAARDEBON Adidas woman nu 12,95 WAARDEBON 350 gram Engelse drop van 16,45 met GRATIS GRATIS NAGELLAK Miss Sporty; bij aankoop van lipstick Edt. spray 30 ml Actie geldig t/m zaterdag 26 september Deze aanbiedingen zijn ook geldig in onze winkel op het Scheldeplein Cursus/Onderwijs Allerlei Sport lezingen Jongeren Beurs Giften Gevonden DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG SNEL GEBOEKT ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DE MAATSCHAPPIJ. DAT BEN JIJ. SIRE bodylotion of douchegel Woensdag 23 september 1998 FAAM/VLISSINGER 7 Wat te melden? Postbus 18, 4380 AA Vlissingen ZVU - De Zeeuwse Volksuni versiteit begint binnenkort weer met een aantal nieuwe taalcur sussen in Middelburg: Engels, Duits, Frans, Spaans, Russisch, Bahasa Indonesia en Italiaans. De meeste van deze cursussen worden in verschillende niveaus gegeven. Daarnaast zijn er de cursussen Leven in Balans, Cre atief Boetseren en Verhalen Ver tellen. Meer informatie is ver krijgbaar bij de ZVU: 0118 - 634 800. Open tafel - Ouderen de mo gelijkheid bieden om met elkaar te eten. Dat is in het kort de re den voor het in gang zetten van het Open Tafel Project van de stichting Welzijn Ouderen Plat teland Walcheren en zorgcen trum Ter Mantelinge. Elke woensdag en vrijdag wordt een maaltijd geserveerd in Ter Man telinge in Domburg. Iedere ou dere uit Aagtekerke, Domburg of Oostkapelle kan mee-eten. Aanmelden kan bij de receptie van Ter Mantelinge: 0118 - 582 010. Dag van de Ouderen - Voor de zesde keer wordt 1 oktober in Nederland de nationale Dag van de Ouderen gehouden. Dan wordt ook het startsein gege ven voor het Internationale Jaar van de Ouderen in 1999. Onder de vlag 'Ouderen en Zorg' wordt de Dag van de Ouderen gevierd in Vlissingen. Zorginstel lingen en de Zeeuwse Sport raad hebben dan een program ma samengesteld in de Kerkzaal van het Open Hof. Daarnaast wordt in het wijkcentrum de dia vertoning 'Ouderenzorg in Vlis singen van vroeger' gehouden. In Bossenburgh is er voorlich ting over het buurt-preventiepro- ject en zijn er eveneens dia's en een film. Een programmaboekje met een compleet overzicht van de festiviteiten is verkrijgbaar bij de Stichting Welzijn Ouderen Vlissingen. Dansen - De Stichting Welzijn Ouderen Vlissingen houdt maandag 28 december een open danslesmiddag in het wel- zijnscentrum aan de Coortelaan in Vlissingen. Vijftigplussers met en zonder partner en/of ervaring kunnen hier terecht voor een gratis dansles. Bij voldoende be langstelling is er vanaf 5 oktober een wekelijkse danscursus. De danslesmiddag begint om 13 uur. Kanariesprenk - Onlangs werd de honderdste woning in de Vlissingse wijk De Kanarie sprenk verkocht. Dat wordt za terdag (26 september) gevierd tijdens een open dag. Van 11 tot 14 uur kan het publiek een kijkje komen nemen in de wijk, de eengezinswoningen en apparte menten. Voor iedere bezoeker is er bovendien een aardige at tentie. Zeeuws feestje - De landelij ke drumcorps wedstrijd die za terdag werd gehouden in Utrecht, is uitgelopen op een Zeeuws feestje. Zowel Juliana Drum Bugle Corps als Blue Spirit Drum Bugle Corps uit Middelburg wisten eremetaal te halen in de A-class. Juliana werd eerste, Blue Spirit haalde de derde plaats. Het junior drumcorps Johan Friso was minder succesvol. Hoewel het corps de tweede plaats haalde, moest het voor het eerst sinds jaren concurrent Jong Beatrix uit Hilversum voor laten gaan. Rebirthing - De praktijk voor gezondheid en bewustwording EOS houdt vanaf donderdag 1 oktober een cursus rebirthing. Deelnemers leren hierin een ademhalingstechniek met de bedoeling oude pijn en belem meringen los te laten. De cur sus vindt plaats in Goes en be staat uit zes avonden van 19.30 tot 22.30 uur. Ze staat onder lei ding van lichaamsgericht thera peute Irene Roozenburg. Aan melding of inlichtingen: 0113 - 211 377. Onderwijsdag - De jaarlijkse Zeeuwse Onderwijsdag wordt woensdag 30 september ge houden in De Stenge in Hein- kenszand. Zo'n achthonderd le raren uit het basis- en speciaal onderwijs komen daar bij elkaar om te praten over 'ervaringsge richt onderwijs' (EGO). De filo sofie achter deze vorm van on derwijs is dat prestaties niet op de eerste plaats komen. Profes sor Laevers, groot voorstander van EGO en verbonden aan de universiteit van Leuven, houdt een inleiding over het onder werp. Gespreksgroep - Met ande ren van gedachten wisselen op het gebied van psychologie, ge loof, de hedendaagse maat schappij en de eigen levensge schiedenis. Dat willen Lize de Hoog en Jaap Lukasse bereiken door het oprichten van een ge spreksgroep. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor de groep, die uit maximaal twaalf deelnemers bestaat en één keer per maand bij elkaar komt. Inlichtingen: 0118 - 506 448. Thuiszorg - De diensten van Thuiszorg Walcheren zijn bin nenkort in éên gebouw ver enigd. Vrijdag 16 oktober is de officiële opening van het nieu we rayonkantoor Middelburg aan de Stadhuisstraat. Van 15.30 tot 18 uur is er een infor matie-markt voor inwoners van Middelburg. Scoopera-debatten - Scoop, het Zeeuws instituut voor zorg, welzijn en cultuur, houdt vanaf oktober een reeks debatten over maatschappelijke kwesties op haar werkgebied. De eerste in de serie van zes is 13 oktober om 19.15 uur in het Scoop-ge- bouw aan Achter de Houttuinen in Middelburg. Onderwerp is dan 'Volwassen worden, wiens zaak is dat', over de rol van de overheid in jeugdbeleid. Gast sprekers zijn dan prof. dr. Jo Hermanns, hoogleraar pedago giek aan de Universiteit van Am sterdam en Guy Redig, beheer der van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten. E. Eddaoudi, au teur van 'Marokkaanse jonge ren, daders of slachtoffers?' geeft aan het eind van de dag een reactie. Het eerstvolgende debat wordt een cultuurdebat over de normen en waarden in de samenleving. Homoseksualiteit - Homo jongeren hoeven zich in Zeeland niet te vervelen. Twee homo-or ganisaties hebben elkaar in Mid delburg gevonden en zij willen 8 oktober iedereen laten zien dat er beslist iets leuks te beleven valt voor homojongens en -mei den tot 27 jaar. Dan is de ken nismakingsavond 'Kruip uit je Kast' in het COC-gebouw aan de Middelburgse Lange Noord straat. Belangstellenden kunnen vanaf 20 uur binnenlopen. Aangepast roeien - De Zeeuwse Sportraad houdt don derdag 24 september en maan dag 28 september kennisma kingsmiddagen met de sport 'aangepast roeien'. Mensen met een lichamelijke handicap of chronische aandoening kun nen namelijk toch (blijven) roei en. Tijdens de kennismakingsac tiviteit in revalidatiecentrum Lin- denhof in Goes (tussen 12 en 16 uur) kan de roeibeweging op het droge uitgeprobeerd wor den. Meer informatie: 0118 - 640 700. Clubgebouw Nieuwland - J. Eland, oud-voorzitter van de voetbalvereniging Nieuwland, legt zaterdag 26 september de eerste steen voor het nieuwe clubgebouw van de voetbalver eniging. Op het huidige sport complex worden woningen ge bouwd, het nieuwe sportcom plex bevindt zich aan het dood lopende gedeelte van de oude Rijksweg. De velden zijn inmid dels ingezaaid en de aannemer is volop bezig. Het wordt naar verwachting begin volgend jaar in gebruik genomen. Rome - De Italiaanse vereni ging Dante Alighieri houdt woensdag 30 september om 20 uur een lezing over Rome in de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg. De lezing 'Rome, hoofd stad van een gigantisch rijk' wordt - in de Nederlandse taal - gegeven door Kees van Dooren, kunsthistoricus uit Nijmegen. Hij laat zijn woorden begeleiden door dia's. Muziek - In de Zeeuwse Bibli otheek houdt prof. Eddy de Jongh dinsdag 6 oktober de le zing 'Metgezel van vreugde, medicijn voor verdriet' op uitno diging van de Werkgroep Aula Zeeland. Muziekinstrumenten op zeventiende-eeuwse schilde rijen werden niet zelden van zin nebeeldige betekenis voorzien. Ook het musiceren op zich kon, twee-dimensionaal verbeeld, met een zekere symboliek bela den zijn. Dat was kenmerkend voor toenmalilge kunst en cul tuur, waarin zingeving elemen tair was. Eddy de Jongh is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en schrijft incidenteel voor NRC Handelsblad en regelmatig voor Kunstschrift. De lezing van De Jongh begint om 20 uur. Kaar ten zijn verkrijgbaar bij De Druk kerij in Middelburg. Herman Koch - De Stichting Literaire Activiteiten Zeeland houdt dinsdag 29 september een avond met Herman Koch. Koch verwierf landelijke bekend heid door zijn aandeel in het succesvolle VPRO-televisiepro- gramma Jiskefet, dat hij samen met Kees Prins en Michiel Ro- meyn maakte. Kaarten voor de ze avond kosten 7,50 en zijn verkrijgbaar bij De Drukkerij in Middelburg. HCG - De Zeeuwse afdeling van de Hobby Computer Club (HCC) houdt zaterdag 26 sep tember een open dag in 'Open Hof' aan de Alexander Gogel- weg in Vlissingen. Van 10 tot 17 uur zijn er demonstraties Inter net, Windows '98, digitale foto grafie, video-toepassingen en genealogie. Er is een tweede hands markt voor pc-apparatuur en volgens de organisatie volop gelegenheid om vragen te stel len over het 'computergebeu- ren'. Kinderkleding - Speelgroep 't Groentje in Sint Laurens houdt zaterdag 3 oktober van 9 tot 12 uur een kinderkleding- en speel goedbeurs in de Ooststraat 6. Vrijdag 25 september en 2 okto ber kunnen kledingstukken en speelgoed worden ingeleverd voor de verkoop. Kinderwoongroep - De kin derwoongroep Dunja uit Middel burg, een 24-uurs voorziening voor minderjarige alleenstaande asielzoekers, heeft vorige week een bedrag van dertienduizend gulden gekregen van de stich ting Kinderpostzegel. Het be drag wordt besteed aan de aan leg van een tuin. Parfum - Op het politiebureau in Middelburg zijn van 23 juli tot en met 26 augustus de volgen de gevonden voorwerpen aan gegeven: verschillende armban den, bank- en girobescheiden, een babydekentje, een batterij, plaatjesboek, platenbon, ver schillende brillen, fotocamera's, twee gsm-telefoons, diverse parfums, een wisselkaart van de bibliotheek, een cadeaubon, di verse CZ-pasjes, een spuug- doek, een handzaag, verschil lende hoeden en petten, han gertje van een ketting, diverse horloges, huisdieren en identi teitspapieren. Voorwerpen kun nen tijdens kantooruren aan het bureau worden opgehaald. De goederen worden maximaal drie maanden bewaard. Haarspeld - Bij het Vlissingse politiebureau zijn van 23 juli tot en met 26 augustus de volgen de voorwerpen als gevonden aangegeven: twee armbanden, diverse bankbescheiden, een gereedschapskóffer, brillen, bi bliotheekkaart, een verzeke ringsbewijs, hanger van ketting, horloge, identiteitspapieren, twee kinderjassen, een T-shirt, een boxershort, een sjaal, een trainingspak, diverse portemon nees, een haarspeld, een cd- rom, een ov-jaarkaart, diverse ringen, een pvc pijp, een oorbel, diverse sleutels en tassen. Voorwerpen kunnen tijdens kan tooruren aan het bureau worden afgehaald. De goederen worden maximaal drie maanden be waard. Theo van Doesburgcentrum Vlissingen, ontmoe tingsmiddag voor 50-plussers, 14 u. FNV Zee land: telefonisch spreekuur ABW-uitkering van 13- 16 u., tel. 625655. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, klaverjassen, 19.30 u. Buurthuis De Schuur Oost-Souburg, Line dancing, 20 u. Zeeuws Museum Middelburg, Abdijrondleiding, 15 u. Haven Zierikzee, vaar/wandelexursie naar Neeltje Jans, 11 u., aanmelden 010-2650296. Ge meentehuis Wissenkerke, gemeenteraadsvergade ring, 19.30 u. Stadhuis Vlissingen, gemeente raadsvergadering, 19.30 u. Raadzaal van be stuurscentrum Koudekerke, vergadering van de Commissie ROVM en EZ, 19 u. Raadzaal van be stuurscentrum Koudekerke, vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisves ting, Monumentenzorg en Milieu, 20.30 u. Midgard Middelburg, grootbeeldvideofilm, 20 u. Clubgebouw VCV Vlissingen, bingo, 20 u. Zuider baken Middelburg, jeugdbingo voor kinderen van 7 t/m 12 jaar, 19 u. Zeeuwse Bibliotheek Middel burg, lezing door C. Portheine-Caudri, 'Beweging in de schilderkunst, een tegenstrijdigheid bestreden', 16.45 u. De Parel Domburg, kinderbowlingtoernooi, 16.30 u., aanmelden voor 15 u. De Octopusclub Dom burg, T-shirt schilderen, 10 u. Toeristisch Cen trum Oranjezon Oostkapelle, kooksessie 'Lekkernij en uit zee', 10 u., aanmelden 581507. Wijkcen trum De Spinne Goes, hobbybeurs, 10.30 u. Par- keerterrein station Middelburg, excursie 'Drinkput ten', 13.30 u. Zuiderbaken Middelburg, bingo, 20 u. Clubgebouw VTV Vlissingen, bingo en loterij, 20 u. Wijkcentrum De Spinne Goes, dans- en ont moetingsavond voor alleenstaanden vanaf 25 jaar, 21.30 u. Markt Middelburg, boekenbeurs/rommel markt, 9 u. De Blokhut Vlissingen, rommelmarkt, 10 u. Miniatuur Walcheren Middelburg, Tuin-tip- dag, 10 u. De Parel Domburg, bowlingtoernooi, 16.30 u., aan melden voor 15 u. De Octopusclub Domburg, placemat maken, 10 u. Badstrand Vlissingen, strandmotorcross, 12 u. Sporthal Baskenburg Vlissingen, sporten met lon- genfyseem, Astma of Bronchitus, 15.15 u. Stich ting In- en Uitloophuis Vlissingen, sociaal spreek uur 9.30-12 u. Markt Middelburg, boek-, antiek en curiosamarkt, 11 u. De Parel Domburg, bow lingtoernooi, 20 u., aanmelden voor 18 u. Raad zaal van bestuurscentrum Koudekerke, vergadering van de Commissie Openbare Werken, 16 u. Zuiderbaken Middelburg, hobby- en ontmoetings middag, 13.15 u. Speeltuinvereniging De Oude Stad Vlissingen, tafeltennissen, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vlissingen, sjoelclub, 14 u. Bach- ten Reede Vlissingen, handwerkgroep voor 55 plussers, 14 u. Theo van Doesburgcentrum Vlis singen, ontmoetingsmiddag voor 50- plussers, 14 u. FNV Zeeland: telefonisch spreekuur ABW-uit kering van 10-12 u„ tel. 625655. Zeeuws Museum Middelburg, Abdijrondleiding, 15 u. Zeeuwse Bi bliotheek Middelburg, lezing 'Een avond met Her man Koch', 20 u. Raadzaal van bestuurscentrum Koudekerke, vergadering van de Commissie Eco nomische Zaken en Recreatie en Toerisme, 16 u. Raadzaal van bestuurscentrum Koudekerke, verga dering van de Commissie Welzijn, Sociale Zaken, Onderwijs, SportA/olksgezondheid en Cultuur, 19.30 u. Zaal Middendorp Zoutelande, dorpsraad vergadering, 20 u. Wijkcentrum Open Hof Vlissingen, soosmiddag voor 50 plussers, 13.30 u. Praktijk voor Kernthera pie Middelburg, energetische meditatie* Diensten centrum Ouderen Westkapelle, wekelijkse soos 55- plussers, 19 u. Midgard Middelburg, grootbeeld videofilm, 20 u. Stichting In- en Uitloophuis Vliss ingen, sociaal spreekuur, 13.30-17 u. Zeeuws Mu seum Middelburg, Abdijrondleiding, 15 u. De Oc topusclub Domburg, stoel versieren, 10 u. Bord Natuurmonumenten op de parkeerplaats van Wa terland Neeltje Jans, wandelexcursie 'Blanke top der duinen', 14 u. Peuterspeelzaal Het Baken Oost-Souburg, speelgoed- en kledingbeurs, 20 u., inleveren van 9-11 u. Raadzaal van bestuurscen trum Koudekerke, vergadering van de Commissie 'Algemeen Bestuur en Financiën, 19 u. Bibliotheek Goes, voorlezen voor kinderen van 5 t/m 8 jaar, 14 u. Als elektronische verkeersagenten bewaken stoplichten de veiligheid op onze kruispunten. Soms gaat er wel eens één stuk zonder dat het meteen wordt opgemerkt. Dat levert levensgevaarlijke situaties op. Zo gevaarlijk dat sommigen onder ons het niet meer kun nen na vertellen. Elke tip van een oplettende burger is welkom bij de politie. Het is een kleine moeite en u kunt er grote ongelukken mee voorkomen. De maatschappij moet alles doen voor onze veiligheid, vin den we allemaal. Maar wie is die maatschappij? Dat zijn wij. Dat ben jij. Dit is een publicatie van de Stichting Ideële Reclame telefoon: 0 8 00-001 3, internet: http://www.riv.net/sire Feestelijke opening Augustijn

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1998 | | pagina 7